Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2016

Forslag

til

Lov om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love

(Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder)

§ 1

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, som ændret ved § 15 i lov nr. 573 af 4. maj 2015 og § 2 i lov nr. 580 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. En sampantsætning af flere forbundne faste ejendomme ejet af en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller en energi- eller vandforsyningsvirksomhed, hvis drift forudsætter, at to eller flere af de faste ejendomme, virksomheden ejer, er forbundet af rør, kabler, antenner el.lign., omfatter, når dette er aftalt, også driftsinventar og driftsmateriel, der forbinder de pågældende faste ejendomme, for så vidt det ikke udskilles ifølge en regelmæssig drift af de pågældende ejendomme.

Stk. 2. § 37, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på en tinglyst panteret efter denne bestemmelse.«

2. I § 47 c, stk. 4, nr. 1, ændres »§ 37« til: »§§ 37 og 37 a«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 510, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 37 eller § 38« til: »§§ 37, 37 a eller 38«.

2. I § 518, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Udlæg i to eller flere af de i tinglysningslovens § 37 a nævnte ejendomme omfatter, medmindre andet fremgår af fogedrettens optegnelser, tillige det i tinglysningslovens § 37 a nævnte tilbehør.«

3. I § 520, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 37« til: »§§ 37 og 37 a«.

4. I § 589, stk. 1, ændres »§ 37« til: »§§ 37 og 37 a«.

5. I § 592, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 37« til: »§§ 37 og 37 a«.

§ 3

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 21. august 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) Ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed.«

2. I § 5, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) Ejendomme, der er indrettet med henblik på at dirigere datatrafik i elektroniske kommunikationsnet.«

3. I § 10, stk. 4, nr. 2, og § 11, stk. 6, ændres »kollektive energiforsyningsanlæg« til: »ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed.«

4. I § 11, stk. 4, indsættes efter »§ 37, stk. 1,«: »og § 37 a, stk. 1,«.

5. I § 33 c indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Tilbehør i form af rør, kabler, antenner el.lign., der forbinder to eller flere faste ejendomme og er en forudsætning for ejendommenes drift, jf. § 37 a i tinglysningsloven, kan indgå ved værdiansættelsen af de faste ejendomme.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

6. I § 33 c, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 6 og 8.« til: »stk. 7 og 9.«

7. I § 33 c, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

8. I § 39, stk. 2, ændres »§ 33 c, stk. 1 og 5,« til: »§ 33 c, stk. 1 og 6,«.

§ 4

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 632 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 152 d indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Tilbehør i form af rør, kabler, antenner el.lign., der forbinder to eller flere faste ejendomme og er en forudsætning for ejendommenes drift, jf. § 37 a i tinglysningsloven, kan indgå ved værdiansættelsen af de faste ejendomme.«

§ 5

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) Erklæringer om, at pant i fast ejendom er omfattet af tinglysningslovens § 37 a, som er tinglyst til og med den 31. december 2017. Den i 1. pkt. nævnte erklæring skal vedrøre eksisterende sampantsætninger for samme pantsikrede beløb og i samme faste ejendomme, som er tinglyst senest den 31. december 2016. Der skal ved anmeldelsen af en erklæring efter 1. pkt. tillige afgives en erklæring om, at tinglysningen er omfattet af denne bestemmelse.«

2. I § 10, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udformningen af erklæringen efter stk. 1, nr. 4, 3. pkt.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på virksomhedspant efter tinglysningslovens § 47 c, som er tinglyst før lovens ikrafttræden.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland og Færøerne med de ændringer, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Folketinget, den 13. december 2016

Henrik Dam Kristensen

/ Erling Bonnesen