Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 368 af 27. april 2011 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 590 af 1. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »og lov nr. 1569 af 15. december 2015« til: », lov nr. 1569 af 15. december 2015 og lov nr. 1721 af 27. december 2016«.

2. Efter § 35 indsættes:

»Påtegninger efter tinglysningslovens § 37 a vedrørende sampantsætninger af faste ejendomme i tele-, energi- og vandforsyningsvirksomheder

§ 35 a. Ved tinglysning omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 1, nr. 4, erklæres følgende: »Tinglysningen er omfattet af tinglysningslovens § 37 a.««

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Skatteministeriet, den 27. december 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen