Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0029
 
32014L0019
 
32014L0078
 
Links til øvrige EU dokumenter
32004D0200
 
32012D0270
 
32012D0697
 
32012D0756
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Planteskadegørere, der ikke må fordeles eller på anden måde overdrages til andre
Bilag 2 Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planteskadegørere1)

I medfør af §§ 1-2, § 6, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, og § 1, stk. 1, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 29, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte imod angreb og spredning af visse planteskadegørere.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Planter: Levende planter og plantedele. Levende planter omfatter blandt andet frø i botanisk betydning, der er bestemt til udsæd, rod- og stængelknolde, løg og jordstængler, afskårne blomster, grene og fældede træer med løv, plantevævskultur og frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.

2) Planter til plantning: Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes, og planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

3) Plantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

4) Træ:

a) træ, der helt eller delvist har bevaret den naturlige, runde overflade, med eller uden bark, eller i form af flis, spåner, savsmuld, træaffald eller skrot af træ, eller

b) træ i form af garneringstræ, afstandsklodser, paller eller emballeringsmateriale, som anvendes ved transport af genstande af enhver art, hvis det udgør en plantesundhedsrisiko.

§ 2. Planteskadegørere nævnt i bilag 1 må ikke fordeles eller på anden måde overdrages til andre.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at sælge planter nævnt i bilag 2, der er angrebet af planteskadegørere nævnt i bilaget.

Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 3. Planter, planteprodukter og træ, angrebet af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2, må ikke flyttes uden NaturErhvervstyrelsens skriftlige tilladelse.

Stk. 2. Enhver, der får kendskab til tilstedeværelse af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2, eller som har grund til mistanke om en sådan tilstedeværelse, skal straks underrette NaturErhvervstyrelsen og, efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen, forelægge de oplysninger om denne tilstedeværelse, som vedkommende er i besiddelse af.

§ 4. Konstaterer NaturErhvervstyrelsen, eller har styrelsen en begrundet formodning om, at planteskadegørere omfattet af § 2 er blevet spredt, eller at der er fare herfor, kan styrelsen påbyde foranstaltninger i overensstemmelse med § 2 i lov om planteskadegørere.

Stk. 2. Finder styrelsen, at der er overhængende fare for udbredelse af andre planteskadegørere end dem nævnt i bilag 1 og 2, eller skadegørere nævnt i bilag 2 på andre planter end dem nævnt i bilag 2, kan styrelsen påbyde foranstaltninger som nævnt i stk. 1.

§ 5. Tilintetgørelse af planter m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald.

§ 6. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte en frist for gennemførelse af påbudte foranstaltninger.

Stk. 2. Gennemføres påbudte foranstaltninger ikke inden for den fastsatte frist, kan styrelsen lade foranstaltningerne udføre for den pågældende ejers eller brugers regning.

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Virksomheder skal, i det omfang det er muligt, på forlangende oplyse om planternes oprindelse og fremvise dokumentation for, hvor disse planter er købt.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan i medfør af § 5 i lov om planteskadegørere, vederlagsfrit udtage prøver af planter m.v. til undersøgelse af, om materialet er angrebet af planteskadegørere.

Stk. 2. Planter m.v. omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1, hvor der er en begrundet formodning om, at materialet er angrebet af planteskadegørere, må ikke fjernes uden styrelsens skriftlige tilladelse.

§ 9. NaturErhvervstyrelsen kan, i medfør af bekendtgørelse om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling, tillade fravigelse af bestemmelserne i § 2, hvis fravigelsen ikke skaber risiko for spredning af planteskadegørere.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovgivningen, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 2-3, § 5, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, eller

2) undlader at efterkomme påbudte foranstaltninger i medfør af § 4 eller betingelser fastsat i medfør af § 9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1179 af 6. november 2014 om planteskadegørere ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 13. december 2016

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må fordeles eller på anden måde overdrages til andre

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
1.1
Agrilus anxius Gory, en pragtbille
 
1.2
Agrilus planipennis Fairmaire, asiatisk askepragtbille
 
1.3
Anthomonus eugenii Cano, en snudebille
 
2.
Amauromyza maculosa (Malloch), en minérflue
 
3.
Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre
 
4.
Anoplophora chinensis (Thomson), asiatisk citrustræbuk
 
4.1
Anoplophora glabripennis (Motschulsky), asiatisk træbuk
 
5.
Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk
 
6.
Arrhenodes minutus Drury, en barkbille
 
7.
Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus
   
b)
Cowpea mild mottle virus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus
   
f)
Euphorbia mosaic virus
   
g)
Florida tomato virus
 
8.
Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa), f.eks.
   
a)
Carneocephala fulgida Nottingham
   
b)
Draeculacephala minerva Bali
   
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
 
9.
Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
10.
Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller
 
10.0
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, sibirisk nåletræspinder
 
10.1
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
 
10.2
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
 
10.3
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
 
10.4
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, majsrodbille
 
10.5
Diaphorina citri Kuway, en bladloppe
 
11.
Heliothis zea (Boddie), en ugle
 
11.1
Hirschmaniella spp., dog ikke H. gracilis (de Man) Luc & Goodey
 
12.
Liriomyza sativae Blanchard, en minérflue
 
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematode
 
14.
Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
 
15.
Myndus crudus Van Duzee, en cikade
 
16.
Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematode
 
16.1
Naupactus leucoloma Boheman, en snudebille
 
17.
Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
 
18.
Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille
 
19.
Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille
 
19.1
Rhynchophorus palmarum (L.), sort palmesnudebille
 
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade
 
21.
Spodoptera eridania (Cramer), en ugle
 
22.
Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle
 
23.
Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
 
24.
Thrips palmi Karny, palmetrips
 
25.
Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.
   
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
   
b)
Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue
   
c)
Anastrepha obliqua Macquart
   
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
   
e)
Dacus ciliatus (Loew)
   
f)
Dacus cucurbitae Coquillett
   
g)
Dacus dorsalis Hendel
   
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
   
i)
Dacus tsuneonis Miyake
   
j)
Dacus zonatus Saund
   
k)
Epochra canadensis (Loew)
   
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
   
m)
Pardalaspis quinaria Bezzi
   
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
   
o)
Rhacochlaena japonica Ito
   
p)
Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
   
q)
Rhagoletis completa Cresson
   
r)
Rhagoletis fausta (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
   
s)
Rhagoletis indifferens Curran
   
t)
Rhagoletis mendax Curran
   
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
   
v)
Rhagoletis ribicola Doane
   
w)
Rhagoletis suavis (Loew)
 
26.
Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematode
 
27.
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematode
     
b)
Bakterier
   
 
0.1
Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrustræer
 
1.
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
       
c)
Svampe
   
 
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge
 
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust
 
3.
Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
4.
Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
 
6.
Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd
 
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
 
9.
Udgået
 
10.
Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllostica-nålefald
 
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
 
12.
Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladplet
 
13.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., æblestråleplet
 
13.1
Phytophthora ramorum Werres, De Cock &Man in´t Veld (ikke-europæiske isolater), Californisk visneskimmel
 
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet
 
15.
Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand
 
15.1
Tilletia indica Mitra
 
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Elm phlöem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus
 
2.
Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.
   
a)
Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
   
b)
Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningsvirus
   
c)
Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
   
d)
Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
   
e)
Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
   
f)
Potato virus T, kartoffelvirus T
   
g)
Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus, kartoffelbladrullevirus.
 
3.
Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
 
4.
Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
 
5.
Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks
   
a)
Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningsvirus
   
b)
Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
   
c)
Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
   
d)
Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
   
e)
Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
   
f)
Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
   
g)
Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma
   
h)
Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma
   
i)
Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
   
j)
Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
   
k)
Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
   
l)
Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
   
m)
Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
   
n)
ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.
 
6.
Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus
   
b)
Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningsvirus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
   
f)
Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
   
g)
Florida tomato virus
       
e)
Snylteplanter
 
 
1.
Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten
       
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
       
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
0.01
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nicle et al., fyrrevednematode
 
0.1
Udgået
 
0.a
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)
 
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematode
 
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematode
 
3.
Udgået
 
 
4.
Udgået
 
 
5.
Udgået
 
 
6.
Udgået
 
 
6.1
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer)
 
6.2
Meloidogyne fallax Karssen
 
 
7.
Opogona sacchari (Bojer), bananmøl
 
 
8.
Popillia japonica Newman, japanbille
 
 
8.a
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), en snudebille
 
8.1
Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi, en uldlus
 
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
 
10.
Trioza erytrea Del Guercio, en bladloppe
       
b)
Bakterier
   
 
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al., kartoffelringbakteriose
 
2.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose
 
2.a
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
       
c)
Svampe
   
 
1.
Melampsora medusae Thümen, poppelrust
 
1.a
Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnel, fyrreharpikskræft
 
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
 
1.
Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
 
2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
 
3.
Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma
       
e)
Fladorme og bløddyr
 
 
1.
Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm
 
2.
Slægten Pomacea (Perry), arter af snegle


Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
     
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
     
 
Planteskadegørere
Planter
       
1.
Aculops fuchsiae Keifer, en galmide
 
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø
2.
Aleurocanthus spp., arter af mellus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3
Anthonomus bisignifer (Schenkling), en snudebille
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
4.
Anthonomus signatus (Say), en snudebille
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
5.
Aonidiella citrina Coquillet, en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematode
 
Frø af Oryza spp.
7.
Aschistonyx eppoi Inouye, en galmyg
 
Planter af Juniperus L., dog ikke frugter og frø
8.
Udgået
   
9.
Carposina niponensis Walsingham, et møl
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
10.
Udgået
   
11.
Enarmonia packardi (Zeller), en vikler
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
12.
Enarmonia prunivora Walsh, en vikler
 
Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. og Rosa L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af Malus Mill. og Prunus L.
13.
Eotetranychus lewisi McGregor, en spindemide
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Udgået
   
15.
Grapholita inopinata Heinrich, en vikler
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
16.
Hishomonus phycitis (Dist.), en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17.
Leucaspis japonica Ckll., en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18.
Listronotus bonariensis Kuschel, en snudebille
 
Frø af Brassicaceae (Cruciferae), Poaceae (Gramineae) og Trifolium L.
19.
Margarodes spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, f.eks.:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
20.
Numonia pyrivorella (Matsumura), et halvmøl
 
Planter af Pyrus L., dog ikke frø
21.
Oligonychus perditus Pritchard et Baker, en spindemide
 
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø
22.
Pissodes spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller
 
Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke frugter og frø
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan, en nematode
 
Planter af Citrus L., og Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae , Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24.
Udgået
   
25.
Scirtothrips aurantii Faure, en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26.
Scirtothrips dorsalis Hood, en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27.
Scirtothrips citri (Moultex), en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28.
Scolytidae spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller
 
Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 meters højde, dog ikke kogler og frø
28.1
Scrobipalpopsis solanivora Povolny, Guatamala-kartoffeljordmøl
 
Knolde af Solanum tuberosum L
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say, en snudebille
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
30.
Toxoptera citricida Kirk., en bladlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31.
Udgået
   
32.
Unaspis citri Comstock, en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
     
b)
Bakterier
 
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Udgået
   
2.
Citrus variegated chlorosis
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Erwinia stewartii (Smith) Dye, majsbakteriose
 
Frø af Zea mais L.
4.
Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus)
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
5.
Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye og pv . orizicola (Fang et al.) Dye
 
Frø af Oryza spp.
     
c)
Svampe
 
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Alternaria alternata (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø
1.1
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
 
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
3.
Atropellis spp., arter af nåletrækræftsvampe
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, blåsplint
 
Planter af Acer saccharum Marsh., dog ikke frugter og frø
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, nålefald
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
6.
Cercospora angolensis Carv. et Mendes, Citrus-bladplet
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Udgået
   
8.
Diaporthe vaccinii Shaer, blåbærkræft
 
Planter af Vaccinium L. til plantning, dog ikke frø
9.
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe
 
Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frø og andre frugter end frugter af Citrus reticulata Blanco og Citrus sinensis (L.) Osbeck.
10.
Fusarium oxysporum f.sp. albedines (Kilian et Marie) Gordon
 
Planter af Phoenix L., dog ikke frugter og frø
11.
Guignardia citricarp Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus), citrusfrugt-sortplet
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
12.
Guignardia piricola (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
13.
Puccinia pittieriana Hennings, kartoffelrust
 
Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø
14.
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
14.1
Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)
Sydow & Sydow, elmesortplet
 
Planter af Ulmus L. og Zelkova L. til plantning, dog ikke frø
15.
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv
 
Planter af Pyrus L. til plantning, dog ikke frø
     
     
     
     
d)
Virus og viruslignende organismer
 
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus
 
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
2.
Black raspberry latent virus, latent sorthindbærvirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
3.
Blight and blight-like
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4.
Cadang-cadang viroid
 
Planter af Aracaceae ( syn. Palmae) til plantning, dog ikke frø
5.
Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrulle-
virus
 
Planter af Rubus L. til plantning
5.1
Chrysanthemum stem necrosis virus, krysantemumstængelnekrosevirus
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø
6.
Citrus mosaic virus,
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8.
Leprosis
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9.
Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)
 
Planter af Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb ., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl. Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. og Prunus yedoensis Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10.
Naturally spreading psorosis, citrusskælbark
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Palm lethal yellowing mycoplasm, kokos letal gulningsmykoplasma
 
Planter af Arecaceae (syn. Palmae) til plantning, dog ikke frø
12.
Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
13.
Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Tatter leaf virus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15.
Witches' broom (MLO)
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
     
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
     
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematode
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), vin-
dværgbladlus
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
3.
Udgået
   
4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, stængelnematode
 
Frø og løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer, Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L., planter af Allium porrum L., blomsterløg af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. og Tulipa L. til plantning
5.
Circulifer haematoceps, en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Circulifer tenellus, en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1
Eotetranychus orientalis Klein, en spindemide
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2
Helicoverpa armigera (Hübner)
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l´Hérit. ex Ait. og af familien Solanaceae til plantning, dog ikke frø.
6.3
Parasaissetia nigra (Nietner), nigraskjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Radopholus similis (Cobb) Thorne, en nematode
 
Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard), ærteminérflue
 
Afskårne blomster, bladgrønsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter, til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaeceae ( syn. Gramineae), jordstængler og frø
9.
Lirimyza trifolii (Burgess), serpentinerminérflue
 
Afskårne blomster, bladgrøntsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter, til udplantning, dog ikke løg, stængelsknolde, planter af Poaeceae (syn. Gramineae), jordstængler og frø
10.
Paysandisia archon (Burmeister), palmeborer
 
Planter af Palmae til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf
     
b)
Bakterier
 
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Clavibacter michiganensis spp . insidiosus (McCulloch) Davis et al.
 
Frø af Medicago sativa L.
2.
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose
 
Planter af Solanum lycopersicum L. til plantning
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ildsot
 
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø
4.
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, nellikekortskudbakteriose
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier et al.) Young et al.
 
Planter af Prunus persica (L.) Batsch og Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7.
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
 
Frø af Phaseolus L.
8.
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
9.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose
 
Planter af Solanum lycopersicum L. og Capsicum L. til plantning
10.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
11.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
     
c)
Svampe
 
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., platanvisnesyge
 
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Udgået
   
3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kastanjekræft
 
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning, dog ikke frø
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortråd
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Phoma tracheiphila (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge
 
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, jordbærrødmarv
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
7.1
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in´t veld.
 
Planter af Camellia, Rhododendron, bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum til plantning, dog ikke frugter og frø
8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni
 
Frø af Helianthus annuus L.
9.
Puccinia horiana Hennings, hvid krysantemumrust
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10.
Scirrhia pini Funk et Parker, rød nålering-
plet
 
Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø
11.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, en kransskimmel
 
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
12.
Verticillium dahliae Klebahn, en kransskimmel
 
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
     
d)
Virus og viruslignende organismer
 
     
 
Planteskadegørere
Planter
     
1.
Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Beet leaf curl virus, bedebladkrøllesygevirus
 
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
3.
Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4.
Citrus tristeza virus (European isolates), Citrus-tristezavirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5.
Udgået
   
6.
Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
6.a
Pepino mosaic virus
 
Frø af Solanum lycopersicum (L.)
7.
Plum pox virus, blommepoxvirus
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
8.
Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma
 
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø
9.
Raspberry ringspot virus, hindbærring-
pletvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
10.
Spiroplasma citri Saglio et al.
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
12.
Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
13.
Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
14.
Tomato black ring virus, tomatsortringvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
15.
Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus
 
Planter af Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum (L.) og Nicotiana tabacum L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, Solanum melongena L. og Solanum tuberosum L. til plantning, dog ikke frø
16.
Tomato yellow leaf curl virus
 
Planter af Solanum lycopersicum (L.). til plantning, dog ikke frø
     
     

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EF-Tidende 2000, nr. L 169, s. 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF, EU-Tidende 2016, nr. L 317, s. 4, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2014, nr. L 183, s. 23, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU af 6. februar 2014 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2014, nr. L 38, s. 30, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, EU-Tidende 2012, nr. L 335, s. 49, Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2012/270/EU af 16. maj 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner), EU-Tidende 2012, nr. L 132, s. 18, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1359 af 8. august 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitix cucumeri (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner), EU-Tidende 2016, nr. L 215, s. 29, Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2012/697/EU af 8. november 2012 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af slægten Pomacea (Perry) i Unionen, EU-Tidende 2012, nr. L 311, s. 14 og Kommissionens beslutning 2004/200/EF af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus, EF-Tidende 2004, nr. L 64 s. 43.