Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Standsning og tilbagebetaling af børnetilskud til personer, der ikke er reelt enlige
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - standsning og tilbagebetaling af børnetilskud til personer, der ikke er reelt enlige

 

 

Ankestyrelsen har med afgørelse af 3 sager om standsning og tilbagebetaling af børnetilskud præciseret sin hidtidige praksis om, hvornår der er ret til at modtage børneydelser som reelt enlig forsørger.

I 2 sager fandt Ankestyrelsen det tilstrækkelig godtgjort, at modtageren levede i et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse med en anden person. Der skulle ske tilbagebetaling af de udbetalte ydelser.

Ankestyrelsen har med afgørelserne fastslået, at det ved vurderingen af, om en person er reelt enlig forsørger, navnlig skal lægges vægt på karakteren af de involverede personers indbyrdes forhold og på boligforholdene hos den person, som kommunen mener, lever sammen med modtageren af ydelserne. Det har således betydning om der er tale om tidligere ægtefæller eller samlevende par, der fortsat har hyppig kontakt og måske får børn sammen efter samlivsophør. Det fastslås også, at der naturligvis skal lægges vægt på de involverede personers egen forklaring om det indbyrdes forhold.

I en sag, der alene vedrørte standsning af børnetilskud, fandt Ankestyrelsen ikke, at kommunen havde godtgjort, at modtageren på standsningstidspunktet ikke var reelt enlig. Det var ikke tilstrækkeligt til at standse udbetalingen af børnetilskud, at forholdene et par år tidligere tydede på, at modtageren ikke var reelt enlig, når der i øvrigt ikke forelå aktuelle oplysninger om fælles husførelse på standsningstidspunktet.

Ankestyrelsen har ved afgørelserne lagt vægt på veldokumenterede oplysninger om de faktiske forhold. Derimod er den formelle registrering, som f.eks. folkeregistertilmelding, ikke afgørende.

Ankestyrelsen har også med afgørelserne fastslået, at kommunens socialforvaltning til brug for undersøgelsen af disse sager kan anvende de oplysninger, kommunen er i besiddelse af - også fra andre dele af forvaltningen, f.eks. skatteforvaltningen, eller fra andre myndigheder, f.eks. politiet eller folkeregisteret.

Kommunen skal dog altid foretage en selvstændig, konkret og individuel prøvelse af, om betingelserne for at standse eller kræve tilbagebetaling er opfyldt. Det afgørende er, om det på baggrund af de samlede oplysninger kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at der foreligger et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse.

Kommunen skal ikke føre et egentligt bevis i den sociale sag, som det vil være tilfældet, hvis der rejses straffesag om socialt bedrageri.

Afgørelserne vil snarest muligt blive udsendt som SM - Social Meddelelse.