Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn

I medfør af § 18, stk. 5, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 12. februar 2016, som ændret ved lov nr. 1544 af 13. december 2016, fastsættes:

§ 1. Regnskaber for private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn skal revideres af en godkendt revisor, jf. lovens § 18, stk. 1.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-5.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet, jf. § 18, stk. 2, i lov om socialtilsyn.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilbuddets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det blandt andet:

1) at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler,

2) at regnskabet ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed,

3) at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler,

4) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

5) at de økonomiske nøgletal oplyst i tilbuddets årsrapport, jf. § 17, stk. 2, nr. 1, a-l, , i bekendtgørelse om socialtilsyn, er i overensstemmelse med tilbuddets regnskab,

6) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen),

7) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang,

8) at der ikke i regnskabet er medregnet goodwill, og

9) at afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår.

Stk. 3. Revisionen udføres med udgangspunkt i gældende lovgivning samt i oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen.

§ 5. Hvis et tilbud administreres af en ekstern administrator herunder for så vidt angår tilbuddets økonomiske forhold, skal revisor vurdere, om administrationen sker under betryggende forhold.

§ 6. Tilbuddet skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilbuddets regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder oplysninger om socialtilsynets vurdering af tilbuddets evne til at opnå mål og resultater. Tilbuddet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Revisor skal straks foretage indberetning til tilbuddets bestyrelse og socialtilsynet, hvis revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for tilbuddets økonomiske drift, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 8. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

§ 9. Revisor skal føre en revisionsprotokol. I protokollen skal der indføres oplysninger om følgende:

1) Hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf.

2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilbuddets bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

3) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

4) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

5) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige og kommunale betalinger og tilskud er anvendt og opgjort i overensstemmelse med det godkendte budget samt de givne vilkår og regler.

6) Særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 2. Revisor skal endvidere i revisionsprotokollen redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for tilbuddets formål.

Stk. 3. Revisionsprotokollen forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Revisor sender det reviderede regnskab med revisionspåtegning, jf. § 8, samt revisionsprotokol, jf. § 9, til socialtilsynet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn, umiddelbart efter færdiggørelsen af revisionen.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 550 af 2. maj 2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn ophæves.

§ 12. Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskaber fra og med regnskabsåret 2016.

Børne- og Socialministeriet, den 16. december 2016

Mai Mercado

/ Anita Hørby