Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0070
 
32009L0028
 
32015L1513
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1403 af 15. december 2009 om biobrændstoffers bæredygtighed m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1639 af 16. december 2010 og bekendtgørelse nr. 843 af 7. juli 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 9, § 4, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1 og 2, og § 11 i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1498 af 23. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Loven gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1513/EU af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2015, nr. L 239, side 1.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Besparelsen i drivhusgasemissionerne ved anvendelse af biobrændstoffer, skal være på mindst 35 pct. frem til den 31. december 2017 og på mindst 50 pct. fra den 1. januar 2018.

Stk. 2. Besparelsen i drivhusgasemissionerne ved anvendelse af biobrændstoffer, der er produceret i anlæg, som sættes i drift efter den 5. oktober 2015, skal være mindst 60 pct. Et anlæg anses for at være i drift, hvis den fysiske produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler har fundet sted.

Stk. 3. Besparelsen i drivhusgasemissionerne som følge af anvendelse af biobrændstoffer skal beregnes i overensstemmelse med bilag 1, nr. 1.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. For biobrændstoffer, der produceres i anlæg, der sættes i drift efter den 5. oktober 2015, finder § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1403 af 15. december 2009, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, først anvendelse fra den 10. september 2017.

Energistyrelsen, den 15. december 2016

Martin Hansen
Vicedirektør

/ Jane Glindvad Kristensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1513/EU af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2015 nr. L 239, side 1.