Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordregivers pligt til at anvende elektroniske kommunikationsmidler
Kapitel 2 Annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

I medfør af § 149, § 191, stk. 2, og § 194, stk. 1, i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Ordregivers pligt til at anvende elektroniske kommunikationsmidler

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på al kommunikationsudveksling ved indgåelse af kontrakter omfattet af afsnit II og III i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), med mindre andet følger af reglerne i udbudsloven.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på al kommunikationsudveksling ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015, om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, med mindre andet følger af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2014/25/EU af 26. februar om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhedsdirektivet).

§ 2. Al kommunikationsudveksling i forbindelse med en udbudsprocedure skal ske ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler.

§ 3. De anvendte elektroniske kommunikationsmidler skal opfylde følgende krav:

1) Være almindeligt tilgængelige.

2) Være funktionelt kompatible med almindeligt anvendte elektroniske kommunikationsmidler.

3) Være ikkediskriminerende.

4) Må ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til udbudsproceduren.

Stk. 2. Ansøgers adgang til at deltage i en udbudsprocedure må ikke kræve betaling af et vederlag.

§ 4. Elektroniske kommunikationsmidler til modtagelse af ansøgninger om deltagelse eller kvalifikation og tilbud skal derudover ved tekniske midler og passende procedurer opfylde følgende krav:

1) Med rimelighed sikre, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes.

2) Kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af ansøgninger og tilbud.

3) Kun bemyndigede personer må bemyndige andre adgang til indholdet af ansøgninger og tilbud.

4) Det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed.

5) Kun bemyndigede personer har adgang til at gøre sig bekendt med indholdet af ansøgninger og tilbud efter åbningen af disse.

6) Give oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af ansøgninger og tilbud, herunder kryptering og tidsstempling.

7) I forbindelse med overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af kravene i nr. 1-5 skal det i rimelig grad sikres, at overtrædelsen eller forsøg på overtrædelse klart kan spores.

§ 5. Ordregiver kan undlade at anvende elektronisk kommunikationsmidler til indgivelse af tilbud, hvis:

1) udbuddets særlige art kræver anvendelse af særlige elektroniske kommunikationsmidler, herunder særlige filformater, som ikke er almindeligt tilgængelige eller understøttes af almindeligt tilgængelige programmer,

2) de programmer, der understøtter filformater, som er egnede til beskrivelsen af tilbuddene, anvender filformater, som ikke kan behandles af andre åbne eller almindeligt tilgængelige programmer, eller er omfattet af en licensordning og ikke kan downloades eller fjernanvendes af ordregiver,

3) brug af elektronisk kommunikation ville kræve særligt kontorudstyr, som ikke er almindeligt tilgængeligt for ordregiver,

4) udbudsmaterialet kræver indgivelse af fysiske modeller eller skalamodeller, der ikke kan fremsendes elektronisk, eller

5) anvendelse af andre kommunikationsmidler end elektroniske midler er nødvendig enten på grund af brud på de elektroniske kommunikationsmidlers sikkerhed eller for at beskytte oplysninger af særlig følsom karakter, der kræver en så høj grad af beskyttelse, at den ikke kan sikres på passende vis ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler, som enten er almindeligt tilgængelige for økonomiske aktører eller kan gøres tilgængelige for dem gennem alternative adgangsmuligheder, jf. § 6.

Stk. 2. I forbindelse med kommunikation, hvor der ikke anvendes elektroniske kommunikationsmidler jf. stk. 1, skal der anvendes post eller anden egnet forsendelsesform.

Stk. 3. Anvendelsen af post eller anden egnet forsendelsesform skal begrænses til de dele af tilbuddet, som er omfattet af stk. 1. Tilbudsgiver skal i disse tilfælde anvende en kombination af post eller anden egnet forsendelsesform og elektroniske midler.

§ 6. Ordregiver kan, hvis det er nødvendigt, kræve anvendelse af ikke almindeligt tilgængelige elektroniske kommunikationsmidler, hvis der stilles en alternativ adgangsmulighed til rådighed.

Stk. 2. Der er givet passende alternativ adgangsmulighed, hvis ordregiver:

1) giver vederlagsfri, direkte og fuld elektronisk adgang til de elektroniske kommunikationsmidler fra datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse eller fra den dato, hvor opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen sendes. Det skal angives i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen, på hvilken internetadresse disse værktøjer og anordninger kan findes,

2) sikrer, at tilbudsgivere, der ikke har adgang til de pågældende kommunikationsmidler eller ikke kan opnå det inden for de relevante frister, forudsat at den manglende adgang ikke kan tilskrives den pågældende tilbudsgiver, kan få adgang til udbudsproceduren ved hjælp af foreløbige adgangsmuligheder, som vederlagsfrit stilles til rådighed online, eller

3) har en alternativ kanal til elektronisk indgivelse af tilbud.

§ 7. 1 Ordregiver kan kræve avancerede elektroniske signaturer, som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 910/2014/EU, hvis:

1) de risici, der er forbundet med gennemførelsen af udbuddet, nødvendiggør anvendelsen af avancerede signaturer, og

2) der accepteres andre avancerede elektroniske signaturer, der opfylder kravene til avancerede elektroniske signaturer, jf. forordning nr. 910/2014/EU.

Stk. 2. Anvendelsen af avancerede elektroniske signaturer må ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til udbudsproceduren.

Anvendelse af det fælles europæiske udbudsdokument

§ 8. 2 Ved indkøb omfattet af udbudslovens afsnit II, bortset fra projektkonkurrencer, jf. udbudslovens §§ 84 – 92, skal Europa-Kommissionens elektroniske fælles europæiske udbudsdokument anvendes.

Stk. 2. Ved indkøb omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, bortset fra ved projektkonkurrencer, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 95 – 98, skal Europa Kommissionens elektroniske fælles europæiske udbudsdokument anvendes.

Stk. 3. Ved indgåelse af koncessionskontrakter, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter, skal Europa Kommissionens elektroniske fælles europæiske udbudsdokument anvendes.

Ordregivers forkortelse af tidsfrister

§ 9. Når ordregiver anvender elektronisk kommunikation, jf. §§ 2 - 4 og § 6 kan fristen forkortes med 5 dage, jf. udbudslovens § 57, stk. 4, § 60, stk. 4 og § 65, stk. 2.

Stk. 2. Når ordregiver anvender elektronisk kommunikation, jf. §§ 2-4 og § 6 kan fristen forkortes med 5 dage, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 45, stk. 4.

Kapitel 2

Annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

§ 10. Forud for indgåelsen af vare- og tjenesteydelseskontrakter med klar grænseoverskridende interesse i henhold til udbudslovens afsnit IV skal ordregivere annoncere kontrakten på www.udbud.dk.

Stk. 2. Annoncen skal som minimum indeholde følgende for at sikre en passende grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver:

1) En kort beskrivelse med de vigtigste oplysninger. Potentielle tilbudsgivere skal på baggrund af oplysningerne med rimelighed kunne afgøre, om de vil tilkendegive sin interesse i kontrakten.

2) En beskrivelse af proceduren som ordregiveren skal fastsætte i henhold til udbudslovens § 192, herunder oplysninger om tildelingskriterium.

3) Ordregiverens kontaktoplysninger, adresse for modtagelse af ansøgninger eller tilbud og tidsfrister.

Stk. 3. Annonceringen på www.udbud.dk skal ske i overensstemmelse med den skabelon, som er tilgængelig på www.udbud.dk.

Stk. 4. Forpligtelsen til at annoncere indhentning af tilbud med klar grænseoverskridende interesse i henhold til udbudslovens afsnit IV på www.udbud.dk anses tilsvarende for opfyldt ved offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i supplementet til Den Europæiske Unions Tidende.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog §§ 12, 13 og 14.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1643 af 15. december 2015 om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III ophæves.

Stk. 3. Udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse inden 1. juli 2018, er omfattet af de hidtil gældende regler.

§ 12. For indkøbscentraler, jf. udbudslovens § 24, nr. 15, finder bekendtgørelsens kapitel 1 anvendelse fra den 1. januar 2017.

Stk. 2. Udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse inden 1. januar 2017 er omfattet af de hidtil gældende regler.

§ 13. Bekendtgørelsens § 8 finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

Stk. 2. Udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse inden den 1. januar 2018 er omfattet af de hidtil gældende regler.

§ 14. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Stk. 2. Udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse inden den 1. januar 2017 er omfattet af de hidtil gældende regler.

Erhvervsministeriet, den 30. november 2016

Brian Mikkelsen

/ Niels Beier

Officielle noter

1 Europa Parlamentet og Rådets forordning nr. 910/2014/EU af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked gælder i sin helhed og berøres ikke af den pågældende bekendtgørelse.

2 Europa Parlamentet og Rådets forordning nr. 7/2016/EU af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europiske udbudsdokument (ESPD) gælder i sin helhed og berøres ikke af den pågældende bekendtgørelse.