Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige

I medfør af § 57, stk. 3, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 154 af 18. februar 2015 og lov nr. 659 af 8. juni 2016, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Almindelige betingelser for forsøgsordningen

§ 1. Der kan udstedes kørekort til 17-årige til kategori B (almindelig bil) med ret til at føre de i kørekortbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1, litra a, og nr. 5, § 12, stk. 1, nr. 1-4 og 6, nævnte køretøjer. Hvis et vogntog er omfattet af kørekortbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., må vogntogets samlede tilladte totalvægt dog ikke overstige 3.500 kg.

Stk. 2. Førerret erhvervet under forsøgsordningen er begrænset til Danmark.

§ 2. Udstedelse af kørekort til 17-årige, jf. færdselslovens § 57, stk. 3, sker efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 3. Færdselslovens regler finder anvendelse for 17-årige førere, medmindre andet er angivet i denne bekendtgørelse.

Erhvervelse af kørekort

§ 4. Den 17-åriges erhvervelse af kørekort sker efter de samme regler i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen, som gælder for personer, der er fyldt 18 år, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Køreuddannelsen kan tidligst påbegyndes på datoen for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse, jf. § 16.

Stk. 3. Ansøgning om kørekort skal underskrives af forældremyndighedens indehaver eller indehavere til den, der ansøger om kørekort efter denne bekendtgørelse.

§ 5. På tidspunktet for det fyldte 18. år vil kørsel kunne foretages uden opfyldelse af bekendtgørelsens regler, og kørekort erhvervet efter bekendtgørelsens regler vil overgå til at være et almindeligt EU-kørekort til kategori B (almindelig bil).

17-årige førere

§ 6. Det er en betingelse for benyttelse af førerret erhvervet i henhold til § 4, at kørsel til enhver tid foregår med en ledsager, som opfylder betingelserne i §§ 8-11, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kørsel med de i kørekortbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 12, stk. 1, nr. 6, nævnte køretøjer må dog foregå uden ledsager.

§ 7. Den 17-årige fører har pligt til inden kørslens påbegyndelse at oplyse ledsageren om, at denne fungerer som ledsager. Den 17-årige har endvidere pligt til at oplyse ledsageren om de betingelser, der stilles til ledsagere, jf. §§ 8-11.

Ledsagere

§ 8. Ledsageren skal under kørslen opfylde følgende betingelser:

1) være mindst 30 år,

2) have haft førerret til kategori B (almindelig bil) de seneste 10 år, på baggrund af kørekort udstedt i Danmark,

3) være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark, og

4) må ikke have været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.

Stk. 2. Den 10-årige periode, jf. stk. 1, nr. 4, regnes fra udløbet af frakendelse ved ubetinget frakendelse af førerretten og fra endelig dom eller vedtagelse ved betinget frakendelse af førerretten.

Stk. 3. En godkendt kørelærer kan i forbindelse med en 17-årigs kørsel fra en bestået praktisk køreprøve fungere som ledsager uanset stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 9. Ledsageren skal under kørslen sidde på forreste passagersæde.

Stk. 2. Ledsageren skal under kørslen have sit kørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

§ 10. Ledsageren skal på alle tidspunkter under den 17-årige førers kørsel være opmærksom på omkringværende trafikale forhold og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning.

§ 11. Ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler, herunder bestemmelserne om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv. i færdselslovens §§ 53-54.

Stk. 2. Færdselslovens § 55, stk. 1 og 2, og bestemmelser fastsat i medfør af § 55, stk. 4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse for ledsageren.

§ 12. Politiet kan i forbindelse med standsning af et køretøj i medfør af færdselslovens § 77 kontrollere, om ledsageren opfylder de betingelser, der er angivet i denne bekendtgørelse.

Straf

§ 13. Færdselslovens almindelige sanktionsbestemmelser for førere af motorkøretøjer finder anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder § 6, stk. 1, §§ 7-9 og § 11.

Stk. 2. Ved ledsagerens overtrædelse af §§ 8-9 og § 11 straffes den 17-årige fører med bøde, hvis den 17-årige har kendskab til de forhold, der begrunder overtrædelsen.

Frakendelse af førerretten

§ 15. Færdselslovens almindelige bestemmelser om frakendelse af førerretten finder anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Frakendelsestiden for 17-årige førere, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, regnes fra afgørelsestidspunktet, medmindre førerretten har været inddraget af politiet på et tidligere tidspunkt.

Stk. 3. Er føreren under 18 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af førerretten vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra afgørelsestidspunktet, uanset om personen har erhvervet førerret efter denne bekendtgørelse. Er personen under 17 år, regnes frakendelsestiden dog fra den dag, hvor personen fylder 17 år.

Stk. 4. Er en knallertfører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter færdselslovens § 129, stk. 3, under 17 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende kan erhverve førerret efter denne bekendtgørelse, desuden i 6 måneder. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten til kategori B (almindelig bil) ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i færdselslovens § 60 a finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.

Stk. 5. Frakendes en person, der er fyldt 17 år, og som ikke har erhvervet førerret i medfør af denne bekendtgørelses regler, ubetinget retten til at erhverve førerret ved dom, har anke af dommen ikke opsættende virkning for dommens bestemmelse om frakendelse, medmindre andet bestemmes af byretten ved kendelse.

Ikrafttrædelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 15. december 2016

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil