Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse om merit ved studieskift - delprøver

I forbindelse med studieskift til universitet A fik klager tildelt merit for to ikke afsluttede delprøver fra sin studietid ved universitet B. Styrelsen fandt, at fag først kan udløse ECTS-point og danne grundlag for merit, når faget er endeligt bestået i sin helhed i overensstemmelse med den uddannelsesinstitutions regler, hvorefter prøven er aflagt.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har modtaget din udaterede klage over Universitet A's afgørelse af 29. august 2014 vedrørende merit i forbindelse med studieskift. Din klage og sagens øvrige dokumenter blev sendt til styrelsen af Universitet A ved brev af 23. september 2015.

Styrelsen har nu truffet afgørelse i sagen. Det er styrelsens vurdering, at Universitet A's behandling af din sag er behæftet med en væsentlig retlig fejl.

Styrelsen ophæver derfor Universitet A's afgørelse af 29. august 2014.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og begrundelsen for styrelsens afgørelse.

Sagens omstændigheder i hovedtræk

Det fremgår af sagens akter, at du var optaget og indskrevet på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura – HA (jur.) på Universitet B, indtil du i sommeren 2014 ansøgte om optagelse på bacheloruddannelsen i jura ved Universitet A, hvor du blev optaget med studiestart pr. 1. september 2014.

I forbindelse med dit studieskift ansøgte du om merit for beståede uddannelseselementer fra din studietid på Universitet B.

Ved brev af 29. august 2014 traf Studienævnets meritudvalg ved Det Juridiske Fakultet (fakultetet) på Universitet A afgørelse i sagen. Du fik merit for flere fag, herunder fagene kvantitative analyseredskaber, del 1 (5 ECTS-point) og virksomhedens økonomi, del 1 (5 ECTS-point).

Du klagede over afgørelsen af 29. august 2014 ved e-mail af 10. september 2014. Din klage var begrænset til merit for faget kvantitative analyseredskaber, del 1. Du begrundede klagen med, at faget ikke havde faglig relevans for en jurist, og at faget grundlæggende var en repetition af matematikundervisningen fra gymnasiet. Endelig henviste du til, at faget ikke var afsluttet, idet du var udeblevet fra anden delprøve i sommeren 2014.

Ved brev af 10. december 2014 traf Studienævnets meritudvalg fornyet afgørelse i din sag, hvor du ikke fik medhold. Afgørelsen var begrundet med, at fagene kvantitative analyseredskaber, del 1 og virksomhedens økonomi, del 1 ifølge studienævnets faste praksis afløser 10 ECTS-point på det tværfaglige valgfagsforløb på 5. semester af bacheloruddannelsen i jura.

I forhold til dine bemærkninger om at fagene kun er delprøver, anførte studienævnet, at de beståede delprøver oppebærer ECTS-point og derfor kan være meritgivende.

Ved e-mail af 23. december 2014 klagede du over studienævnets afgørelse af 10. december 2014.

Klagen var begrundet med, at de meritoverførte fag ikke var afsluttede. Dernæst henviste du til, at der havde været en sagsbehandlingstid for din ansøgning om merit på fire måneder, hvilket efter din vurdering ikke levede op til reglerne om, at en afgørelse skulle træffes snarest muligt. Således konkluderede du, at afgørelsen ikke var kommet rettidigt frem, og at meritten derfor skulle fjernes. Endvidere anførte du, at Universitet A ifølge reglerne ikke havde pligt til at give merit for dine fag fra Universitet B, henset til at Universitet A ikke udbyder samme uddannelse, som den du var indskrevet på ved Universitet B. Endelig oplyste du, at Universitet A ikke havde efterlevet reglerne vedrørende offentliggørelse af statistik over universitetets afgørelser om merit. Set i lyset af at du således ikke på forhånd kunne orientere dig om, hvorvidt du ville få merit, henviste du til, at du følte dig vildledt.

Ved brev af 27. februar 2015 fremsendte Uddannelsesservice en udtalelse til dig. Uddannelsesservice bemærkede, at fakultetet havde truffet afgørelse den 29. august 2014, hvilket efter Uddannelsesservices vurdering levede op til kravet om ”snarest muligt”, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsens § 18, stk. 2. Dernæst bemærkede Uddannelsesservice, at godkendelse af merit udgør en faglig vurdering, og at Uddannelsesservice ikke var enig i din vurdering af uddannelsesbekendtgørelsens § 33 om, at merit ikke kan gives, såfremt universitetet ikke udbyder samme uddannelse.

Dernæst anførte Uddannelsesservice, at fakultetet er af den opfattelse, at en ECTS-bærende delprøve også er omfattet af reglerne om merit ved studieskift. Hvad angik dine bemærkninger om offentliggørelse af statistik over merit på Universitet A’s hjemmeside, anførte Uddannelsesservice, at fakultetet havde truffet afgørelse i mange meritsager, som havde medført en udvikling af praksis. Statistikken over afgørelser om merit var endnu ikke blevet offentliggjort, fordi statistikken afventede en afklaring af en fælles model universiteterne imellem.

Du kommenterede Uddannelsesservices udtalelse ved e-mail af 16. marts 2015. I forhold til sagsbehandlingstiden bemærkede du, at du klagede over afgørelsen af 29. august 2014. Du bemærkede, at Universitet A havde oplyst, at den forventede sagsbehandlingstid ville være 6-8 uger. Du havde fået svar den 10. december 2014, hvilket var 13-14 uger senere, hvilket var en overskridelse med 100 %. Desuden havde du fået at vide, at du ville kunne klage over den faglige vurdering. Du oplyste, at fakultetet efterfølgende havde fjernet denne mulighed, hvilket du mente, ikke var i overensstemmelse med almindelig praksis, hvorefter du mente, at ”bordet fangede”. Dernæst oplyste du, at du igen havde gennemgået samtlige obligatoriske fag på bacheloruddannelsen i jura på Universitet A, og at de fag, som du havde fået merit for, ikke mindede om nogen af de udbudte valgfag eller obligatoriske fag på uddannelsen.

Dernæst kommenterede du forholdet vedrørende delprøver. Du oplyste, at Universitet B krævede, at både delprøve og den samlede prøve var bestået, for at faget samlet set var bestået. Du henviste til, at du havde fået merit for to ikke-beståede fag, hvilket efter din vurdering ikke havde hjemmel i lov.

I forhold til den manglende statistik anførte du, at afgørelsen om merit blev truffet den 29. august 2014, og at det ikke ville tage seks måneder at udarbejde og fremlægge en statistik. Afslutningsvist oplyste du, at der er uoverensstemmelse mellem meritpraksis på de forskellige danske universiteter.

Det Juridiske Fakultet oversendte din sag til Uddannelsesstrategisk sekretariat på Universitet A ved brev af 15. april 2015. I brevet bemærkede fakultetet, at det ikke var korrekt, at studienævnet som anført af dig havde givet merit for fag, der ikke var bestået. Fakultetet bemærkede, at der var tale om beståede delprøver, hvilket fremgik af din eksamensudskrift fra Universitet B.

Uddannelsesstrategisk sekretariat traf afgørelse ved brev af 20. august 2015. Efter en indledende gennemgang af sagen anførte sekretariatet, at det var enig med fakultetet i, at det er studienævnets faglige vurdering, der ligger til grund for afgørelser om merit, og at der kan gives merit for såvel obligatoriske som valgfrie uddannelseselementer.

Desuden fandt sekretariatet, at en ECTS-bærende delprøve svarer til et bestået uddannelseselement, der kan meritoverføres. Det ændrer ikke på forholdet, at uddannelseselementet indgår som en del af et fag i studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura - HA (jur.) på Universitet B.

Afslutningsvist beklagede Uddannelsesstrategisk sekretariat sagsbehandlingstiden.

Ved e-mail af 3. september 2015 fremsendte du dine kommentarer, hvorved du fastholdt samtlige klagepunkter, som, du ønskede, skulle vurderes af styrelsen.

Indledningsvist bemærkede du den lange sagsbehandlingstid, som, du mente, i sig selv måtte give anledning til, at meritten skulle fjernes.

Dernæst påpegede du din klageadgang over den tilkendte merit. Du mente, at klagemuligheden over den faglige vurdering efterfølgende var blevet fjernet med tilbagevirkende kraft.

De to meritoverførte fag stammede fra din studietid på Universitet B. Du oplyste, at Universitet B ikke ville give merit for disse fag, og at det måtte forventes, at det universitet, hvor undervisningen foregik, ville være nærmest til at vurdere, hvorvidt et fag skulle kunne give merit eller ej.

Afslutningsvist oplyste du, at du havde deltaget i en meritworkshop på Universitet A, og at du ikke i den forbindelse havde modtaget oplysninger om, at irrelevante fag kunne meritoverføres, hvilket efter din vurdering havde givet dig berettigede forventninger om, at de her omhandlede fag ikke kunne danne grundlag for meritoverførsel.

Ved brev af 23. september 2015 sendte Universitet A din sag til behandling i styrelsen.

Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelse

Det følger af universitetslovens § 34, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, at retlige spørgsmål ved universiteternes (endelige) afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for uddannelses- og forskningsministeren efter regler fastsat af denne. Ministeren har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser efter universitetslovens § 34, stk. 1, til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Styrelsen kan tage stilling til din klage, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen alene kan forholde sig til, om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Styrelsen har imidlertid ikke mulighed for at tage stilling til hensigtsmæssigheden af et skøn, som universitetet udøver i henhold til universitetsloven, medmindre skønnet ligger uden for rammerne af lovgivningen m.v.

Din sag omhandler tilkendelse af merit i forbindelse med, at du er indskrevet på bacheloruddannelsen i jura på Universitet A. Du ansøgte om merit ved e-mail af 14. august 2014. Universitet A traf afgørelse i sagen den 29. august 2014.

Angående tildeling af merit fremgår følgende af § 17, i bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen):

§ 17. Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

Stk. 2. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau.

Styrelsen konstaterer, at ansøgere i henhold til ovenstående har pligt til at ansøge om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, og at du opfyldte denne forpligtelse ved din ansøgning af 14. august 2014.

Ved Universitet A’s afgørelse af 29. august 2014 fik du merit for to forskellige fag fra Universitet B, fordi du tidligere havde været indskrevet på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervsjura – HA (jur.) ved Universitet B. Den afsluttende prøve i fagene bestod af to delprøver.

Følgende fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1:

§ 34. Universitetet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse (merit). Universitetet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse, jf. dog § 35.

Det er væsentligt at fastslå, hvad der i ovennævnte bestemmelse forstås ved ”beståede uddannelseselementer”.

Følgende uddrag fremgår af Universitet B's kursusbeskrivelse for faget kvantitative analyseredskaber (for perioden efterårssemesteret 2013 til forårssemesteret 2014):

Eksamenstidspunkt:

Eksamen består af to delprøver. Den ene delprøve afholdes i januar […] og den anden delprøve afholdes i juni […]

Supplerende information til prøveform:

Eksamen består af to dele, hvor de studerende kan demonstrere opfyldelse af fagets læringsmål. […]

Begge delprøver indgår med vægten (1/2) i den samlede karakter. Allerede beståede delprøver kan overføres. […]

Den samlede karakter for faget gives ved en sammenregning af de to delkarakterer. Delkaraktererne må ikke indeholde karakteren -3. Den samlede karakter 02 kan ikke opnås ved oprunding.

Delkarakteren 00 kan ikke forbedres, hvis der i den samlede karakter er opnået karakteren 02 og derover.

Følgende uddrag fremgår af Universitet B's kursusbeskrivelse for faget virksomhedens økonomi (for perioden efterårssemesteret 2013 til forårssemesteret 2014):

Supplerende information til prøveform:

Prøven består af to delprøver, en midtvejsprøve og en slutprøve. […]

Karakteren for kurset fås som gennemsnittet af karakteren for slutprøven og midtvejsprøven, hvor slutprøven vejer 2/3 og midtvejsprøven 1/3. For at bestå skal man have opnået et gennemsnit på mindst 02 uden afrunding. Delkarakteren -3 må ikke indgå.

Den samlede karakter 02 kan ikke opnås ved oprunding.

Delkarakteren 00 kan ikke forbedres, hvis der i den samlede karakter er opnået karakteren 02 eller derover. […]”

Ud fra ovenstående oplysninger om fagene kvantitative analyseredskaber og virksomhedens økonomi konstaterer styrelsen, at fagene først er bestået, når begge delprøver i de respektive fag er aflagt, og når den studerende har opnået mindst karakteren 00 i den enkelte delprøve, samt opnået et samlet gennemsnit udregnet i overensstemmelse med de anførte vægtninger på mindst 02 uden oprunding.

Regler om delprøver, herunder beståkrav m.v. fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Universitet B har således fastsat prøveformen inden for rammen af karakterbekendtgørelsens § 16.

Det fremgår af udskrift fra STADS på Universitet B, at du opnåede karakteren 02 i virksomhedens økonomi, del 1, og at du udeblev fra anden delprøve. Samlet set må det således konstateres, at du ikke bestod faget i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af kursusbeskrivelsen for faget på Universitet B, jf. nærmere ovenfor.

Desuden fremgår det af udskrift fra STADS på Universitet B, at du for så vidt angår faget kvantitative analyseredskaber, del 1 opnåede karakteren 02, og at du fik karakteren -3 i anden delprøve. Ud fra kursusbeskrivelsens beståkrav for faget må det konstateres, at du samlet set ikke bestod faget virksomhedens økonomi.

Universitet A har til sagen oplyst, at kvantitative analyseredskaber, del 1 og virksomhedens økonomi, del 1 dannede grundlag for den tildelte merit, og at universitetet på baggrund af den konkrete registrering i STADS fra Universitet B mente, at de to anførte delprøver var selvstændigt ECTS-bærende (med hver 5 ECTS-point). Du bestod begge de anførte delprøver med karakteren 02.

Styrelsen finder, at ECTS-pointene udløses, når faget er endeligt bestået i sin helhed. Der kan således ikke lægges vægt på, hvorledes Universitet B vælger at journalisere studerendes resultater i delprøver. Det ændrer ikke på forholdet, at Universitet B i kursusbeskrivelsen for faget kvantitative analyseredskaber angiver, at delprøve 1 angår efterårets emner og delprøve 2 angår forårets emner, idet der fortsat er tale om delprøver, jf. karakterbekendtgørelsens § 16.

Begrebet bestået uddannelseselement i uddannelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1, forudsætter således, at den studerende i det meritgivende fag har opnået en endelig karakter, og at den endelige karakter er bestået og kan overføres til et eksamensbevis i henhold til den uddannelsesinstitutions regler, hvorefter prøven er aflagt.

På baggrund af ovenstående gennemgang af din sag finder styrelsen, at der ikke er hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1, til, at Universitet A kunne godkende, at dine to delprøver i fagene kvantitative analyseredskaber, del 1 og virksomhedens økonomi, del 1 trådte i stedet for uddannelseselementer på din bacheloruddannelse i jura på Universitet A.

Universitet A's afgørelse af 20. august 2014 lider derfor af en retlig mangel. Henset til at der er tale om manglende hjemmel, finder styrelsen, at der er tale om en væsentlig retlig mangel.

Som følge heraf ophæver styrelsen Universitet A's afgørelse af 29. august 2014.