Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 767 af 30. juni 2009 om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 5 affattes således:

»Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.«

2. § 2, stk. 1, nr. 9, ophæves.

Nr. 10 og 11 bliver herefter nr. 9 og 10.

3. I § 2, stk. 1, nr. 11, som bliver nr. 10, ændres: »Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse« til: »Sundheds- og Ældreministeriet«.

4. I § 2, stk. 2, 1. pkt. affattes således:

»Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og skal have bestået juridisk kandidateksamen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. december 2016

Troels Lund Poulsen

/ Peter Vesterheden