Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af postloven

(Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, som ændret ved lov nr. 172 af 26. februar 2014 og § 46 i lov nr. 524 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. gælder dog ikke for tilladelser, som udstedes efter den 1. januar 2020.«

2. I § 15, stk. 4, ændres »B-breve« til: »breve«.

3. I § 18, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Det gælder nettoomkostninger til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige postvirksomhed.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen