Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Barselsfonden i staten

(Til samtlige ministerier m.v.)

Anvendelsesområde

§ 1. Institutioner, der er omfattet af § 2, kan hos Barselsfonden (finanslovens § 07.14.39.) få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption, herunder forlænget orlov ved brug af omsorgsdage og graviditetsbetinget sygdom før fødslen.

§ 2. Refusionsordningen omfatter følgende ansatte i statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner:

1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt,

2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og

3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Stk. 2. Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 3. Modtagere af statstilskud, som ikke falder ind under stk. 1, er ikke omfattet af refusionsordningen.

Stk. 4. Hvor en ansats løn er delvist finansieret af staten, kan der maksimalt søges refusion fra Barselsfonden for et beløb, der svarer til den statsfinansierede del af lønudgiften.

Stk. 5. Institutioner, der modtager refusion efter løgtingslóg nr. 48 fra 3. april 2001 um barsilsskipan med senere ændringer, er berettiget til refusion efter dette cirkulære. Retten til refusion gælder dog kun det beløb, der ikke dækkes efter de færøske regler. Det beløb, institutionen kan søge refusion for efter denne bekendtgørelse, skal omregnes til timer.

Bidrag

§ 3. De omfattede institutioner skal betale et bidrag pr. årsværk pr. måned til Barselsfonden. Bidraget fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Finansministeriet kan træffe beslutning om at hæve bidragssatsen forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen. Statens Administration kan træffe beslutning om at nedsætte bidragssatsen forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen. Ændringer i bidragssatsen meddeles på Statens Administrations hjemmeside www.statens-adm.dk og ved udsendelse af nyhedsmail til de omfattede statsinstitutioner.

Stk. 2. Institutionen skal indbetale bidrag til Barselsfonden hvert kvartal. Betalingen skal ske til Statens Administration senest 2 måneder efter udløbet af det kvartal, som bidraget vedrører. Statens Administration kan dog opkræve den kvartalsvise bidragsbetaling på et senere tidspunkt.

Stk. 3. Bidraget opføres i institutionens regnskab som en lønudgift og konteres på regnskabskonto for lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger.

Refusion

§ 4. Der kan ydes refusion fra Barselsfonden til institutioner m.v., der efter gældende regler udbetaler løn til en medarbejder under den lønnede del af dennes orlov.

Stk. 2. Perioden, hvor der alene udbetales pension, betragtes ikke som lønnet orlov.

§ 5. For 2017 udgør refusionen 71 kr. pr. lønnet time for barselshavende i bevillingslønramme 0-35. For barselshavende i bevillingslønramme 36-42 udgør refusionen 224 kr. pr. lønnet time. Taksterne reguleres én gang om året pr. den første januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de beløb før afrunding, der var gældende på reguleringstidspunktet. Taksterne offentliggøres på www.statens-adm.dk og ved udsendelse af nyhedsmail til de omfattede statsinstitutioner.

§ 6. Statens Administration beregner og udbetaler refusion for barselsperioder på grundlag af registreringer i Statens Løn System (SLS) for de institutioner, der anvender SLS til anvisning af løn.

Stk. 2. Institutionen skal registrere oplysningerne i SLS senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen for den lønnede orlov vedrører.

Stk. 3. Institutioner, der ikke er omfattet af stk. 1, skal søge om refusion. Ansøgning skal ske elektronisk på www.fleksbarsel.dk ved anvendelse af digital signatur (medarbejdercertifikat). Institutionen har ansvaret for, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Stk. 4. Institutionen skal indsende anmodning om refusion, jf. stk. 3, til Statens Administration senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører.

Stk. 5. Statens Administration kan forlænge fristen for indsendelse for et kvartal med op til 1 måned, hvis fristoverskridelsen skyldes problemer med institutionens it-udstyr eller den digitale signatur, og institutionen så tidligt som muligt og senest 2 hverdage efter fristens udløb meddeler Statens Administration dette.

Stk. 6. Overskrides fristerne efter stk. 2, 4 eller 5, bortfalder retten til refusion.

Stk. 7. Statens Administration kan dispensere fra indberetningsfristerne, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

Stk. 8. Statens Administration kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra den elektroniske indberetning, hvis der er tale om en lille institution uden adgang til it-udstyr, eller hvor institutionens it-udstyr ikke opfylder de tekniske krav til anvendelse af digital signatur.

Stk. 9. Ansøgning om fristforlængelse efter stk. 5 og dispensation efter stk. 7 og 8 indsendes til Statens Administration.

Stk. 10. Kan det endelige krav om refusion ikke opgøres, skal ansøgning om et skønnet beløb indberettes inden for fristerne i stk. 2 eller 4. Krav om regulering af tidligere søgt refusion skal indberettes senest 14 måneder efter udløbet af det kvartal, reguleringen vedrører.

Dokumentation

§ 7. Statens Administration kan som betingelse for udbetaling af refusion kræve dokumentation for:

1) Orlovsperioden for den barselshavende,

2) Den barselshavendes løntrin,

3) Dagpengerefusion fra kommunen.

Stk. 2. Dokumentation kan endvidere indhentes efterfølgende, og der vil i den forbindelse kunne kræves hel eller delvis tilbagebetaling af refusionsbeløb, for hvilke der ikke foreligger dokumentation.

Klageadgang

§ 8. Statens Administrations afgørelser om udbetaling af refusion og om dispensation fra indberetningsfristerne kan indbringes for Finansministeriets departement. Klagen skal være modtaget af Statens Administration senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt institutionen. Statens Administration videresender herefter, med mindre styrelsen giver klageren medhold, klagen til Finansministeriets departement med styrelsens udtalelse i sagen.

Retningslinjer

§ 9. Finansministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administrationen af Barselsfonden. Retningslinjerne fremgår af Statens Administrations hjemmeside (www.statens-adm.dk).

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for refusioner og bidrag, der vedrører 1. kvartal 2017 eller senere.

Finansministeriet, den 15. december 2016

Kristian Jensen

/ Poul Taankvist