Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Ny jernbane til Aalborg Lufthavn
Bilag 2 Naturlokaliteter
Bilag 3 Kulturhistoriske forhold
Den fulde tekst

Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at anlægge en ny enkeltsporet jernbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg og at fastsætte et ibrugtagningstidspunkt herfor.

Stk. 2. Kort over jernbanens linjeføring, placering af stationen og det nye klargøringsanlæg, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2. Beskyttelsesmæssige hensyn efter lov om naturbeskyttelse og bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 1, varetages alene af transport- og bygningsministeren efter denne lov.

Stk. 2. Kort over naturlokaliteter og kort over kulturhistoriske forhold, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 1, fremgår af lovens bilag 2 og 3.

§ 3. Reglerne om landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning finder ikke anvendelse ved udførelsen af arbejder efter § 1. Det samme gælder reglerne i lov om planlægning om kommune- og lokalplaner.

§ 4. Transport- og bygningsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af anlægget, jf. § 1, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende støj ikke finder anvendelse.

Stk. 2. Transport- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Loven træder i kraft den 15. december 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen


Bilag 1

Ny jernbane til Aalborg Lufthavn

sj


Bilag 2

Naturlokaliteter

sj


Bilag 3

Kulturhistoriske forhold

sj