Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 7. december 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

(Midlertidige lempelser af visse krav)

[af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. november 2016 og var til 1. behandling den 17. november 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljø- og fødevareministeren sendte den 25. oktober 2016 dette udkast til udvalget, jf. MOF alm. del – bilag 43. Den 10. november 2016 sendte miljø- og fødevareministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Dyrenes Beskyttelse.

Miljø- og fødevareministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

René Christensen (DF) Pia Adelsteen (DF) fmd. Ib Poulsen (DF) Rasmus Jarlov (KF) Lise Bech (DF) Karina Due (DF) Erling Bonnesen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Thomas Danielsen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Preben Bang Henriksen (V) Carsten Bach (LA) Villum Christensen (LA) Mette Abildgaard (KF) Bjarne Laustsen (S) Lea Wermelin (S) nfmd. Christian Rabjerg Madsen (S) Jesper Petersen (S) Kirsten Brosbøl (S) Simon Kollerup (S) Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Christian Poll (ALT) Roger Matthisen (ALT) Andreas Steenberg (RV) Ida Auken (RV) Trine Torp (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 79

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljø- og fødevareministeren
2
Henvendelse af 31/10-16 fra Dyrenes Beskyttelse
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Bilag tilbagetaget – tidligere omdelt som L 79 – bilag 2
5
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 79

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/10-16 fra Dyrenes Beskyttelse, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spørgsmål tilbagetaget – tidligere stillet som L 79 – spm. 1