Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Arbejdsministeriet

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 20. oktober 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 1033 af 23. december 1998 og § 2 i lov nr. 1055 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra a, indsættes efter »16-66 år,«: »jf. dog § 15, stk. 6,«.

2. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«.

3. I § 2 a, stk. 2, udgår i 1. pkt. »på grund af sygdom, barsel eller adoption«, og i 2. pkt. ændres »sygdom, barsel eller adoption« til: »det dagpengeberettigende forhold«.

4. I § 2 b, nr. 1, ændres », efterløn eller delefterløn« til: »eller efterløn«.

5. I § 5 indsættes efter »ydes«: »efter dette kapitel«, og »§ 9« ændres til: »dog § 9, stk. 4 og 5«.

6. I § 9, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »67. år«: », jf. dog stk. 4 og 5,«.

7. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For tiden inden anmodningen kan der højst ydes 6 måneders tillægspension.«

8. § 9, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ønskes tillægspension udbetalt fra et tidspunkt, der ligger efter det fyldte 67. år, forhøjes pensionen med 10 pct. for hvert år regnet fra det 67. år, dog ikke ud over det fyldte 70. år. Forhøjelsen sker månedsvis.«

9. I § 9 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Til personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan tillægspension efter anmodning udbetales før det fyldte 67. år, dog ikke før det fyldte 65. år. Ønskes tillægspension udbetalt fra et tidligere tidspunkt end det 67. år, nedsættes pensionen med 10 pct. for hvert år. Nedsættelsen sker månedsvis.«

10. I § 11, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis afdøde havde udnyttet retten efter § 9, stk. 5, forudsættes pensionsydelsen udbetalt fra dødsfaldet.«

11. I § 11 a, stk. 2, indsættes efter »67. år«: », eventuelt reguleret efter § 9, stk. 4 eller 5«.

12. I § 12, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »67. år«: », eller fra det tidspunkt, hvor vedkommende har udnyttet retten efter § 9, stk. 5,«.

13. I § 13, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »67. år«: », eller fra det tidspunkt, hvor vedkommende har udnyttet retten efter § 9, stk. 5,«.

14. I § 15, stk. 6, indsættes efter »67. år«: »eller ved pensionering inden dette tidspunkt, jf. § 9, stk. 5«.

15. I § 17 d, stk.1, ændres »67 år« til: »65 år«.

16. I § 17 d, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, udbetales det på kontoen indestående dog ved det fyldte 67. år.«

17. I § 17 f, stk. 2, ændres 2 steder »66 år« til: »64 år, for personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 66 år«.

18. I § 17 g, stk. 4, ændres »§ 2 a, stk. 1 og 2« til: »§ 2 a«.

19. I § 17 g, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »§ 2 a, stk. 1 og 2«: »samt stk. 3, for så vidt angår lønmodtagere, der modtager kursusgodtgørelse«.

20. I § 17 h, stk. 4, udgår 3. pkt., og i stedet indsættes:

»Opkrævet pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, vedrørende det år, hvori dødsfaldet har fundet sted, kan udbetales til dødsboet fra Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af boets dokumentation af størrelsen af de opkrævede beløb. Arbejdsministeren kan efter forhandling med skatteministeren og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler for udbetalingen efter henholdsvis 2. og 3. pkt.«

21. I § 17 i, stk. 1, 1. pkt., ændres »67. år« til: »65. år«.

22. I § 17 i, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, påbegyndes udbetaling dog ved det fyldte 67. år.«

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, som ændret ved § 40 i lov nr. 1071 af 20. december 1995, § 7 i lov nr. 475 af 10. juni 1997, § 3 i lov nr. 490 af 1. juli 1998 og § 3 i lov nr. 1055 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, 1. pkt., ændres »67. år« til: »65. år, for personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år,«.

§ 3

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 29. juni 1998, som ændret ved § 6 i lov nr. 424 af 26. juni 1998 og § 7 i lov nr. 468 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 b, nr. 2, ændres »67 år« til: »65 år, for personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«.

2. I § 19 b, nr. 5, ændres »lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«.

§ 4

I lov om seniorydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 258 af 2. maj 1998, som ændret ved § 2 i lov nr. 1000 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »før det fyldte 67. år« til: »før det fyldte 65. år, for medlemmer født før den 1. juli 1939 dog det fyldte 67. år«.

2. I § 10, stk. 2, ændres »hvor medlemmet fylder 67 år.« til: »hvor medlemmet fylder 65 år, for medlemmer født før den 1. juli 1939 dog, hvor medlemmet fylder 67 år.«.

Finansministeriet

§ 5

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 27. juni 1994, som ændret ved § 2 i lov nr. 424 af 26. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Finansministeren kan efter forhandling med økonomiministeren give regler for, i hvilke tilfælde indekskontrakter, der er oprettet i danske livs- og pensionsforsikringsselskaber, banker og sparekasser, kan tillades overflyttet fra en virksomhed til en anden.«

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i § 4 nævnte grundbeløb skal begynde fra det fyldte 65. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter § 5 dermed ligeledes skal ophøre fra det samme tidspunkt. I så fald skal interessenten fremsætte ønske herom over for sit forsikringsselskab eller pengeinstitut senest den dag, hvor interessenten fylder 65 år.«

3. I § 4, stk. 1, 1. pkt, indsættes efter »fyldte«: »65. eller«.

4. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde fra det fyldte 65. år efter § 3 a, reduceres den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb.«

5. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Fra interessentens«: »65. eller«.

6. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde fra det fyldte 65. år efter § 3 a, reduceres den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 6, stk. 3, som bliver stk. 4, indsættes i 1. pkt. efter »indtil det«: »65. eller«, og i 3. pkt. indsættes efter »efter det«: »65. eller«.

8. I § 6 indsættes efter stk. 3, som bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde fra det fyldte 65. år efter § 3 a, reduceres indekstillægget efter stk. 3 med 17,5 pct. af det indekstillæg, den pågældende interessent ellers ville have opnået ved det 67. år.«

9. I § 7, stk. 1, indsættes efter »inden interessentens«: »65. eller«.

10. I § 10 indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder dog ikke præmiebetalinger efter interessentens fyldte 65. år, såfremt interessenten har valgt at lade udbetalingerne på indekskontrakten begynde fra det fyldte 65. år.«

11. I § 12, stk. 4, ændres »industri- og samordningsministeren« til: »økonomiministeren«.

Justitsministeriet

§ 6

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 1 og 3, ændres »67 år« til: »65 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 7

I lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 11. november 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, ændres: »67. år« til: »65. år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det 67. år,«.

§ 8

I lov nr. 227 af 8. april 1992 om fisketegn m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres: »67 år« til: »65 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«.

Skatteministeriet

§ 9

I lov nr. 425 af 26. juni 1998 om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., og § 9, stk. 1, nr. 1, ændres »67 år« til: »65 år«.

2. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For skattepligtige, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, nedsættes ejendomsværdiskatten efter stk. 1 først fra og med det indkomstår, hvor den skattepligtige eller dennes samlevende ægtefælle er fyldt 67 år, medmindre ægtefællen er fyldt 60 år efter den 1. juli 1999 og er fyldt 65 år i indkomståret.«

3. I § 9, stk. 2, 3. pkt., ændres »den skattepligtige eller dennes ægtefælle fylder 67 år« til: »ejendomsværdiskatten første gang nedsættes efter § 8«.

4. I § 9 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. For skattepligtige, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, begrænses ejendomsværdiskatten efter stk. 2-6 først fra og med det indkomstår, hvor den skattepligtige eller dennes samlevende ægtefælle er fyldt 67 år, medmindre den skattepligtige eller dennes samlevende ægtefælle opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2 eller 3, eller ægtefællen er fyldt 60 år efter den 1. juli 1999 og er fyldt 65 år i indkomståret.«

§ 10

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 426 af 26. juni 1998 og senest ved lov nr. 218 af 14. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 7, litra x, affattes således:

»x) Engangsbeløb, der udbetales til den erstatningsberettigede efter § 32, stk. 7 eller 8, eller § 36, stk. 4 eller 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.«

2. I § 12 A, stk. 1, 4. pkt., ændres »67 år« til: »65 år, for så vidt angår personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«.

§ 11

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 143 af 17. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 A ændres »67. år« til: »65. år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år«.

2. I § 29 B, 1. pkt., ændres »§ 17 h, stk. 4, 1. pkt.,« til: »§ 17 h, stk. 4, 1. og 3. pkt.,«.

Socialministeriet

§ 12

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998, som ændret ved § 1 i lov nr. 1036 af 23. december 1998, § 2 i lov nr. 1045 af 23. december 1998 og § 3 i lov nr. 117 af 2. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 87, stk. 1, ændres »67 år« til: »65 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«.

§ 13

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 117 af 2. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 ændres »§§ 25, 34 og 81-84« til: »§§ 25, 26, 30-34 og 81-84«.

2. I § 70, stk. 1, ændres »67 år« til: »65 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«.

3. I § 79, stk. 1, ændres »16-66 år« til: »16-64 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 16-66 år«.

§ 14

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1039 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, nr. 3, ændres »67 år« til: »65 år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 67 år«

2. I § 30 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der indbetales ikke bidrag, når personen har valgt at få tillægspensionen udbetalt fra det 65. år eller senere.«

§ 15

I lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 1055 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 32, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. For skadelidte, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor skadelidte fylder 67 år. Den løbende erstatning afløses på dette tidspunkt af et engangsbeløb på 2 gange den årlige erstatning efter stk. 5. Er skadelidte på tidspunktet for afgørelsen fyldt 67 år, udbetales erstatningen som anført i 2. pkt.«

2. I § 32 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. For skadelidte, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor skadelidte fylder 65 år. Den løbende erstatning afløses på dette tidspunkt af et engangsbeløb på 4 gange den årlige erstatning efter stk. 5. Er skadelidte på tidspunktet for afgørelsen fyldt 65 år, udbetales erstatningen som anført i 2. pkt.«

3. § 36, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. For efterladte, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 67 år. Den løbende erstatning afløses på dette tidspunkt af et engangsbeløb på 2 gange den årlige erstatning. Er den erstatningsberettigede på tidspunktet for skadelidtes død fyldt 67 år, udbetales erstatningen som anført i 2. pkt.

    Stk. 5. For efterladte, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, ophører den løbende erstatning med udgangen af den måned, hvor modtageren fylder 65 år. Den løbende erstatning afløses på dette tidspunkt af et engangsbeløb på 4 gange den årlige erstatning. Er den erstatningsberettigede på tidspunktet for skadelidtes død fyldt 65 år, udbetales erstatningen som anført i 2. pkt.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

4. § 71, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I sager, der er omfattet af stk. 2, anvendes denne lovs §§ 32, 36, 43, 44, 54 og 55 i stedet for §§ 27, 31, 39, 40, 53 og 54 i lov om arbejdsskadeforsikring ved

1) fastsættelse af ophørstidspunktet for en varig løbende erstatning for tab af erhvervsevne,

2) fastsættelse af det tidspunkt, for hvilket erstatning for tab af forsørger længst kan udbetales,

3) omsætning af løbende årlig erstatning for tab af erhvervsevne og for tab af forsørger til efterladt ægtefælle m.fl. til kapitalbeløb,

4) udbetaling af erstatning og godtgørelsesbeløb,

5) høring af sagens parter og

6) aktindsigt og klageadgang for sagens parter og arbejdsgiveren.«

§ 16

I lov nr. 223 af 25. marts 1997 om forhøjelse af hædersgaver foretages følgende ændring:

1. I § 2, 3. pkt., udgår »ved det fyldte 67. år«.

§ 17

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf dog stk. 2-5.

    Stk. 2. § 1, nr. 20, og § 11, nr. 2, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 3. § 11 har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. juli 1999 eller senere.

    Stk. 4. § 13, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 5. § 15 har virkning for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger, der træffes den 1. juli 1999 eller senere. Det gælder dog ikke for afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger i sager, hvor der før 1. juli 1999 er truffet afgørelse efter § 27, § 31, stk. 4, § 32 eller § 36 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998.

§ 18

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. § 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 3. § 15 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. maj 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Karen Jespersen