Den fulde tekst
L 97
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 14/12 16
Fremsat skr 14/12 16
1.beh 12/1 17
Betænkning 1/2 17
2.beh 7/2 17
Lovf som vedt 9/2 17
3.beh 9/2 17
Lov nr 173 af 20. februar 2017
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:
- Et mere fleksibelt uddannelsesløft. Der indføres en midlertidig ordning i perioden fra den 1. marts 2017 til og med den 31. december 2019, hvor dagpengemodtagere, der i perioden påbegynder et uddannelsesløft i form af tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft, får 100 pct. af den hidtidige dagpengesats under deltagelse i tilbuddet. Det er en betingelse, at uddannelsen fremgår af en landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.
- Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen. Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen efter 6 måneders ledighed mod hidtil 12 måneder, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft.
- En mere fleksibel ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse. Dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede kan deltage i jobrettet uddannelse i op til i alt 6 uger i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper vil fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Der indføres samtidig en 5-ugers karensperiode.
Lovforslaget udmønter dele af »Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser«, som den tidligere regering (Venstre) og arbejdsmarkedets parter (DA, FA, Lederne, LO, FTF, AC, KL og Danske Regioner) indgik den 19. august 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.