Den fulde tekst
L 105
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen (KF)).
Lovf som fremsat 14/12 16
Fremsat skr 14/12 16
1.beh 12/1 17
Betænkning 9/2 17
Lovf optrykt efter 2.beh 21/2 17 Tillæg H
2.beh 21/2 17
Lovf som vedt 23/2 17
3.beh 23/2 17
Lov nr 203 af 28. februar 2017
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rune Lund (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indeholder en række ændringer af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der har til formål at tilpasse dele af strafferetsplejen.
Lovforslaget indeholder forslag til ændringer vedrørende:
- Forkyndelse i straffesager
- Adgang for statsadvokaterne til at foretage telefonforkyndelse
- Anvendelse af digital kommunikation i strafferetsplejen
- Anvendelse af udeblivelsesdomme i straffesager
- Anvendelse af domsmænd i straffesager
- Anonymisering af forurettedes identitet i straffesager om incest
- Bæring af magtmidler, herunder fængselsbetjentes bæring af peberspray
- Fastsættelse af salær til forsvarere, bistandsadvokater og beskikkede advokater i visse sager.
Derudover indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer, som ikke er blevet medtaget i forbindelse med tidligere lovændringer.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.