Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger1)

I medfør af § 77 h og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 1549 af 13. december 2016, og § 48 d og § 190, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, som ændret ved lov nr. 1549 af 13. december 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder (herefter benævnt »virksomheden«):

1) Pengeinstitutter.

2) Realkreditinstitutter.

3) Fondsmæglerselskaber.

4) Investeringsforvaltningsselskaber.

5) Finansielle holdingvirksomheder.

6) Investeringsforeninger, som ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, jf. § 1, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter regler om lønpolitik og aflønning af bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 12 finder anvendelse på aflønning af ansatte, der udfører arbejde i forbindelse med kontrolfunktioner.

§ 3. I pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I skal bestyrelsen identificere andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, i medfør af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil.

Stk. 2. I virksomheder, jf. § 1, stk. 1, nr. 4-6 og i fondsmæglerselskaber, der ikke er et fondsmæglerselskab I, skal bestyrelsen identificere andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter. Andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, er som udgangspunkt

1) ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter,

2) ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler,

3) porteføljeforvaltere og andre ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, og som via finansielle instrumenter kan tage væsentlige risici på virksomhedens vegne for virksomhedens midler, og

4) lederen af risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision.

§ 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forhold omfattet af en kollektiv overenskomst, jf. § 77 a, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Lønpolitik

§ 5. Bestyrelsen skal under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter fastlægge virksomhedens lønpolitik, jf. § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og jf. § 48 c, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., for medlemmer af bestyrelsen og ansatte, herunder fastlægge virksomhedens pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af variable løndele, fratrædelsesgodtgørelser og identifikation af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Bestyrelsen har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse.

§ 6. Bestyrelsen skal gennemgå virksomhedens lønpolitik med regelmæssige mellemrum og mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling.

§ 7. Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om virksomhedens lønpolitik overholdes. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fører kontrol med aflønning af direktionen og ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder lederen af risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision. Hvis virksomheden har nedsat et aflønningsudvalg i medfør af § 77 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed eller i medfør af § 48 b, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., skal udvalget varetage denne kontrol.

§ 8. Virksomheden skal sikre, at ansatte, der medvirker til udarbejdelse af virksomhedens lønpolitik og kontrol med overholdelse heraf, er i besiddelse af den nødvendige sagkundskab. Virksomheden skal endvidere under hensyntagen til virksomhedens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter sikre, at ansatte, der fører kontrol med overholdelse af lønpolitikken, er uafhængige af de afdelinger i virksomheden, som de fører kontrol med.

§ 9. Virksomhedens lønpolitik skal

1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring jf. § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og jf. § 48 c, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., og må ikke tilskynde til overdreven risikotagning,

2) være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel,

3) harmonere med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter,

4) sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag, og

5) hvis relevant skelne mellem kriterier for fastsættelse af faste løndele, der primært bør afspejle relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar, og kriterier for fastsættelse af variable løndele, som bør afspejle vedvarende og risikojusterede resultater samt resultater ud over, hvad der kan forventes i forhold til den ansattes relevante erhvervserfaring og organisatoriske ansvar.

Stk. 2. Bestyrelsen eller direktionen kan beslutte, at der kan undtages fra kravene i § 77 a, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. i tilfælde, hvor den optjente variable løn udgør maksimalt 100.000 kr. om året, hvis bestyrelsen eller direktionen vurderer, at undtagelsen er forsvarlig. Virksomheden skal på anmodning fra Finanstilsynet godtgøre, hvilke hensyn der er lagt til grund for at undtage den variable løndel fra et eller flere af kravene i § 77 a, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed eller § 48 a, stk. 1, nr. 4 og 5, og stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. samt forsvarligheden heraf, jf. 1. pkt.

Variabel løn

§ 10. Tildeler virksomheden bestyrelsen, direktionen eller andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 3, variabel løn, jf. § 5, stk. 1, nr. 45, i lov om finansiel virksomhed og § 2, stk. 1, nr. 25, i lov om investeringsforeninger m.v., skal virksomhedens lønpolitik sikre en passende balance mellem faste og variable løndele, herunder sikre

1) at der inden for rammerne af § 77 a, stk. 1, nr. 1-3, i lov om finansiel virksomhed, § 77 b, stk. 1 og 3, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v. fastsættes et loft for den variable løndel, og

2) at den faste løndel udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at virksomheden kan føre en fleksibel bonuspolitik.

Stk. 2. Den passende balance mellem faste og variable løndele i stk. 1 kan variere afhængigt af modtagerens funktion og virksomhedens forhold i øvrigt.

Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal virksomheden endvidere sikre, at virksomhedens lønpolitik tager stilling til de begrænsninger for brugen af variabel løn, der følger af §§ 77 a og 77 b i lov om finansiel virksomhed og § 48 a i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 11. En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal fastsættes på grundlag af en vurdering af den pågældende modtagers resultater, resultaterne i dennes afdeling og virksomhedens resultater.

Stk. 2. Den resultatmåling, der lægges til grund for den variable løndel, skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater, samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne.

Stk. 3. Ved vurderingen af den enkelte modtagers resultater skal der tages hensyn til både økonomiske og ikke-økonomiske kriterier. Ved ikke-økonomiske kriterier forstås bl.a. overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af virksomhedens retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer.

Aflønning af ansatte i særlige funktioner

§ 12. Hvis virksomhedens aflønning af en ansat, der udfører arbejde i forbindelse med virksomhedens kontrolfunktioner, indeholder en variabel løndel, må den variable løndel ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med.

Pension og særlige godtgørelser

§ 13. Tildeler virksomheden pensionsydelser, som kan sidestilles med variabel løn, til bestyrelsen, direktionen eller andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 3, skal virksomhedens pensionspolitik være i overensstemmelse med de krav, der følger af § 77 a, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed eller § 48 a, stk. 6, i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 14. § 77 a, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1-6, i lov om investeringsforeninger m.v. finder ikke anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, der opfylder følgende betingelser:

1) Aftalen om fratrædelsesgodtgørelse er indgået i forbindelse med besættelse af stillingen.

2) Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse er ikke afhængig af resultater opnået ved varetagelse af stillingen.

3) Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse må på tidspunktet for fratrædelse maksimalt udgøre en værdi svarende til de sidste to års samlede vederlag inklusive pension.

Stk. 2. § 77 a, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1-6, i lov om investeringsforeninger m.v. finder ikke anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, der indgås i forbindelse med fratrædelse, for den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der ikke overstiger en værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension.

Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelser, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, skal afspejle de resultater, der er opnået ved varetagelse af stillingen over en periode, og må ikke belønne manglende resultater eller forseelser.

§ 15. § 77 a, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1-6, i lov om investeringsforeninger m.v. finder ikke anvendelse på aftaler om nyansættelsesgodtgørelse, der opfylder følgende betingelser:

1) Aftalen om nyansættelsesgodtgørelse er indgået i forbindelse med besættelse af stillingen.

2) Den aftalte nyansættelsesgodtgørelse er begrænset til det første ansættelsesår.

3) Virksomheden har et sundt og solidt kapitalgrundlag på tidspunktet for tildelingen af nyansættelsesgodtgørelsen.

§ 16. Lønpakker knyttet til kompensation eller frikøb fra andre kontrakter i forbindelse med tidligere beskæftigelse skal være tilpasset virksomhedens interesser på længere sigt, herunder kravene til udbetaling af variabel løn, jf. § 77 a, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed og § 48 a, stk. 1-6, i lov om investeringsforeninger m.v.

Information til virksomhedens ansatte

§ 17. Bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 3, skal til enhver tid have mulighed for at gøre sig bekendt med den senest opdaterede lønpolitik samt øvrige dokumenter, der beskriver fastsættelsen af deres aflønning samt evalueringen af deres præstation.

Oplysnings- og indberetningspligt

§ 18. Investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder, investeringsforeninger, som ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, jf. § 1, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v. og fondsmæglerselskaber, der ikke er et fondsmæglerselskab I, skal mindst én gang årligt offentliggøre følgende oplysninger vedrørende sin lønpolitik og -praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 3:

1) Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken samt antallet af møder, som afholdes af bestyrelsen, der fører tilsyn med aflønningen i løbet af regnskabsåret, herunder oplysninger om sammensætningen af og mandatet for et eventuelt aflønningsudvalg og om den eksterne ekspert, som er blevet konsulteret med henblik på fastlæggelsen af lønpolitikken, og de relevante berørte parters rolle.

2) Sammenhængen mellem løn og resultater.

3) De vigtigste karakteristika ved aflønningssystemets opbygning, herunder oplysninger om, hvilke kriterier der lægges til grund for resultatmålinger og risikojusteringer, udskydelsespolitik og optjeningskriterier.

4) Forholdet mellem fast og variabel løn fastsat i henhold til § 77 a, stk. 1, nr. 1-3.

5) Hvilke resultatkriterier der lægges til grund for tildeling af rettigheder til aktier, optioner eller variable lønkomponenter.

6) De vigtigste parametre og begrundelser for en eventuel ordning for variable komponenter og andre ikkepekuniære fordele.

7) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter forretningsområde.

8) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter ledelsen og de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, med angivelse af følgende:

a) Lønsummen i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn og antal modtagere.

b) Den variable løns størrelse og form fordelt på kontant udbetaling, aktier og aktielignende instrumenter eller andet.

c) Størrelsen af den udestående udskudte aflønning fordelt på optjente og ikkeoptjente andele.

d) Størrelsen af den udskudte aflønning, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, udbetalt og reduceret gennem resultatjusteringer.

e) Nye nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret, og antallet af modtagere af sådanne udbetalinger.

f) Størrelsen af de fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, antallet af modtagere af sådanne tildelinger og det højeste beløb, der er tildelt til en enkelt person.

9) Antal personer, der aflønnes med 1 mio. euro eller derover pr. regnskabsår, opdelt i lønintervaller på 500.000 euro ved lønninger på beløb svarende til mellem 1 mio. og 5 mio. euro og opdelt i lønintervaller på 1 mio. euro ved lønninger på 5 mio. euro og derover.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 7 og 8, finder alene anvendelse i forhold til ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 8, litra e og f, finder alene anvendelse på godtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

Stk. 4. Virksomheden kan under hensyntagen til dens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af dens aktiviteter, helt eller delvist undlade at offentliggøre en eller flere af de i stk. 1 nævnte oplysninger. En virksomhed, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark og som har en balancesum på under 500 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, kan undlade at offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 5. Virksomheden skal i umiddelbar forlængelse af årsregnskabets afslutning indsende de i stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og samtidig hermed offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Hvis virksomheden ikke har en hjemmeside, skal interesserede ved henvendelse til virksomheden kunne få udleveret eller tilsendt oplysningerne. Hvis der sker offentliggørelse af oplysningerne til opfyldelse af regnskabs-, børsnoterings- eller andre krav, anses oplysningspligten for overholdt herved. Hvis oplysningerne efter stk. 1 ikke er indeholdt i årsrapporten, skal virksomheden i årsrapporten angive, hvor oplysningerne kan findes.

Stk. 6. Fjernelse af oplysningerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser.

Stk. 7. Virksomheder, der efter stk. 4 kan undlade at offentliggøre en eller flere af de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan ligeledes undlade efter stk. 5 at indsende de i stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og at offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside.

§ 19. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I skal i umiddelbar forlængelse af årsregnskabets afslutning indsende oplysningerne omfattet af artikel 450, stk. 1, litra (g), (h) og (i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013 (CRR) til Finanstilsynet. Disse oplysninger skal samtidig hermed offentliggøres på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Hvis virksomheden ikke har en hjemmeside, skal interesserede ved henvendelse til virksomheden kunne få udleveret eller tilsendt oplysningerne. Hvis oplysningerne efter artikel 450 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013 (CRR) ikke er indeholdt i årsrapporten, skal virksomheden i årsrapporten angive, hvor oplysningerne kan findes.

Stk. 2. Fjernelse af oplysningerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser.

Stk. 3. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, der efter artikel 450, stk. 2, 2. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013 (CRR) kan undlade at offentliggøre en eller flere af de i artikel 450, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013 (CRR) nævnte oplysninger, kan ligeledes undlade efter stk. 1 at indsende en eller flere af de i artikel 450, stk. 1, litra (g), (h) og (i) nævnte oplysninger til Finanstilsynet.

§ 20. Virksomheder med en hjemmeside skal offentliggøre oplysninger om, hvordan virksomheden lever op til kravene i § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 8, § 9, stk. 1, § 11, § 12, § 14, stk. 3, § 15 og § 16 i det omfang de pågældende krav finder anvendelse på virksomheden.

Stk. 2. Virksomhedens offentliggørelse efter stk. 1 skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme.

§ 21. Virksomheden skal senest 1. maj hvert år indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det foregående regnskabsår som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i virksomheden har optjent en samlet løn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro, fordelt på lønrammer af beløb svarende til 1 mio. euro.

Stk. 2. Hvis virksomheden er det øverste EU-selskab i en koncern, skal virksomheden ligeledes hvert år senest 1. maj indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det foregående regnskabsår som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i et af virksomhedens datterselskaber har optjent en samlet løn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro, fordelt på lønrammer af beløb svarende til 1 mio. euro. Forpligtelsen for det øverste EU-selskab gælder kun i relation til de af EU-selskabets udenlandske datterselskaber med hjemsted i EU, der i datterselskabets hjemland har tilladelse til at drive finansiel virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.

Stk. 3. Indberetningen til Finanstilsynet i medfør af stk. 1 og 2 skal omfatte oplysninger om antallet af personer fordelt på ansvars- og forretningsområder, om den enkelte unavngivne person er udpeget som væsentlig risikotager, størrelsen af den enkelte unavngivne persons samlede løn inklusive pension fordelt på fast og variabel løn, størrelsen af variable pensionsydelser efter § 77 a, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed og størrelsen af den samlede variable løndel, der udskydes, med angivelse af i hvilket land, den enkelte unavngivne person udfører sit arbejde.

Regler om aflønning i koncernforbundne virksomheder

§ 22. Et pengeinstitut, et realkreditinstitut og et fondsmæglerselskab I skal sikre, at virksomhedens lønpolitik, jf. § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og de specifikke aflønningskrav i § 3, stk. 1, §§ 5-8, § 9, stk. 1, §§ 10-13, § 14, stk. 3, §§ 15-17 og §§ 19-21 efterleves af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber I og finansieringsinstitutter, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, inden for samme koncern.

Straffebestemmelser

§ 23. Overtrædelse af § 3, § 8, § 9, stk. 2, 2. pkt., § 18, stk. 1, og stk. 5, 1., 2. og 4. pkt., § 19, stk. 1-2, § 20, stk. 1, § 21 og § 23 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og finansielle holdingvirksomheder (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder ophæves.

Stk. 3. For investeringsforeninger finder § 5, 2. pkt., om lønpolitikkens gennemførelse først anvendelse fra førstkommende generalforsamling eller tilsvarende, der finder sted efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Erhvervsministeriet, den 13. december 2016

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, EU-tidende 2013, nr. L 176, side 338.

Omtryksnote
  • 27-12-2016:
  • Bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger er den 27. december 2016 omtrykt på grund af fejl:

    Bekendtgørelsens udstedelsesdato var fejlagtig angivet til at være den 2. december 2016. Den korrekte udstedelsesdato er den 13. december 2016.