Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bilag til vejledningen
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, lov om integrationsgrunduddannelse og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2017 af satserne efter følgende love og bekendtgørelser:

1) Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af d. 7. oktober 2014

2) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af d. 7. oktober 2014

3) Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu)

4) Lov om aktiv socialpolitik § 22 (integrationsydelse), jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016

5) Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017

6) Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen eller en eventuel bekendtgørelseshjemmel.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2017, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 30. november 2016

Uffe Toudal Pedersen

/ Henrik Thomassen


Bilag 1

Bilag til vejledningen

Tabel 1:
Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
Tabel 2:
Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
Tabel 3:
Integrationsloven – Resultattilskud for integration
Tabel 4:
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017
Tabel 5:
Repatrieringsloven
Tabel 6:
Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse
Tabel 7:
Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse
Tabel 8:
Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse
Tabel 9:
Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
Tabel 10:
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Timetakst for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Tabel 1: Integration - Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
 
kr. mdl.
1.
Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.693
2.
Midlertidigt forhøjet grundtilskud (lovens § 45, stk. 3, 2.pkt.)
4.040
3.
Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 6, 1. pkt.)
8.955

Tabel 2: Integration - Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
 
kr. mdl.
1.
Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til integrationsprogrammer (lovens § 45, stk. 4, 2. pkt.)
76.635
2.
Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til introduktionsforløb (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.)
52.490

Tabel 3: Integration - Resultattilskud for integration
 
kr. mdl.
1.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 1. led)
76.500
2.
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 2. led)
51.000
3.
Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 1. led)
76.500
4.
Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 2. led)
51.000
5.
Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4)
32.640

Tabel 4: Integration - Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017
 
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.192
2.
Maksimal betaling for par uden børn
4.018
3.
Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.384
4.
Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.749

Tabel 5: Repatrieringsloven
 
kr. én gang
1.
Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
15.498
2.
Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk, 2, nr. 4):
- Pr. person, der er fyldt 18 år
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
133.866
40.826
3.
Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)
Udgifter til transport af sådant udstyr
15.498
20.016
4.
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)
6.541
5.
Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3):
- Pr. person, der er fyldt 18 år
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
53.546
16.330
6.
Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lovens § 7, stk. 4)
6.671

Tabel 6: Lov om aktiv socialpolitik - integrationsydelse og dansktillæg
 
kr. mdl.
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
12.211
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
8.546
3.
Integrationsydelse, ikke-forsørger (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
6.106
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
2.631
5.
Dansktillæg (lovens § 22, stk. 5)
1.541

Tabel 7: Lov om aktiv socialpolitik - Periodesanktioner - fradrag i integrationsydelse
 
kr. pr. dag
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
564
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
394
3.
Integrationsydelse, ikke-forsørger (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
282
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4
121
5.
Dansktillæg (lovens § 22, stk. 5)
71

Tabel 8: Lov om aktiv socialpolitik - Punktsanktioner - nedsættelse af integrationsydelse
 
kr. pr. dag
1.
Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
1.692
2.
Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
1.182
3.
Integrationsydelse, ikke-forsørger (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
846
4.
Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
363
5.
Dansktillæg (lovens § 22, stk. 5)
213

Tabel 9: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
 
kr. mdl
1.
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)
12.259
2.
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)
8.579
3.
Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)
6.130

Tabel 10: Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Timetakst for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
1.
Timetakst for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (bekendtgørelsens § 19, stk. 1)
102,48