Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., § 9, stk. 29 og 37, § 9 a, stk. 22, § 11, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., § 11, stk. 17, § 42 a, stk. 14, 2. pkt., § 42 b, stk. 17, og § 43 a, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov nr. 612 af 8. juni 2016 og lov nr. 661 af 8. juni 2016, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 3. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 9, stk. 29, reguleres det i lovens § 9, stk. 12, nr. 3, angivne beløb fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Efter udlændingelovens § 9, stk. 37, reguleres de i lovens § 9, stk. 31-35, angivne beløb fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Efter udlændingelovens § 9 a, stk. 22, reguleres det i lovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, angivne beløb årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent og en tilpasningsprocent, så reguleringen i alt svarer til lønudviklingen i samfundet.

Stk. 5. Efter udlændingelovens § 11, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., reguleres det i lovens § 11, stk. 4, nr. 3, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2017 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Efter udlændingelovens § 11, stk. 17, reguleres det i lovens § 11, stk. 3, nr. 4, angivne beløb fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 14, 2. pkt., reguleres det i lovens § 42 a, stk. 14, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2006 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 8. Efter udlændingelovens § 42 b, stk. 17, reguleres de i lovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, angivne beløb fra og med 2017 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 9. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 9, 1. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 5, nr. 3, angivne beløb fra og med 1996 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 10. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 9, 2. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 6, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2017 udgør 2,0, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1135 af 29. august 2016 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 54.289,48 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3, jf. stk. 29, nævnte beløb (forfalden gæld) 111.727,75 kr.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 31, jf. stk. 37, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 21.715,79 kr.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 32, jf. stk. 37, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 10.857,89 kr.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 33, jf. stk. 37, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 10.857,89 kr.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 34, jf. stk. 37, nævnte beløb (begrænsning af nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse) 10.857,89 kr.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 35, jf. stk. 37, nævnte beløb (gebyr for tilmelding til danskprøven) 2.605.89 kr.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 22, nævnte beløb (beløbsordningen) 408.000,00 kr.

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 4, jf. stk. 17, nævnte beløb (forfalden gæld) 113.850,57 kr.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 4, nr. 3, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (årlig skattepligtig indkomst) 275.400,00 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 42 a, stk. 14, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (forsørgertillæg) 50,31 kr.

Stk. 12. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 17, nævnte beløb (grundydelse for gifte og samlevende) 39,83 kr.

Stk. 13. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 2-4, jf. stk. 17, nævnte beløb (grundydelse for enlige) 50,31 kr.

Stk. 14. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 4, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 79,65 kr. og 29,36 kr.

Stk. 15. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 5, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 58,70 kr. og 8,39 kr.

Stk. 16. Med virkning for udbetaling i peroden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 6, jf. stk. 17, nævnte beløb (nedsat forsørgertillæg) 41,93 kr.

Stk. 17. Med virkning for udbetaling i perioden fra den første hele periode på 14 dage, der ligger til grund for beregning af tillægsydelse efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 10, jf. stk. 17, nævnte beløb (tillægsydelse) henholdsvis 29,36 kr. og 8,39 kr.

Stk. 18. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 12, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) 50,31 kr.

Stk. 19. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i udlændingelovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 9, 1. pkt., nævnte beløb (hjælp til rejse til tredjeland) 8.362,42 kr.

Stk. 20. Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør de i udlændingelovens § 43 a, stk. 6, jf. stk. 9, 2. pkt., nævnte beløb (hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) henholdsvis 4.119,31 kr. og 2.059,66 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 105 af 3. februar 2016 om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven ophæves.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 15. december 2016

Inger Støjberg

/ Jesper Gori