Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker1)

I medfør af § 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1913 af 15. december 2015 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang og § 1 i bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2010 om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Definitionerne af "brandfarlig væske", "brændbar væske" m.v. fremgår af afsnit 1.1 i bilaget.

Anvendelsesområde

§ 2. Denne bekendtgørelse gælder for:

1) Produktionsafsnit og lagerafsnit med brandfarlige væsker samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker, jf. dog stk. 2.

2) Transport af brandfarlige væsker i rørledninger, jf. dog stk. 2.

3) Lagerafsnit med brændbare væsker i tanke.

4) Salgs-, forbrugs- og depottankanlæg med brandfarlige væsker.

5) Aftapning af brandfarlige væsker fra jernbanetankvogne, tankkøretøjer og tankskibe.

6) Påfyldning af tankanlæg fra jernbanetankvogne, tankkøretøjer og tankskibe.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for:

1) Brandfarlige væsker i brændstoftanke på motordrevne arbejdsredskaber og på motordrevne transportmidler til brug for transportmidlernes fremdrift eller til driften af en del af deres udstyr.

2) Forsvarets lagerafsnit med brandfarlige væsker og de af forsvaret anlagte rørsystemer for brandfarlige væsker med tilhørende pumpestationer, centrallagre, tanke m.v.

§ 3. De tekniske forskrifter i bilaget finder anvendelse for følgende, jf. dog § 2, stk. 2:

1) Produktionsafsnit med brandfarlige væsker.

2) Lagerafsnit med brandfarlige væsker i emballage.

3) Lagerafsnit med brandfarlige og brændbare væsker i tanke.

4) Salgs-, forbrugs- og depottankanlæg med brandfarlige væsker.

5) Transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger.

6) Aftapning af brandfarlige væsker af klasse I og II-1 fra jernbanetankvogne, tankkøretøjer og tankskibe.

7) Påfyldning af tankanlæg fra jernbanetankvogne, tankkøretøjer og tankskibe.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner, der er omfattet af § 2, men ikke af § 3, skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt.

Generelle bestemmelser

§ 5. Der skal udvises særlig forsigtighed med brandfarlige væsker.

§ 6. Brændstofbeholdere på motordrevne arbejdsredskaber og motorkøretøjer, herunder traktorer, må ikke påfyldes, når motoren er i gang.

§ 7. Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i farlig nærhed af:

1) Større mængder af brændbare materialer.

2) Syrer eller andre stoffer, der kan angribe emballagerne og tankene.

3) Stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand.

§ 8. Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i bygningers flugtveje.

Stk. 2. Der kan dog opsættes håndspritdispensere i flugtvejsgange på plejeinstitutioner, herunder sygehuse, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

§ 9. Tekniske specifikationer, som der henvises til i bilaget, indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 2. Ved tekniske specifikationer, jf. stk. 1, forstås danske, europæiske eller internationale standarder, guidelines, normer, klassificeringer, anvisninger, vejledninger, retningslinjer eller tekniske definitioner m.v.

Stk. 3. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan i stedet gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 4. De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

§ 10. Beredskabsstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, herunder bilaget, når det er foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Stk. 2. En dispensation bortfalder, såfremt den ikke benyttes inden 2 år, fra den er udstedt.

Straf

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen eller bilaget, herunder overtrædelse af godkendelser eller tilsidesættelse af vilkår meddelt i henhold til de tekniske forskrifter eller § 10, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker.

2) Bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

§ 13. Eksisterende produktionsafsnit og lagerafsnit, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af de tekniske forskrifter, jf. bilaget, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) i bygninger, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt til lagerafsnit eller produktion med brandfarlige væsker, skal mindst hvert tredje år have en attest fra en autoriseret el-installatør, om at ABDL-anlæggene er funktionsdygtige.

Stk. 3. Typegodkendelser af sprøjtekabiner og dampgenvindingsanlæg meddelt af Statens Brandinspektion eller Beredskabsstyrelsen i henhold til regler for brandfarlige væsker ophæves.

Stk. 4. Typegodkendte sprøjtekabiner og dampgenvindingsanlæg, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.

Stk. 5. Uanset stk. 1, kan punkt 4.20.24 i bilaget anvendes på eksisterende skumsluknings- og overrislingsanlæg på tankanlæg og de tilhørende bassiner i stedet for de hidtil gældende bestemmelser for så vidt angår afprøvning.

Stk. 6. Uanset stk. 1, kan punkterne 4.20.35 og 4.20.36 i bilaget anvendes på eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg med kategori A-væske i stedet for de hidtil gældende bestemmelser om betjeningsinstruks for chaufføren i forbindelse med påfyldning af tanke fra tankkøretøj.

Stk. 7. Uanset stk. 1, kan punkterne 4.20.44 - 4.20.50 i bilaget anvendes på eksisterende depottankanlæg med væsker af klasse I og II i stedet for de hidtil gældende bestemmelser om betjeningsinstruks.

Beredskabsstyrelsen, den 6. december 2016

Henning Thiesen

/ Susan Nissen


Bilag 1

Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker

Indholdsfortegnelse
1
GENERELLE BESTEMMELSER
 
1.1
Definitioner
 
1.2
Anvendelsesområde
 
1.3
Generelle bestemmelser
 
1.4
Administrative bestemmelser
2
PRODUKTION M.V.
 
2.1
Anvendelsesområde
 
2.2
Generelle bestemmelser
 
2.3
Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker
 
2.4
Destillationsanlæg for brandfarlige væsker
 
2.5
Rumopvarmning og ventilation
 
2.6
Brandsektioner
 
2.7
Afstandsforhold
 
2.8
Brandslukningsmateriel
 
2.9
Brandtekniske installationer
 
2.10
Ordensregler
3
LAGERAFSNIT MED EMBALLAGER
 
3.1
Anvendelsesområde
 
3.2
Generelle bestemmelser
 
3.3
Lagerafsnit med brandfarlige væsker i bygninger
 
3.4
Lagerafsnit med brandfarlige væsker i det fri
 
3.5
Udførelse af anlæg med emballager
 
3.6
Rumopvarmning og ventilation
 
3.7
Brandsektioner
 
3.8
Afstandsforhold
 
3.9
Brandslukningsmateriel
 
3.10
Brandtekniske installationer
 
3.11
Ordensregler
4
LAGERAFSNIT MED TANKE SAMT SALGS-, FORBRUGS- OG DEPOTTANKANLÆG
 
4.1
Anvendelsesområde
 
4.2
Generelle bestemmelser
 
4.3
Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs tanke af andet materiale end metal
 
4.4
Lagerafsnit med højst 10.000 oplagsenheder af brandfarlige og brændbare væsker i indendørs tanke af metal
 
4.5
Lagerafsnit med over 1.000 oplagsenheder udelukkende af væsker af klasse IV i indendørs tanke af metal
 
4.6
Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i overjordiske tanke af andet materiale end metal
 
4.7
Lagerafsnit med højst 100.000 oplagsenheder af brandfarlige og brændbare væsker i overjordiske tanke af metal
 
4.8
Lagerafsnit med over 1.000 oplagsenheder udelukkende af væsker af klasse IV i overjordiske tanke af metal
 
4.9
Lagerafsnit med væsker af klasse I og II i jorddækkede tanke
 
4.10
Påfyldning af tankanlæg fra tankkøretøjer
 
4.11
Læsning af tankkøretøjer fra andre tankanlæg end depottankanlæg
 
4.12
Supplerende bestemmelser for salgs- og forbrugstankanlæg for væsker af klasse I og II
 
4.13
Supplerende bestemmelser for depottankanlæg for væsker af klasse I og II
 
4.14
Udførelse af tankanlæg m.v.
 
4.15
Rumopvarmning og ventilation
 
4.16
Brandsektioner
 
4.17
Afstandsforhold
 
4.18
Brandslukningsmateriel
 
4.19
Brandtekniske installationer
 
4.20
Ordensregler

1     Generelle bestemmelser
1.1     Definitioner
1.1.1
Afluftningsrum: Rum, der er ventileret med henblik på afluftning af opløsningsmidler.
1.1.2
Aftapning: Aftapning af brandfarlig væske fra tanke eller produktionsanlæg til emballager eller fra IBC’s til mindre emballager.
1.1.3
Anbringelsessted: Det sted i en bygning, hvor der anbringes lakerede emner, inden disse bringes til afluftningsrum eller tørreaggregat.
1.1.4
Arbejdssted: Det sted i en bygning, hvor der foretages sprøjtelakering, dyppelakering eller maskinel lakering.
1.1.5
Beredskabslovgivningen: Beredskabsloven og administrative forskrifter fastsat i medfør af beredskabsloven.
1.1.6
Brændbar væske: Væske med flammepunkt over 93 ˚C og højst 370 °C samt et fast brændbart stof, der er opvarmet til en temperatur over smeltepunktet, men ikke højere end det smeltede stofs flammepunktet minus 10 ˚C.
Brændbare væsker klassificeres som angivet i punkt 1.1.29.
1.1.7
Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 93 °C, væsker, som opvarmes til en temperatur højere end væskens flammepunkt minus 10 ˚C, eller et brændbart fast stof, der er opvarmet til en temperatur over smeltepunktet og højere end det smeltede stofs flammepunkt minus 10 ˚C.
Brandfarlige væsker klassificeres som angivet i punkt 1.1.29.
1.1.8
Brandlovgivningen: Regler om brandsikkerhed i beredskabslovgivningen og i byggelovgivningen.
1.1.9
Brandsektion: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i overensstemmelse med kravene i disse forskrifter om brandsektionsadskillelse, eller bygning, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandskravene.
1.1.10
Brandslukningsmateriel: Håndildslukkere og vandfyldte slangevinder.
1.1.11
Brandtekniske installationer: Brandventilationsanlæg, brandslukningsanlæg, overrislingsanlæg, brandalarmanlæg, automatisk gasdetekteringsanlæg og automatisk branddørlukningsanlæg.
1.1.12
Dampgenvindingsanlæg: Anlæg til genvinding af dampe fra brandfarlige væsker ved nedkøling, adsorption eller lignende metoder.
1.1.13
Delvis etage: Indskudt etage, der er brandmæssigt adskilt fra en brandsektion med brandfarlige eller brændbare væsker.
1.1.14
Depottankanlæg: Tankanlæg, der er indrettet til udlevering af brandfarlige væsker til tankkøretøjer m.v. med henblik på distribution.
1.1.15
Elektrostatisk sprøjtelakering: Sprøjtelakering, hvor påføringen styres af et elektrostatisk felt.
1.1.16
Emballage: Transportabel beholder, bortset fra tank, med en kapacitet på højst 450 liter, dog højst 3.000 liter for en IBC.
1.1.17
Emballageafsnit: Område, der anvendes til oplagring af brændbar tom emballage, pakkemateriale eller paller.
1.1.18
Farlig eksplosiv atmosfære: En blanding af luft og damp eller tåge fra brandfarlige væsker, i hvilken forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding, og i sådanne mængder, at brande kan opstå, at skade på personer, ejendom og miljø kan finde sted, og at store værdier kan ødelægges som følge af en eksplosion.
1.1.19
Flammepunkt: Den laveste temperatur ved hvilken en væske ved et tryk på 101,3 kPa afgiver antændelige dampe i et sådant omfang, at der dannes en brændbar blanding af damp og luft.
Flammepunktet bestemmes efter en af de afprøvningsmetoder, der er angivet i tabel 2.6.3 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Der skal anvendes closed cup-metode ved flammepunktsbestemmelsen.
1.1.20
Friareal: Områder, der friholdes for reoler, oplag og inventar m.v.
1.1.21
Fritliggende: Bygninger, brandsektioner samt afsnit i det fri, for hvilke der ikke sker nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand og afstande til naboskel, vej- og stimidte, betragtes som fritliggende.
1.1.22
Gruppe af tanke: To eller flere tanke, der indgår i et samlet lagerafsnit, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 4.17.15, 1. pkt. Tankene kan være placeret på en eller flere spildbakker eller i et eller flere bassiner.
1.1.23
IBC 1) : Emballage med et rumfang på højst 3 m³ og som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods.
1.1.24
Indgangsdør: Ved indgangsdør forstås sidehængt dør fra:
 
a)
det fri med adgang i terrænhøjde,
 
b)
trapperum, som har dør direkte til det fri i terrænhøjde, eller
 
c)
anden brandsektion med dør direkte til det fri i terrænhøjde eller med dør til trapperum, som har dør direkte til det fri i terrænhøjde.
1.1.25
Indskudt etagedæk: Etagedæk, herunder ristedæk, som indgår i en brandsektion.
1.1.26
Indtrængningsvej: Friareal i brandsektion, der anvendes ved redningsberedskabets indtrængning via indgangsdøre.
1.1.27
Jorddækket tank: Tank, der er nedgravet, overdækket eller delvis nedgravet og overdækket med jord eller lignende materiale i et sådant omfang, at tanken er beskyttet mod varmestråling og varmetransport i mindst 60 minutter.
1.1.28
Kategori A-væske:
 
a)
Brandfarlig væske med flammepunkt på højst 30 ˚C.
 
b)
Brandfarlig eller brændbar væske med flammepunkt over 30 ˚C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 ˚C.
 
c)
Brandfarlig væske med flammepunkt under 60 ˚C i forstøvet form.
1.1.29
Klasse:
 
Klasse I
Omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt under 23 ˚C samt brandfarlige og brændbare væsker, som opvarmes til væskernes flammepunkt eller en højere temperatur.
Klassen omfatter også faste brændbare stoffer, der er opvarmet til en temperatur over smeltepunktet og over de smeltede stoffers flammepunkt, samt væsker med et flammepunkt under 60 ˚C i forstøvet form.
 
Klasse II
Omfatter brandfarlige væsker med et flammepunkt mellem 23 °C og 60 °C (begge grænseværdier medregnet) samt brandfarlige og brændbare væsker, som opvarmes til en temperatur højere end væskens flammepunkt minus 10 ˚C, men lavere end væskens flammepunkt.
I disse forskrifter skal gasolie, dieselolie og let fyringsolie med et flammepunkt over 55 ˚C og højst 60 ˚C betragtes som værende brandfarlige væsker af klasse III.
 
Klasse III
Omfatter brandfarlige væsker med et flammepunkt over 60 °C og højst 93 ˚C, dog ikke brandfarlige væsker, som opvarmes til en temperatur højere end væskens flammepunkt minus 10 °C og dermed hører til klasse I eller II.
 
Klasse IV
Omfatter brændbare væsker, dog ikke brændbare væsker, som opvarmes til en temperatur højere end væskens flammepunkt minus 10 ˚C og dermed hører til klasse I eller II.
 
Alle fire klasser inddeles i en:
Underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert forhold.
Underklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold.
Væsker, der kan emulgeres med vand, henregnes til underklasse 2.
1.1.30
Kombikabine: Lukket rum, hvori der foretages (sprøjte)lakering samt afluftning eller tørring.
1.1.31
Lagerafsnit: Bygning, rum eller areal i det fri med et oplag i emballager og tanke samt bygning, rum eller areal i det fri, hvor der anbringes emballager og tanke, der forsyner et anlæg eller aftager fra et anlæg.
1.1.32
Lagerkapacitet: Summen af det antal oplagsenheder, som ved den maksimale fyldningsgrad kan indeholdes i de emballager eller tanke, der indgår i et anlæg.
1.1.33
Læsseplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres, når de påfyldes (læsses).
1.1.34
Omhældning: Fyldning af en emballage med brandfarlig væske fra en anden emballage, jf. dog punkt 1.1.38. Omhældning omfatter ikke fyldning af en emballage fra en IBC og fyldning af en emballage via tilkoblet rørledning eller slange.
1.1.35
Oplag: En samlet mængde af brandfarlig og brændbar væske i emballager og tanke, hvortil der ikke er koblet en fast installation eller et apparat eller finder forbrug af nogen art sted. Den mængde brandfarlig væske, der findes i et rum eller en bygning, hvor der alene foregår pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, anses også for at være et oplag.
Definitionen omfatter også:
 
a)
midlertidig henstilling af brandfarlige og brændbare væsker i bygninger,
 
b)
jævnlig midlertidig henstilling af brandfarlige og brændbare væsker på arealer i det fri samt
 
c)
henstilling i mere end 48 timer i sammenhæng af brandfarlige væsker under transport, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård.
1.1.36
Oplagsenhed: 1 liter væske af klasse I, 5 liter væske af klasse II, 50 liter væske af klasse III væske eller 250 liter væske af klasse IV.
1.1.37
Overjordisk tank: Udendørs placeret tank, som ikke jorddækket, jf. punkt 1.1.27.
1.1.38
Produktionsafsnit:
 
a)
Område med fremstilling af brandfarlige væsker.
 
b)
Område med processer, hvori der indgår brandfarlige væsker, herunder område med blandeprocesser og område med anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe.
 
c)
Område med sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering.
 
d)
Område med aftapning af brandfarlige væsker. Produktionsafsnit omfatter ikke lejlighedsvis aftapning af højst 5 liter brandfarlig væske fra emballager, medmindre aftapningen sker i et område, der i forvejen er omfattet af litra a-c eller e.
 
e)
Andet område med anvendelse af brandfarlige væsker, herunder område, hvor der foregår systematisk omhældning,
 
Produktionsafsnit kan indeholde tanke, der anvendes i produktionen, og som ikke er tanke til råvarer eller færdigvarer.
1.1.39
Påfyldningsplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres under aflæsning af produkter til tankanlæg.
1.1.40
Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe for udlevering af brandfarlige væsker til fast monterede brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.
1.1.41
Skumslukningsanlæg: Anlæg bestående af et rørsystem med tilhørende gydehoveder samt betjeningssted for vandforsyning og tilsætning af skumvæske.
1.1.42
Små autolakererier: Autolakererier, hvor det samlede areal af sprøjte- og kombikabiner i en brandsektion ikke overstiger 65 m2.
1.1.43
Sprøjteboks: Skab med åben forside, hvori der foretages (sprøjte)lakering.
1.1.44
Sprøjtelakering: Påføring af væske ved en forstøvningsproces.
1.1.45
Sprøjtekabine: Lukket rum, hvori der foretages (sprøjte)lakering.
1.1.46
Tank: Stationær tank uanset rumindhold eller transporttank.
1.1.47
Tankanlæg: En eller flere tanke med tilhørende installationer og komponenter, herunder rørledninger, påfyldningsstudse, pumper, udluftningsrør, udleveringsstandere m.v.
1.1.48
Tankbrønd: Brønd, som er opbygget direkte over en jorddækket tank for adgang til mandedæksel og rørtilslutninger på tanken.
1.1.49
Transporttank: Tank, som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods.
1.1.50
Tørreaggregat: Ovn eller lign., hvori behandlede emner anbringes til tørring eller hærdning.
1.1.51
Tørrekabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages afluftning og tørring.
1.1.52
Udgangsdør: Ved udgangsdør forstås sidehængt dør til:
 
a)
det fri med adgang i terrænhøjde,
 
b)
trapperum, som har dør direkte til det fri i terrænhøjde, eller
 
c)
anden brandsektion med dør direkte til det fri i terrænhøjde eller med dør til trapperum, som har dør direkte til det fri i terrænhøjde.
1.1.53
Væske : Stof, som ved 50 °C har et damptryk på højst 300 kPa (3 bar), som ikke er fuldstændig på gasform ved 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, og som
 
a)
har et smeltepunkt eller et begyndelsessmeltepunkt på 20 ˚C eller derunder ved et tryk på 101,3 kPa, eller
 
b)
er flydende i henhold til prøvningen beskrevet i ASTM D 4359-90, eller
 
c)
ikke er pastaagtigt i henhold til de kriterier, der finder anvendelse for prøvningen til bestemmelse af viskositet (penetrometerprøven), som beskrevet i afsnit 2.3.4 i bilag A til Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).
1.1.54
Våd sprøjteboks: Sprøjteboks med en bagvæg, hvor rindende vand opsuger sprøjtestøvet og derefter filtreres.
1.1.55
Åben sprøjtelakering: Sprøjtelakering, der ikke foretages i sprøjte- eller kombikabine samt sprøjteboks.
1.2     Anvendelsesområde
1.2.1
Disse tekniske forskrifter finder anvendelse for:
 
a)
Produktionsafsnit med brandfarlige væsker.
 
b)
Lagerafsnit med brandfarlige væsker i emballage.
 
c)
Lagerafsnit med brandfarlige og brændbare væsker i tanke.
 
d)
Salgs-, forbrugs- og depottankanlæg med brandfarlige væsker.
 
e)
Transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger.
 
f)
Aftapning af brandfarlige væsker af klasse I og II-1 fra jernbanetankvogne, tankkøretøjer og tankskibe.
 
g)
Påfyldning af tankanlæg fra jernbanetankvogne, tankkøretøjer og tankskibe.
1.2.2
Disse tekniske forskrifter finder ikke anvendelse for fyldning af brændstoftanke, sprinklervæskebeholdere o.l. på motorkøretøjer fra emballage med brandfarlige væsker.
1.3     Generelle bestemmelser
1.3.1
Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne.
1.3.2
De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med bygningsreglementet samt de krav, der fremgår af disse tekniske forskrifter.
1.3.3
Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med bestemmelserne om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
1.3.4
De i forskrifterne angivne byggevarer skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.
 
Redningsberedskabets tilkørselsveje og friarealer
1.3.5
Der skal indrettes egnede tilkørselsveje og udlægges tilstrækkelige friarealer, så det er muligt at foretage en forsvarlig rednings- og slukningsindsats.
1.3.6
Tilkørselsveje for redningsberedskabet skal fremstå tydelige og befæstes, så de kan holde til akseltrykket fra brand- og redningskøretøjerne.
 
Godkendelser
1.3.7
Oplag med en stablingshøjde på over 3 m fra gulv eller terræn må kun etableres, såfremt Beredskabsstyrelsen vurderer, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og med kommunalbestyrelsens godkendelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
1.3.8
Aftapning af brandfarlige væsker af klasse I og II-1 fra jernbanetankvogn, tankkøretøjer og tankskibe må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
1.3.9
Påfyldning af tankanlæg fra jernbanetankvogn eller tankskib må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
1.3.10
Transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger på egen grund, hvor rørledningerne ikke er tilknyttet et tankanlæg placeret på den pågældende grund, må kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
Sådanne transporter gennem flere kommuner må kun ske på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
1.3.11
Transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 i rørledninger på offentligt areal må kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse og på de vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
Sådanne transporter gennem flere kommuner må kun ske på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
1.3.12
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen fastsætte yderligere vilkår for produktionsafsnit, oplag og tankanlæg, der er omfattet af disse tekniske forskrifter, og
1)  hvor der er særlig brandfarlige forhold, eller
2)  hvor store værdier kan være udsat for ødelæggelse.
 
ATEX
1.3.13
Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal klassificeres og afmærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
Klassifikationen skal godkendes af kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor der kræves en godkendelse til etablering af produktion og lagerafsnit. Dette gælder dog ikke for områder i udstyr, der anvendes efter producentens anvisninger.
Hvis der ved klassifikationen er forudsat ventilation, skal ventilationen udføres med den forudsatte kapacitet og udformning.
1.3.14
Områder, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal sikres mod opladning af statisk elektricitet, som kan give tændfarlig udladning.
Potentialudligning skal bl.a. etableres for produktionsanlæg, herunder påfyldnings- og aftapningsaggregater og påføringsudstyr til maling og lak, tankanlæg, transportable beholdere, udsugningsanlæg, metalborde, døre, stiger og vandrør.
Hvor der sker påfyldning eller aftapning af emballager større end 5 liter, der ikke er af metal, skal det dokumenteres, at de valgte materialer og sikringstiltag er tilstrækkelige til at sikre mod opladning med statisk elektricitet, som kan give tændfarlig udladning.
 
Transportable beholdere
1.3.15
Emballager og transporttanke til brandfarlige væsker skal være udført og i relevant omfang godkendt i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, jf. dog punkterne 1.3.18 og 1.3.19 med hensyn til emballager.
1.3.16
Emballager og transporttanke skal anvendes i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, herunder udstedte godkendelser, jf. dog punkterne 1.3.18 og 1.3.19 med hensyn til emballager.
1.3.17
Emballager, der stables, skal være konstrueret og egnet til dette.
1.3.18
Punkterne 1.3.15 og 1.3.16 finder ikke anvendelse for:
 
a)
Beholdere i produktionsafsnit, der ikke er omfattet af kapitel 3 eller 4, og som anvendes til blanding, prøvetagning eller andre aktiviteter, der alene foregår på virksomheden.
 
b)
Beholdere, der er omfattet af punkt 3.1.2, litra a.
 
c)
Beholdere, som er under prøvning hos prøvningsorganer.
 
Beholderne skal dog være egnede til formålet, herunder kunne modstå de fysiske og kemiske påvirkninger fra indholdet, og være forsynet med forsvarligt fastholdt og tætsluttende låg.
1.3.19
Indvendig emballage, der i henhold til reglerne for vejtransport af farligt gods skal færdigemballeres ved hjælp af ydre emballage (kombinationsemballage) eller ved hjælp af bakke eller palle samt stræk- eller krympefolie, for at punkterne 1.3.15 og 1.3.16 er opfyldt, kan anvendes og placeres i produktionsafsnit, laboratorier, pluklagre samt i butikkers salgslokaler og i private hjem uden yderligere emballering.
1.4     Administrative bestemmelser
1.4.1
Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen, for så vidt angår de i kapitlerne 2-4 nævnte produktionsafsnit, lagerafsnit og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg. Ansøgninger, der vedrører produktionsafsnit, skal indeholde en beskrivelse af produktionsprocesser, produkter, transport m.v.
Hvis ansøgningsmaterialet er i papirform, skal det indsendes i 2 eksemplarer.
Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der indsendes dokumentation for flammepunkter og kemisk sammensætning for de brandfarlige væsker, som anvendes, fremstilles eller oplagres.
1.4.2
Al tekst skal være affattet på dansk, medmindre der vedlægges en dansk oversættelse.
1.4.3
Etablering af det ansøgte må ikke påbegyndes, før der foreligger en godkendelse.
1.4.4
Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en godkendelse, som er udstedt efter disse tekniske forskrifter, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i godkendelser ændres.
Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.
1.4.5
Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en godkendelse, som er udstedt i henhold til tidligere regler for brandfarlige væsker, og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkt 1.2.1, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i godkendelser ændres.
Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.
1.4.6
Godkendelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.
1.4.7
Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en virksomhed eller et oplag at berigtige forhold, som er i strid med denne bekendtgørelse. Består forholdet i en ulovlig brug af virksomheden eller oplaget, påhviler pligten tillige brugeren.
2    Produktion m.v.
2.1     Anvendelsesområde
2.1.1
Bestemmelserne i dette kapitel omfatter produktionsafsnit med brandfarlige væsker i bygninger eller i det fri.
2.1.2
Følgende emballager og tanke må ikke indgå i et produktionsafsnit og skal i stedet opfylde bestemmelserne for lagerafsnit i kapitel 3 og 4:
 
a)
Emballager større end 450 liter med brandfarlige væsker, som er råvarer eller færdigvarer, og hvor emballagerne er tilsluttet et produktionsanlæg.
 
b)
Ikke-anbrudte emballager større end 450 liter med brandfarlige væsker, som er råvarer.
 
c)
Tanke med brandfarlige og brændbare væsker, som er råvarer eller færdigvarer, og hvor tankene er tilsluttet et produktionsanlæg.
2.1.3
Følgende produktionsafsnit med brandfarlige væsker er undtaget fra bestemmelserne i afsnittene 2.2 - 2.10:
 
a)
Produktionsafsnit, hvor der højst findes 25 liter brandfarlig væske, jf. dog litra b, c og g.
 
b)
Produktionsafsnit med højst 4.000 liter brandfarlig væske i brandsektioner på indtil 600 m² i enetages bygninger. Undtagelsen gælder ikke produktionsafsnit med kategori A-væske.
 
c)
Produktionsafsnit udelukkende med væske af kl. III-2.
 
d)
Sprøjtelakering af stationære konstruktioner m.v. på byggepladser og i forbindelse med bygningsarbejder.
 
e)
Sprøjtelakering af små emner ved hjælp af spraydåse el.lign. med et indhold på højst 500 ml, der ikke forekommer jævnligt.
 
f)
Manuel påføring ved hjælp af pensel, malerulle el.lign.
 
g)
Laboratorier, som opfylder bestemmelserne i punkt 3.3.17.
 
Undtagelserne i litra a og b gælder ikke produktionsafsnit med sprøjtelakering og maskinel lakering.
Undtagelsen i litra d gælder ikke arbejdssted for sprøjtelakering af emner, som efter behandling flyttes fra arbejdsstedet til anvendelsesstedet.
2.1.4
To eller flere produktionsafsnit på samme grund betragtes som et produktionsafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 2.6.2 eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 2.7.5.
Dette gælder ikke for små autolakererier, som er omfattet af bestemmelserne i afsnit 2.3.15.
2.2     Generelle bestemmelser
2.2.1
Produktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder højst 10.000 liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, jf. dog punkt 2.2.2.
2.2.2
Produktionsafsnit med sprøjtelakering med brandfarlig væske i telte må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse.
2.2.3
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end de i punkterne 2.2.8, 2.2.12, 2.2.14, sidste pkt., 2.2.15, 2.2.25, 2.2.29, 2.3.2, 2.3.5.1, 2.3.5.2, 2.3.12, 2.3.15.2, 2. og 3. pkt., 2.3.15.5, 2.3.15.6, 2.4.3, 1. pkt., 2.5.1, 2.5.7, 2.5.9, 2.5.10, 2.6.2.6, 2.6.2.9, 2.6.3.1, sidste pkt., 2.6.3.3, 2.6.3.8 – 2.6.3.10, 2.6.4.11, 2.7.1, litra b, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.3, 2.8.7, 2.10.11, 2.10.30.12 og 2.10.30.14 nævnte.
De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at produktionsafsnit placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
2.2.4
Kommunalbestyrelsen kan efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen godkende andre vilkår end de i punkterne 2.2.7 – 2.2.23 nævnte for produktionsafsnit med laboratorier.
De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at produktionsafsnit placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
2.2.5
Produktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder mere end 10.000 liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
2.2.6
Bestemmelserne i afsnittene 2.5 – 2.10 finder kun anvendelse i det omfang, der henvises til disse i afsnittene 2.2 og 2.4.
 
Produktionsafsnit med brandfarlige væsker i bygninger
2.2.7
Produktionsanlæg skal være konstrueret således, at produktion med brandfarlig væske sker på betryggende måde med udgangspunkt i den brandfarlige væskes egenskaber.
2.2.8
Åbne beholdere med brandfarlig væske med et rumindhold på over 800 liter eller med en væskeoverflade på over 1 m² skal være forsynet med et ubrændbart låg. Dette kan tillades fastholdt i åben stilling, såfremt lukkemekanismen udløses ved detektering af en brand. Låget skal være monteret på en sådan måde, at det lukker tæt over beholderen i tilfælde af brand.
Hvis beholderens konstruktion eller andre forhold umuliggør en påhængsling af låget eller en effektiv lukning, skal beholderen forsynes med et brandslukningsanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.
2.2.9
Produktionsanlæg skal være indrettet således, at opbygning af statisk elektricitet forebygges.
2.2.10
Rørinstallationer og procestanke m.v. i forbindelse med produktionsanlæg skal udføres i overensstemmelse med afsnit 4.14. Procestanke omfatter ikke tanke til råvarer og færdigvarer.
2.2.11
Produktionsafsnit med kategori A-væsker skal være udført således, at der på en kontrolleret måde kan ske aflastning af overtrykket fra en eventuel eksplosion til omgivelserne.
Trykaflastningen må ikke umiddelbart kunne medføre brandspredning, risiko for personer samt væsentlige skader på ejendom.
Denne bestemmelse gælder ikke for produktionsafsnit, hvor det kan sandsynliggøres, at mængden af kategori A-væsker i produktionsafsnittet set i forhold til produktionsafsnittets bygningsvolumen er så lille, at der ikke er risiko for væsentlig skade på afsnittets vægge og tagkonstruktion i tilfælde af et uheld.
2.2.12
Hvor der kan forekomme spild, skal spildet kunne tilbageholdes på forsvarlig vis.
Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakker skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakkerne.
2.2.13
Der skal træffes foranstaltninger, som sikrer mod udflydning af brandfarlige væsker fra rummet med produktionsafsnittet. Dette gælder dog ikke produktionsafsnit, hvor der alene foretages aftapning.
Nærmere udformning af foranstaltningerne til sikring mod udflydende væske skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
2.2.14
Produktionsafsnit med brandfarlige væsker skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med afsnit 2.6, jf. dog punkterne 2.3.5 – 2.3.5.7 og underafsnit 2.3.15.
 
Produktionsafsnit, hvor der alene foretages aftapning af brandfarlige væsker, kan dog udføres på følgende måde, hvis flugt- og indtrængningsvejene indrettes i overensstemmelse med afsnit 2.6.3:
 
a)
Produktionsafsnittet skal være adskilt fra andre rum med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
 
b)
Åbninger til andre rum skal være mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
 
c)
Overflader på loft og vægge skal være mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
 
d)
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 
Hvis der forekommer kategori A-væsker i produktionsafsnittet, hvor der alene foretages aftapning, skal dette være placeret i stueetagen og må højst være 50 m².
2.2.15
Emballageafsnit på højst 150 m2 kan indrettes i samme brandsektion som produktionsafsnit med brandfarlige væsker.
2.2.16
Tagfladen på en brandsektion må kun anvendes til placering af større installationer, teknikrum og lignende i følgende tilfælde:
 
a)
Hvis der ikke er en væsentlig øget risiko for, at en brand opstår,
 
b)
hvis installationerne ikke medvirker til, at risikoen for brandspredning øges,
 
c)
hvis der fortsat er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, og
 
d)
hvis punkt 2.2.11 er tilgodeset i mindst samme grad, som hvis tagfladen ikke blev anvendt til installationer, teknikrum eller lignende.
2.2.17
Kommunalbestyrelsen kan stille krav til anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe.
2.2.18
Kommunalbestyrelsen kan kræve, at der skal udarbejdes en belægningsplan for produktionsafsnittet.
2.2.19
Bestemmelserne i afsnit 2.5 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
2.2.20
Bestemmelserne i afsnit 2.7 om afstandsforhold skal overholdes.
2.2.21
Bestemmelserne i afsnit 2.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
2.2.22
Bestemmelserne i afsnit 2.9 om brandtekniske installationer skal overholdes.
Dette gælder dog ikke for produktionsafsnit, hvor der alene forekommer aftapning af brandfarlige væsker.
2.2.23
Bestemmelserne i afsnit 2.10 om orden skal overholdes.
 
Produktionsafsnit i det fri
2.2.24
Produktionsanlæg skal være konstrueret således, at produktion med brandfarlig væske sker på betryggende måde med udgangspunkt i den brandfarlige væskes egenskaber.
2.2.25
Åbne beholdere med brandfarlig væske med et rumindhold på over 800 liter eller med en væskeoverflade på over 1 m² skal være forsynet med et ubrændbart låg. Dette kan tillades fastholdt i åben stilling, såfremt lukkemekanismen udløses ved detektering af en brand. Låget skal være monteret på en sådan måde, at det lukker tæt over beholderen i tilfælde af brand.
Hvis beholderens konstruktion eller andre forhold umuliggør en påhængsling af låget eller en effektiv lukning, skal beholderen forsynes med et brandslukningsanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.
2.2.26
Produktionsanlæg skal være indrettet således, at opbygning af statisk elektricitet forebygges.
2.2.27
Produktionsanlæg, der er udsat for risiko for lynnedslag, skal sikres imod dette.
2.2.28
Rørinstallationer m.v. og tanke, der anvendes i produktionen, og som ikke er tanke til råvarer eller færdigvarer i forbindelse med produktionsanlæg med brandfarlige væsker, skal udføres i overensstemmelse med afsnit 4.14.
2.2.29
Hvor der kan forekomme spild, skal spildet kunne tilbageholdes på forsvarlig vis.
Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakker skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakkerne.
2.2.30
Produktionsafsnit med brandfarlige væsker skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til afsnittet.
2.2.31
Produktionsafsnittet skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj og tæt omgrænsning af produktionsafsnittet eller ved en bortledning af den udflydende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
Nærmere udformning af foranstaltningerne til sikring mod udflydende væske skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
2.2.32
Kommunalbestyrelsen kan stille krav til anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe.
2.2.33
Bestemmelserne i afsnit 2.7 om afstandsforhold skal overholdes.
2.2.34
Bestemmelserne i afsnit 2.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
2.2.35
Bestemmelserne i afsnit 2.10 om orden skal overholdes.
2.3     Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker
2.3.1
Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker skal foruden at opfylde bestemmelserne i afsnittene 2.1, 2.2 og 2.4 foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, jf. dog punkt 2.2.2.
 
Generelle bestemmelser
2.3.2
På arbejdssteder for sprøjtelakering og maskinel lakering må der højst oplagres 100 liter brandfarlig væske, dog højst 75 liter i område med åben sprøjtelakering, jf. dog punkterne 2.3.15.5 og 2.10.30.13.
På arbejdssteder for dyppelakering må der ikke findes brandfarlige væsker ud over indholdet i dyppekarrene.
2.3.3
I en bygning skal hver af følgende aktiviteter, med de undtagelser der fremgår af punkterne 2.3.4 og 2.3.5, foregå i selvstændige brandsektioner:
 
a)
Sprøjtelakering i sprøjte- og kombikabiner eller sprøjtebokse.
 
b)
Åben maskinel lakering.
 
c)
Åben sprøjtelakering.
 
d)
Tørring.
 
e)
Afluftning.
 
f)
Dyppelakering.
 
Brandsektionen må ikke benyttes til andre formål.
 
Tilladte aktiviteter i samme brandsektion
2.3.4
Uanset kravet i punkt 2.3.3 kan flere af følgende aktiviteter foregå i samme brandsektion:
 
a)
Sprøjtelakering i sprøjte- og kombikabiner eller sprøjtebokse.
 
b)
Åben maskinel lakering.
 
c)
Tørring i tørreaggregater.
 
d)
Dyppelakering i kar med et samlet rumindhold på op til 800 liter.
 
Sprøjtelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker i et særligt område på indtil 100 m 2
2.3.5
Uanset kravet i punkt 2.3.3 kan arbejdssteder med
 
a)
våde sprøjtebokse,
 
b)
sprøjte- og kombikabiner eller
 
c)
åben maskinel lakering
 
med tilhørende anbringelsessteder indrettes i et særligt område på indtil 100 m2 i en brandsektion, som samtidigt benyttes til andet formål. I området kan der desuden opstilles tørreaggregater. Det er dog en forudsætning, at brandsektionen som helhed opfylder kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement og eventuelle tekniske forskrifter, hvis brandsektionen som helhed er omfattet heraf, og at forskrifterne i de efterfølgende punkter 2.3.5.1 – 2.3.5.7 overholdes.
2.3.5.1
Omkring området med våde sprøjtebokse, åben maskinel lakering eller tørreaggregater skal der udlægges et mindst 3 m bredt friareal. Friarealet må ikke benyttes til andet formål, dog kan transportbånd, kædebaner og lignende krydse friarealet.
Friarealet medregnes ikke i det 100 m2 store område, jf. punkt 2.3.5.
2.3.5.2
Området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal skal adskilles fra den øvrige del af brandsektionen med hegn, rækværk, kæder, lette vægge el.lign.
Selve friarealet skal tydeligt markeres, f.eks. ved at gulvet påmales striber.
2.3.5.3
Der skal være mindst 1 flugtvejsdør direkte til det fri i terrænhøjde i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.
2.3.5.4
I området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal må der ikke anvendes åben ild, herunder vinkelslibere, svejseapparater og lignende, medmindre der træffes særlige foranstaltninger.
I den øvrige del af brandsektionen må der ikke udføres arbejdsprocesser, i hvilke der indgår sådanne mængder brandfarlige væsker, brandfarlige gasser eller andre stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand, at produktionsafsnittet som helhed er omfattet af beredskabslovgivningen.
2.3.5.5
Udsugning fra området skal udføres som et selvstændigt ventilationsanlæg.
2.3.5.6
Bestemmelserne i punkterne 2.3.6 – 2.3.8 og 2.3.13 skal overholdes afhængig af områdets anvendelse.
2.3.5.7
Sprøjte- og kombikabiner samt sprøjtebokse skal udføres med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer.
 
Sprøjtelakering med kategori A-væske i sprøjtebokse eller –kabiner
2.3.6
Fra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgangsdør må ikke overstige 25 m. Kabinen skal være udformet, så personen i kabinen kan orientere sig om forholdene i brandsektionen.
2.3.7
Ved udsugningsarmatur fra sprøjtelakering skal der være filtre, der kan opfange malingspartikler. Filtrene skal være udformet, så det er let at foretage den påkrævede rengøring og udskiftning.
Ved bøjninger i udsugningsanlæggets kanaler skal der være mulighed for adgang for eftersyn og rengøring.
2.3.8
Transportorganer og anbringelsessteder samt tørreaggregater i form af åbne tunnelovne el.lign. skal placeres således i forhold til eventuelle sprøjtebokse i samme brandsektion, at en effektiv udsugning kan etableres uden at modvirke effektiviteten af sprøjteboksenes udsugningsanlæg.
 
Åben sprøjtelakering med kategori A-væske
2.3.9
Ved udsugningsarmatur fra sprøjtelakering skal der være filtre, der kan opfange malingspartikler. Filtrene skal være udformet, så det er let at foretage den påkrævede rengøring og udskiftning.
Ved bøjninger i udsugningsanlæggets kanaler skal der være mulighed for adgang for eftersyn og rengøring.
2.3.10
Når der foretages sprøjtelakering, må brandsektionen ikke anvendes til andet formål, idet der dog kan indrettes et anbringelsessted.
 
Dyppelakering med kategori A-væske
2.3.11
Afdrypning fra behandlede emner skal ske over dyppekarret, over en afdrypningsslidske eller på en anden måde, der sikrer, at afdryppet væske ledes tilbage til dyppekarret.
2.3.12
Der skal træffes de under litra a eller b nævnte foranstaltninger mod udflydning af væske fra en brandsektion med dyppelakering:
 
a)
Dyppekar, hvis rumindhold overstiger 50 liter, skal anbringes på en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken.
Døråbninger, herunder til det fri, fra brandsektionen med arbejdssted skal forsynes med så høje, tætte tærskler, at en væskemængde svarende til det maksimale rumindhold af det største dyppekar forhindres i at flyde ud fra brandsektionen.
Kravet bortfalder, hvis arbejdsstedet indrettes i en kabine eller som åben dyppelakering i et særligt område med lignende foranstaltninger, der forhindrer, at væske kan flyde ud fra henholdsvis kabinen og området.
 
b)
Dyppekar skal anbringes i et væsketæt bassin af ubrændbart materiale, som kan rumme en væskemængde, der svarer til det maksimale rumindhold af det største dyppekar i bassinet.
 
Elektrostatisk sprøjtelakering med kategori A-væske
2.3.13
Elektrostatisk sprøjtelakering skal udføres i overensstemmelse med punkterne 2.3.2 – 2.3.5 samt enten punkterne 2.3.6 – 2.3.8 eller punkterne 2.3.9 – 2.3.10.
 
Indretning af afluftningsrum til emner behandlet med kategori A-væske
2.3.14
Afluftningsrum må ikke benyttes til andre formål, når der er anbragt emner til afluftning.
2.3.15
Små autolakererier
2.3.15.1
Små autolakererier kan tillades indrettet som industrivirksomheder i anvendelseskategori 1 efter bestemmelserne i bygningsreglementet og i overensstemmelse med punkterne 2.3.15.2 – 2.3.15.9.
Punkterne 2.2.7 – 2.2.23 samt 2.3.1 – 2.3.14 finder ikke anvendelse for små autolakererier.
 
Opstilling af kabiner m.m .
2.3.15.2
Sprøjte- og kombikabiner skal opstilles i en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. I brandsektionen kan der indrettes forberedelsesområde samt klargøringsområde. Endvidere kan der opstilles en pistolrenser i rummet, såfremt anlægget maksimalt indeholder 40 liter rensefortynder el.lign., og produktets flammepunkt er mindst 30 °C.
2.3.15.3
Fra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgang må ikke overstige 25 m. Kabinen skal være udformet, så personen i kabinen kan orientere sig om forholdene i brandsektionen.
2.3.15.4
Kabiner skal betjenes af et selvstændigt ventilationsanlæg, der dog kan være fælles for flere kabiner.
2.3.15.5
Der må i arbejdstiden forefindes op til 5 liter brandfarlige væsker i kabinerne.
 
Indretning af blanderum og afrensningsrum
2.3.15.6
I blanderum og afrensningsrum må der højst være 50 oplagsenheder brandfarlig væske. Der kan i samme rum indrettes et blandeområde og et afrensningsområde, såfremt grænsen på 50 oplagsenheder ikke overskrides.
2.3.15.7
Rummet skal adskilles fra andre lokaliteter og aktiviteter med mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
2.3.15.8
Overflader på loft og vægge skal være mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
 
Oplagsrum
2.3.15.9
Oplagsrum skal udføres i overensstemmelse med de relevante krav i kapitel 3 og 4.
2.4     Destillationsanlæg for brandfarlige væsker
2.4.1
Destillationsanlæg for brandfarlige væsker skal foruden at opfylde bestemmelserne i afsnittene 2.1 og 2.2 indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit.
2.4.2
Destillationsanlæg skal opstilles i en selvstændig brandsektion eller i det fri. Brandsektionen skal udføres i overensstemmelse med afsnit 2.6.
2.4.3
Anlægget skal være forsynet med automatisk overvågning af kølefunktionen. Ved svigtende køling skal varmetilførslen afbrydes. Automatisk genindkobling må ikke anvendes.
2.4.4
Afblæsning fra sikkerhedsventiler skal ske til det fri.
2.4.5
På anlæg, hvor der sker automatisk fyldning, skal der etableres overfyldningssikring og alarm.
2.5     Rumopvarmning og ventilation
 
Rumopvarmning
2.5.1
Opvarmning af brandsektioner skal ske:
 
a)
med varmt vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for brandsektionen, eller
 
b)
med varmluft i overensstemmelse med punkterne 2.5.5 – 2.5.10.
 
Ventilation
2.5.2
Ventilationsanlæg skal være udført således, at produktionsafsnit placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Derudover skal ventilationsanlæg være udført på en sådan måde, at de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets, Sikkerhedsstyrelsens og bygningsreglementets bestemmelser om ventilationsanlæg.
2.5.3
Ventilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med produktion med kategori A-væske, og sådanne ventilationsanlæg må ikke betjene andre brandsektioner.
2.5.4
Ventilationsanlægget kan anbringes i den brandsektion, som anlægget betjener.
Ventilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som anlægget betjener, skal anbringes i det fri eller i et særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
 
Luftindtag og –afkast
2.5.5
Der må ikke ske luftindtag fra fyrrum.
2.5.6
Friskluftindtag skal placeres i forhold til eventuelle afkastkanaler på en sådan måde, at der ikke trækkes eksplosionsfarlige gasser og dampe ind i ventilationsanlægget.
2.5.7
Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensudmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene.
2.5.8
Afkastkanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den indsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
2.5.9
Afkastkanaler skal have en udmunding i en højde på mindst 5 m over terræn i en afstand af mindst 1 m fra brændbare materialer og mindst 3 m fra oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
2.5.10
Afkastkanaler placeret i tagfladen skal føres op til minimum 0,5 m over tagfladen.
2.6     Brandsektioner
2.6.1
Generelle bestemmelser
2.6.1.1
Bestemmelserne i punkterne 2.6.2.1 – 2.6.2.12 og 2.6.2.14 – 2.6.2.17 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er fritliggende.
2.6.1.2
Brandsektioner med produktionsafsnit må kun indrettes i stueetage.
Kommunalbestyrelsen kan på nærmere angivne vilkår godkende, at der etableres delvise etager og indskudte etagedæk i disse brandsektioner.
2.6.1.3
Brandsektioner på over 600 m² må kun indrettes i enetages bygninger, herunder bygninger med en etage og kælder.
I sådanne brandsektioner skal loftet udgøres af tagundersiden.
Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at der etableres delvise etager eller indskudte etagedæk på nærmere angivne vilkår.
2.6.1.4
Størrelsen af brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske må ikke overstige 5.000 m².
2.6.1.5
Størrelsen af brandsektioner med andre produktionsafsnit end de i punkt 2.6.1.4 nævnte, må ikke overstige 10.000 m².
2.6.1.6
Følgende lokaliteter med tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse, herunder døre, til eller placeres på etager over brandsektioner, der er omfattet af disse forskrifter:
 
a)
Beboelsesafsnit.
 
b)
Hoteller m.v. med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 
c)
Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 
d)
Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer.
 
e)
Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
 
f)
Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
 
g)
Butikker til flere end 150 personer.
2.6.1.7
Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske.
2.6.1.8
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
2.6.2
Brandsektionsadskillelse
 
Generelle bestemmelser
2.6.2.1
En brandsektionsvæg skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60].
Brandsektionsvægge skal være udformet på en sådan måde, at væggene under en brand bevarer deres stabilitet, uanset fra hvilken side væggene brandpåvirkes.
Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for væltende reoler el.lign., kan kommunalbestyrelsen forlange, at sektionsvæggens stabilitet og integritet dokumenteres specifikt for disse forhold.
2.6.2.2
Etageadskillelser skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.
2.6.2.3
Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
 
a)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage.
 
b)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A-væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg.
 
Åbninger i bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
2.6.2.4
Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at der udføres en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Brandsektionsvæg - forbindelse med ydervæg
2.6.2.5
En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg, der ikke er af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning.
2.6.2.6
Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder:
 
a)
Ydervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbninger, herunder ventilationsåbninger, af nogen art, bortset fra dør som mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Sikring af ydervægge og brandkamserstatning skal dog udføres med den samme placering i forhold til brandsektionsvæggen. Ved anvendelse af brandkam skal sikringen af ydervæg placeres 2,5 m på begge sider af brandsektionsvæggen (brandkammen), og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
 
b)
Brandsektionsvæggen skal videreføres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side.
2.6.2.7
Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt 2.6.2.11 anvendelse.
 
Brandsektionsvæg - forbindelse med tag
2.6.2.8
Brandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg. Dette gælder dog ikke vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette afsnit, når disse brandsektionsvægge føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
Brandkammen skal føres op i en sådan højde, dog mindst 0,5 m over tagfladen, at der opnås en vandret afstand på mindst 2,5 m mellem tagfladen og toppen af brandkammen. Murede brandkamme skal have vandrette skifter.
Hvis der er åbninger i taget, og der er fare for brandspredning over brandkammen via åbningerne, skal der træffes yderligere foranstaltninger, så risikoen for brandspredning mellem de to brandsektioner minimeres.
2.6.2.9
Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen (brandkamserstatning). Brandkamserstatningen skal udføres på én af følgende måder:
 
a)
Sikringen kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] i et mindst 5 m bredt bælte understøttet af konstruktioner som mindst bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
Brandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Brandkamserstatning og sikring af ydervægge skal dog udføres med den samme placering i forhold til brandsektionsvæggen. Hvor brandsektionsvæggen videreføres gennem ydervæggen til en afstand på mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side, jf. punkt 2.6.2.6, litra b, skal brandkamserstatningen placeres 2,5 m på begge sider af brandsektionsvæggen.
 
b)
Sikringen kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen.
2.6.2.10
Ved bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt 2.6.2.12 anvendelse.
 
Særlige foranstaltninger mod brandsmitte
2.6.2.11
Hvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervægge og tage ved vinklen sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 2.6.2.1 – 2.6.2.3 og 2.6.2.8 – 2.6.2.10.
2.6.2.12
Hvis der ved en brandsektionsvæg er forskellige bygningshøjder, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
 
a)
Den højere brandsektions ydervæg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punkterne 2.6.2.1 – 2.6.2.4 og 2.6.2.8 – 2.6.2.9. Punkterne 2.6.2.8 – 2.6.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere brandsektions tag er mere end 5 m over den lavere brandsektions tag.
 
b)
Den lavere brandsektions tag skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner, der understøtter dette bælte, skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
2.6.2.13
Hvis der er udnyttelige etager med ydervægsåbninger over brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
2.6.2.14
Hvis etageadskillelser mod uudnyttelige tagrum er ringere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afsluttes som angivet i punkterne 2.6.2.8 – 2.6.2.9.
 
Transportåbninger
2.6.2.15
Transportåbninger skal forsynes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at der foretages udskæringer i dørene, portene eller lemmene, hvis følgende krav er opfyldt:
 
a)
Transportåbningerne skal være placeret med overkanten lavere end 1/3 af rumhøjden målt fra gulv i brandsektionen.
 
b)
Mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne må ikke være større, end der kræves for, at dørene eller lemmene lukker pålideligt.
 
c)
Der skal etableres slukningsanlæg, som beskytter mod brandspredning gennem mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne.
2.6.2.16
Dørene, portene eller lemmene skal forsynes med automatiske branddørlukningsanlæg. Ved lukning skal transportorganerne standse i en stilling, hvor transporterede emner ikke blokerer lukningen.
2.6.2.17
I begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker dørene, portene eller lemmene og standser transportorganerne, som angivet i punkt 2.6.2.16.
Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
2.6.3
Flugt- og indtrængningsveje
 
Flugtveje
2.6.3.1
Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden, helt til det fri i terrænhøjde og med udgangsdøre placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.
For brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde.
2.6.3.2
Brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væsker, og brandsektioner med produktionsafsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.
2.6.3.3
Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m til nærmeste udgangsdør, når der ikke tages hensyn til indretning.
Hvor den faktiske afstand til nærmeste udgangsdør pga. placering af produktionsanlæg, inventar, maskiner og lignende overstiger 30 m målt i ganglinje, skal der etableres yderligere udgangsdøre.
2.6.3.4
I brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væsker skal udgangsdøre og døre i flugtveje åbne i flugtretningen.
2.6.3.5
Flugtveje skal udlægges på en sådan måde, at der ikke opstår blinde ender.
2.6.3.6
Flugtveje skal være udformet med tilstrækkelig fribredde og –højde således, at der er tilvejebragt mulighed for en forsvarlig evakuering.
2.6.3.7
Døre i flugtveje skal være udført som sidehængt døre. Porte og lemme i flugtveje skal forsynes med sidehængte døre.
 
Indtrængningsveje
2.6.3.8
Til enhver brandsektion skal der være mindst 2 indtrængningsveje med indgangsdøre, som er placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender. Mindst en af indgangsdørene skal være en sidehængt dør med adgang direkte fra det fri i terrænhøjde.
For brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 indtrængningsvej, hvis indgangsdøren er en sidehængt dør med adgang direkte fra det fri i terrænhøjde.
2.6.3.9
Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m til nærmeste indgangsdør, som anvendes til indtrængning, når der ikke tages hensyn til indretning.
2.6.3.10
Hvor den faktiske afstand fra nærmeste indgangsdør pga. placering af produktionsanlæg, inventar, maskiner og lignende overstiger 30 m målt i ganglinje, skal der etableres yderligere indgangsdøre.
2.6.3.11
For at kunne foretage en forsvarlig indsats skal der udlægges indtrængningsveje og friarealer udformet med tilstrækkelig fribredde.
2.6.4
Konstruktive forhold
 
Generelle bestemmelser
2.6.4.1
Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede konstruktion i brandmæssig henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte bygningsdele i konstruktionen.
 
Bærende bygningskonstruktioner m.v.
2.6.4.2
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske i enetages bygninger skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner på indtil 600 m² i enetages bygninger, der er fritliggende, kan dog udføres som angivet i punkt 2.6.4.3.
2.6.4.3
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner på indtil 600 m² med andre produktionsafsnit end nævnt i punkt 2.6.4.2, 1. pkt., i enetages bygninger skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30].
Der stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i brandsektioner med let tagkonstruktion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 2.9.9.
2.6.4.4
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner på over 600 m2 med andre produktionsafsnit end nævnt i punkt 2.6.4.2, 1. pkt., i enetages bygninger skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
2.6.4.5
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner med produktionsafsnit med brandfarlige væsker i fleretages bygninger skal udføres efter bygningsreglementets bestemmelser, dog mindst som bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
 
Isoleringsmaterialer
2.6.4.6
Isoleringsmaterialer, der er klassificeret som materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], kan anvendes uden begrænsninger.
2.6.4.7
Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på alle sider er afdækket med mindst bygningsdele klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
2.6.4.8
Isoleringsmaterialer i tagkonstruktioner skal mindst være materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale].
2.6.4.9
Brændbare isoleringsmaterialer i tagkonstruktioner med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af bygningsdel som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Tagkonstruktionen skal sektioneres med ubrændbare bælter, jf. dog punkterne 2.6.2.9 og 2.6.2.12, litra b.
Fremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
2.6.4.10
Brændbare isoleringsmaterialer i terrændæk og etageadskillelse skal adskilles fra brandsektioner med produktionsafsnit med bygningsdel som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
 
Vægge
2.6.4.11
Ydervægge skal udføres som mindst:
 
a)
Bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] ved brandsektion mellem 600 m2 og 1.000 m2 i enetages bygninger, jf. dog litra c.
 
b)
Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion på over 1.000 m² i enetages bygninger, jf. dog litra c.
 
c)
Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion i bygninger med kategori A-væske.
 
d)
Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion i bygninger med mere end en etage.
2.6.4.12
Ydervægge ved brandsektionsvægge og områder med risiko for brandsmitte, skal overholde kravene i punkterne 2.6.2.5 – 2.6.2.7, 2.6.2.11 og 2.6.2.12.
 
Overflader
2.6.4.13
Udvendige vægoverflader på bygninger med mere end en etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m² i enetages bygninger skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
2.6.4.14
Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
I enetages bygning med andre produktionsafsnit end med kategori A-væske kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.
 
Tagkonstruktioner
2.6.4.15
Tagdækning skal være som tagdækning mindst klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].
Taget kan dog udføres med ovenlys.
2.6.4.16
Brændbar tagdækning skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale mindst klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] med øvre brændværdi på maks. 3,0 MJ/kg.
2.7     Afstandsforhold
 
Afstand til naboskel, vej og sti
2.7.1
Brandsektioner på indtil 600 m² med produktionsafsnit med brandfarlige væsker skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst
 
a)
2,5 m, hvis de udvendige vægoverflader svarer til mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], eller
 
b)
5 m, hvis de udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
2.7.2
Brandsektioner på over 600 m² med andre produktionsafsnit med brandfarlige væsker end med kategori A-væske skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
2.7.3
Brandsektioner på over 600 m² med produktionsafsnit med kategori A-væske skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
2.7.4
Produktionsafsnit med brandfarlige væsker i det fri skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
 
Indbyrdes afstandsforhold
2.7.5
Produktionsafsnit og lagerafsnit, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og lagerafsnit m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
2.8     Brandslukningsmateriel
 
Generelt
2.8.1
Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder, fortrinsvis ved udgange fra de pågældende lokaler m.v. Ved anbringelsen skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar og oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
2.8.2
Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret.
 
Vandfyldte slangevinder
2.8.3
Der skal installeres vandfyldte slangevinder på følgende steder og i et omfang, så hele det pågældende sted er dækket, jf. dog punkt 2.8.5:
 
a)
I brandsektioner med produktionsafsnit med brandfarlige væsker, hvor der er brændbar emballage.
 
b)
Ved produktionsafsnit med brandfarlige væsker i det fri med et omrids større end 50 m2, hvor der er brændbar emballage.
2.8.4
Vandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra produktionsafsnittet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert.
2.8.5
På steder, hvor der er risiko for frost, kan vandfyldte slangevinder erstattes af en anden slukningsmulighed baseret på en ikke-vandfyldt slange med monteret strålerør. Installationen skal være udformet således, at den på samme måde som en vandfyldt slangevinde tilgodeser kravet til tilstrækkelig slukningsevne og umiddelbar funktionsdygtighed.
Udformningen og placeringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
2.8.6
Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1 og med en vandydelse på mindst 40 liter pr. min. og en effektiv kastelængde på mindst 10 m.
 
Håndildslukkere
2.8.7
I brandsektioner med produktionsafsnit med brandfarlige væsker skal der som minimum anbringes 2 egnede håndildslukkere for hver påbegyndt 600 m² gulvareal.
2.8.8
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om indretning af trykbærende udstyr.
2.8.9
Håndildslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at:
 
a)
CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B.
 
b)
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
 
c)
Trykvandslukkere mindst skal være af type 21 A.
2.8.10
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, dog således at
 
a)
CO2- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
 
b)
CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B.
 
c)
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
 
d)
Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.
2.9     Brandtekniske installationer
 
Generelt
2.9.1
Brandtekniske installationer, herunder sammenkoblingen af brandtekniske installationer, skal udføres, så de er pålidelige i hele deres levetid. I det omfang der findes anerkendte standarder, skal installationerne udføres i henhold til disse.
2.9.2
Brandslukningsanlæg skal være indrettet og have en kapacitet således, at der opnås en tilstrækkelig brandslukkende effekt under hensyntagen til produktionsanlæg, lagermetode samt de oplagrede brandfarlige væskers karakteristika, herunder hensyntagen til blandt andet flammepunkt og vandopløselighed.
2.9.3
Klassifikationen af automatiske sprinkleranlæg skal foretages af en teknisk sagkyndig person med indsigt i standarden eller normen for det valgte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der ved ansøgningen vedlægges en udtalelse fra den teknisk sagkyndige person med en bedømmelse af, om det valgte slukningskoncept er i overensstemmelse med reglerne og dermed tilgodeser sikkerheden.
2.9.4
Projektering og installation af brandtekniske installationer skal foretages af en kvalificeret virksomhed.
2.9.5
Inden ibrugtagning af brandslukningsanlæg skal en kvalificeret virksomhed påse, at kravene i de pågældende installationsstandarder eller –normer er tilgodeset, jf. dog punkt 2.9.6.
2.9.6
Inden ibrugtagning af et automatisk sprinkleranlæg skal en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, påse, at kravene i standarden eller normen er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
2.9.7
Funktionsdygtigheden af beredskabsinstallationer, herunder vandpumper, manuelle nødafbrydere og tilslutningssteder for redningsberedskabet, må ikke kunne påvirkes kritisk i tilfælde af brand.
 
Brandventilationsanlæg
2.9.8
Brandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 2.6.4.3.
2.9.9
Brandventilationsanlægget skal kunne skabe tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Det skal iagttages, at:
 
a)
der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget,
 
b)
redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt,
 
c)
bygningsdelene bevarer deres bæreevne,
 
d)
ejendom i størst muligt omfang sikres, og
 
e)
risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.
 
Brandslukningsanlæg
2.9.10
Brandsektioner på over 1.000 m2 med produktionsafsnit med kategori A-væske skal forsynes med et egnet automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
2.9.11
Brandsektioner på over 2.000 m2 med andre produktionsafsnit med brandfarlige væsker end de i punkt 2.9.10 nævnte skal forsynes med et egnet automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
2.9.12
I produktionsafsnit med brandfarlige væsker skal der installeres automatiske punktbeskyttelsesanlæg ved objekter, som efter kommunalbestyrelsens skøn indebærer særlig brandfare.
 
Brandalarmanlæg
2.9.13
Brandsektioner på over 1.000 m2 skal udføres med et automatisk brandalarmanlæg.
Såfremt brandsektioner er forsynet med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet, kan automatisk brandalarmanlæg udelades.
2.10   Ordensregler
 
Generelle bestemmelser
2.10.1
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i produktionsafsnit med brandfarlige væsker.
2.10.2
Der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks for produktionsafsnittet.
2.10.3
Personalet, ekstern arbejdskraft og gæster, bortset fra personer, der ledsages af personalet, skal instrueres om procedurer i forbindelse med brand og evakuering, jf. punkt 2.10.2, herunder om lukning af branddøre og placering af flugtveje.
2.10.4
Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret i:
 
a)
de brandfarlige væskers egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare,
 
b)
produktionsanlæggets indretning og sikkerhedsfunktioner og
 
c)
placering og brug af brandslukningsmateriellet.
2.10.5
Produktionsanlæg med brandfarlige væsker må kun betjenes af personale, som er instrueret i risikoforholdene og anlæggenes betjening, herunder leverandørens anvisninger.
2.10.6
Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til produktionsafsnittet.
2.10.7
I virksomheden skal der holdes rent og ryddeligt, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra produktionsafsnit m.v. til de dertil indrettede affaldssteder.
2.10.8
Emballager, hvorimellem der omhældes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakker el.lign. under taphaner. Spildbakkerne skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.
2.10.9
Spildbakker skal holdes fri for vand, renses og tømmes for spildt væske ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.
2.10.10
I produktionsafsnit med brandfarlige væsker må der kun findes de for produktionen nødvendige brændbare stoffer og materialer.
Emballageafsnit må dog højst udgøre 150 m² i brandsektionen.
2.10.11
Brændbare stoffer og materialer, der opbevares i det fri i mængder, som ikke er omfattet af beredskabslovgivningen, skal placeres i en afstand af mindst 10 m fra produktionsafsnit med brandfarlige væsker i det fri eller fra ydervægsåbninger til produktionsafsnit med brandfarlige væsker i bygning.
Dette gælder dog ikke emballageafsnit på højst 150 m².
 
Skiltning
2.10.12
Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:
 
a)
I selve produktionsafsnittet med brandfarlige væsker samt udvendigt på alle døre og porte hertil. Hvis skiltet ikke er direkte synligt på porte og døre, fordi disse fastholdes i åben stilling i overensstemmelse med punkt 2.6.2.3, skal skiltet sættes på væggen umiddelbart ved portene og dørene.
 
b)
Ved produktionsafsnit med brandfarlige væsker i det fri.
 
Skiltningen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Åbninger i brandadskillende vægge
2.10.13
Døres, portes og lemmes selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Døre, porte og lemme skal lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige.
2.10.14
Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.
2.10.15
Døre, porte og lemme skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket", jf. dog punkt 2.10.16. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
2.10.16
Døre, porte og lemme, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: ”BRANDDØR – lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand”. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Flugt- og indtrængningsveje
2.10.17
Flugt- og indtrængningsveje (herunder friarealer) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
2.10.18
Områder i det fri foran flugt- og indtrængningsveje, herunder tilkørselsveje og brandredningsarealer, skal være frie og ryddelige i hele deres bredde, herunder være ryddet for sne og is.
2.10.19
Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder udgange, der ikke benyttes i den daglige drift.
2.10.20
Udgange skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
 
Brandslukningsmateriel
2.10.21
Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 671-3. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.
Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder, bortset fra ventilen direkte ved slangevinden, skal altid være i åben stilling.
2.10.22
Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes således, at de er funktionsdygtige. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.
Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.
 
Brandtekniske installationer
2.10.23
Ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig skal sørge for, at brandtekniske installationer, herunder sammenkoblingen af brandtekniske installationer, kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkterne 2.10.24 og 2.10.25. Hvis installationen er udført efter en anerkendt standard, og der heri er opstillet krav til vedligeholdelse og inspektion, skal den som minimum kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med denne standard.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
2.10.24
Brandtekniske installationer, herunder sammenkoblingen af brandtekniske installationer, skal mindst én gang om året inspiceres af en kvalificeret virksomhed, jf. dog punkt 2.10.25.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
2.10.25
Automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, for at sikre, at kravene i standarden eller normen til stadighed er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
2.10.26
Brandtekniske installationer skal afprøves i relevant omfang, jf. dog punkt 2.10.28. Hvis installationen er udført efter en anerkendt standard, og der heri er opstillet krav til afprøvning, skal den som minimum afprøves i overensstemmelse med denne standard.
2.10.27
Der skal føres driftsjournal, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.
 
Attester
2.10.28
Der skal udarbejdes en attest hvert tredje år fra en autoriseret el-installatør om, at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige.
Den seneste attest skal opbevares på virksomheden og forevises på forlangende ved brandsyn.
 
Særlige ordensregler for produktionsafsnit med aftapning
2.10.29
I produktionsafsnit skal brandfarlige væsker, som er aftappet til emballager og færdigemballeret, løbende flyttes til lagerafsnit i det fri eller i bygning.
2.10.30
Særlige ordensregler for produktionsafsnit, hvor der foretages sprøjtelakering
 
Generelle bestemmelser
2.10.30.1
Sprøjtelakering må ikke finde sted, medmindre ventilationsanlægget er i gang.
Behandlede emner skal snarest muligt efter påføringsarbejdets afslutning føres til afluftningsrum eller anbringes i tørreaggregat. Anbringelsessteder i brandsektioner med arbejdssteder må ikke få karakter af afluftningsrum, hvorfor anbringelser skal være kortvarige, f.eks. under opfyldning af en reolvogn til et tørreaggregat.
2.10.30.2
Kompressorer må ikke anbringes i brandsektioner med arbejdssteder, i afluftningsrum eller rum med tørreaggregater.
2.10.30.3
Eventuelle beholdere med brandfarlige eller brandnærende gasser skal være fjernet, inden arbejdet påbegyndes.
2.10.30.4
Døre til sprøjtekabiner skal holdes lukket.
2.10.30.5
I blanderum og afrensningsrum må der ud over beholdere med brandfarlige væsker, jf. punkt 2.3.15.6, og den for opbevaringen nødvendige emballage, f.eks. papkasser og paller, alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke brændbare væsker.
 
Rengøring
2.10.30.6
Brandsektioner med arbejdssteder, afluftningsrum og rum med tørreaggregater skal holdes rene og ryddelige. Arbejdssteder og afluftningsrum skal rengøres omhyggeligt ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.
2.10.30.7
Ventilatorer og ventilationskanaler skal renses tilstrækkeligt hyppigt og regelmæssigt. Værktøj af jern eller andet gnistgivende materiale må ikke anvendes.
Filtre i ventilationskanaler skal jævnligt renses eller om nødvendigt udskiftes for til stadighed at sikre ventilationsanlæggets effektivitet.
2.10.30.8
Filtre i udsugningsinstallationer til sprøjtebokse og –kabiner samt til områder, hvor der foretages åben sprøjtelakering, skal udskiftes i henhold til leverandørens anvisninger.
2.10.30.9
Afrensning af påføringsudstyr med brandfarlig væske må kun foregå i en sprøjteboks eller på et særligt indrettet sted med punktudsugning.
2.10.30.10
Afrenset lakaffald m.v. skal anbringes på en brandmæssig forsvarlig måde i det fri, f.eks. i en metalbeholder med tætsluttende og selvlukkende låg.
Brugt tvist, afdækningspapir og lignende skal ligeledes opsamles i metalbeholdere med tætsluttende og selvlukkende låg.
 
Brandfarlige væsker
2.10.30.11
Beholdere med maling og lignende skal holdes forsvarligt lukket.
2.10.30.12
Der må ikke oplagres brandfarlige væsker i kabiner og sprøjtebokse, dog må der i arbejdstiden forefindes op til 5 liter brandfarlig væske i kabinerne, jf. punkt 2.3.15.5.
2.10.30.13
Ved arbejdstids ophør skal brandfarlige væsker flyttes til oplagsrum eller blanderum.
2.10.30.14
Beholdere med brandfarlige væsker, hvorfra der tappes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakker af uantændeligt materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant under taphaner. Spildbakkerne skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.
2.10.30.15
Tilberedning af maling, herunder opvarmning, skal ske enten i det fri eller på arbejdssteder, hvis ventilationsanlæg skal være i gang under tilberedningen.
3    Lagerafsnit med emballager
3.1     Anvendelsesområde
3.1.1
Bestemmelserne i dette kapitel omfatter lagerafsnit i bygninger og i det fri med brandfarlige væsker i emballager.
3.1.2
Følgende lagerafsnit med brandfarlige væsker er undtaget fra bestemmelserne i afsnittene 3.2 – 3.11.
 
a)
Lagerafsnit med højst 25 oplagsenheder af brandfarlige væsker, jf. dog litra b og c.
 
b)
Lagerafsnit med højst 120 oplagsenheder af brandfarlige væsker, som udelukkende omfatter væsker af klasse III, jf. dog litra c.
 
c)
Lagerafsnit med et oplag på højst 200 oplagsenheder af brandfarlige væsker i butikker.
Undtagelsen gælder dog kun, såfremt
i)    oplaget i butikkens salgslokale ikke overstiger 100 oplagsenheder, og der anvendes emballage med et rumindhold på højst 1 liter til væsker af klasse I og højst 10 liter til væsker af klasse II-1,
ii)   butikkens samlede oplag i glasemballage, bortset fra oplag af alkoholiske drikkevarer, ikke overstiger 75 liter, og
iii)   omhældning og aftapning, bortset fra omhældning i forbindelse med farve- og viskositetsjustering af maleprodukter samt påføring af duftprøver af parfumeprodukter og lignende, ikke finder sted.
 
d)
Oplag, som udelukkende består af:
i)     Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
ii)     Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
iii)    Alkoholiske drikkevarer i en koncentration over 24 vol-%, men på højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.
 
Undtagelserne i litra a og b gælder dog ikke for brandfarlige væsker i emballager af andet end metal med en kapacitet på mere end 450 liter.
3.1.3
To eller flere lagerafsnit med brandfarlige væsker på samme grund betragtes som et lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 3.7.2 eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 3.8.7.
Dette gælder dog ikke for boligenheder med et lagerafsnit i overensstemmelse med punkt 3.1.2, litra a.
3.2     Generelle bestemmelser
3.2.1
Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder i emballager med en kapacitet på højst 450 liter, jf. dog punkt 3.3.18, litra e, kan etableres uden godkendelse fra kommunalbestyrelsen, når lagerafsnittet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5 – 3.3.19, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 og 3.4.6 – 3.4.11, jf. dog punkterne 1.3.7 og 3.2.2.
3.2.2
Etablering af lagerafsnit med brandfarlige væsker i butikker i bygninger med flere etager eller i butikker, som ikke udgør selvstændige brandsektioner i henhold til bygningsreglementet, må kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.
3.2.3
Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder i emballager større end 450 liter må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse.
Lagerafsnittet skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.2 – 3.3.15, 3.4.1 og 3.4.3 – 3.4.11, jf. dog punkterne 1.3.7 og 3.2.2.
3.2.4
Følgende lagerafsnit med brandfarlige væsker må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse:
 
a)
Lagerafsnit i bygninger med over 800 oplagsenheder og højst 10.000 oplagsenheder af brandfarlige væsker, jf. dog punkt 1.3.7.
 
b)
Lagerafsnit i det fri med over 800 oplagsenheder og højst 100.000 oplagsenheder af brandfarlige væsker, jf. dog punkt 1.3.7.
 
Lagerafsnittene skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.1 – 3.3.4, 3.3.20 – 3.3.34, 3.4.1 – 3.4.5 samt 3.4.12 – 3.4.31.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.4.15, 3.4.22, 3.4.26, 3.4.31, 3.5.10, 3.5.11, 3.6.1, 3.6.7, 3.6.9, 3.6.10, 3.7.2.6, 3.7.2.9, 3.7.3.1, 2. pkt., 3.7.3.3, 3.7.3.8 – 3.7.3.10, 3.7.4.11, 3.8.1, litra b, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.9.7 og 3.11.8 nævnte.
De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at lagerafsnit placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
3.2.5
Indendørs lagerafsnit med over 10.000 oplagsenheder samt lagerafsnit i det fri med over 100.000 oplagsenheder af brandfarlige væsker må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
3.2.6
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at brandfarlige væsker, som også har andre farlige egenskaber, skal opbevares på nærmere angivne vilkår.
3.2.7
Bestemmelserne i afsnittene 3.5 – 3.11 finder kun anvendelse i det omfang, der henvises til disse i afsnittene 3.3 og 3.4.
3.3     Lagerafsnit med brandfarlige væsker i bygninger
 
Generelt
3.3.1
Emballager af andet end metal, som er større end 150 og højst 450 liter, må ikke stables i mere end i to lag, jf. dog punkt 3.3.3.
3.3.2
Emballager, som er større end 450 liter, skal placeres direkte på gulv og må ikke stables, jf. dog punkt 3.3.3.
3.3.3
Emballager kan dog placeres i reoler, hvis oplaget forsynes med et automatisk slukningsanlæg. Indretning af reolerne og brandslukningsanlægget skal godkendes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, jf. dog punkt 1.3.7.
3.3.4
Hvor der skal anvendes specialskum til slukning af brand i brandfarlige væsker i lagerafsnit med emballager større end 450 liter, kan kommunalbestyrelsen stille krav om oplag af specialskumvæske hos virksomheden.
 
Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder
3.3.5
Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder af brandfarlige væsker skal etableres i overensstemmelse med punkterne 3.3.6 – 3.3.15, jf. dog punkterne 3.3.16 – 3.3.19.
3.3.6
Lagersnit skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.7.
3.3.7
Der skal træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning af brandfarlige væsker fra brandsektionen svarende til rumindholdet af den største emballage.
3.3.8
Brandsektioner med kategori A-væske skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
3.3.9
Emballager, der er koblet til et anlæg, må ikke påfyldes i lagerafsnittet.
3.3.10
Bestemmelserne i afsnit 3.5 finder anvendelse for rørledninger, pumper m.v., der indgår i et anlæg, hvortil der er koblet emballager.
3.3.11
Bestemmelserne i afsnit 3.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
3.3.12
Bestemmelserne i afsnit 3.8 om afstandsforhold skal overholdes.
3.3.13
Bestemmelserne i afsnit 3.10 om brandtekniske installationer skal overholdes.
3.3.14
Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Hvis der sker omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker, som ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 2, skal der anvendes en spildbakke eller på anden måde være en mulighed for opsamling af lokale spild.
3.3.15
Bestemmelserne i punkterne 3.11.4, 3.11.9, 3.11.11, 3.11.13 – 3.11.20 samt 3.11.23 – 3.11.28 om orden skal overholdes.
 
Oplag i butikker, som ikke er omfattet af punkt 3.2.2
3.3.16
Oplag af brandfarlige væsker i butikker, som ikke er omfattet af punkt 3.2.2, kan etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i litra a - h.
 
a)
I hver butik må der oplagres højst 800 oplagsenheder af brandfarlige væsker i grupper på hver højst 200 oplagsenheder, jf. dog litra b. Den indbyrdes afstand mellem grupperne skal være mindst 10 m.
 
b)
Der må dog oplagres højst 800 oplagsenheder af brandfarlige væsker i hvert af butikkens salgs- og lagerlokaler, dog højst 1.600 oplagsenheder samlet set, hvis følgende krav er opfyldt:
   
i)
Lokalerne er indbyrdes adskilt med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
   
ii)
Åbningerne mellem salgs- og lagerlokaler skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
   
iii)
Overflader på lofter og vægge skal mindst være beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
   
iv)
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 
c)
Lokaler med brandfarlige væsker skal have mindst 1 dør direkte til det fri i terrænhøjde.
 
d)
Oplaget må ikke bestå af emballager med en kapacitet større end 150 liter.
 
e)
Glasemballager må have et rumindhold på højst 1 liter.
Det samlede oplag i glasemballage må, når der ses bort fra alkoholiske drikkevarer, ikke overstige 75 liter i hverken salgs- eller lagerområder.
 
f)
Omhældning og aftapning må ikke finde sted, bortset fra omhældning i forbindelse med farvejustering af maleprodukter samt påføring af duftprøver af parfumeprodukter og lignende.
 
g)
Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret i de brandfarlige væskers egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare.
 
h)
Lagerafsnit med brandfarlige væsker skal holdes rene og ryddelige.
 
Lagerafsnit i laboratorier
3.3.17
Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af brandfarlige væsker i et laboratorium kan etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i litra a - e.
 
a)
Laboratoriet skal adskilles fra andre lokaliteter, herunder andre laboratorier, med mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI2 30 [BD-dør 30-M]. Overflader på lofter og vægge skal være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 
b)
I en brandsektion med flere laboratorier, der hver især opfylder bestemmelserne i litra a, må der tilsammen oplagres højst 800 oplagsenheder.
 
c)
Emballager i lagerafsnittet må ikke have en kapacitet større end 150 liter.
 
d)
Bestemmelserne i punkterne 3.9.1 – 3.9.6 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
 
e)
Bestemmelserne i punkterne 3.11.9 og 3.11.22 om orden skal overholdes.
 
Oplag i bygninger, som i øvrigt ikke indeholder virksomheder og oplag m.v. omfattet af beredskabslovgivningen
3.3.18
Oplag på højst 200 oplagsenheder af brandfarlige væsker i et rum i anvendelseskategori 1 efter bygningsreglementet kan etableres i overensstemmelse med litra a - i.
 
a)
Rummet skal adskilles fra andre rum med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 
b)
Overflader på lofter og vægge skal udføres som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].
 
c)
Oplagsrummet skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
 
d)
Oplaget må ikke bestå af emballager med en kapacitet større end 150 liter, jf. dog litra e.
 
e)
Der må opbevares brandfarlig væske i maks. én emballage med et rumindhold større end 150 liter og maks. 1.000 liter, hvis der ikke opbevares yderligere brandfarlig væske.
 
f)
Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Hvis der sker omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 2, skal der anvendes en spildbakke eller på anden måde være en mulighed for opsamling af lokale spild.
 
g)
Emballager, der er koblet til et anlæg, må ikke påfyldes i lagerafsnittet.
 
h)
Bestemmelserne i afsnit 3.5 finder anvendelse for rørledninger, pumper m.v., der indgår i et anlæg, hvortil der er koblet emballager.
 
i)
Lagerafsnit skal holdes rene og ryddelige.
3.3.19
Oplag på højst 800 oplagsenheder af brandfarlige væsker kan etableres i overensstemmelse med litra a – j:
 
a)
Oplagsrummet skal udgøre en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. Døre til andre rum skal dog udføres som mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 
b)
Brandsektioner, der støder op til oplagsrummet, skal kunne henføres under anvendelseskategori 1 efter bygningsreglementet.
 
c)
Overflader på lofter og vægge skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].
 
d)
Oplagsrummet skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
 
e)
Emballager af andet end metal må højst have et rumindhold på 20 liter, og emballager af metal må højst have et rumindhold på 200 liter.
 
f)
Emballager må kun åbnes i forbindelse med prøveudtagning eller i forbindelse med kobling til og fra et anlæg. Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte.
 
g)
Emballager, der er koblet til et anlæg, må ikke påfyldes i lagerafsnittet.
 
h)
Bestemmelserne i afsnit 3.5 finder anvendelse for rørledninger, pumper m.v., der indgår i et anlæg, hvortil der er koblet emballager.
 
i)
Ud over emballager med brandfarlige væsker og de for opbevaringen nødvendige papkasser, paller m.v., må der ikke findes andre brændbare stoffer og brændbare materialer.
 
j)
Lagerafsnit skal holdes rene og ryddelige.
 
Lagerafsnit med over 800 og højst 10.000 oplagsenheder
3.3.20
Lagerafsnit med over 800 og højst 10.000 oplagsenheder af brandfarlige væsker skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i punkterne 3.3.21 – 3.3.34.
3.3.21
Der må højst opbevares 2.000 oplagsenheder i lagerafsnit, hvor der er emballager, der er koblet til et anlæg.
3.3.22
Lagerafsnit skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.7.
3.3.23
Brandsektioner med kategori A-væske eller brandfarlige væsker i emballager større end 450 liter skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
3.3.24
Emballager, der er koblet til et anlæg, må ikke påfyldes i lagerafsnittet.
3.3.25
Bestemmelserne i afsnit 3.5 finder anvendelse for rørledninger, pumper m.v., der indgår i et anlæg, hvortil der er koblet emballager.
3.3.26
Bestemmelserne i afsnit 3.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
3.3.27
Bestemmelserne i afsnit 3.8 om afstandsforhold skal overholdes.
3.3.28
Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
3.3.29
Bestemmelserne i afsnit 3.10 om brandtekniske installationer skal overholdes.
3.3.30
Bestemmelserne i afsnit 3.11 om orden skal overholdes.
3.3.31
Emballager må kun åbnes i forbindelse med prøveudtagning eller i forbindelse med kobling til og fra et anlæg. Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte.
3.3.32
For brandfarlige væsker i emballager større end 450 liter kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om brandslukningsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici.
3.3.33
Der skal træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning af brandfarlige væsker fra brandsektionen svarende til rumindholdet af den største emballage, jf. dog punkt 3.3.34.
3.3.34
For brandfarlige væsker i emballager større end 450 liter, skal sikring mod udflydning udføres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
 
a)
I lagerafsnit med mere end 3 m³ og indtil 10 m³ kategori A-væske i to eller flere emballager af metal skal der træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største emballage med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige oplagsvolumen.
 
b)
I lagerafsnit med mere end 10 m³ kategori A-væske i to eller flere emballager af metal skal der træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning af en væskemængde svarende til mindst 75 % af det samlede oplagsvolumen, dog mindst svarende til rumindholdet af den største emballage med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige oplagsvolumen.
 
c)
Hvis kategori A-væsker opbevares i emballager af andet end metal med en kapacitet større end 450 liter, skal brandsektionen sikres mod ukontrolleret udflydning med en opsamlingskapacitet på det samlede oplagsvolumen.
3.4     Lagerafsnit med brandfarlige væsker i det fri
 
Generelt
3.4.1
Vejrligsbeskyttelse skal udføres af ubrændbare materialer.
3.4.2
Emballager af andet end metal, som er større end 150 og højst 450 liter, må ikke stables højere end i to lag, jf. dog punkt 3.4.4.
3.4.3
Emballager, som er større end 450 liter, skal placeres direkte på terræn og må ikke stables, jf. dog 3.4.4.
3.4.4
Emballager i oplag kan placeres i reoler, hvis oplaget forsynes med et automatisk slukningsanlæg. Indretning af reolerne og brandslukningsanlægget skal godkendes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, jf. dog punkt 1.3.7.
3.4.5
Hvor der skal anvendes specialskum til slukning af brand i brandfarlige væsker i lagerafsnit med emballager større end 450 liter, kan kommunalbestyrelsen stille krav om oplag af specialskumvæske hos virksomheden.
 
Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder
3.4.6
Afstandsreglerne i afsnit 3.8 skal overholdes.
3.4.7
Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Hvis der sker omhældning eller aftapning af brandfarlige væsker, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 2, skal der anvendes en spildbakke eller på anden måde være en mulighed for opsamling af lokale spild.
3.4.8
Emballager, der er koblet til et anlæg, må ikke påfyldes i lagerafsnittet.
3.4.9
Bestemmelserne i afsnit 3.5 finder anvendelse for rørledninger, pumper m.v., der indgår i et anlæg, hvortil der er koblet emballager.
3.4.10
Lagerafsnittet skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj og tæt samt stabil omgrænsning af lagerafsnittet, eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
3.4.11
Ordensreglerne i punkterne 3.11.4, 3.11.9, 3.11.11 samt 3.11.23 – 3.11.27 skal overholdes.
 
Lagerafsnit med over 800 og højst 10.000 oplagsenheder
3.4.12
Der må højst opbevares 2.000 oplagsenheder i lagerafsnit, hvor der er emballager, der er koblet til et anlæg.
3.4.13
Lagerafsnit skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til lagerafsnittet.
3.4.14
Lagerafsnit skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj og tæt omgrænsning af oplagsområdet, eller ved en bortledning af den udflydende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
3.4.15
Lagerafsnit med brandfarlige væsker i emballager af andet end metal skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m.
Alle felter skal være forsynet med egen sikring mod udflydning eller bortledning af udsivende væsker, således at der ikke kan forårsages skade på et andet oplagsfelt.
3.4.16
Emballager, der er koblet til et anlæg, må ikke påfyldes i lagerafsnittet.
3.4.17
Bestemmelserne i afsnit 3.5 finder anvendelse for rørledninger, pumper m.v., der indgår i et anlæg, hvortil der er koblet emballager.
3.4.18
Bestemmelserne i afsnit 3.8 om afstandsforhold skal overholdes.
3.4.19
Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
3.4.20
Bestemmelserne i afsnit 3.11 om orden skal overholdes.
3.4.21
Emballager må kun åbnes i forbindelse med prøveudtagning eller i forbindelse med kobling til og fra et anlæg. Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte.
3.4.22
Brandfarlige væsker i emballager med en kapacitet større end 450 liter, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal beskyttes ved opsætning af:
 
a)
et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne, eller
 
b)
mindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.
 
Lagerafsnit med over 10.000 og højst 100.000 oplagsenheder
3.4.23
Lagerafsnit skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til lagerafsnittet.
3.4.24
Lagerafsnit skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt samt stabil omgrænsning af oplagsområdet, eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
3.4.25
Omgrænsningen for et lagerafsnit med væsker af klasse I og II og eventuelle samlinger i denne skal kunne modstå varmepåvirkning i tilfælde af brand, så omgrænsningen forbliver tæt.
3.4.26
Lagerafsnit med brandfarlige væsker i emballager af andet end metal skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m.
Alle felter skal være forsynet med egen sikring mod udflydning eller afledning af udsivende væsker, således at der ikke kan forårsages skade på et andet oplagsfelt.
3.4.27
Bestemmelserne i afsnit 3.8 om afstandsforhold skal overholdes.
3.4.28
Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
3.4.29
Bestemmelserne i afsnit 3.11 om orden skal overholdes.
3.4.30
Emballager må kun åbnes i forbindelse med prøveudtagning. Emballager, der åbnes, skal være anbragt på en sådan måde, at de ikke kan vælte.
3.4.31
Hvis brandfarlige væsker opbevares i emballager med en kapacitet større end 450 liter, skal det ske i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
 
a)
Hvis emballagerne placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal de beskyttes ved opsætning af et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne, eller mindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.
 
b)
Emballager med brandfarlige væsker af klasse I og II må ikke anbringes i samme lagerafsnit som brandfarlige væsker af klasse III i emballager af metal.
3.5     Udførelse af anlæg med emballager
 
Generelt
3.5.1
Emballager i anlæg skal være indrettet således, at opbygning af statisk elektricitet forebygges.
3.5.2
Emballager skal være udført således, at der ikke sker skadelige over- og undertryk under tømning, når der pumpes fra dem.
 
Rørledninger
3.5.3
Rørledninger og andet tilbehør skal anbringes på studser, flanger, muffer og andre former for forstærkninger.
3.5.4
Rørledninger skal føres direkte til det sted, hvor væsken skal anvendes.
3.5.5
Rørledninger, der kan afspærres, skal forsynes med trykaflastningsmulighed.
3.5.6
Rørledninger skal placeres eller beskyttes på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at de påkøres.
3.5.7
Ved en emballage, hvor rørledninger på noget punkt lægges lavere end højeste væskestand i tanken, skal der anbringes en afspærringsventil, der kan lukke for fraløb af væske fra emballagen i tilfælde af uheld.
Ventilen skal placeres direkte på rørstudsen. I tilfælde, hvor ventilen ikke kan placeres direkte på rørstudsen, skal denne placeres så nær denne som muligt.
3.5.8
Rørledninger må ikke føres gennem andre brandsektioner end den brandsektion, hvor væsken skal anvendes eller aftappes, medmindre det er nødvendigt af procestekniske årsager.
Rørledningerne skal i givet fald forsynes med afspærringsventiler på begge sider af brandsektionsafgrænsningerne umiddelbart ved gennemføringsstedet.
 
Ventiler
3.5.9
Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler, der skal kunne betjenes i en nødsituation, skal være tydeligt mærket og let tilgængelige.
3.5.10
Ventiler, der ofte åbnes, skal være selvlukkende.
3.5.11
Ventiler, der sjældent åbnes, skal forsegles eller aflåses.
 
Pumper til væsker af klasse I og II
3.5.12
Tørløb og varmeløb af pumper skal forhindres. Pumper, der som følge af deres konstruktionsprincip og dimensionering ikke er til fare ved tørløb, overhedning, overtryk m.v., kræver ikke yderligere sikring.
3.5.13
Pumpers normale startkontakt skal suppleres med en nødafbryder, der anbringes efter aftale med kommunalbestyrelsen således, at pumpen med sikkerhed kan standses i tilfælde af brand under driften.
Nødafbryderen kan beskyttes af en rude af splintfrit glas el.lign., som let kan knuses.
Nødafbryderen skal placeres et sikkert sted, og anbringelsesstedet skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
3.6     Rumopvarmning og ventilation
 
Rumopvarmning
3.6.1
Opvarmning af brandsektioner skal ske
 
a)
med varmt vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for brandsektionen, eller
 
b)
med varmluft i overensstemmelse med punkterne 3.6.5 – 3.6.10.
 
Ventilation
3.6.2
Ventilationsanlæg skal være udført således, at lagerafsnit placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Derudover skal ventilationsanlæg være udført på en sådan måde, at de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets, Sikkerhedsstyrelsens og bygningsreglementets bestemmelser om ventilationsanlæg.
3.6.3
Ventilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med lagerafsnit med kategori A-væske, og sådanne ventilationsanlæg må ikke betjene andre brandsektioner.
3.6.4
Ventilationsanlægget kan anbringes i den brandsektion, som anlægget betjener.
Ventilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som anlægget betjener, skal anbringes i det fri eller i et særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
 
Luftindtag og –afkast
3.6.5
Der må ikke ske luftindtag fra fyrrum.
3.6.6
Friskluftindtag skal placeres i forhold til eventuelle afkastkanaler på en sådan måde, at der ikke trækkes eksplosionsfarlige gasser og dampe ind i ventilationsanlægget.
3.6.7
Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensudmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene.
3.6.8
Afkastkanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den indsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
3.6.9
Afkastkanaler skal have en udmunding i en højde på mindst 5 m over terræn i en afstand af mindst 1 m fra brændbare materialer og mindst 3 m fra oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
3.6.10
Afkastkanaler placeret i tagfladen skal føres op til minimum 0,5 m over tagfladen.
3.7     Brandsektioner
3.7.1
Generelle bestemmelser
3.7.1.1
Bestemmelserne i punkterne 3.7.2.1 - 3.7.2.12 og 3.7.2.14 - 3.7.2.17 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er fritliggende.
3.7.1.2
Brandsektioner med lagerafsnit med brandfarlige væsker må kun indrettes i stueetage.
Kommunalbestyrelsen kan på nærmere angivne vilkår godkende, at der etableres indskudte etagedæk eller delvise etager i disse brandsektioner.
3.7.1.3
Brandsektioner på over 600 m² må kun indrettes i enetages bygninger, herunder bygninger med en etage og kælder.
I sådanne brandsektioner skal loftet udgøres af tagundersiden.
Kommunalbestyrelsen kan på nærmere angivne vilkår godkende, at der etableres delvise etager i disse brandsektioner.
3.7.1.4
Størrelsen af en brandsektion må ikke overstige 10.000 m2.
3.7.1.5
Følgende lokaliteter med tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse, herunder døre, til brandsektioner, der er omfattet af disse forskrifter:
 
a)
Beboelsesafsnit.
 
b)
Hoteller m.v. med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 
c)
Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 
d)
Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer.
 
e)
Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
 
f)
Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
 
g)
Butikker til flere end 150 personer.
3.7.1.6
Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med lagerafsnit med kategori A-væske.
3.7.1.7
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
3.7.2
Brandsektionsadskillelse
 
Generelle bestemmelser
3.7.2.1
En brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60].
Brandsektionsvægge skal være udformet på en sådan måde, at væggene under en brand bevarer deres stabilitet, uanset fra hvilken side væggene brandpåvirkes.
Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for væltende reoler el.lign., kan kommunalbestyrelsen forlange, at sektionsvæggens stabilitet og integritet dokumenteres specifikt for disse forhold.
3.7.2.2
Etageadskillelser skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.
3.7.2.3
Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent, skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
 
a)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage.
 
b)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A-væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg.
 
Åbninger i bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
3.7.2.4
Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Brandsektionsvæg – forbindelse med ydervæg
3.7.2.5
En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg, der ikke er af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning.
3.7.2.6
Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder:
 
a)
Ydervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art, bortset fra dør som mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Sikring af ydervægge og brandkamserstatning skal dog udføres med den samme placering i forhold til brandsektionsvæggen. Ved anvendelse af brandkam skal sikringen af ydervæg placeres mindst 2,5 m på begge sider af brandsektionsvæggen (brandkammen), og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
 
b)
Brandsektionsvæggen skal videreføres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side.
3.7.2.7
Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt 3.7.2.11 anvendelse.
 
Brandsektionsvæg – forbindelse med tag
3.7.2.8
Brandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg. Dette gælder dog ikke vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette afsnit, når disse brandsektionsvægge føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
Brandkammen skal føres op i en sådan højde, dog mindst 0,5 m over tagfladen, at der opnås en vandret afstand på mindst 2,5 m mellem tagfladen og toppen af brandkammen. Murede brandkamme skal have vandrette skifter.
Hvis der er åbninger i taget, og der er fare for brandspredning over brandkammen via åbningerne, skal der træffes yderligere foranstaltninger, så risikoen for brandspredning mellem de to brandsektioner minimeres.
3.7.2.9
Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen (brandkamserstatning). Brandkamserstatningen skal udføres på én af følgende måder:
 
a)
Sikringen kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] i et mindst 5 m bredt bælte understøttet af konstruktioner som mindst bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
Brandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Brandkamserstatning og sikring af ydervægge skal dog udføres med den samme placering i forhold til brandsektionsvæggen. Hvor brandsektionsvæggen videreføres gennem ydervæggen til en afstand på mindst 0,5 m fra bygningens udvendige side, jf. punkt 3.7.2.6, litra b, skal brandkamserstatningen placeres 2,5 m på begge sider af brandsektionsvæggen.
 
b)
Sikringen kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen.
3.7.2.10
Ved bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt 3.7.2.12 anvendelse.
 
Særlige foranstaltninger mod brandsmitte
3.7.2.11
Hvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervægge og tage ved vinklen sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 3.7.2.1 – 3.7.2.3 og 3.7.2.8 - 3.7.2.10.
3.7.2.12
Hvis der ved en brandsektionsvæg er forskellige bygningshøjder, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
 
a)
Den højere brandsektions ydervæg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punkterne 3.7.2.1 – 3.7.2.4 og 3.7.2.8 – 3.7.2.9. Punkterne 3.7.2.8 og 3.7.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.
 
b)
Den lavere brandsektions tag skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner, der understøtter dette bælte, skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
3.7.2.13
Hvis der er udnyttelige etager med ydervægsåbninger over brandsektioner med lagerafsnit med kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som mindst døre klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
3.7.2.14
Hvis etageadskillelser mod uudnyttelige tagrum er ringere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afsluttes, som angivet i punkterne 3.7.2.8 – 3.7.2.9.
 
Transportåbninger
3.7.2.15
Transportåbninger skal forsynes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at der foretages udskæringer i dørene, portene eller lemmene, hvis følgende krav er opfyldt:
 
a)
Transportåbningerne skal være placeret med overkanten lavere end 1/3 af rumhøjden målt fra gulv i brandsektionen.
 
b)
Mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne må ikke være større, end der kræves for, at dørene eller lemmene lukker pålideligt.
 
c)
Der skal etableres slukningsanlæg, som beskytter mod brandspredning gennem mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne.
3.7.2.16
Dørene, portene eller lemmene skal forsynes med automatiske branddørlukningsanlæg. Ved lukning skal transportorganerne standse i en stilling, hvor transporterede emner ikke blokerer lukningen.
3.7.2.17
I begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker dørene, portene eller lemmene og standser transportorganerne, som angivet i punkt 3.7.2.16.
Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
3.7.3
Flugtveje og indtrængningsveje
 
Flugtveje
3.7.3.1
Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til det fri i terrænhøjde og med udgangsdøre placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.
For brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde.
3.7.3.2
Brandsektioner med lagerafsnit med kategori A-væsker, og brandsektioner på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.
3.7.3.3
Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m til nærmeste udgangsdør, når der ikke tages hensyn til indretning.
Hvor den faktiske afstand til nærmeste udgangsdør pga. placering af oplag, opstilling af reoler, maskiner og lignende overstiger 30 m målt i ganglinje, skal der etableres yderligere udgangsdøre.
3.7.3.4
I brandsektioner med lagerafsnit med kategori A-væsker skal udgange og døre i flugtveje åbne i flugtretningen.
3.7.3.5
Flugtveje skal udlægges på en sådan måde, at der ikke opstår blinde ender.
3.7.3.6
Flugtveje skal være udformet med tilstrækkelig fribredde og –højde således, at der er tilvejebragt mulighed for en forsvarlig evakuering.
3.7.3.7
Døre i flugtveje skal være udført som sidehængt døre. Porte og lemme i flugtveje skal forsynes med sidehængte døre.
 
Indtrængningsveje
3.7.3.8
Til enhver brandsektion skal der være mindst 2 indtrængningsveje med indgangsdøre, som er placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender. Mindst en af indgangsdørene skal være en sidehængt dør med adgang direkte fra det fri i terrænhøjde.
For brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 indtrængningsvej, hvis indgangsdøren er en sidehængt dør med adgang direkte fra det fri i terrænhøjde.
3.7.3.9
Der må intet sted i brandsektionen være over 25 m til nærmeste indgangsdør, som anvendes til indtrængning, når der ikke tages hensyn til indretning.
3.7.3.10
Hvor den faktiske afstand fra nærmeste indgangsdør pga. placering af inventar, reoler og lignende overstiger 30 m målt i ganglinje, skal der etableres yderligere indgangsdøre.
3.7.3.11
For at kunne foretage en forsvarlig indsats skal der udlægges indtrængningsveje og friarealer udformet med tilstrækkelig fribredde.
3.7.4
Konstruktive forhold
 
Generelle bestemmelser
3.7.4.1
Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede konstruktion i brandmæssig henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte bygningsdele i konstruktionen.
 
Bærende bygningskonstruktioner m.v.
3.7.4.2
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner med lagerafsnit med kategori A-væske i enetages bygninger, skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner på indtil 600 m², der er fritliggende, kan dog udføres, som angivet i punkt 3.7.4.3.
3.7.4.3
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner på indtil 600 m2 med andre lagerafsnit med brandfarlige væsker end nævnt i punkt 3.7.4.2, 1. pkt., i enetages bygninger skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30].
Der stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i brandsektioner med let tagkonstruktion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 3.10.9.
3.7.4.4
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner på over 600 m2 med andre lagerafsnit med brandfarlige væsker, end nævnt i punkt 3.7.4.2, 1. pkt., i enetages bygninger skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
3.7.4.5
Bærende bygningskonstruktioner i brandsektioner med lagerafsnit med brandfarlige væsker i fleretages bygninger skal udføres efter bygningsreglementets krav, dog mindst som bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
 
Isoleringsmaterialer
3.7.4.6
Isoleringsmaterialer, der er klassificeret som mindst materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], kan anvendes uden begrænsninger.
3.7.4.7
Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på alle sider er afdækket med mindst bygningsdele klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
3.7.4.8
Isoleringsmaterialer i tagkonstruktioner skal mindst være materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale].
3.7.4.9
Brændbare isoleringsmaterialer i tagkonstruktioner med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af bygningsdel som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Tagkonstruktionen skal sektioneres med ubrændbare bælter, jf. dog punkterne 3.7.2.9 og 3.7.2.12, litra b.
Fremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
3.7.4.10
Brændbare isoleringsmaterialer i terrændæk skal adskilles fra brandsektioner med lagerafsnit med brandfarlige væsker med bygningsdel som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
 
Vægge
3.7.4.11
Ydervægge skal udføres som mindst:
 
a)
Bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] ved brandsektion mellem 600 m² og 1.000 m² i enetages bygninger, jf. dog litra c.
 
b)
Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion på over 1.000 m² i enetages bygninger, jf. dog litra c.
 
c)
Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion i bygninger med kategori A-væske.
 
d)
Bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion i bygninger med mere end en etage.
3.7.4.12
Ydervægge ved brandsektionsvægge og områder med risiko for brandsmitte, skal overholde kravene i punkterne 3.7.2.5 – 3.7.2.7, 3.7.2.11 og 3.7.2.12.
 
Overflader
3.7.4.13
Udvendige vægoverflader på bygninger med mere end en etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m² i enetages bygninger skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
3.7.4.14
Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
I enetages bygning med andre lagerafsnit med brandfarlige væsker end kategori A-væske, kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.
 
Tagkonstruktioner
3.7.4.15
Tagdækning skal være som tagdækning mindst klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].
Taget kan dog udføres med ovenlys.
3.7.4.16
Brændbar tagdækning skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale mindst klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] med øvre brændværdi på maks. 3,0 MJ/kg.
3.8     Afstandsforhold
 
Afstand til naboskel, vej og sti
3.8.1
Brandsektioner på indtil 600 m² skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst
 
a)
2,5 m, hvis de udvendige vægoverflader svarer til beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], eller
 
b)
5 m, hvis de udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
3.8.2
Brandsektioner på over 600 m² med andre lagerafsnit med brandfarlige væsker end kategori A-væske skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
3.8.3
Brandsektioner på over 600 m² med lagerafsnit med kategori A-væske skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
3.8.4
Lagerafsnit i det fri på højst 2.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
3.8.5
Lagerafsnit i det fri på mellem 2.000 og 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
3.8.6
Lagerafsnit i det fri på over 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
 
Indbyrdes afstandsforhold
3.8.7
Produktionsafsnit og lagerafsnit, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
3.9     Brandslukningsmateriel
 
Generelt
3.9.1
Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder, fortrinsvis ved udgange fra de pågældende lokaler m.v. Ved anbringelsen skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar og oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
3.9.2
Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret.
 
Håndildslukkere
3.9.3
I laboratorier eller ved indgangen hertil, jf. punkt 3.3.17, skal der som minimum anbringes en egnet håndildslukker.
3.9.4
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om indretning af trykbærende udstyr.
3.9.5
Håndildslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at:
 
a)
CO2-slukkere mindst skal være af type 70 B.
 
b)
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
 
c)
Trykvandslukkere mindst skal være af type 21 A.
3.9.6
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, dog således at
 
a)
CO2- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
 
b)
CO2-slukkere mindst skal være af type 55 B.
 
c)
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
 
d)
Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.
 
Vandfyldte slangevinder
3.9.7
I et lagerafsnit på over 50 m2 med oplag af brandfarlige væsker i brændbar emballage skal der installeres vandfyldte slangevinder i et omfang, så hele oplagsstedet er dækket, jf. dog punkt 3.9.9.
3.9.8
Vandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra lagerafsnittet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert.
3.9.9
På steder, hvor der er risiko for frost, kan vandfyldte slangevinder erstattes af en anden slukningsmulighed baseret på en ikke-vandfyldt slange med monteret strålerør. Installationen skal være udformet således, at den på samme måde som en vandfyldt slangevinde tilgodeser kravet til tilstrækkelig slukningsevne og umiddelbar funktionsdygtighed.
Udformningen og placeringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
3.9.10
Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1 og med en vandydelse på mindst 40 liter pr. min. og en effektiv kastelængde på mindst 10 m.
3.10   Brandtekniske installationer
 
Generelt
3.10.1
Brandtekniske installationer, herunder sammenkoblingen af brandtekniske installationer, skal udføres, så de er pålidelige i hele deres levetid. I det omfang der findes anerkendte standarder, skal installationerne udføres i henhold til disse.
3.10.2
Brandslukningsanlæg skal være indrettet og have en kapacitet således, at der opnås en tilstrækkelig brandslukkende effekt under hensyntagen til produktionsanlæg, lagermetode samt de oplagrede brandfarlige væskers karakteristika, herunder hensyntagen til blandt andet flammepunkt og vandopløselighed.
3.10.3
Klassifikationen af automatiske sprinkleranlæg skal foretages af en teknisk sagkyndig person med indsigt i standarden eller normen for det valgte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der ved ansøgningen vedlægges en udtalelse fra den teknisk sagkyndige person med en bedømmelse af, om det valgte slukningskoncept er i overensstemmelse med reglerne og dermed tilgodeser sikkerheden.
3.10.4
Projektering og installation af brandtekniske installationer skal foretages af en kvalificeret virksomhed.
3.10.5
Inden ibrugtagning af brandslukningsanlæg skal en kvalificeret virksomhed påse, at kravene i de pågældende installationsstandarder eller –normer er tilgodeset, jf. dog punkt 3.10.6.
3.10.6
Inden ibrugtagning af et automatisk sprinkleranlæg skal en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, påse, at kravene i standarden eller normen er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
3.10.7
Funktionsdygtigheden af beredskabsinstallationer, herunder vandpumper, manuelle nødafbrydere og tilslutningssteder for redningsberedskabet, må ikke kunne påvirkes kritisk i tilfælde af brand.
 
Brandventilationsanlæg
3.10.8
Brandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 3.7.4.3.
3.10.9
Brandventilationsanlægget skal kunne skabe tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Det skal iagttages, at
 
a)
der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget,
 
b)
redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt,
 
c)
bygningsdelene bevarer deres bæreevne,
 
d)
ejendom i størst muligt omfang sikres, og
 
e)
risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.
 
Brandslukningsanlæg
3.10.10
Brandsektioner på over 2.000 m2 skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
 
Brandalarmanlæg
3.10.11
Brandsektioner på over 1.000 m2 skal udføres med et automatisk brandalarmanlæg.
Såfremt brandsektioner er forsynet med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet, kan automatisk brandalarmanlæg udelades.
3.11   Ordensregler
 
Generelle bestemmelser
3.11.1
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i lagerafsnit med brandfarlige væsker.
3.11.2
Der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks for lagerafsnit med brandfarlige væsker.
3.11.3
Personalet, ekstern arbejdskraft og gæster, bortset fra personer, der ledsages af personalet, skal instrueres om procedurer i forbindelse med brand og evakuering, jf. punkt 3.11.2, herunder lukning af branddøre og placering af flugtveje.
3.11.4
Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret i:
 
a)
de brandfarlige væskers egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare,
 
b)
om lagerafsnittets indretning og sikkerhedsfunktioner og
 
c)
placering og brug af brandslukningsmateriellet.
3.11.5
Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til lagerafsnittet.
3.11.6
I lagerafsnit med en lagerkapacitet på mere end 800 oplagsenheder brandfarlige væsker må der ikke findes andre brændbare stoffer og brændbare materialer.
3.11.7
I lagerafsnit med en lagerkapacitet på mere end 2.000 oplagsenheder brandfarlige væsker må der ikke findes andre farlige stoffer.
3.11.8
Brændbare stoffer og materialer, der opbevares i det fri i mængder, som ikke er omfattet af beredskabslovgivningen, skal placeres i en afstand af mindst 10 m fra lagerafsnit i det fri eller fra ydervægsåbninger til lagerafsnit i bygning.
3.11.9
Lagerafsnit skal holdes rene og ryddelige.
3.11.10
Letantændelig vegetation skal fjernes ved lagerafsnit i det fri.
3.11.11
Spildbakker og bassiner skal holdes fri for vand. Spildbakker skal endvidere renses og tømmes for spildt væske ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt.
 
Skiltning
3.11.12
Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:
 
a)
I selve lagerafsnittet samt udvendigt på alle døre og porte hertil. Hvis skiltet ikke er direkte synligt på porten og døren, fordi disse holdes åbent, skal skiltet sættes på væggen umiddelbart ved porten og døren.
 
b)
Ved lagerafsnit i det fri.
 
Skiltningen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Åbninger i brandadskillende vægge
3.11.13
Døres, portes og lemmes selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Døre, porte og lemme skal lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige.
3.11.14
Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.
3.11.15
Døre, porte og lemme skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket", jf. dog punkt 3.11.16. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
3.11.16
Døre, porte og lemme, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: ”BRANDDØR – lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand”. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Flugt- og indtrængningsveje
3.11.17
Flugt- og indtrængningsveje (herunder friarealer) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
3.11.18
Områder i det fri foran flugt- og indtrængningsveje, herunder tilkørselsveje og brandredningsarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde, herunder være ryddet for sne og is.
3.11.19
Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder udgange, der ikke benyttes i den daglige drift.
3.11.20
Udgange skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
 
Brandslukningsmateriel
3.11.21
Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 617-3.
Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder, bortset fra ventilen direkte ved slangevinden, skal altid være i åben stilling.
3.11.22
Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes således, at de er funktionsdygtige. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.
Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette, der er påsat af den, som har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.
 
Brandtekniske installationer
3.11.23
Ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig skal sørge for, at brandtekniske installationer, herunder sammenkoblingen af brandtekniske installationer, kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkterne 3.11.24 og 3.11.25. Hvis installationen er udført efter en anerkendt standard, og der heri er opstillet krav til vedligeholdelse og inspektion, skal den som minimum kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med denne standard.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
3.11.24
Brandtekniske installationer, herunder sammenkoblingen af brandtekniske installationer, skal mindst én gang om året inspiceres af en kvalificeret virksomhed, jf dog punkt 3.11.25.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
3.11.25
Automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, for at sikre, at kravene i standarden eller normen til stadighed er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
3.11.26
Brandtekniske installationer skal afprøves i relevant omfang, jf. dog punkt 3.11.28. Hvis installationen er udført efter en anerkendt standard, og der heri er opstillet krav til afprøvning, skal den som minimum afprøves i overensstemmelse med denne standard.
3.11.27
Der skal føres driftsjournal, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.
 
Attester
3.11.28
Der skal udarbejdes en attest hvert tredje år fra en autoriseret el-installatør om, at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige.
Den seneste attest skal opbevares på virksomheden og forevises på forlangende ved brandsyn.

4    Lagerafsnit med tanke samt salgs-, forbrugs- og depottankanlæg
 
4.1      Anvendelsesområde
 
4.1.1
Bestemmelserne i dette kapitel omfatter lagerafsnit i bygninger og i det fri med brandfarlige og brændbare væsker i tanke samt salgs-, forbrugs- og depottankanlæg.
 
4.1.2
Følgende lagerafsnit er undtaget fra bestemmelserne i afsnittene 4.2 – 4.13 og afsnittene 4.15 – 4.20:
 
a)
Lagerafsnit med højst 25 oplagsenheder af brandfarlige væsker, jf. dog litra b og c.
 
b)
Lagerafsnit med højst 120 oplagsenheder, som udelukkende omfatter væsker af klasse III, jf. dog litra c.
I lagerafsnittet må der dog etableres oplag i emballager i overensstemmelse med punkt 3.1.2, litra a.
 
c)
Lagerafsnit med væsker af klasse III og IV i jorddækkede tanke.
 
d)
Lagerafsnit med væsker af klasse IV i tanke med en lagerkapacitet på højst 1.000 oplagsenheder, jf. dog litra c.
 
e)
Oplag, som udelukkende består af:
i)     Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
ii)     Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
iii)    Alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%, men højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.
 
Undtagelserne i litra a og b finder kun anvendelse for lagerafsnit med brandfarlige væsker i tanke af metal.
4.1.3
To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som et lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 4.16.2 eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 4.17.15, 1. pkt.
Dette gælder dog ikke for boligenheder med et lagerafsnit i overensstemmelse med punkt 4.1.2, litra a.
4.2      Generelle bestemmelser
4.2.1
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at brandfarlige væsker, som også har andre farlige egenskaber, skal opbevares på nærmere angivne vilkår.
4.2.2
Bestemmelserne i afsnittene 4.14 – 4.20 finder kun anvendelse i det omfang, der henvises til disse i afsnittene 4.2 - 4.13.
 
Lagerafsnit med brandfarlige og brændbare væsker i tanke af andet materiale end metal
4.2.3
Tanke af andet materiale end metal må kun anvendes til væsker af klasse III og til højst 120 oplagsenheder.
4.2.4
Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs tanke af andet materiale end metal kan etableres uden godkendelse fra kommunalbestyrelsen, når lagerafsnittet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med afsnit 4.3.
4.2.5
Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i overjordiske tanke af andet materiale end metal kan etableres uden godkendelse fra kommunalbestyrelsen, når lagerafsnittet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med afsnit 4.6.
4.2.6
Lagerafsnit med mere end 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af andet materiale end metal må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
 
Lagerafsnit med brandfarlige og brændbare væsker i tanke af metal
4.2.7
Følgende lagerafsnit må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse:
 
a)
Indendørs lagerafsnit med en lagerkapacitet på højst 10.000 oplagsenheder i tanke af metal.
 
b)
Lagerafsnit i det fri med en lagerkapacitet på højst 100.000 oplagsenheder i overjordiske tanke af metal samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tankanlæg, jf. afsnit 4.10, læsning af tankkøretøjer fra andre tankanlæg end depottankanlæg, jf. afsnit 4.11, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.12, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.13.
 
c)
Lagerafsnit med væsker af klasse I og II i jorddækkede tanke samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tankanlæg, jf. afsnit 4.10, læsning af tankkøretøjer fra andre tankanlæg end depottankanlæg, jf. afsnit 4.11, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.12, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.13.
4.2.8
Lagerafsnit skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnittene 4.4, 4.7 og 4.9 – 4.13.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 4.7.4, 4.7.15, 4.10.5, 4.10.6, 4.12.1, 4.13.2, 2. pkt., 4.13.12, 4.13.13, 4.14.12, 4.14.14, 4.14.18, 2. pkt., 4.14.29, 4.14.30, 4.14.36, 4.15.1, 4.15.7, 4.15.9, 4.15.10, 4.16.2.6, 4.16.2.9, 4.16.3.1, 2. pkt., 4.16.3.3, 4.16.3.8 – 4.16.3.10, 4.16.4.11, 4.17.1, litra b, 4.17.2 – 4.17.4, 4.17.6 – 4.17.8, 4.17.15, 1 pkt., 4.20.31 og 4.20.42, 1. pkt., nævnte.
De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre tankanlæg med brandfarlige væsker samt tankanlæg med brændbare væsker placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
4.2.9
Lagerafsnit i bygning med en lagerkapacitet på mere end 10.000 oplagsenheder i tanke af metal, lagerafsnit i det fri med en lagerkapacitet på mere end 100.000 oplagsenheder i overjordiske tanke af metal samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tankanlæg, jf. afsnit 4.10, læsning af tankkøretøjer fra andre tankanlæg end depottankanlæg, jf. afsnit 4.11, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.12, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.13, må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
 
Lagerafsnit udelukkende med væsker af klasse IV i tanke
4.2.10
Tanke skal være udført af metal.
4.2.11
Lagerafsnit med en lagerkapacitet på over 1.000 oplagsenheder af væsker af klasse IV i tanke af metal må kun etableres med kommunalbestyrelsens godkendelse.
4.2.12
Lagerafsnit med en lagerkapacitet på over 1.000 oplagsenheder af væsker af klasse IV skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnittene 4.5 og 4.8.
Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 4.8.4, 4.14.30, 4.17.1, litra b, 4.17.4, 4.17.6 – 4.17.8 og 4.17.15, 1. pkt., nævnte.
De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at tankanlæg med brændbare væsker skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
4.3      Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs tanke af andet materiale end metal
4.3.1
Tanke skal udføres i henhold til afsnit 4.14, dog ikke punkterne 4.14.26 – 4.14.37.
4.3.2
To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som et lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i afsnit 4.16.2.
4.3.3
Tanke skal placeres i stueetage eller kælder.
4.3.4
Tanke må ikke placeres i rum, som anvendes til person- eller dyreophold.
4.3.5
I bygninger skal rum, hvori tanke af andet materiale end metal placeres, adskilles fra øvrige rum med person- eller dyreophold med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Eventuelle døre i adskillelsen skal udføres som mindst dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
4.3.6
Rum i bygninger, hvori tanke af andet materiale end metal placeres, skal forsynes med så høje og tætte tærskler, at en væskemængde svarende til indholdet af tankene forhindres i at flyde ud fra oplagsrummet til andre rum.
Kravet om tærskler bortfalder, såfremt tanken anbringes i et væsketæt bassin af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] eller på anden måde sikres, således at udflydning forhindres.
4.3.7
Rum i bygninger, hvori tanke af andet materiale end metal placeres, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 2,5 m.
Afstandskravet bortfalder, såfremt bygningens ydervæg svarer til mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
4.4      Lagerafsnit med højst 10.000 oplagsenheder af brandfarlige og brændbare væsker i indendørs tanke af metal
 
Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder af væsker af klasse III og IV
4.4.1
Tankanlæg skal være udført som angivet i afsnit 4.14.
4.4.2
Rummet med lagerafsnittet skal adskilles fra andre rum med mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60], og åbninger til andre rum skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]. Overflader på lofter og vægge skal være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
4.4.3
Der skal træffes foranstaltninger, som sikrer mod udflydning af brandfarlige væsker svarende til det maksimale indhold af den største tank fra rummet med lagerafsnittet.
Ved anbringelse af tanke i fyrrum, skal sikringen udføres som et bassin, hvori tanken er placeret.
4.4.4
I rummet må der ikke oplagres væsker af klasse I og II.
 
Andre lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder
4.4.5
Tankanlæg skal være udført som angivet i afsnit 4.14.
4.4.6
Hvor der skal anvendes specialskum til slukning af brand i brandfarlige væsker, kan kommunalbestyrelsen stille krav om oplag af specialskumvæske hos virksomheden.
4.4.7
Lagerafsnit skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16.
4.4.8
Der skal træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning af væsker fra brandsektionen svarende til det maksimale indhold af den største tank.
4.4.9
Bestemmelserne i afsnit 4.15 om rumopvarmning og ventilation skal overholdes.
4.4.10
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.4.11
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
4.4.12
Bestemmelserne i punkterne 4.20.4, 4.20.5, 4.20.7 og 4.20.21 – 4.20.26 om orden skal overholdes.
 
Lagerafsnit med over 800 og højst 10.000 oplagsenheder
4.4.13
Tankanlæg skal være udført som angivet i afsnit 4.14.
4.4.14
Lagerafsnit skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16.
4.4.15
Der skal træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning af brandfarlige væsker fra brandsektionen svarende til rumindholdet af den største tank, jf. dog punkt 4.4.16.
4.4.16
I lagerafsnit med mere end 3 m3 og indtil 10 m3 kategori A-væske i to eller flere tanke skal der træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning fra brandsektionen svarende til rumindholdet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
I lagerafsnit med mere end 10 m3 kategori A-væske i to eller flere tanke skal der træffes foranstaltninger til sikring mod udflydning fra brandsektionen svarende til mindst 75 % af det samlede oplagsvolumen, dog mindst svarende til rumindholdet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
4.4.17
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om etablering af et skumslukningsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici.
4.4.18
Hvor der skal anvendes specialskum til slukning af brand i brandfarlige væsker, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om oplag af specialskumvæske hos virksomheden.
4.4.19
Bestemmelserne i afsnit 4.15 om rumopvarmning og ventilation skal overholdes.
4.4.20
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.4.21
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
4.4.22
Bestemmelserne i afsnit 4.20 om orden skal overholdes.
4.5      Lagerafsnit med over 1.000 oplagsenheder udelukkende af væsker af klasse IV i indendørs tanke af metal
4.5.1
Tankanlæg skal udføres i henhold til punkterne 4.14.1, 4.14.8 – 4.14.10, 4.14.13, 4.14.16, 4.14.20, 4.14.22, 4.14.23, 4.14.26 – 4.14.28, 4.14.30 og 4.14.37.
4.5.2
Tanke med brændbare væsker må ikke anbringes i samme lagerafsnit som brandfarlige væsker.
4.5.3
Lagerafsnit skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16.
4.5.4
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.5.5
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
4.5.6
Bestemmelserne i punkterne 4.20.5, 4.20.7 og 4.20.12 – 4.20.26 om orden skal overholdes.
4.6      Lagerafsnit med højst 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i overjordiske tanke af andet materiale end metal
4.6.1
Tankanlæg skal være udført som angivet i afsnit 4.14.
4.6.2
Flere lagerafsnit i tanke, som placeres med en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét lagerafsnit.
4.6.3
Tanke i det fri, der placeres nærmere end 2 m fra bygninger eller 1,5 m fra tagudhæng, skal brandmæssigt adskilles fra bygningerne med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken.
4.6.4
Såfremt tanke placeres i skure eller carporte eller under halvtage el.lign. vejrligsbeskyttende konstruktioner, skal disse konstruktioner placeres mindst 2 m fra bygninger og mindst 1,5 m fra tagudhæng. Alternativt skal konstruktionerne brandmæssigt adskilles fra bygningerne med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Eventuelle døre skal udføres mindst som dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
4.6.5
Der skal være en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 2,5 m fra:
 
a)
Tanke i det fri.
 
b)
Skure, carporte, halvtage eller lignende vejrligsbeskyttelser, hvori eller hvorunder tanke er placeret.
 
Afstandskravet bortfalder, såfremt der mod naboskel etableres en væg som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Væggen skal være mindst 0,5 m højere end tanken og mindst 0,5 m længere end tanken.
4.7      Lagerafsnit med højst 100.000 oplagsenheder af brandfarlige og brændbare væsker i overjordiske tanke af metal
 
Generelle bestemmelser
4.7.1
Lagerafsnit med over 1.000 oplagsenheder udelukkende af væsker af klasse IV i overjordiske tanke af metal kan etableres i overensstemmelse med afsnit 4.8.
4.7.2
Tankanlæg skal være udført som angivet i afsnit 4.14.
Transporttanke, som er under transport, og som også skal betragtes som oplag, jf. punkt 1.1.35, er dog ikke omfattet af denne bestemmelse, hvis de er udført i overensstemmelse med reglerne for transport.
4.7.3
Lagerafsnit skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til lagerafsnittet.
4.7.4
Tanke, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal beskyttes ved opsætning af:
 
a)
et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra tankene, eller
 
b)
mindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra tankene. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.
4.7.5
Hvor der skal anvendes specialskum til slukning af brand i brandfarlige væsker, kan kommunalbestyrelsen stille krav om oplag af specialskumvæske hos virksomheden.
4.7.6
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.7.7
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
4.7.8
Bestemmelserne i afsnit 4.20 om orden skal overholdes.
 
Lagerafsnit med højst 10.000 oplagsenheder
4.7.9
Ved lagerafsnit med tanke skal der etableres foranstaltninger, der sikrer, at der kan tilbageholdes et spild svarende til mindst 5 min. overpumpningstid ved højeste pumpekapacitet, jf. dog punkt 4.7.10.
4.7.10
Tanke til kategori A-væske, hvor oplagsvolumen er større end 3 m3, skal anbringes i et bassin, der kan rumme hele tankens volumen. Hvis oplaget er fordelt i to eller flere tanke, skal bassinet kunne rumme volumenet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
 
Lagerafsnit med over 10.000 og højst 100.000 oplagsenheder
4.7.11
Der må højst anbringes 10 tanke i en gruppe.
Tanke i en gruppe må ikke opstilles i flere end to rækker ved siden af hinanden.
4.7.12
Tanke med væsker af klasse I og II må ikke være i samme gruppe som tanke med væsker af klasse III og IV.
Transporttanke, som er under transport, og som også skal betragtes som oplag, jf. punkt 1.1.35, er dog ikke omfattet af denne bestemmelse.
4.7.13
Tanke til væsker af klasse I og II skal anbringes i bassiner, der kan rumme indholdet af den største tank. Bassinerne skal derudover forsynes med en mindst 15 cm høj kant af hensyn til eventuel udlægning af skum m.v. i forbindelse med uheld.
Ved lagerafsnit med tanke med kategori A-væske, hvor væsken er fordelt i to eller flere tanke, skal bassinet kunne rumme volumenet af den største tank med et tillæg på 10 %. Den ekstra bassinhøjde, som tillægget medfører, skal dog være mindst 15 cm.
Når flere tanke anbringes i samme bassin, skal bassinet opdeles i et antal rum svarende til antallet af tanke ved hjælp af mindst 0,5 m høje vægge.
Transporttanke, som er under transport, og som også skal betragtes som oplag, jf. punkt 1.1.35, er dog ikke omfattet af kravene i denne bestemmelse, hvis lagerafsnittet med transporttankene sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt samt stabil omgrænsning af oplagsområdet, eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
4.7.14
Tanke til væsker af klasse III skal anbringes i et bassin med et rumindhold, der svarer til overpumpning ved højeste pumpekapacitet i det tidsrum, der forventes at forløbe, indtil pumpning kan bringes til ophør, dog mindst 5 minutter.
4.7.15
Bassiner til tanke med væsker af klasse I og II skal forsynes med afløb for påsprøjtet vand. Afløbene skal placeres således, at redningsberedskabets adgang og betjening kan ske på betryggende vis.
4.7.16
Bassinvægge og opdelinger skal kunne forblive stabile og tætte ved helt væskefyldt bassin.
4.7.17
Bassiner med tanke til væsker af klasse I og II og samlinger i bassinernes vægge skal kunne modstå varmepåvirkning i tilfælde af brand, så bassinet forbliver tæt.
4.7.18
Rør må ikke føres gennem bassinvægge, medmindre det er nødvendigt af procestekniske årsager.
Rørgennemføringen i bassinvæggen skal i givet fald udføres, så mellemrummet mellem bassinvæggen og røret er væsketæt. Rørgennemføringen skal endvidere være i brandsikker udførelse på indersiden af bassinet, og der skal anbringes en afspærringsventil på røret på ydersiden af bassinet. Afspærringsventilen skal placeres således, at redningsberedskabets adgang og betjening kan ske på betryggende vis.
4.7.19
Ved lagerafsnit med væsker af klasse I og II skal bassinvægge med overkant mere end 3 m over terræn udføres således, at redningsberedskabet har en forsvarlig sekundær slukningsmulighed.
4.7.20
Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om overrislingsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici. Overrislingsanlægget skal udføres i overensstemmelse med punkterne 4.19.28 – 4.19.36, og ordensreglerne i punkterne 4.20.21, 4.20.22, 4.20.24 samt 4.20.25 skal overholdes.
4.8      Lagerafsnit med over 1.000 oplagsenheder udelukkende af væsker af klasse IV i overjordiske tanke af metal
4.8.1
Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om overrislingsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici. Overrislingsanlægget skal udføres i overensstemmelse med punkterne 4.19.28 – 4.19.36, og ordensreglerne i punkterne 4.20.21, 4.20.22, 4.20.24 samt 4.20.25 skal overholdes.
4.8.2
Tankanlæg skal udføres i henhold til punkterne 4.14.1, 4.14.8 – 4.14.10, 4.14.13, 4.14.16, 4.14.20, 4.14.22, 4.14.23, 4.14.26 – 4.14.28, 4.14.30 og 4.14.37.
Transporttanke, som er under transport, og som også skal betragtes som oplag, jf. punkt 1.1.35, er dog ikke omfattet af denne bestemmelse.
4.8.3
Tanke med væsker af klasse IV må ikke være i samme gruppe som tanke med væsker af klasse I og II.
Transporttanke, som er under transport, og som også skal betragtes som oplag, jf. punkt 1.1.35, er dog ikke omfattet af denne bestemmelse.
4.8.4
Tanke i grupper må ikke opstilles i flere end to rækker ved siden af hinanden.
4.8.5
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
4.8.6
Ordensreglerne i punkterne 4.20.5 og 4.20.7 skal overholdes.
4.9      Lagerafsnit med væsker af klasse I og II i jorddækkede tanke
4.9.1
Tankanlæg skal være udført som angivet i afsnit 4.14.
4.9.2
Tanke med kategori A-væsker må ikke placeres under bygninger.
4.9.3
Tanke skal jorddækkes og placeres på en sådan måde, at der skabes sikkerhed mod beskadigelse, herunder fra trafiklast.
4.9.4
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.9.5
Bestemmelserne i afsnit 4.20 om orden skal overholdes.
4.10    Påfyldning af tankanlæg fra tankkøretøjer
 
Generelle bestemmelser
4.10.1
Påfyldningsstudse skal anbringes i det fri og forsynes med tætsluttende dæksler, som på offentligt tilgængelige områder skal være aflåste.
4.10.2
Påfyldningsstudse skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan beskadiges ved påkørsel.
4.10.3
Hvor der er flere påfyldningsstudse, skal disse mærkes tydeligt med produkttype for at forebygge påfyldning af forkerte produkter.
 
Påfyldningspladser ved tankanlæg med kategori A-væsker
4.10.4
Ved et tankanlæg med kategori A-væske skal der være en tilkørsel til en påfyldningsplads, der er placeret på et areal i det fri i umiddelbar tilknytning til tankanlægget. Påfyldningspladsen må ikke placeres på offentlig vej.
Påfyldningspladsen skal placeres på en sådan måde, at frakørsel med tankkøretøjer umiddelbart kan finde sted.
4.10.5
Påfyldningspladsen skal udføres af jævn, tæt og ubrændbar belægning og have en størrelse på mindst 4 m x 4 m. Pladsen skal tydeligt afmærkes.
Påfyldningspladsen skal anlægges således, at det sikres, at spild ledes til afløb. Afløbet skal placeres inden for påfyldningspladsens kontur.
Påfyldningsstudse skal anbringes inden for pladsens kontur og i det fri eller under dæksel.
4.10.6
Påfyldningspladsen og hele det areal, som tankkøretøjet optager under påfyldning af anlæggets tanke, må ikke overdækkes.
4.10.7
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.10.8
Bestemmelserne i punkterne 4.20.32 – 4.20.36 om orden skal overholdes.
4.11    Læsning af tankkøretøjer fra andre tankanlæg end depottankanlæg
4.11.1
Bestemmelserne i punkterne 4.20.37 – 4.20.40 om orden skal overholdes.
4.12    Supplerende bestemmelser for salgs- og forbrugstankanlæg for væsker af klasse I og II
4.12.1
Overdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg skal opfylde følgende bestemmelser:
 
a)
Tage skal bæres af søjler el.lign. af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale].
 
b)
Tage, som anvendes til overdækning af arealer på over 50 m², skal udføres af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale].
 
c)
Tage, der ikke er udført af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], skal have en afstand på mindst 5 m til enhver bygning med mere end en etage og skal anbringes i en indbyrdes afstand på mindst 10 m.
4.12.2
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.12.3
Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
4.12.4
Bestemmelserne i punkterne 4.20.41 – 4.20.43 om orden skal overholdes.
 
Sikkerhedsbestemmelser
4.12.5
Anlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret om:
 
a)
De brandfarlige væskers egenskaber i henseende til brand- og eksplosionsfare.
 
b)
Anlæggets virkemåde og indretning.
 
c)
Brugen og placeringen af de til anlægget hørende håndildslukkere.
 
d)
Indholdet af den til anlægget hørende betjeningsinstruks for personalet.
4.12.6
Ved udleveringsstandere for væsker af klasse I og II skal der opsættes skilte med teksten ”RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT. STANDS MOTOREN FØR PÅFYLDNINGEN” med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm. Skilte skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
4.12.7
Ved selvbetjeningsstandere skal der anbringes en instruks for benyttelse af standeren med tydelig angivelse af, hvor nødafbryderen er anbragt.
4.13    Supplerende bestemmelser for depottankanlæg for væsker af klasse I og II
 
Læsseplads for tankkøretøjer
4.13.1
Læsning af tankkøretøjer skal ske på en læsseplads af beton, der er beliggende i det fri og sikret således, at uvedkommende ikke har adgang til læssepladsen.
Læssepladsen skal placeres på en sådan måde, at frakørsel med tankkøretøjer umiddelbart kan finde sted.
4.13.2
Læssepladsen skal have en sådan størrelse, at hele tankkøretøjet kan holde på pladsen under læsningen.
Læssepladsen skal tydeligt afmærkes og anlægges med vandret kontur samt med fald fra alle sider (1:50) til afløb.
4.13.3
Ved læssepladsen skal der mellem tankkøretøjet og tankanlægget kunne etableres en sikker udligningsforbindelse med fastmonterede kabler med tilslutningsanordning svarende til tankkøretøjets metalbeslag for jordforbindelse.
Det skal sikres, at læsning ikke kan foretages, medmindre denne udligningsforbindelse er etableret.
4.13.4
Bestemmelserne i afsnit 4.17 om afstandsforhold skal overholdes.
4.13.5
Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
4.13.6
Bestemmelserne i punkterne 4.20.44 – 4.20.50 om orden skal overholdes.
 
Udleveringsstandere
4.13.7
Udleveringsstandere til læsning af tankkøretøjer skal anbringes inden for læssepladsens kontur.
 
Sikkerhedsbestemmelser
4.13.8
Anlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet og eksterne brugere er instrueret om:
 
a)
De brandfarlige væskers egenskaber i henseende til brand- og eksplosionsfare.
 
b)
Anlæggets virkemåde og indretning.
 
c)
Brugen og placeringen af de til anlægget hørende håndildslukkere.
 
d)
Indholdet af den til anlægget hørende betjeningsinstruks.
4.13.9
På læssepladsen skal der opsættes skilte med teksten ”RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT” med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm. Skilte skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
 
Depottankanlæg uden betjeningsmandskab
4.13.10
Bestemmelserne i punkterne 4.13.1 – 4.13.9 skal overholdes.
4.13.11
Ved produkttanke og ved udleveringsstandere (læsseramper) skal der installeres automatisk virkende ventiler, som kun åbner, når pumpen aktiveres, og som lukker i tilfælde af driftsforstyrrelser samt ved aktivering af nødafbryder. Kravet gælder ikke for anlæg med tanke, hvor tankenes højeste væskestand er lavere beliggende end udleveringsstanderne.
4.13.12
Til sikring mod produktspild, som følge af brud på rørledninger el.lign., skal anlægget forsynes med en kontrolanordning, der standser pumpen og lukker de i punkt 4.13.11 nævnte ventiler, såfremt der i et tidsrum af højst 3 minutter ikke er indikeret flow på måleren ved fylderøret, eller der efter start af pumpen ikke er målt impulser fra tælleværkets impulsgiver på måleren ved fylderøret.
4.13.13
Anlægget skal forsynes med et tidsrelæ, som uafhængigt af den i punkt 4.13.12 nævnte kontrolanordning standser pumpen og lukker de i punkt 4.13.11 omtalte ventiler senest 20 minutter efter start af pumpen.
4.13.14
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
4.13.15
Bestemmelserne i punkterne 4.20.21, 4.20.22, 4.20.24 og 4.20.25 om orden skal overholdes.
4.14    Udførelse af tankanlæg m.v.
 
Generelle bestemmelser
4.14.1
Tankanlæg skal være konstrueret således, at oplagring af den væske, som de er beregnet til, sker på betryggende måde. I det omfang der findes anerkendte standarder, skal tankanlæg være konstrueret og vedligeholdes i henhold til disse.
 
Statisk elektricitet og lynnedslag
4.14.2
Tankanlæg til væsker af klasse I og II skal være indrettet således, at opbygning af statisk elektricitet forebygges, herunder i forbindelse med påfyldning.
4.14.3
Tanke til væsker af klasse I, II og III skal sikres mod lynnedslag.
 
Læsse- og losseslanger
4.14.4
Læsse- og losseslanger skal være konstrueret således, at håndtering af den væske, som de er beregnet til, sker på betryggende måde.
 
Rørgrave m.v.
4.14.5
Lukkede rørgrave samt hulrum under udleveringsstandere, pumpeøer og lignende områder med kategori A-væske skal fyldes med sand eller andet tilsvarende fyldmateriale for at forhindre tilstedeværelse af eksplosionsfarlige blandinger.
Dette krav gælder dog ikke tankbrønde, koblingsbrønde og standergruber, hvor der i henhold til anden lovgivning skal foretages inspektion af rør, udstyr mv.
4.14.6
Rørgrave og installationskanaler hørende til tankanlæg med kategori A-væske må ikke have forbindelse til bygninger.
Rør og kabler skal føres ind i bygninger over terræn eller via gastætte muffer.
 
Understøtninger
4.14.7
Lodretstående tanke samt tanke i reolsystemer (racks), hvor der i tilfælde af brand kan være fare for, at tankene styrter ned, med væsker af klasse I og II skal placeres på understøtninger, som mindst svarer til bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
 
Isolering
4.14.8
Udvendigt isoleringsmateriale på indendørs og overjordiske tanke og rørledninger skal være af mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale].
4.14.9
Isoleringsmateriale på overjordiske tanke skal være udført eller monteres sådan, at væske ikke suges op i isoleringen i tilfælde af spild eller udslip omkring tanken.
 
Udluftning af tanke
4.14.10
Tanke skal udføres med et udluftningssystem, så skadelige over- og undertryk undgås under såvel fyldning som tømning.
4.14.11
Udluftning til det fri fra tanke med brandfarlige væsker skal ske i en sådan højde, at der ikke sker ophobning af dampe omkring udluftningssystemet og således, at der er god naturlig ventilation omkring udluftningssystemet.
4.14.12
Vælges udluftningssystemet fra tanke med brandfarlige væsker som et udluftningsrør, skal dette udføres på følgende måde:
 
a)
Den del af røret, der er over terræn, skal over alt være synlig og tilgængelig for eftersyn.
 
b)
Udluftningsrøret skal have fald mod tanken, idet rørets frie ende dog kan være nedadvendt.
 
c)
Det nødvendige tværsnitsareal på udluftningsrøret må ikke formindskes, hvis der anvendes tankalarmer.
 
d)
For tanke, hvori der kan forekomme antændelige dampe, skal udluftningsrøret forsynes med en sikring mod flammepassage. Sikringen må ikke formindske udluftningsrørets nødvendige tværsnitsareal.
4.14.13
Udluftningssystemet må ikke kunne afspærres.
4.14.14
Udluftningen skal forsynes med beskyttelsesnet.
4.14.15
Udluftningssystemet fra tanke med kategori A-væske skal udføres og anbringes på en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v., herunder døre, vinduer og andre ydervægsåbninger, at vagabonderende dampe ikke kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
 
Niveaukontrol på tanke
4.14.16
Tanke skal udføres med et pejlesystem, der skal forebygge, at fyldningsgraden ved normal drift overskrides. Brugen af pejlesystemet skal indarbejdes i arbejdsrutinerne for fyldning af tanken under normal drift.
4.14.17
Overjordiske tankanlæg med en individuelt lagerkapacitet på over 10 m3 kategori A-væske skal foruden at opfylde kravet i punkt 4.14.16 forsynes med et overfyldningssikringssystem, der yderligere forebygger, at der sker overfyldning af tanken.
Overfyldningssikringssystemet skal være fysisk og elektrisk uafhængigt af det pejlesystem, der rutinemæssigt anvendes til fyldning af tanken til den normale fyldningsgrad, jf. punkt 4.14.16.
Aktivering af overfyldningssikringssystemet skal resultere i standsning af indpumpning til tanken.
4.14.18
Niveaupejling må ikke ved beskadigelse kunne give anledning til farlig udtrængning af væske.
Hvis en tank er udført med standglas, skal dette være forsynet med fjederbelastet ventil.
 
Rørledninger
4.14.19
Rørledninger med brandfarlige væsker, der kan afspærres, skal forsynes med trykaflastningsmulighed.
4.14.20
Rørledninger skal placeres eller beskyttes på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at de påkøres.
4.14.21
Ved underjordiske tanke skal rørledninger være tilsluttet tankens overside over højeste væskestand.
4.14.22
Ved en tank, hvor rørledninger på noget punkt lægges lavere end højeste væskestand i tanken, skal der anbringes en afspærringsventil, der kan lukke for fraløb af væske fra tanken i tilfælde af uheld.
Ventilen skal placeres direkte på rørstudsen. I tilfælde, hvor ventilen ikke kan placeres direkte på rørstudsen, skal denne placeres så nær denne som muligt.
Ved indbyrdes forbundne tanke (tankbatteri) i forbindelse med oliefyringsanlæg skal der dog kun være en ventil på rørledningen til fyret.
4.14.23
Rørledninger må ikke føres gennem andre brandsektioner end den brandsektion, hvor væsken skal anvendes eller aftappes, medmindre det er nødvendigt af procestekniske årsager.
Rørledningerne skal i givet fald forsynes med afspærringsventiler på begge sider af brandsektionsafgrænsningerne umiddelbart ved gennemføringsstedet.
4.14.24
Rør til bortledning af overfladevand fra tankbrønde, koblingsbrønde, standergruber og lignende skal placeres eller udføres således, at muligheden for, at eksplosionsfarlige dampe kan vandre mellem disse, minimeres.
4.14.25
Processtyringssystemet på virksomheder med anlæg med tanke med en individuel lagerkapacitet på over 10 m3 kategori A-væske, hvortil der overføres brandfarlige væsker fra eksterne rørledninger, skal være indrettet, så virksomheden er i stand til at afbryde eller omdirigere en produktstrøm.
 
Ventiler
4.14.26
Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler på tankanlæg skal være i brandsikker udførelse.
4.14.27
Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler på tankanlæg skal kunne tåle chokafkøling med vand uden at sprække.
4.14.28
Ventiler, der skal kunne betjenes manuelt i en nødsituation, skal være tydeligt mærket og let tilgængelige.
4.14.29
På tanke med væsker af klasse I og II skal ventiler, der ofte åbnes, f.eks. til prøveudtagning, være selvlukkende.
4.14.30
Ventiler, der sjældent åbnes, skal forsegles eller aflåses.
 
Pumper til væsker af klasse I og II
4.14.31
Pumper skal være sikret mod et kritisk overtryk.
4.14.32
Tørløb og varmeløb af pumper skal forhindres. Pumper, der som følge af deres konstruktionsprincip og dimensionering ikke er til fare ved tørløb, overhedning, overtryk m.v., kræver ikke yderligere sikring.
4.14.33
Pumpers normale startkontakt skal suppleres med en nødafbryder, der anbringes efter aftale med kommunalbestyrelsen således, at pumpen med sikkerhed kan standses i tilfælde af brand under driften.
Nødafbryderen kan beskyttes af en rude af splintfrit glas el.lign., som let kan knuses.
Nødafbryderen skal placeres et sikkert sted, og anbringelsesstedet skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.3.
4.14.34
Pumper må ikke placeres i rørgrave.
 
Udleveringsstandere
4.14.35
Udleveringsstandere for væsker af klasse I og II skal opfylde følgende krav:
 
a)
Udleveringsstandere skal opstilles i det fri på pumpeø eller på anden måde sikres mod påkørsel.
 
b)
Standerne skal være belyste i brugstiden.
 
c)
Nødafbrydere for udleveringsstandere skal anbringes i det fri, jf. punkt 4.14.33.