Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft

I bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet er der i §§ 10 a og 10 b fastsat regler om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

I denne vejledning er reglerne uddybet med nærmere retningslinjer og indeholder følgende afsnit:

1. Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder

§ 10 a. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 3 måneder forud for ansættelse uden løntilskud af:
1) Dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed og
2) jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.
Stk. 2. Det er en betingelse, at der i forhold til den person, der skal deltage i opkvalificering, foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.
Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:
1) § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der til dagpengemodtagere alene kan gives tilbud om opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.
2) § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 4. Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

Der er i årene 2017-2019 som et forsøg afsat en pulje på samlet 37 mio. kr. til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer

Puljen er et supplement til den eksisterende ordning med opkvalificeringsjob i LAB § 99.

Puljen udmeldes til jobcentrene og giver mulighed for 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering. Puljen fordeles i overensstemmelse med jobcentrenes andel af personer i målgruppen, dog således at der fordeles mindst 100.000 til hvert jobcenter.

1.1. Målgruppe

Målgruppen for puljen er:

1. Dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed.

2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Den forudgående ledighed opgøres efter reglerne i BAB §§ 148 og 149.

1.2. Stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer

Puljen omfatter ansættelse inden for inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer.

Mangelområderne omfatter "omfattende mangel på arbejdskraft", ”mangel på arbejdskraft” og ”paradoksproblem”.

Det er arbejdsmarkedsbalancen på ansøgningstidspunktet, der er gældende.

1.3. Refusionsberettigede formål

Puljen omfatter vejledning og opkvalificering, jf. LAB kapitel 10, til målgruppen.

1.4. Arbejdsgivererklæring

Det er en betingelse, at der fra en arbejdsgiver foreligger en erklæring om, at personen, der skal deltage i opkvalificering, vil blive ansat uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for en stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. ovenfor under 1.2. Der kræves således ikke en ansættelseskontrakt, men alene en hensigtserklæring om at ville ansætte personen.

Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

1.5. Starttidspunkt

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan gives i op til tre måneder forud for den ordinære ansættelses start. Tilbuddet skal således påbegyndes tidligst 3 måneder før start af den ansættelse, der foreligger en erklæring om.

1.6. Varighed

Tilbuddets varighed kan maksimalt være tre måneder. Varighedsbegrænsningen på vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode i LAB § 34 gælder ikke for uddannelser, som tilbydes i regi af puljen.

1.7. Administration

Tildeling fra puljen sker efter først-til-mølle-princippet i kommunen.

2. Forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft

§ 10 b. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører følgende forsøg med tilbud inden for puljen til uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
1) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan inden for dagpengeperioden gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse, jf. dog nr. 3, uanset om uddannelsen har været anvendt i de sidste 5 år. Det er en betingelse, at det trin, som personen tidligere har gennemført, er færdiggjort mindst 18 måneder før, at personen får tilbud om det næste trin.
2) Dagpengemodtagere uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke kan få merit i forhold til en erhvervsuddannelse, kan tage trin 1 i en erhvervsuddannelse, hvis dette kan gennemføres inden for dagpengeperioden, jf. dog nr. 3.
3) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt dagpengemodtagere, som er omfattet af nr. 1 eller 2, kan gennemføre 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.
Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 33 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 1, stk. 2, nr. 2, og § 2, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.
Stk. 43 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

Det er i årene 2017-2019 mulighed for som forsøg at give et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

Forsøgene med et mere fleksibelt uddannelsesløft gives som et tilbud til dagpengemodtagere inden for puljen til uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og det er derfor de almindelig regler for afgivelse af et sådant tilbud, krav til deltagelse og sanktioner mv. der finder anvendelse – også i forhold til tilbud, der er omfattet af forsøgsbekendtgørelse.

Puljen til uddannelsesløft fordeles og udmeldes til jobcentrene efter reglerne i bekendtgørelse 709 af 27. maj 2015 om puljen til uddannelsesløft.

Hvis en erhvervsuddannelse eller en del af en erhvervsuddannelse, som gives som tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i loven med de fravigelser, der følger af bekendtgørelsens § 10 b, er omfattet af den landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer efter § 33 a, stk. 5, og uddannelsen påbegyndes i perioden 1. marts 2017 til 31. december 2019, vil dagpengemodtageren under deltagelse i uddannelsen kunne modtage dagpenge med et beløb svarende til pågældendes hidtidige dagpengesats efter § 48 a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2.1. Mulighed for at faglærte kan tage næste trin i en erhvervsuddannelse, når der er gået mindst 18 måneder siden sidste trin - bekendtgørelsens § 10 b, stk. 1, nr. 1

2.1.1. Målgruppen

Målgruppen er: Faglærte dagpengemodtagere efter lovens § 33 a, stk. 1, nr. 2, dog stilles der ikke krav om, at deres uddannelse er forældet.

Der stilles derimod krav om, at den uddannelse (det seneste trin i en erhvervsuddannelse), som personen allerede har gennemført, er færdiggjort mindst 18 måneder før, at der kan gives tilbud om næste trin i erhvervsuddannelsen inden for puljen til uddannelsesløft. Den uddannelse, som personen allerede har gennemført, anses for færdiggjort, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Hvis der udstedes et eksamensbevis i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen, hvor uddannelsen blev færdiggjort.

Forsøget fraviger dermed kravet i lovens § 33 a, stk. 1, nr. 2, og § 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen om puljen til uddannelsesløft om, at faglærte kun kan få tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft, hvis deres hidtidige uddannelse er forældet, dvs. uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

2.1.2. Hvilke uddannelser

Der kan gives tilbud om det næste trin i en erhvervsuddannelse, hvor dagpengemodtageren allerede har taget det/de forudgående trin, dvs. hvis en dagpengemodtager allerede har gennemført trin 1, kan personen få tilbud om trin 2 inden for den samme erhvervsuddannelse, og hvis en dagpengemodtager har gennemført trin 2 (og dermed også trin 1), kan personen få tilbud om trin 3 inden for den samme erhvervsuddannelse.

Eksempel 1:

Uddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik består af 2 trin:

Buschauffør: 2 år (trin 1)

Buschauffør i kollektiv trafik: 3 år 6 mdr. (trin 1 + 2)

Hvis en dagpengemodtager har en erhvervsuddannelse som buschauffør (trin 1), som er færdiggjort for 18 måneder siden, vil jobcenteret med hjemmel i forsøget i § 10 b, stk. 1, nr. 1, kunne give tilbud om en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 2) efter 33 a, i loven, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Eksempel 2:

Uddannelsen til kørselsdisponent består af 3 trin:

Buschauffør: 2 år (trin 1)

Buschauffør i kollektiv trafik: 3 år 6 mdr. (trin 1 + 2)

Kørselsdisponent: 5 år (trin 1+2+3)

Hvis en dagpengemodtager har en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 1 og 2), som er færdiggjort for 18 måneder siden, vil jobcenteret med hjemmel i forsøget i § 10 b, stk. 1, nr. 1, kunne give tilbud om en erhvervsuddannelse som kørselsdisponent (trin 3) efter § 33 a, i loven, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

2.1.3. Varighed

Uddannelsen (trinnet) skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden, dvs. den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog er det tilstrækkeligt at 4/5 del kan tages i dagpengeperioden, hvis personen erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår, jf. beskrivelsen nedenfor i punkt 2.3.

2.2. Mulighed for at ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, som ikke har relevant erhvervserfaring eller uddannelse, kan tage trin 1 i en erhvervsuddannelse - bekendtgørelsens § 10 b, stk. 1, nr. 2

2.2.1. Målgruppen

Målgruppen er: Ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse efter lovens § 33 a, stk. 1, som ikke har relevant erhvervserfaring eller uddannelse, og derfor ikke kan få merit i forhold til at tage en erhvervsuddannelse inden for EUV 1 eller EUV 2.

2.2.2. Hvilke uddannelser

En erhvervsuddannelse i form af trin 1 inden for EUV 3.

Forsøget fraviger dermed kravet i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, hvorefter kommunen med midler fra puljen til uddannelsesløft alene kan få dækket udgifterne til køb af erhvervsuddannelser uden grundforløb og praktikforløb (EUV 1) eller erhvervsuddannelser med eller uden grundforløbets 2. del og med praktikforløb, såfremt praktikforløbet kan gennemføres med skolepraktik i den nye erhvervsuddannelse for voksne (EUV 2).

2.2.3. Varighed

Uddannelsen (trin 1) skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden, dvs. den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog er det tilstrækkeligt at 4/5 del kan tages i dagpengeperioden, hvis personen erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår, jf. beskrivelsen nedenfor i punkt 2.3.

2.3. Mulighed for at det for alle uddannelsesløft under puljen er tilstrækkeligt, at 4/5 af erhvervsuddannelsen kan gennemføres i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår - bekendtgørelsens § 10 b, stk. 1, nr. 3.

2.3.1. Målgruppen

Alle ledige, der kan få uddannelsesløft – enten efter lovens § 33 a, stk. 1, eller efter bekendtgørelsens § 10 b, stk. 1, nr. 1 eller 2.

2.3.2. Hvilke uddannelser

4/5 af en erhvervsuddannelse, herunder hvis erhvervsuddannelsen består af trin 1, 2 eller 3. Det er et krav, at den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

2.3.3. Varighed

De 4/5 dele af erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden, dvs. den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret skal således på baggrund af den indberettede forventede udløbsdato for dagpengeretten, beregne om 4/5 del af uddannelsen kan gennemføres inden den forventede udløbsdato. Beregningen skal ske på baggrund af oplysningen i ”Udløb af dagpengeret” som indberettes af a-kassen, og udstilles for jobcenteret.

Forsøget fraviger dermed kravene i § 33 a, stk. 2, i loven og § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, om at hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2.4. Administration af forsøgene med et mere fleksibelt uddannelsesløft

Administration af forsøgene skal i øvrigt – bortset fra de fravigelser der fremgår af forsøgsreglerne i bekendtgørelsen - ske i overensstemmelse med reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelsen nr. 709 af 27. maj 2015 om puljen til uddannelsesløft.

For uddannelse, der påbegyndes 1. marts 2017 til 31. december 2019 og er omfattet af den landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer efter § 33 a, stk. 5, i loven, skal uddannelsen registreres i jobcentrets fagsystem med en særlig bevillingsramme af hensyn til digital underretning fra jobcenter til a-kasse om, at der er tale om uddannelsesløft, hvor dagpengemodtageren kan modtage dagpenge med et beløb svarende til pågældendes hidtidige dagpengesats.

2.5. Opfølgning og evaluering af forsøgene med et mere fleksibelt uddannelsesløft

Ved forsøgsperiodens udløb foretages der en evaluering af forsøgene.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2016

Christian Solgaard

/ Annette Schrum