Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 457,0 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 202,9 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 254,1 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 240,9 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 112,7 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 109,8 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,9 mia. kr.

§ 2. Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2020, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for finansåret 2020.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 20. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen