Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 224 af 11. marts 2016, bekendtgørelse nr. 743 af 17. juni 2016, bekendtgørelse nr. 758 af 21. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 772 af 23. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »heltidsuddannelse« : »jf. dog § 28 a«.

2. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. § 28, stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse på ph.d.-uddannelser omfattet af lov om universiteter og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. dog § 41, stk. 2 og 3.«

3. I § 41 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For medlemmer, som forud for den 2. januar 2017 modtager dagpenge under deltagelse i en ph.d.-uddannelse, og hvor uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen, finder § 28 a ikke anvendelse. Sådanne medlemmer kan under ph.d.-uddannelsen fortsætte med at modtage dagpenge efter § 28, stk. 2, nr. 1.

Stk. 3. I perioden fra den 2. januar 2017 til og med den 30. juni 2017 kan medlemmer fortsat overgå til at modtage dagpenge under deltagelse i en ph.d.-uddannelse, der gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen. Retten til dagpenge efter 1. pkt. omfatter medlemmer, som er indplaceret i eller som indplaceres i en dagpengeperiode, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i den omtalte periode. Retten til dagpenge efter 1. pkt. ophører den 30. juni 2017.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen