Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge

§ 1

I bekendtgørelse nr. 698 af 27. juni 2015 om feriedagpenge foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 8 stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Man optjener også ret til feriedagpenge, hvis man i optjeningsåret har fået dagpenge i henhold til barselsloven, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn i optjeningsåret.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen