Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0067
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.1)

(Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 1538 af 21. december 2010 og senest ved § 37 i lov nr. 426 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, nr. 2, og § 64, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »hans« til: »dennes«.

2. I § 11, 1. pkt., ændres »hans« til: »arbejdslederens«.

3. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Branchefællesskaber for arbejdsmiljø«.

4. I § 14, stk. 1, og § 73, 2. pkt., ændres »§ 66, stk. 2, 3. pkt.« til: »§ 66, stk. 3, 3. pkt.«

5. I § 14, stk. 1, § 66, stk. 2, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., § 68 a, stk. 1 og 3, og § 72, stk. 1, nr. 1, ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskaber for arbejdsmiljø«.

6. I § 14, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 og 5, og § 14 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »branchearbejdsmiljøråd« til: »branchefællesskab for arbejdsmiljø«.

7. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »rådet« til: »branchefællesskabet«.

8. I § 14, stk. 2, 2. pkt., ændres »råd« til: »branchefællesskab«.

9. I § 14 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »rådets« til: »branchefællesskabets«.

10. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »inden for branchen«: »og deltage i tværgående aktiviteter iværksat af Arbejdsmiljørådet efter § 66, stk. 6«.

11. I § 14 a, stk. 2, ændres »branchearbejdsmiljørådenes opbygning« til: »branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, deres opbygning«.

12. I § 14 a, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »rådenes« til: »branchefællesskabernes«.

13. I § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »han« til: »denne«, i stk. 1, 2. pkt., ændres »Han« til: »Arbejdslederen«, i stk. 2, 1. pkt., ændres »han« til: »arbejdslederen«, og i stk. 2, 2. pkt., ændres »hans« til: »arbejdslederens«.

14. I § 32, stk. 2, 2. pkt., ændres »han« til: »reparatøren«.

15. § 66, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) fordeling af midler efter § 68 a, stk. 1, og«.

16. I § 66 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdsmiljørådet giver i forbindelse med indstillingerne efter stk. 1 anbefalinger til beskæftigelsesministeren om, hvilke indsatser Videncenter for Arbejdsmiljø skal igangsætte for de midler, som Videncenter for Arbejdsmiljø har fået tildelt efter § 68 a, stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

17. I § 66, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »betydning for arbejdsmiljøet«: »og arbejdsskadeområdet«.

18. I § 66, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »arbejdsmiljøområdet« til: »arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet«.

19. I § 66 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Arbejdsmiljørådet iværksætter tværgående aktiviteter for de midler, der afsættes hertil i medfør af § 68 a, stk. 1.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de tværgående aktiviteter efter stk. 6.«

20. I § 68, stk. 1, ændres »og branchearbejdsmiljørådenes« til: », indsatsen fra branchefællesskaberne for arbejdsmiljø«.

21. § 68, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Beløbet fordeles forholdsmæssigt på de bidragspligtige, jf. stk. 1, ud fra deres andele af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring i året før det år, hvor bidraget opkræves.«

22. § 68, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bidraget efter stk. 1 består endvidere af et beløb, som fastsættes som gennemsnittet af 2 pct. af de årlige godtgørelser for varigt men og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om arbejdsskadesikring i en 10-årig periode. Perioden på 10 år regnes fra og med det kalenderår, som ligger 2 år før bidragsåret og 10 år bagud. Beløbet opkræves hos de bidragspligtige, jf. stk. 1, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. stk. 1, nr. 2, ud fra deres andel af de samlede godtgørelser for varigt men og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om arbejdsskadesikring i året før det år, hvor bidraget opkræves.«

23. I § 68 a, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmiljørådets aktiviteter,«: »herunder til tværgående aktiviteter, jf. § 66, stk. 6,«.

24. § 68 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uforbrugte midler, herunder bortfaldne eller tilbagebetalte tilskud efter stk. 4, indgår i Arbejdsmiljørådets midler til tværgående aktiviteter. Beskæftigelsesministeren kan dog efter høring af Arbejdsmiljørådet træffe anden beslutning om midlernes anvendelse.«

25. I § 68 a, stk. 6, 1. pkt., ændres »planer for branchearbejdsmiljørådenes virksomhed, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v.« til: »årsplaner, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø skal udarbejde, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. for branchefællesskaberne for arbejdsmiljø«.

26. I § 73, 2. pkt., ændres »§ 66, stk. 3« til: »§ 66, stk. 4«.

27. § 81 a, stk. 1, nr. 9, ophæves.

Nr. 10 og 11 bliver herefter nr. 9 og 10.

28. § 81 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Formanden skal være ansat i Ankestyrelsen og have bestået juridisk kandidateksamen.«

§ 2

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

2. § 35, stk. 1, affattes således:

»Beskæftigelsesministeren fastsætter retningslinjer for samarbejdet mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, forsikringsselskaber, regioner og kommuner m.fl. med henblik på koordinering af hjælpeforanstaltningerne for tilskadekomne.«

3. § 35, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Forsikringsselskabet betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager vedrørende ulykker, jf. § 6, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler alle udgifter til sagsoplysning i konkrete sager vedrørende erhvervssygdomme, jf. § 7, af bidrag, jf. § 55.«

4. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Modtageren af løbende ydelse efter § 17 skal underrette forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om enhver forandring i sine forhold, som kan formodes at medføre nedsættelse eller bortfald af ydelsen, ligesom forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal være opmærksom på, om der indtræder sådanne forandringer i modtagerens forhold.«

5. § 49, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved erhvervssygdomme betales udgifterne af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring af bidrag, jf. § 55, jf. dog § 10 a.«

6. § 55, stk. 3, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Bidraget kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre bidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning.«

7. § 63 a, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal udarbejde en sikringsplan.«

8. § 66, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ved revisorskifte skal bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og afgående revisor senest 1 måned efter fratræden give Finanstilsynet hver sin redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.«

9. § 68, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Har bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indgået finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække forpligtelserne, medregnes værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.«

10. § 69 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan for at sikre allerede foretagne investeringer midlertidigt drive en anden virksomhed eller medvirke ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrette Finanstilsynet herom.«

11. § 71 affattes således:

»§ 71. Finanstilsynet påser overholdelsen af §§ 63, 63 a og 64-70 c.

Stk. 2. Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 inden for bestyrelsens kompetenceområde, jf. § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Finanstilsynet kan give bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring påbud om inden for en fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som Finanstilsynet skønner nødvendige med henblik på at sikre overholdelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i denne lov.«

12. § 73, stk. 1, affattes således:

»Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.«

13. § 73 a affattes således:

»§ 73 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.«

14. § 74 affattes således:

»§ 74. Finanstilsynet afgiver til beskæftigelsesministeren en årlig beretning om tilsynet med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og en beretning baseret på en gennemgang af den ansvarshavende aktuars beretning, herunder redegørelsen om hensættelserne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 63 a, stk. 6.«

§ 3

I lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 4. april 2014, som ændret ved lov nr. 175 af 24. februar 2015 og lov nr. 626 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. § 7 a, stk. 3, og §§ 7 b-7 e finder anvendelse i situationer, hvor virksomheder ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, uden at betingelserne for at udstationere lønmodtagere er opfyldt, jf. § 4.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. I § 7 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

3. I § 7 b, stk. 1, nr. 3, ændres »den udstationerede lønmodtager« til: »lønmodtageren«.

§ 4

I lov nr. 626 af 8. juni 2016 om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3, ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. I 2017 beregner og opkræver Arbejdstilsynet for hver af de bidragspligtige det endelige bidrag efter gældende regler i arbejdsmiljølovens § 68, stk. 1-3. Restbidrag forfalder til betaling den 30. juni 2017 og skal indbetales til Arbejdstilsynet senest den 31. juli 2017. Tilsvarende skal Arbejdstilsynet tilbagebetale overskydende bidrag til de bidragspligtige senest den 31. juli 2017.

Stk. 3. Branchearbejdsmiljørådene varetager efter lovens ikrafttræden opgaver med at indsende redegørelse om branchearbejdsmiljørådenes virksomhed og aflægge afsluttende årsregnskab for tilskudsåret 2016. Branchearbejdsmiljørådene afgiver i den forbindelse forslag til fordeling af samtlige aktiver og passiver med udestående forpligtelser ved udgangen af tilskudsåret 2016, herunder forslag til hvilke branchefællesskaber for arbejdsmiljø, der skal videreføre ikkegennemførte aktiviteter med tilhørende budget samt forslag til videreførelse af eventuelle uforbrugte midler.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2015 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«).