Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love

(Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 358 af 2. juni 1999 om ændring af adoptionsloven (International adoption) foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. De dele af loven, som i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

§ 2

I lov nr. 446 af 9. juni 2004 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. De dele af § 5, som ikke i medfør af stk. 2 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Givet på Amalienborg, den 20. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mai Mercado