Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden
Bilag 1 Protokollat IV - Pensionsaftale
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og 3F København har den 14. oktober 2016 indgået vedlagte organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

2. Aftalen udgør sammen med den gældende OAO-S-fællesoverenskomst det samlede overenskomstgrundlag.

3. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2015.

4. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

Ikrafttræden mv.

Dette cirkulære har virkning fra d. 1. april 2015. Samtidig ophæves cirkulære af 19. december 2013 (Modst. nr. 054-13) om løn- og ansættelsesvilkår for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 15. december 2016

Jakob Lemke


Bilag

Organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

-

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer - Det Statslige Område.

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter lager- og handelsarbejdere ved følgende institutioner i hovedstadsområdet:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Statens Serum Institut

Københavns Universitet

Fødevarestyrelsen (med tjenestested i hovedstadsområdet, herunder Glostrup og Kastrup)

Veterinærinstituttet og Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet

Nationalmuseet

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Skadedyrslaboratoriet

Rådet for Sikker Trafik

Det Danske Filminstitut

Lægemiddelstyrelsen

§ 2. Overgang til månedsløn

Overgang til månedsløn sker efter 6 måneders beskæftigelse på timeløn.

Stk. 2. Ved kortvarige ansættelser (f.eks. ferieafløsere og lign.) vil der lokalt kunne aftales andre former for lønudbetaling.

§ 3. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 4, der kan suppleres med en tillægsdel jf. § 5. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Før der sker nyansættelser på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

Overarbejde i forbindelse med deltidsansættelser bør kun undtagelsesvis finde sted.

Stk. 4. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

Stk. 5. Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales.

Stk. 6. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusivt eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg.

§ 4. Basisløn

Basislønnen for lager- og handelsarbejdere er 256.889 kr.

Stk. 2. Basislønnen for lager- og handelsarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse som dyrepasser (tidligere dyreassistent/dyrebruger) eller veterinærsygeplejerske, der er beskæftiget med pasning af dyr, er:

Basisløntrin 1 280.612 kr.

Basisløntrin 2 287.035 kr.

Oprykning til basisløntrin 2 sker efter et år på basisløntrin 1.

Stk. 3. Basislønnen for lager- og handelsarbejdere, der har gennemgået trans-portuddannelsen med speciale inden for lager, eller en faglig uddannelse som ejendomsserviceteknikker (tidligere ejendomsserviceassistent) og hvor uddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af pågældendes arbejdsopgaver, er 269.996 kr.

§ 5. Kvalifikations- og funktionstillæg mv.

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de

timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

Stk. 2. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked og hensynet til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i grundbeløb (31. marts 2012-niveau).

Stk. 4. Der kan herudover lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats.

Stk. 5. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier.

Stk. 6. Der kan endvidere lokal aftales supplerende resultatbaserede lønordninger i henhold til fællesoverenskomstens bestemmelser herom. Der kan således udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte målperiode i det omfang de på forhånd definerede mål er opnået.

§ 6. Forhandling og indgåelse af aftaler mv.

Lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil.

Stk. 2. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne begærer det.

Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom.

Stk. 3. Kan der ved en lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra 3F København. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.

Stk. 4. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres mellem aftalens parter. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales.

Stk. 5. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres.

Stk. 6. Brud på og fortolkning af lokale aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler.

Stk. 7. Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale, eller kan ændres ved enighed mellem aftalens parter.

Cirkulærebemærkning til § 6:

Ved nyansættelse kan både ledelsen og tillidsrepræsentanten/den forhandlingsberettigede organisation (3F København) fremsætte forslag om løntillæg.

Hvis ansøgeren er indforstået med at blive ansat på basislønnen uden tillæg, behøver ansættelsen ikke afvente, at lønforhandlingen er afsluttet.

Tillæg kan kun tildeles efter aftale med tillidsrepræsentanten/den forhandlingsberettigede organisation (3F København).

§ 7. Elever

Elevbestemmelserne er etableret i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og OAO om elever, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Elevsatser til dyreassistent- og veterinærsygeplejerskeelever på gammelt lønsystem, som ved ansættelsen er fyldt 17 år og derover er:

1. uddannelsestrin 101.969 kr.

2. uddannelsestrin 123.333 kr.

3. uddannelsestrin 147.056 kr.

4. uddannelsestrin 170.648 kr.

For elever under 17 år, aftales lønnen konkret mellem institutionen og 3F København.

Stk. 2. Voksenelevsatsen til dyreassistent- og veterinærsygeplejerskeelever, som ved ansættelsen er fyldt 25 år, er 227.400 kr.

§ 8. Pension

De ansatte er omfattet af de rammer, der er aftalt i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer – Det Statslige Område.

Pensionsbidraget udgør henholdsvis 11,19 pct. og 15,00 pct. af de pensionsgivende løndele. 1/3 af pensionsbidraget anses for at være den ansattes eget bidrag.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til Pension Danmark, Pensionskassen for kvindelige arbejdere og specialarbejdere.

§ 9. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 10. Ikrafttræden mv.

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2015 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018. Samtidig ophæves organisationsaftale af 13. juni 2013 for Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden.

København, den 14. oktober 2016
 
3F København
Margrethe Martinsen
Finansministeriet
Moderniseringsstyrelsen
Jakob Lemke


Bilag 1

Protokollat IV - Pensionsaftale

-

Finansministeriet og Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund er enige om, at indbetaling af pensionsbidragene for personer ansat i henhold til overenskomsten til pågældendes pensionsordning i pensionskasse eller livsforsikringsselskab forudsætter, at

a) pensionsformålet sikres

b) tilbagekøb i utide ikke finder sted

c) overenskomstparterne sikres et vist indseende med de overenskomstansattes pensionsordning.

Disse forudsætninger vil være opfyldt ved, at

a) den væsentligste del af pensionsbidraget til pensionsordningen giver ret til løbende, livsvarige alderspension, løbende, livsvarig invalidepension og løbende børnepension længst til det 24. år samt eventuel løbende ægtefællepension, således at den del af pensionsbidraget, der anvendes til sumydelser, ikke overstiger 10 pct. af de samlede bidrag. Som overgangsordning for enkeltpersoner kan parterne aftale undtagelser i tilfælde, hvor løbende livsvarige ydelser er sikret på længere sigt,

b) tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden ikke kan finde sted. Ved emigration kan tilbagekøb dog finde sted efter godkendelse i det enkelte tilfælde,

c) alle, der efter overenskomsten indbetaler bidrag til pensions-ordningen, skal have samme mulighed for at opnå ydelser efter pensionsordninger,

d) udtrædelsesgodtgørelse/tilbagekøbsværdi ikke uden Finansministeriets forudgående godkendelse kan overføres til anden pensionsordning eller andet - eller omdannet - pensionsinstitut,

e) parterne forudsætter, at en arbejdsgiverorganisation er repræsenteret i pensionsordningens eventuelle bestyrelse eller lignende, og at pensionsordningen løbende giver parterne mindst samme information om pensionsordningens virksomhed, som pensionsordningens medlemmer modtager, det vil sige årsberetninger, regnskaber, oplæg til generalforsamling og lign.

København, den 14. maj 2003
 
Lager- og handelsarbejdernes Forbund
Klaus Lorenzen
Finansministeriet
P. M.V.
E. B.
Hans Peter Philipsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 036-16