Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

(Ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 52, stk. 3, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5«.

2. I § 52, stk. 4, indsættes efter »ekstremiteter«: », jf. dog stk. 5«.

3. § 52, stk. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Kiropraktorer, læger og fysioterapeuter har ret til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme gælder registrerede alternative behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling.

Stk. 6. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led, ledmobilisering af ryggen og kroppens perifere led og bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede sundhedspersoner eller andre.

Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om den virksomhed, der udøves i medfør af stk. 4 og 5, og afgrænsningen heraf.«

§ 2

I lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 351 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere m.v.«

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »alternativ behandling«: »og at give registrerede alternative behandlere adgang til at udøve manipulationsbehandling af rygsøjlen«.

3. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.«

4. Efter § 1 indsættes før overskriften før § 2:

»Lovens anvendelsesområde

§ 1 a. Loven finder anvendelse for registrerede alternative behandlere og for autoriserede sundhedspersoner, der tillige er registrerede alternative behandlere i medfør af lovens § 3. En registreret alternativ behandler kan både være en person uden sundhedsfaglig autorisation og en person med en sundhedsfaglig autorisation.«

5. Efter § 3 indsættes:

»Registrerede alternative behandlere med uddannelse inden for manuel behandling

§ 3 a. Registrerede alternative behandlere, hvis primære fagområde omfatter manuel behandling, har ret til at udøve manipulationsbehandling af rygsøjlen, under forudsætning af at

1) den registrerede alternative behandler har minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling,

2) den registrerede alternative behandler, der ikke tillige er en autoriseret sundhedsperson, har en ansvarsforsikring mod erstatningskrav, som måtte følge af manipulationsbehandling af rygsøjlen, og

3) den registrerede alternative behandler opfylder nærmere fastsatte uddannelsesmæssige krav.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de uddannelsesmæssige krav, der stilles til registrerede alternative behandlere.

§ 3 b. Det forsikringsselskab, hvori den registrerede alternative behandler med uddannelse inden for manuel behandling har sin ansvarsforsikring, jf. § 3 a, stk. 1, nr. 2, er forpligtet til en gang årligt at indrapportere anmeldte skader forårsaget af den registrerede alternative behandler som led i dennes udøvelse af manipulationsbehandling af rygsøjlen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2. Den registrerede alternative behandler, der ikke tillige er en autoriseret sundhedsperson, skal en gang årligt orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om skader, der er anmeldt til den pågældendes forsikringsselskab som led i manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Stk. 3. Den registrerede alternative behandler, der ikke tillige er en autoriseret sundhedsperson, og som ønsker at udøve manipulation af rygsøjlen, har pligt til at indberette, i hvilket forsikringsselskab den pågældende har sin ansvarsforsikring, til den forening, hvori den pågældende er registreret.

Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om ansvarsforsikringen, herunder forsikringens omfang og art, om forsikringsselskabets og den registrerede alternative behandlers forpligtelse til at indberette anmeldte skader til Styrelsen for Patientsikkerhed og om afholdelse af udgifter til sagernes finansiering.«

6. Overskriften før § 5 affattes således: »Bemyndigelse, pålæg og straf«, og efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. En registreret alternativ behandler, der ikke tillige er en autoriseret sundhedsperson, og som tilsidesætter sin pligt til at have en ansvarsforsikring efter § 3 a, stk. 1, nr. 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby