Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2016

Forslag

til

Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.)

§ 1

I lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 532 af 26. maj 2010 og lov nr. 607 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 14 ophæves.

§ 2

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, som ændret ved lov nr. 169 af 27. februar 2016 og § 1 i lov nr. 641 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 67 indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) ved overtrædelse af de regler eller anvisninger, der gælder for rygning i institutionen,«.

Nr. 6-8 bliver herefter nr. 7-9.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2017.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Folketinget, den 19. december 2016

Kristian Pihl Lorentzen

/ Karen J. Klint