Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0251
 
32002D0994
 
32004D0225
 
32006D0027
 
32006R1635
 
32007D0082
 
32007D0642
 
32008D0866
 
32008R0733
 
32009R0669
 
32010D0381
 
32011D0884
 
32013D0657
 
32013D0764
 
32013R0743
 
32014D0088
 
32014D0709
 
32014R0884
 
32014R0885
 
32015R0175
 
32015R0943
 
32015R0949
 
32016D2008
 
32016R0006
 
32016R0166
 
Yderligere dokumenter:
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 1 Område og generelle krav
Kapitel 2 Definitioner
Afsnit II Animalske fødevarer - De enkelte restriktioner
Kapitel 3 Albanien
Kapitel 4 Bulgarien
Kapitel 5 Estland - afrikansk svinepest
Kapitel 6 Grækenland - lumpy skin disease
Kapitel 7 Republikken Guinea - fiskevarer
Kapitel 8 Indien – veterinære lægemidler
Kapitel 9 Italien - afrikansk svinepest
Kapitel 10 Japan - radioaktive stoffer
Kapitel 11 Kina
Kapitel 12 Kroatien - klassisk svinepest
Kapitel 13 Letland
Kapitel 14 Litauen - afrikansk svinepest
Kapitel 15 Mexico - hormoner
Kapitel 16 Peru - hepatitis A
Kapitel 17 Polen - afrikansk svinepest
Kapitel 18 Rumænien - klassisk svinepest
Kapitel 19 Schweiz - aviær influenza, subtype H5N1
Kapitel 20 Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter
Kapitel 21 Tyrkiet - Escherichia coli og marine biotoksiner
Kapitel 22 Visse lande - radioaktive stoffer
Afsnit III Ikke-animalske fødevarer - forhåndsanmeldelse og regler vedrørende tilbageholdte og ikke-frigivne partier
Kapitel 23 Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer
Kapitel 24 Tilbageholdte og ikke-frigivne partier
Afsnit IV Ikke-animalske fødevarer - de enkelte restriktioner
Kapitel 25 Bangladesh - salmonella
Kapitel 26 Indien
Kapitel 27 Japan - radioaktive stoffer
Kapitel 28 Kina - ikke EU-godkendt GMO
Kapitel 29 Nigeria - Pesticider
Kapitel 30 Diverse tredjelande - aflatoksiner
Kapitel 31 Samtlige tredjelande - patogener
Kapitel 32 Diverse lande - radioaktive stoffer
Kapitel 33 Diverse tredjelande - Mere intensiv offentlig kontrol af ikke-animalske fødevarer omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 – forskellige forureninger
Afsnit V Straf og ikrafttræden m.v.
Kapitel 34 Straffebestemmelser
Kapitel 35 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Oversigt over animalske fødevarer, der skal ledsages af myndighedscertifikat om radioaktivitet
Bilag 2 Oversigt over ikke-animalske fødevarer, der skal ledsages af myndighedscertifikat om radioaktivitet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter1)

I medfør af § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og § 29, § 37, stk. 2 og 3, § 39, stk. 1, § 41, § 49, stk. 1, § 50, § 51, § 52, stk. 1 og 2, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

Område og generelle krav

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt indførsel via Danmark til et andet samhandelsland af fødevarer pålagt særlige restriktioner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke de i Afsnit IV anførte ikke-animalske fødevarer, der er indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis disse fødevarer herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er fødevarerne omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer og relevante EU-retsakter på området.

Stk. 3. Alle omkostninger efter denne bekendtgørelse forbundet med kontrol og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af den ansvarlige for partiet.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver.

§ 2. Vedrørende indførsel af animalske fødevarer skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse læses i sammenhæng med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarer). Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse to regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes.

§ 3. Det er forbudt at tage partier omfattet af denne bekendtgørelse, og som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil.

Stk. 2. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sende CVED eller CED til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel fødevarekontrol.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal overfor Fødevarestyrelsen dokumentere, at afviste partier er returneret til tredjeland henholdsvis destrueret i EU. Dokumentation for returnering skal være erklæring fra toldmyndighederne ved det sted, hvor partiet føres ud af EU. Dokumentation for destruktion skal være en vejeseddel fra forbrændingsanlægget, med mindre Fødevarestyrelsen fører direkte tilsyn med destruktionen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Schweiz er samhandelsland for animalske produkter og for produkter omfattet af forordning (EF) nr. 2015/175 (guargummi fra Indien) og forordning (EU) nr. 2016/6 (fødevarer fra Japan). Færøerne og Grønland er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

a) Færøerne og Grønland (fiskevarer og muslinger m.m. er dog samhandel) i Kongeriget Danmark.

b) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien.

c) Oversøiske territorier og –departementer i Republikken Frankrig.

d) Guernsey og Jersey i Storbritannien.

2) Samhandel: Modtagelse i Danmark af fødevarer, som

a) er produceret i et andet samhandelsland, eller

b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel kontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et andet samhandelsland.

3) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet, jf. nr. 1.

4) Import: Indførsel af fødevarer fra tredjelande.

5) Fiskevarer: Alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr.

6) Muslinger m.m.: Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

7) Toskallede bløddyr: Bløddyr af klassen Lamellibranchiata, der filtrerer føden, inden den optages.

8) Fisk: Hvirveldyr af overklassen Pisces.

9) Krebsdyr: Leddyr af underrækken Crustacea.

10) Akvakulturprodukter: Produkter fremstillet af opdrættede fisk, bløddyr eller krebsdyr, uanset deres udviklingstrin.

11) Sammensatte fødevarer: Fødevarer, der indeholder både forarbejdede animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af den færdige sammensatte fødevare. Af bilag 1, del 1, i veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarer, fremgår hvilke sammensatte fødevarer, der skal til veterinærkontrol.

12) Parti: Hvor ikke andet gælder ifølge EU-lovgivningen, forstås ved et parti en mængde af en fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for kontrol (veterinærkontrol, hvis det drejer sig om animalske fødevarer).

13) Udpeget indgangssted (DPE): Kontrolsted, hvor den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande finder sted, jf. definition i art. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.

14) CED: Det to-sidede fælles importdokument, jf. forordning (EF) nr. 669/2009. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt fødevarekontrolenhedens dokumentation for officiel kontrol og afgørelse om partiets lovlighed.

15) CVED: Det to-sidede fælles veterinærdokument, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, og som angiver, at der ankommer et parti til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om partiets lovlighed.

16) Grænsekontrollen: Grænsedyrlægen eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Fødevarestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til konsum på grænsekontrolstederne i de havne, hvor produkterne importeres.

17) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted.

18) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på fødevare- og veterinærområdet.

19) Den ansvarlige for partiet: Importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af et specifikt parti.

20) Vareprøve: Fødevarer udelukkende bestemt til

a) undersøgelser eller analyser i fødevarevirksomheder eller laboratorier m.v.,

b) afprøvning af maskiner m.m.,

c) fremvisning på udstillinger eller

d) brug i ambassader og konsulater.

Afsnit II

Animalske fødevarer - De enkelte restriktioner

Kapitel 3

Albanien

Kolera

§ 5. Det er forbudt at importere følgende produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Albanien:

1) Muslinger m.m.

2) Levende fisk og levende muslinger m.m., der transporteres i vand.

Histamin

§ 6. Det er forbudt at importere partier af fiskevarer bestemt til konsum fra Albanien tilhørende familierne Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis de nævnte partier er ledsaget af resultaterne af en analytisk undersøgelse foretaget i Albanien eller af et udenlandsk akkrediteret laboratorium før afsendelsen, der viser, at grænseværdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer er overholdt.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte undersøgelser skal foretages efter den prøveudtagnings- og analysemetode, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2073/2005.

Stk. 4. Partier af de i stk. 1 nævnte fødevarer, som ikke er ledsaget af de i stk. 2 omhandlede resultaterne, må kun importeres, hvis grænsekontrollen udtager offentlige prøver af hvert parti til laboratorieanalyse for påvisning af histamin, og disse partier overholder grænseværdierne for histamin i forordning (EF) nr. 2073/2005.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 6, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 4

Bulgarien

Klassisk svinepest

§ 7. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra Bulgarien, skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater«.

Lumpy skin disease

§ 8. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter fra Bulgarien, jf. dog stk. 2, skal overholde betingelserne i artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for hele Bulgariens område bortset fra de provinser og kommuner, der er anført i del I, nr. 2, litra A og B i bilag I til afgørelse (EU) 2016/2008.

Stk. 3. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter fra Bulgarien skal sikre sig, at produkterne ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder følgende påtegning: »Kolostrum, mælk eller mejeriprodukter i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater.«

Kapitel 5

Estland - afrikansk svinepest

§ 9. Importører af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Estland, skal overholde betingelserne i artikel 5 i afgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af afgørelse 2014/178/EU.

Stk. 2. Importører af fersk svinekød og visse typer tilberedt svinekød og svinekødprodukter fra de i del II og del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 11 og 13 i afgørelse 2014/709/EU.

Kapitel 6

Grækenland - lumpy skin disease

§ 10. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter fra Grækenland, jf. dog stk. 2, skal overholde betingelserne i artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater.

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun for de i regioner og regionale enheder i Grækenland, der er anført i del II, nr. 1, litra A og B i bilag I til afgørelse (EU) 2016/2008.

Stk. 3. Importører af kolostrum, mælk eller mejeriprodukter fra Grækenland skal sikre sig, at produkterne ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder følgende påtegning: »Kolostrum, mælk eller mejeriprodukter i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater.«

Kapitel 7

Republikken Guinea - fiskevarer

§ 11. Det er forbudt at importere fiskevarer bestemt til konsum fra Republikken Guinea.

Kapitel 8

Indien – veterinære lægemidler

§ 12. Det er forbudt at importere akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, der ved importen er ledsaget af resultaterne af de analytiske tests, foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. De analytiske tests skal være udført på officielle prøver med særligt henblik på at påvise forekomst af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner. De pågældende prøver skal være blevet analyseret under anvendelse af analysemetoder, der er i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i beslutning 2002/657/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater.

Stk. 3. Partier af akvakulturprodukter bestemt til konsum fra Indien, som ikke er ledsaget af de i stk. 2 nævnte resultater af analytiske tests, må kun importeres, hvis grænsekontrollen udtager offentlige prøver af hvert parti til laboratorieanalyse for påvisning af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner, og hvis resultaterne af laboratorieanalyserne bekræfter, at partierne er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009.

Stk. 4. Grænsekontrollen udtager officielle mistankeprøver af mindst 50 % af de i stk. 2 omhandlede partier til laboratorieanalyse for påvisning af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som defineret i artikel 2, litra a, i forordning (EF) nr. 470/2009, navnlig af chloramphenicol, tetracycklin, oxytetracyklin, chlortetracyklin og metabolitter af nitrofuraner.

Stk. 5. Den i stk. 3 og 4 nævnte prøveudtagning skal foretages på grænsekontrolstedet.

Stk. 6. De i stk. 3 og 4 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 7. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 6, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 9

Italien - afrikansk svinepest

§ 13. Importører af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød fra hele Sardiniens område i Italien, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 6 i afgørelse 2014/709/EU.

Stk. 2. Importører af fersk svinekød og visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra hele Sardiniens område i Italien, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 11 og 13 i afgørelse 2014/709/EU.

Kapitel 10

Japan - radioaktive stoffer

§ 14. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af animalske fødevarer i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at fødevarer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 2016/6, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 11

Kina

Veterinære lægemidler

§ 15. Det er forbudt at importere animalske fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende:

1) Gelatine.

2) Fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,

b) pillede eller forarbejdede rejer, og

c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

3) Stoffer, der anvendes som fødevaretilsætningsstoffer, jf. forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.

4) Stoffer, der anvendes som eller i kosttilskud, jf. direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for følgende fødevarer, hvis hvert parti ledsages af en erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, hvoraf det skal fremgå, at partiet inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende fødevarer ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed, herunder at resultaterne af de analytiske undersøgelser viser, at partiet ikke indeholder chloramphenicol, nitrofuraner samt deres metabolitter:

1) Akvakulturprodukter.

2) Pillede eller forarbejdede rejer.

3) Krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri.

4) Tarme.

5) Kaninkød.

6) Fjerkrækødprodukter.

7) Æg og ægprodukter.

8) Honning.

9) Gelée royale.

10) Propolis og bipollen.

Stk. 4. For partier af akvakulturprodukter til konsum skal det desuden fremgå af den i stk. 3 nævnte erklæring fra de kompetente kinesiske myndigheder, at partiet inden eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende fødevarer ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed, herunder at resultaterne af de analytiske undersøgelser viser, at partiet ikke indeholder malakitgrønt, krystalviolet eller deres metabolitter.

Ikke EU-godkendt GMO

§ 16. Den ansvarlige for et parti sammensatte produkter med indhold af de risprodukter, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at partiet opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU af de i stk. 1 omhandlede fødevarer.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at partiet ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hvert delparti sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af det opdelte parti til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af et parti omfattet af stk. 1 viser, at partiet ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 12

Kroatien - klassisk svinepest

§ 17. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra regionerne Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem i Kroatien skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater.«

Kapitel 13

Letland

Afrikansk svinepest

§ 18. Importører af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Letland skal overholde betingelserne i artikel 5 i afgørelse 2014/709/EU.

Stk. 2. Importører af fersk svinekød og visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i del II og del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 11 og 13 i afgørelse 2014/709/EU.

Klassisk svinepest

§ 19. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra de i nr. 3 i bilaget til afgørelse 2013/764/EU nævnte områder i Letland skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater.«

Kapitel 14

Litauen - afrikansk svinepest

§ 20. Importører af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Litauen skal overholde betingelserne i artikel 5 i afgørelse 2014/709/EU.

Stk. 2. Importører af fersk svinekød og visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i del II og del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 11 og 13 i afgørelse 2014/709/EU.

Kapitel 15

Mexico - hormoner

§ 21. Grænsedyrlægen udtager prøver af alle partier fersk kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien med oprindelse i eller afsendt fra Mexico. Prøverne udtages til kontrol for indhold for stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte særlige kontrol skal foretages på grænsekontrolstedet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 3, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 16

Peru - hepatitis A

§ 22. Det er forbudt at importere toskallede bløddyr fra Peru, som er bestemt til konsum.

Stk. 2. Det er dog tilladt at importere følgende toskallede bløddyr fra Peru:

1) Pectinidae, på betingelse af at organerne er fjernet, og at de hidrører fra akvakulturbrug.

2) Toskallede bløddyr, på betingelse af, at de er blevet underkastet varmebehandling i henhold til afsnit VII, kapitel II, del A, punkt 5, litra b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

Kapitel 17

Polen - afrikansk svinepest

§ 23. Importører af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød fra de i del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Polen skal overholde betingelserne i artikel 5 i afgørelse 2014/709/EU.

Stk 2. Importører af fersk svinekød og visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i del II og del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Polen, skal sikre sig, at disse fødevarer overholder betingelserne i artikel 11 og 13 i afgørelse 2014/709/EU.

Kapitel 18

Rumænien - klassisk svinepest

§ 24. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra Rumænien skal sikre sig, at disse fødevarer

1) overholder betingelserne i artikel 4 i afgørelse 2013/764/EU, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater.«

Kapitel 19

Schweiz - aviær influenza, subtype H5N1

§ 25. Indførsel af fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt samt kødprodukter, som består af eller indeholder kød af vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra alle områder i Schweiz, forbydes i tilfælde af udbrud af højpatogen aviær influenza i vilde fugle eller hos fjerkræ i Schweiz, hvor de schweiziske kompetente myndigheder officielt anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med de, der er fastsat i beslutning 2006/415/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF og beslutning 2006/563/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kødprodukterne anvendte kød har gennemgået en af følgende behandlinger:

1) Behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

2) Varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

Kapitel 20

Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres metabolitter

§ 26. Grænsekontrollen udtager prøver af alle partier af krebsdyr, fjerkrækød eller fødevarer fremstillet af eller med krebsdyr eller fjerkrækød, der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. september 2002 med oprindelse i eller afsendt fra Thailand. Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af antimikrobielle stoffer, navnlig nitrofuraner og deres metabolitter for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte særlige kontrol skal foretages på grænsekontrolstedet.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 3, herunder for den dokumentation som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 21

Tyrkiet - Escherichia coli og marine biotoksiner

§ 27. Det er forbudt at importere levende og kølede toskallede bløddyr fra Tyrkiet.

Stk. 2. Grænsekontrollen foretager kontrol og håndhævelse af samtlige partier af frosne og forarbejdede toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet iht. artikel 3, stk. 1-4, i forordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum.

Stk. 3. Kontrollen gennemføres på grænsekontrolstedet.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte partier skal tilbageholdes på dette grænsekontrolsted eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 22

Visse lande - radioaktive stoffer

§ 28. Importører af de i bilag 1 omhandlede animalske fødevarer fra de i stk. 2 omhandlede tredjelande skal sikre, at hvert parti fødevarer er ledsaget af et eksportcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland. Eksportcertifikatet skal attestere, at fødevarerne ikke overstiger den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet på:

1) 370 Bq/kg for mælk og mejeriprodukter.

2) 600 Bq/kg for andre animalske fødevarer.

3) 370 Bq/kg for fødevarer, der er bestemt til særlig ernæring til spædbørn i de første fire til seks måneder af deres liv, og som er emballeret i detailpakninger mærket med fødevarer til spædbørn.

Stk. 2. Tredjelande nævnt i stk. 1 er: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Ukraine.

Stk. 3. Hvis fødevarerne ikke er ledsaget af det krævede eksportcertifikat eller eksportcertifikatet ikke indeholder de krævede attestationer, udtager grænsekontrollen mistankeprøver af partiet til analyse for radioaktivitet.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte fødevarer skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Afsnit III

Ikke-animalske fødevarer - forhåndsanmeldelse og regler vedrørende tilbageholdte og ikke-frigivne partier

Kapitel 23

Fællesbestemmelser for ikke-animalske fødevarer

§ 29. Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit IV, bortset fra §§ 31, 37 og 39, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af produkter fra Japan, jf. § 35, gives senest to arbejdsdage forud for partiets fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CED. CED'et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CED skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet rettidigt indsende et nyt CED uden rettelser.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan modtage forhåndsanmeldelse elektronisk, men Fødevarestyrelsen skal for produkter omhandlet i §§ 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 og 42 have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen.

Stk. 6. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført på CED), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt rettidigt, kan Fødevarestyrelsen alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter

1) at det udfyldte CED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-5, inden det forventede ankomsttidspunkt,

2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet,

3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet,

4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning eller

5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol.

Kapitel 24

Tilbageholdte og ikke-frigivne partier

§ 30. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at et ikke-færdigkontrolleret parti, herunder et parti, der er tilbageholdt af myndighederne på et midlertidigt godkendt kontrolsted i afventning af analyseresultatet, ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre.

Stk. 2. Partier, der videresendes fra et udpeget indgangssted (DPE) med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for partiet, må ikke tages i anvendelse eller overdrages til andre, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt partiet til fri omsætning.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland af partier, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen.

Afsnit IV

Ikke-animalske fødevarer - de enkelte restriktioner

Kapitel 25

Bangladesh - salmonella

§ 31. Det er forbudt at importere fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh.

Kapitel 26

Indien

Pentachlorphenol

§ 32. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2015/175 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner af fødevarer omfattet af forordningen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter artikel 11 i forordningen, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Pesticider

§ 33. Denne bestemmelse gælder for import af

1) okra (fødevarer, friske og frosne) med oprindelse i eller afsendt fra Indien og

2) karryblade (fødevarer, friske urter) med oprindelse i eller afsendt fra Indien.

Stk. 2. Reglerne i forordning (EU) nr. 885/2014 gælder også for fødevarer, der indeholder de i stk. 1 anførte ingredienser i en mængde på over 20 %.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 885/2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013.

Stk. 4. Forordning (EU) nr. 885/2014 finder ikke anvendelse på partier af fødevarer, der er omhandlet i stk. 1 og 3, og som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af partiet.

Salmonella

§ 34. Denne bestemmelse gælder for import af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Indien.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 om særlige betingelser for import af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) fra Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 699/2009.

Stk. 3. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 finder ikke anvendelse på partier af fødevarer, der er omhandlet i stk. 1, og som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af partiet.

Kapitel 27

Japan - radioaktive stoffer

§ 35. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2016/6 af ikke-animalske fødevarer omfattet af forordningen.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at fødevarer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 2016/6, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2016/6.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 28

Kina - ikke EU-godkendt GMO

§ 36. Den ansvarlige for et parti risprodukter, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at partiet opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU af de i stk. 1 omhandlede fødevarer.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at partiet ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hvert delparti sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af det opdelte parti til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af et parti omfattet af stk. 1 viser, at partiet ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 29

Nigeria - Pesticider

§ 37. Det er forbudt at importere tørrede bønner med KN-kode 0713 39 00 med oprindelse i eller afsendt fra Nigeria.

Kapitel 30

Diverse tredjelande - aflatoksiner

§ 38. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 884/2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 af de fødevarer, der er nævnt i bilag I til forordningen.

Kapitel 31

Samtlige tredjelande - patogener

§ 39. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.

Kapitel 32

Diverse lande - radioaktive stoffer

§ 40. Denne bestemmelse gælder for import fra en række tredjelande af de svampe til konsum, der fremgår af bilag I til forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol, herunder prøveudtagning til laboratorieanalyser, af samtlige partier af de i stk. 1 omhandlede svampe fra de i stk. 3 omhandlede tredjelande i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1635/2006.

Stk. 3. Tredjelande nævnt i stk. 1 er: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Ukraine.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte særlige vilkår iht. artikel 1, stk. 4 i forordning (EF) nr. 1635/2006.

§ 41. Denne bestemmelse gælder for import af visse ikke-animalske fødevarer med oprindelse i en række tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Stk. 2. Importører af de i bilag 2 omhandlede ikke-animalske fødevarer fra de i stk. 3, omhandlede tredjelande skal sikre, at hvert parti fødevarer er ledsaget af et eksportcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland. Eksportcertifikatet skal attestere, at fødevarerne ikke overstiger den kumulerede cæsium 134- og 137-radioaktivitet på:

1) 600 Bq/kg for ikke-animalske fødevarer, jf. dog stk. 2.

2) 370 Bq/kg for ikke-animalske fødevarer, der er bestemt til særlig ernæring til spædbørn i de første fire til seks måneder af deres liv, og som er emballeret i detailpakninger mærket med fødevarer til spædbørn.

Stk. 3. Tredjelande nævnt i stk. 1 er: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet eller Ukraine.

Stk. 4. Hvis et parti fødevarer ikke er ledsaget af det krævede eksportcertifikat, eller eksportcertifikatet ikke indeholder de krævede attestationer, udtager Fødevarestyrelsen mistankeprøver af partiet til analyse for radioaktivitet.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen tilbageholder de i stk. 4 omhandlede fødevarer, indtil Fødevarestyrelsen med baggrund i analyseresultaterne afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må frigives.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 33

Diverse tredjelande - Mere intensiv offentlig kontrol af ikke-animalske fødevarer omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 – forskellige forureninger

§ 42. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 669/2009 af de i bilag 1 i forordningen nævnte fødevarer.

Stk. 2. Er forhåndsanmeldelse ikke sket rettidig, jf. § 29, stk. 2, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet returneres eller destrueres, jf. artikel 19, stk. 2, litra b) i forordning (EF) nr. 882/2004.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog, hvis forhåndsanmeldelsen er styrelsen i hænde senere end fristen i § 29, stk. 2, alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig indsendt/korrekt udfyldt, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Fejlen skyldes undskyldelige omstændigheder hos importøren eller dennes repræsentant.

2) Partiet er intakt, dvs. ikke i mellemtiden blevet opdelt, fortyndet eller på lignende måde forarbejdet.

3) Partiet er ikke toldbehandlet.

4) Partiet er ikke bragt i omsætning.

5) Partiet er ikke omladet til et andet transportmiddel med henblik på transit.

Stk. 4. Den ansvarlige for et parti, som skal føres ind i eller opbevares i Københavns Frihavn, skal ud over forhåndsanmeldelsen iht. § 29 sende en særskilt forhåndsanmeldelse på dansk til Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed København, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, på e-mail adressen: »201@fvst.dk«. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at emnefeltet for e-mails med forhåndsanmeldelser efter dette stykke forsynes med ordene: »Forhåndsanmeldelse af ikke-animalske fødevarer til Københavns Frihavn«. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsanmeldelsen herudover indeholder følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på virksomheden, som indfører eller henlægger fødevarer i Københavns Frihavn.

2) Navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor de indførte fødevarer opbevares eller håndteres.

3) Forventet dato for fødevarernes ankomst til Københavns Frihavn.

4) Fødevarekategori og KN-kode.

5) Nettovægt.

6) Oprindelsesland.

7) Toldreferencenummer.

8) Forventet dato for fødevarernes fraførsel fra Københavns Frihavn.

Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke i tilfælde, hvor den ansvarlige for partiet allerede har foretaget forhåndsanmeldelse, jf. artikel 6 og bilag II i forordning (EF) nr. 669/2009, om dato og tidspunkt for partiets forventede fysiske ankomst til Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed København.

Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at fødevarerne ikke opbevares i Københavns Frihavn, med mindre dette skriftligt er godkendt af Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed København.

Afsnit V

Straf og ikrafttræden m.v.

Kapitel 34

Straffebestemmelser

§ 43. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 5, § 6, stk. 1, eller stk. 3-5, § 7, § 8, stk. 1 eller stk. 3, § 9, § 10, stk. 1 eller stk. 3, § 11, § 12, stk. 1, stk. 2, 2. eller 3. punktum, stk. 3, stk. 6, § 13, § 14, stk. 2, § 15, stk. 1 eller stk. 4, § 16, stk. 1-5, §§ 17-20, § 21, stk. 3, § 22, stk. 1, §§ 23-24, § 25, stk. 1, § 26, stk. 3, § 27, stk. 1, eller stk. 4, § 28, stk. 1, eller stk. 4, § 29, stk. 1-5, §§ 30-31, § 35, stk. 2, § 36, stk. 1 eller stk. 3-5, § 37, § 41, stk. 2, § 42, stk. 2, stk. 4, eller stk. 6, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 6, § 12, stk. 7, § 14, stk. 3, § 16, stk. 6, § 21, stk. 4, § 26, stk. 4, § 27, stk. 5, § 28, stk. 5, § 32, stk. 2, § 35, stk. 3, § 36, stk. 6, § 40, stk. 4, eller § 41, stk. 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 44. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse:

1) Artikel 1, stk. 3, litra a, 2. pkt., eller stk. 4, 2. pkt.

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelse i Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1048/2009 af 23. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 733/2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl:

1) Artikel 2.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at efterkomme forbud efter følgende bestemmelser i den i stk. 1 nævnte forordning:

1) Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2107 af 1. december 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt listen over foderstoffer og fødevarer af ikke animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol:

1) Artikel 4.

2) Artikel 6.

3) Artikel 7, første afsnit.

4) Artikel 8, stk. 2, andet afsnit.

5) Artikel 10.

6) Artikel 11.

7) Artikel 12.

§ 47. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina:

1) Artikel 3, stk. 1-2.

2) Artikel 4.

3) Artikel 7.

§ 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelse i Kommissionens forordning (EU) nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer, ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 704/2014 af 25. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer:

1) Artikel 3.

§ 49. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8.

7) Artikel 9.

8) Artikel 12.

9) Artikel 13.

§ 50. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009, senest ændret ved forordning (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige importbetingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7, stk. 1-4, eller stk. 5, 1. pkt.

6) Artikel 8, 4. eller 5. afsnit.

7) Artikel 9, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. eller 4. pkt. eller stk. 7.

8) Artikel 10.

9) Artikel 11.

§ 51. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8, stk. 4, 1. pkt.

7) Artikel 9.

8) Artikel 10.

9) Artikel 11.

§ 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5, stk. 1-2, eller stk. 3, 1. pkt.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7, stk. 1-2.

6) Artikel 8, stk. 4, 1. pkt.

7) Artikel 9.

8) Artikel 10, stk. 1.

§ 53. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 af 8. februar 2016 om særlige betingelser for import af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (»blade af Piper betle)« fra Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8, stk. 4, 1. punktum.

7) Artikel 9.

8) Artikel 10, 1. punktum.

Kapitel 35

Ikrafttræden m.v.

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 141 af 22. februar 2016 om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 14. december 2016

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele


Bilag 1

Oversigt over animalske fødevarer, der skal ledsages af myndighedscertifikat om radioaktivitet

Kapitel i Toldtariffen
Varebeskrivelse
ex 0403
Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao
0403 10 51 til 0402 10 99
Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
0403 90 71 til 0403 90 99
Yoghurt i andre tilfælde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
0405 20 10 og 0405 20 30
Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent
1506 00 00
Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede - Kun til konsum
ex 1517
Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15 i toldtariffen, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516
1517 10 10
Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent
1517 90 10
Andre varer med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent
1521
Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet - Kun med animalsk indhold
1522 00 10
Degras
ex 1901
Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, ikke med indhold af kakao, eller med et indhold af kakao på mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 90 91 - Kun med animalsk indhold
ex 1902
Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; Couscous, også kogt, undtagen pasta med fyld, henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30 - Kun med animalsk indhold
1905
Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse - Kun med animalsk indhold
2103
Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep
2104
Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler
2105 00
Konsumis, også med indhold af kakao - Kun med animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet
ex 2106 10
Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer
2106 10 20
Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, på under 5 vægtprocent af saccharose og isoglukose, på under 5 vægtprocent af glukose eller stivelse - Kun med indhold af animalske fødevarer
2106 90 92
Andre tilberedninger, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose og isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent - Kun med indhold af animalske fødevarer
3302 10 21
Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglukose på under 5 vægtprocent og af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent - Kun med animalsk indhold
3501
Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater, kaseinlim
ex 3502
Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:
– Ægalbumin
ex 3502 20
Mælkealbumin, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner


Bilag 2

Oversigt over ikke-animalske fødevarer, der skal ledsages af myndighedscertifikat om radioaktivitet

Kapitel i Toldtariffen
Varebeskrivelse
0710 40 00
Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frossen
0711 90 30
Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring
ex 1302
Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffe
1302 12 00
– Plantesafter og planteekstrakter af lakrids
1302 13 00
– Plantesafter og planteekstrakter af humle
1302 19 20 og
1302 19 70
– Plantesafter og planteekstrakter undtagen plantesafter og planteekstrakter af lakrids, humle, vanilleoleoresiner og opium
ex 1302 20
– Pektater
1302 32 10
– Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød eller af frø af johannesbrød
ex 1515 90 11
Jojobaolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men¬ ikke kemisk modificerede
1516 20 10
Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)
1517 90 93
Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til
frigørelse af støbeforme
1520 00 00
Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud
1521
Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet - Uden animalsk indhold
1702 30 91
Glucose og glucosesirup, med indhold af fruktose i tør stand på 20 vægtprocent eller derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker
- I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret, med et glukoseindhold i tør tilstand på under 99 vægtprocent
1702 40 90
Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen
Invertsukker
- Andre varer
1702 50 00
Kemisk ren fruktose
1702 90 10
Kemisk ren maltose
ex 1704
Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) undtagen lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer, henhørende under pos. 1704 90 10
1704 90 10
Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer
1803
Kakaomasse, også affedtet
1804 00 00
Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie
1805 00 00
Kakaopulver, usødet
1806
Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao
Ex 1901
Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, ikke med indhold af kakao, eller med et indhold af kakao på mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 90 91 - Uden animalsk indhold
1901 90 91
– Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, med indhold på under 5 vægtprocent af saccharose (herunder invertsukker) eller isoglukose, af glukose eller stivelse, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404
ex 1902
Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; Couscous, også kogt, undtagen pasta med fyld, henhørende under KN-kode 1902 20 10 og 1902 20 30 - Uden animalsk indhold
1903 00 00
Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.
1904
Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet
1905
Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse
2001 90 30
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
2001 90 40
Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
ex 2001 90 92
Palmehjerter, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre
2004 10 91
Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006, i form af mel eller flager
2004 90 10
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006
2005 20 10
Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006, i form af mel eller flager
2005 80 00
Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006
ex 2008
Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet
2008 11 10
– Jordnøddesmør
2008 91 00
– Palmehjerter
2008 99 85
Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker
2008 99 91
Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol
ex 2101
Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter; brændt cikorie og ekstrakter, essenser og koncentrater deraf, undtagen tilberedninger henhørende under KN-kode 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 og 2101 30 99
2101 12 98
Varer tilberedt på basis af kaffe
2101 20 98
Varer tilberedt på basis af te eller maté
2101 30 19
Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie
2101 30 99
Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie
ex 2102 10
Levende gær
2102 10 10
– Kulturgær
2102 10 90
– Andre varer, undtagen bagegær
2102 10 31 og 2102 10 39
Bagegær, også tørret
2105 00
Konsumis, også med indhold af kakao - Uden animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhørende under pos. 2106 10 20, 2106 90 20 og 2106 90 92, andre end sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
2102 20
Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer
2102 30 00
Bagepulver, tilberedte
2103
Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep - Uden animalsk indhold
2104
Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler- Uden animalsk indhold
ex 2106
Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet - Uden animalsk indhold
ex 2106 10
– Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer
2106 10 20
– – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold på under 1,5 vægtprocent af mælkefedt, på under 5 vægtprocent af saccharose og isoglukose, på under 5 vægtprocent af glukose eller stivelse - Uden animalsk indhold
ex 2106 90
– Andre varer
2106 90 20
– Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer
2106 90 92
– – Andre tilberedninger, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose og isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent
2201 10
Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret
2202 10 00
Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret
2202 90 10
Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009, ikke med indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 - Uden animalsk indhold
2202 90 91, 2202 90 95
og 2202 90 99
Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009, med indhold af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 - Uden animalsk indhold
2203 00
Øl fremstillet af malt
2205
Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer
ex 2207
Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover og ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet, ikke fremstillet på basis af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til TEUF
ex 2208
Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol., ikke fremstillet på basis af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til TEUF; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer
2905 43 00
Mannitol
2905 44
D-glucitol (sorbitol)
3301 90
Ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier - Kun fødevarer
ex 3302
Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer af den art, der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer
3302 10 10
– Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol.
3302 10 21
– Tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik med et alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglukose på under 5 vægtprocent og af glukose eller stivelse på under 5 vægtprocent
3302 10 29
Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol. og derunder, undtagen varer henhørende under pos. 3302 10 21
ex 3505 10
Dekstrin og anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende under pos. 3505 10 50
3505 20
Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse - Kun fødevarer
3809 10
Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art, der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, ikke andetsteds tariferet - Kun fødevarer
3823
Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer - Kun fødevarer
3824 60
Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der helt eller delvist gennemfører følgende EU-retsakter: Beslutning 2002/251/EF, EU-Tidende 2002, nr. L 84, side 77, senest ændret ved beslutning 2003/895/EF, beslutning 2002/994/EF, EU-Tidende 2002, nr. L 348, side 154, senest ændret ved afgørelse 2015/1068/EU, beslutning 2004/225/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 68, side 34, beslutning 2006/27/EF, EU-Tidende 2005, nr. L 19, side 30, beslutning 2007/82/EF, EU-Tidende 2007, nr. L 28, side 25, beslutning 2007/642/EF, EU-Tidende 2007, nr. L 260, side 21, beslutning 2008/866/EF, EU-tidende 2008, nr. L 307, side 9, senest ændret ved afgørelse 2014/874/EU, afgørelse 2010/381/EU, EU-Tidende 2010, nr. L 174, side 51, afgørelse 2011/884/EU, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side 140, ændret ved afgørelse 2013/287/EU, afgørelse 2013/657/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 305, side 19, afgørelse 2013/764/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 338, side 102, som ændret ved afgørelse 2016/1898/EU, afgørelse 2014/88/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 45, side 34–35, ændret ved afgørelse 2014/510/EU, afgørelse 2014/709/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 295, side 63, senest ændret ved afgørelse (EU) 2016/1900 og afgørelse 2016/2008/EU, EU-Tidende 2016, nr. L 310, side 51. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra følgende forordninger: Forordning (EF) nr. 1635/2006, EU-tidende 2006, nr. L 306, side 3, ændret ved forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EF) nr. 733/2008, EU-tidende 2008, nr. L 201, side 1, ændret ved forordning (EF) nr. 1048/2009, forordning (EF) nr. 669/2009, EU-Tidende 2009, nr. L 194, side 11, senest ændret ved forordning (EU) 2016/2107, forordning (EU) nr. 211/2013, EU-Tidende 2013, nr. L 68, side 26, ændret ved forordning (EU) nr. 704/2014, forordning (EU) nr. 743/2013, EU-Tidende 2013, nr. L 205, side 1, senest ændret ved afgørelse (EU) 2015/1205, forordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016, EU-Tidende nr. L 58, side 5, forordning (EU) nr. 884/2014, EU-Tidende 2014, nr. L 242, side 4, senest ændret ved forordning (EU) 2016/2106, forordning (EU) nr. 885/2014, EU-Tidende 2014, nr. L 242, side 20, forordning (EU) 2015/175, EU-Tidende 2015, nr. L 30, side 10, forordning (EU) 2015/943, EU-Tidende 2015, nr. L 154, side 8, forordning (EU) 2015/949, EU-Tidende 2015, nr. L 156, side 2 og forordning (EU) 2016/166, EU-Tidende 2016, nr. L 32, side 143. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.