Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2016

Forslag

til

Lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

(Midlertidige lempelser af visse krav)

§ 1

I lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 15. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 39, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2-4« til: »jf. dog stk. 2-5«.

2. I § 39, stk. 2, ændres »12, 17« til: »12«.

3. I § 39 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For bedrifter som nævnt i stk. 1 finder § 17 anvendelse fra den 1. juli 2022.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. § 41 affattes således:

»§ 41. Loven finder indtil den 1. juli 2027 ikke anvendelse på bygninger, hvor kreaturer står opbundet (bindestalde), som er taget i brug før den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. De bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan i perioden fra og med den 1. juli 2022 til og med den 30. juni 2027 anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Kreaturerne skal hvert år have adgang til græsarealer i mindst 150 dage i mindst 6 timer dagligt i perioden fra den 15. april til og med den 31. oktober. Kreaturerne kan dog holdes på stald,

a) hvis det er nødvendigt for at beskytte dyrene mod unormale vejrforhold,

b) hvis det er nødvendigt for at beskytte marken mod skader ved unormale vejrforhold,

c) hvis det er nødvendigt for at beskytte dyrene mod alvorlige insekt- eller parasitangreb, eller

d) hvis dyrene skal insemineres, undersøges eller behandles af veterinære årsager på en måde, der nødvendiggør, at dyrene ikke opholder sig udendørs.

2) De i bindestalden anvendte bindsler skal give kreaturerne tilstrækkelig bevægelsesfrihed.

Stk. 3. Den ansvarlige for bedriften skal påse, at der for flokken af kreaturer, jf. stk. 2, nr. 1, sker skriftlig registrering af,

1) hvilke datoer flokken har haft adgang til græsarealer, og

2) datoerne for opstaldning af flokken som følge af forhold, der er nævnt i stk. 2, nr. 1, litra a-c, med angivelse af det konkrete forhold.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 6 finder anvendelse på opbundne kreaturer i bygninger som nævnt i stk. 1. § 13 finder anvendelse ved afgræsning af kreaturer, jf. stk. 2, nr. 1.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 19. december 2016

Pia Kjærsgaard

/ Bent Bøgsted