Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015

I medfør af § 56 a i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 1705 af 23. december 2016, og efter forelæggelse for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Der kan ikke træffes afgørelse efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, jf. § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.

§ 2. Der kan ikke træffes afgørelse efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, jf. § 41, stk. 3, § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5, og § 47, stk. 9, i lov om fremme af vedvarende energi.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2017.

Energistyrelsen, den 23. december 2016

Martin Hansen
Vicedirektør

/ Marie Louise Hede

Omtryksnote
  • 23-12-2016:
  • Bekendtgørelse nr. 1706 af 23. december 2016 om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 er den 23. december 2016 omtrykt på grund af fejl:

    Bekendtgørelsens udstedelsesdato var fejlagtig angivet til at være den 19. december 2016. Den korrekte udstedelsesdato er den 23. december 2016.