Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

§ 1. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager Uddannelses- og Forskningsministeriets opgaver, herunder afgørelse af sager, gennemførelse af tilsyn samt udfærdigelse af generelle forskrifter, efter følgende love og bestemmelser, samt opgaver i naturlig tilknytning hertil, jf. dog stk. 4 og 5:

1) Universitetsloven undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i kapitel 2 og § 34.

2) Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje.

3) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

4) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

5) Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder i kapitel 4 og 4 a, §§ 25 og 26 og kapitel 8.

6) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner undtagen bestemmelser om uddannelses- og forskningsmæssige forhold, herunder i kapitel 3 og 5.

7) Lov om medie- og journalisthøjskolen undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i §§ 41-42.

8) Lov om maritime uddannelser undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i kapitel 5, 6 og 7.

9) Lov om sektorforskningsinstitutioner.

10) Lov om centre for undervisningsmidler m.v.

11) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. undtagen bestemmelser om uddannelsesmæssige forhold, herunder i §§ 2-3 a og § 5.

12) Bestemmelser om styringsmæssige og økonomiske forhold i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, herunder i kapitel 2 og § 27.

13) SU-loven.

14) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

15) Lov om uddannelsesopsparing.

16) Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.

17) Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

18) Lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.

19) Lov om Danmarks Grundforskningsfond.

20) Lov om Danmarks Innovationsfond.

21) Lov om forskningsrådgivning m.v. undtagen bestemmelser om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, herunder i kapitel 3, § 35, stk. 1, § 36, stk. 1, og § 40.

22) Lov om teknologi og innovation.

23) Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

24) Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

25) Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

26) Lov om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse).

Stk. 2. Styrelsen varetager opgaver, herunder fastsættelse af generelle tjenestebefalinger, i forhold til følgende statsinstitutioner:

1) Arkitektskolen Aarhus.

2) Danmarks Akkrediteringsinstitution.

3) Dansk Dekommissionering.

4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

5) Skoleskibet DANMARK.

6) Studenterrådgivningen.

Stk. 3. Inden for rammerne af de i stk. 1 nævnte love varetager styrelsen på personaleområdet følgende opgaver:

1) Administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomstaftaler, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen.

2) Administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomstaftale.

3) Administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Stk. 4. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte inddrager i sin varetagelse af opgaverne efter stk. 1-3 Styrelsen for Forskning og Uddannelse for så vidt angår forhold, der vedrører denne styrelses opgaveområder.

Stk. 5. Den nærmere afgrænsning af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes opgaver fremgår af delegationsbekendtgørelser og -cirkulærer samt af konkrete delegationer til styrelsen udstedt inden for de i stk. 1-3 nævnte områder.

§ 2. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan henlægge andre opgaver end de i § 1 nævnte til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, herunder varetagelsen af funktionen som forsikringsenhed i forhold til arbejdsskadesager.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9529 af 27. september 2013 om Styrelsen for Videregående Uddannelser ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 16. december 2016

Søren Pind

/ Søren Langelund Klit