Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om individuel boligstøtte og lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov)

(Øget fleksibilitet for kommunerne til at indhente oplysninger som led i indsatsen mod socialt bedrageri m.v.)

 

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Socialministeriet

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 540 af 21. juli 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 117 af 2. marts 1999, indsættes i § 12, stk. 4, efter 1. pkt.:

»Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune eller amtskommune, som indhenter oplysningerne.«

§ 2

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995, som ændret bl.a. ved lov nr. 1109 af 29. december 1997 og senest ved § 2 i lov nr. 914 af 16. december 1998, affattes § 22 a, stk. 1, således:

»Kommunalbestyrelsen udsender en gang årligt en anmodning om skriftlig bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger. Har kommunen ikke modtaget bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, ophører udbetalingen af børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, fra det følgende kvartal. Udbetalingen genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.«

By- og Boligministeriet

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 24. februar 1999, affattes § 78 således:

»§ 78. Kommunalbestyrelsen kan afkræve andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser oplysninger, herunder i elektronisk form, som anses for nødvendige for sagens afgørelse. Oplysninger om en person kan indhentes, selv om den pågældende ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne. Oplysninger om økonomiske forhold kan endvidere indhentes som led i en generel søgning til brug for kontrol.«

Indenrigsministeriet

§ 4

I lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov) indsættes i § 50, stk. 5, efter 1. pkt.:

»Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune eller amtskommune, som indhenter oplysningerne.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen