Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

(Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, som ændret ved § 1 i lov nr. 1464 af 17. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »og FN’s konventioner om menneskerettigheder«: »og med FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt«.

2. I § 5 udgår »for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter«.

3. § 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Formålet med Investeringsfonden for Udviklingslande er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene.«

4. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Fonden skal anvende relevante internationale standarder for bæredygtighed og samfundsansvar baseret på mellemstatslige aftaler, herunder UN Guiding Principles on Business and Human Rights.«

5. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »virksomhed«: »i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde«.

6. § 9, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

7. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fonden kan efter bestyrelsens indstilling foretage udbetaling af udbytte til staten. Ministeren for udviklingssamarbejde fastlægger efter drøftelse med bestyrelsen en udbyttepolitik for fonden.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

8. I § 9, stk. 6 og 7, der bliver stk. 7 og 8, ændres »Stk. 5« til: »Stk. 6«.

9. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Der udpeges et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden efter § 10, stk. 4, i lov om internationalt udviklingssamarbejde som affattet ved § 1, nr. 9, i denne lov.

Stk. 3. Ved første udnævnelse af medlemmer til Udviklingspolitisk Råd i forbindelse med konstituering af et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden vil der kunne ses bort fra bestemmelsen i § 10, stk. 4, i lov om internationalt udviklingssamarbejde som affattet ved § 1, nr. 9, i denne lov, hvorefter medlemmer af Udviklingspolitisk Råd udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ulla Tørnæs