Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af beredskabsloven

(Sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014 og § 1 i lov nr. 634 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 a, stk. 1, 2 og 3, ændres »§ 70, stk. 4 og 5« til: »§ 70, stk. 4 og 6«.

2. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Fysisk beskyttelse af nukleart materiale og nukleare anlæg

§ 37 a. Den, der bruger, opbevarer eller transporterer nukleart materiale, som udnyttes til fredelige formål, skal træffe sikringsmæssige foranstaltninger mod tyveri eller anden uretmæssig tilegnelse af materialet.

Stk. 2. Den, der bruger, opbevarer eller transporterer nukleart materiale, som udnyttes til fredelige formål, og den, der driver et nukleart anlæg, skal træffe sikringsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af materialet og anlægget mod sabotage.

§ 37 b. Sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg, jf. § 37 a og § 37 c, stk. 2, skal fremgå af en sikringsplan, som skal indsendes til og godkendes af Beredskabsstyrelsen forud for brug, opbevaring eller transport af nukleart materiale og forud for drift af et nukleart anlæg. Beredskabsstyrelsens godkendelse kan ske på nærmere angivne vilkår og for en tidsbegrænset periode.

Stk. 2. Ændrer de forhold, der har ligget til grund for godkendelse af en sikringsplan, sig væsentligt efterfølgende, skal en revideret sikringsplan godkendes af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at godkendelse af en sikringsplan bortfalder, såfremt den, der bruger, opbevarer eller transporterer nukleart materiale, eller den, der driver et nukleart anlæg, ikke inden en nærmere angivet frist har indsendt og opnået godkendelse af en revideret sikringsplan.

§ 37 c. Beredskabsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af forpligtelserne efter §§ 37 a og 37 b og regler, som udstedes i medfør af stk. 2.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om sikringsmæssige foranstaltninger for nukleart materiale og nukleare anlæg, jf. § 37 a, og om sikringsplaner, jf. § 37 b.«

3. I § 70 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. I regler, som udstedes i medfør af § 37 c, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne, herunder om straf for forsøg på overtrædelse af bestemmelserne.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Godkendelse af en sikringsplan, som Beredskabsstyrelsen før lovens ikrafttrædelse har meddelt til den, der bruger, opbevarer eller transporterer nukleart materiale, og den, der driver et nukleart anlæg, forbliver gyldig indtil den 1. juni 2017, hvorefter der skal foreligge en sikringsplan, som er godkendt efter beredskabslovens § 37 b, stk. 1.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen