Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret senest ved lov nr. 660 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 3, 1. pkt., ændres »Storebælt og Øresund« til: »faste forbindelser (broer og tunneler)«.

2. Overskriften til § 123 affattes således:

»Fjernelse og salg af køretøjer«.

3. I § 123 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hvis et køretøj henstår på statsvej, kan også vejmyndigheden foranledige det fjernet.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. To steder i § 123, stk. 2, der bliver stk. 3, og to steder i § 123, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »politiet«: »eller vejmyndigheden«.

5. I § 123, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »politiets«: »eller vejmyndighedens«.

6. I § 123, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

7. I § 123, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., og stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

8. I § 124 ændres »§ 123, stk. 3 og 4« til: »§ 123, stk. 4 og 5«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen