Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser om straf, konfiskation m.v.

 

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.

I Placat af 10. juli 1770 angående Fredningen af Østers-Fiskeriet under Aalborg-Stift mellem Schagen og Hirzholmen, med videre, foretages følgende ændringer:

 1. I § 1 udgår:
 2. »under Straf: at have det dertil brugte Fartøj samt Fiske-Redskab forbrudt, og desuden at bøde, 1ste Gang 50 Rdlr, 2den Gang dobbelt, og så fremdeles, eller, i Mangel af Betalingen, derfor at undgjelde på Kroppen efter F. 6 Dec. 1743«.

  I stedet indsættes som 2. pkt.:

  »Overtrædelse straffes med bøde.«

  2. § 4 ophæves.

§ 2.

I Placat af 5. august 1831 angående Indgreb i det Københavns Universitet forundte udelukkende privilegium på Almanakkens Udgivelse foretages følgende ændringer:

I § 1, 1. pkt., udgår:

»skal han, i Stedet for den hidtil paabudne høiere Bod, udrede en Mulct af 20 til 200 Rbdlr Sølv, hvorhos de Exemplarer, hvormed den paagieldende antræffes, blive at confiskere, og han endvidere at ansee med en Tillægsmulct af ¼ Rbdlr for hvert saadant Exemplar«.

I stedet indsættes:

»straffes han med bøde«.

2. § 1, 2. pkt., ophæves.

3. § 3 ophæves.

§ 3.

I lov af 6. marts 1869 om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lotterispil m.m. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres:

»en bøde fra 100 Rd. til 1.000 Rd.« til:

»straf af bøde«.

 • I § 3, stk. 3, udgår:
 • »fra 100 Rd. til 500 Rd.«.

 • I § 5 udgår:
 • »af indtil 100 Rd.«

  4. § 6 ophæves.

  § 4.

  I lov nr. 13 af 14. februar 1874 om forbud mod visse tændstikker m.m.

  affattes § 3 således:

  »§ 3. Overtrædelse af loven straffes med bøde.«

  § 5.

  I lov nr. 39 af 16. april 1880 om Forbud mod Kjøb og Salg af brugte Hulprojektiler m.v.

  affattes § 2 således:

  »§ 2. Overtrædelse af loven straffes med bøde.«

  § 6.

  I lov nr. 53 af 1. april 1891 om fæstevirksomhedens ordning foretages følgende ændringer:

  1. I § 6, 1. pkt., udgår:
  2. »fra 10 til 400 kr.«.

  3. I § 6, 2. pkt., ændres:

  »straffes han med simpelt fængsel indtil 6 måneder eller med fængsel på vand og brød« til:

  »kan straffen stige til hæfte«.

  3. § 8 ophæves.

  § 7.

  I strandingslov nr. 103 af 10. april 1895 foretages følgende ændringer:

  1. I § 22, stk. 1, ændres:
  2. »fængsel (almindelig borgerlig straffelovs § 25) eller under formildende omstændigheder med bøder fra 50 til 500 kr.« til:

   »bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder«.

  3. I § 22, stk. 2, udgår:

  »fra 20 til 200 kr.«, »indtil 50 kr.« og »fra 10 til 50 kroner«.

  3. I § 22, stk. 3, udgår: »offentlige«.

  § 8.

  I lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner, som ændret ved lov nr. 119 af 31. marts 1960,

  ophæves § 5, 2.pkt.

  § 9.

  I lov nr. 74 af 7. april 1899 angående sprængstoffer foretages følgende ændringer:

  1. I § 11, 1. pkt., udgår:

  »fra 50 til 1.000 kr.«, og

  »simpelt Fængsel« ændres til: »hæfte«.

  2. § 11, 3. og 4. pkt., ophæves.

  § 10.

  I lov nr. 55 af 27. marts 1903 om foranstaltninger mod udbredelse af rustsvampe foretages følgende ændringer:

  1. I § 4, stk. 1 og 3, udgår:

  »fra 5 til 100 kr.«.

  2. § 4, stk. 4 og 5, ophæves.

  § 11.

  I lov nr. 149 af 18. maj 1906 om kystfredning foretages følgende ændringer:

  1. I § 11, stk. 1, 1. pkt., udgår:
  2. »af 20-200 kr., der i gentagelsestilfælde kan stige til 2.000 kr.; hvis borttagelsen er sket ved anvendelse af dampkraft eller deslige, straffes vedkommende med en bøde fra 200-2.000 kr., der i gentagelsestilfælde kan stige til 5.000 kr.«

  3. § 11, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2, 1. pkt., ophæves.
  4. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »fængsel« til »hæfte«, og i 3. pkt. udgår:

  »af 10-100 kr., der i gentagelsestilfælde kan stige til 1.000 kr.«

  4. § 11, stk. 3, ophæves.

  § 12.

  I lov nr. 85 af 30. april 1909 om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895 foretages følgende ændringer:

  1. § 14, stk. 1, 1.pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
  2. »Overtrædelse af § 2, 2. pkt., § 3, § 0, § 10, § 12 eller § 13, stk. 2, eller af de i henhold til § 9 eller § 10 fastsatte betingelser eller forskrifter straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. For så vidt forseelsen består i indgreb i en anden persons eneret, kan det ved kommen bestemmes, at det bjærgede skal tilfalde den forurettede. «

   2. § 14, stk. 2 og 3, ophæves.

  § 13.

  I lov nr. 129 af 12. april 1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter m.m.

  ophæves § 27, stk. 6, og § 28, sidste stykke.

  § 14.

  I bygningslov for Frederiksberg kommune, jfr. lovbekendtgørelse nr. 212 af 1. august 1912, foretages følgende ændringer:

  1. § 74 ophæves.

 • I § 75 udgår:
 • »Alle bøder efter denne lov og«.

  § 15.

  I lov nr. 63 af 1. april 1914 om adgang til medvirken ved anbringelse af børn foretages følgende ændringer:

  I § 2 udgår:

  »fra 50 kr. til 500 kr.«, og

  2. pkt. ophæves.

  § 16.

  I lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse foretages følgende ændringer:

  1. I § 36, stk. 1, ændres:

  »fængsel (almindelig borgerlig straffelovs § 25, jfr. midlertidig lov om nogle ændringer i straffelovgivningen af 1. april 1911 § 13) eller bøder « til:

  »bøde eller hæfte eller med fængsel indtil 6 måneder«.

  2. I § 36, stk. 2, udgår: »offentlige«.

  § 17.

  I lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse foretages følgende ændringer:

  1. I § 14, stk. 1, ændres:

  »bøder fra 2 til 2.000 kr. eller med fængsel (almindelig borgerlig straffelovs § 25, jfr. midlertidig lov om nogle ændringer i straffelovgivningen af 1. april 1911 § 13)« til:

  »bøde eller hæfte eller med fængsel indtil 6 måneder«.

  2. § 14, stk. 2, ophæves.

  3. I § 14, stk. 3, udgår: »offentlige«.

  § 18.

  I lov nr. 288 af 31. maj 1918 om forbud mod smeltning eller anden omdannelse af skillemønt foretages følgende ændring:

  § 5, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

  »Stk. 1. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde eller hæfte eller med fængsel indtil 6 måneder. Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

  Stk. 2. Sagerne behandles som politisager.«

  § 19.

  I lov nr. 677 af 22. december 1919 om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser

  affattes § 3 således:

  »§ 3. Overtrædelse af loven straffes med bøde.«

  § 20.

  I lov nr. 305 af 30. juni 1922 om visse bestemmelser om parcelsalg foretages følgende ændring:

  I § 2, 1. pkt., udgår:

  »fra 20 til 2.000 kr., som tilfalder kommunens kasse«.

   

  § 21.

  I lov nr. 424 af 30. juni 1922 om anvendelse af selvdøde dyr m.m. foretages følgende ændringer:

  1. I § 4, stk. 1, ændres:

  »bøder fra 50 til 5.000 kr. eller fængsel, jfr. almindelig borgerlig straffelovs § 25« til:

  »bøde eller hæfte«.

  2. § 4, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, ophæves.

  § 22.

  I lov nr. 487 af 21. december 1923 om tillæg til lov nr. 116 af 11. marts 1921 om foranstaltninger mod brandfare ved jernbanedrift foretages følgende ændringer:

  I lovens stk. 1 udgår:

  »på indtil 500 kr.«, og

  Stk. 2. ophæves.

  § 23.

  I lov nr. 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre foretages følgende ændringer:

  1. I § 12, stk. 1, 1. pkt., udgår:
  2. »fra 5 til 200 kr.«.

  3. § 12, stk. 1, 2.-4. pkt., og stk. 2, ophæves, og

  i stedet indsættes:

  »Stk. 2. Sager om overtrædelse af lovens bestemmelser om flytningsanmeldelser, som ikke skønnes at ville medføre højere straf end en bøde på 300 kr., kan, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen, afgøres ved, at han til kommunens kasse betaler en af kommunalbestyrelsen angivet bøde. Såfremt den, der flytter fra én kommune til en anden, undlader at anmelde flytningen såvel i den kommune, han fraflytter, som i den kommune, han flytter til, sker bødevedtagelsen over for den sidstnævnte kommune

  § 24.

  I lov nr. 109 af 10. april 1926 om tillæg til lov af 12. april 1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter m.m. foretages følgende ændringer:

  1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »der også træffer bestemmelse om konfiskation af de lovstridige eller ikke behørigt mærkede varer, jfr. § 6 i nærværende lov og §§ 27 og 28 i lov nr. 129 af 12. april 1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter m.m.«

  2. § 6, stk. 2, ophæves.

  § 25.

  I lov nr. 93 af 4. maj 1927 om udførsel af mælkekonserves m.m. foretages følgende ændringer:

  I § 2 udgår:

  »fra 20 kr. til 2.000 kr.«, og

  sidste pkt. ophæves.

  § 26.

  I lov nr. 29 af 18. februar 1929 om stempelafgift af topografiske kort foretages følgende ændringer:

  1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »på indtil 10 gange det unddragne afgiftsbeløbs størrelse, dog ikke under 100 kr.«.

  2. § 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

  3. I § 5, stk. 2, ændres:

  »bødes indtil 2.000 kr.« til:

  »pålægges bøde«.

  4. I § 6 ændres:

  »bødes indtil 1.000 kr.« til:

  »pålægges bøde«.

  5. § 9 affattes således:

  »§ 9. Forsvarsministeren kan tilkendegive den pågældende, at en sag om overtrædelse af loven eller kontrolforskrifter, der er fastsat i henhold til loven, kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  6. § 10 ophæves.

  § 27.

  I lov nr. 80 af 19. marts 1930 om afholdelse af fondsbørs foretages følgende ændring:

  I § 4, stk. 6, udgår:

  »fra 100 til 10.000 kr. Bøderne tilfalder statskassen«.

  § 28.

  I lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler m.v. foretages følgende ændringer:

  I § 7 udgår:

  »indtil 1.000 kr., der tilfalder statskassen«, og

  2. pkt. ophæves.

  § 29.

  I næringslov nr. 138 af 28. april 1931 ophæves § 95, stk. 2.

  § 30.

  I lov nr. 318 af 16. december 1931 angående Geodætisk Instituts trigonometriske stationer m.v. foretages følgende ændringer:

  § 10, 2.-4. pkt., ophæves, og

  i stedet indsættes som stk. 2:

  »Stk. 2. Den, der forsætligt overtræder stk. 1, straffes med bøde eller hæfte.«

  § 31.

  I lov nr. 183 af 23. juni 1932 om mælkekontrol foretages følgende ændringer:

   

  1. I § 4 udgår:

  »ikke under 20 kr.«, og

  stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 ophæves.

  2. § 5 ophæves.

  § 32.

  I lov nr. 170 af 15. maj 1933 om en kartoffelmelsordning og om foranstaltninger til fremme af avl og anvendelse af kartofler til industriel brug

  ophæves § 5, 2. og 3. pkt.

  § 33.

  I lov nr. 74 af 15. marts 1934 om spiritus og gær

  ophæves § 7, 2. og 3. pkt.

  § 34.

  I lov nr. 156 af 2. maj 1934 om visse spare- og udlånsvirksomheder

  ophæves § 12, stk. 2, 3 og 4.

  § 35.

  I lov nr. 328 af 11. december 1934 om forbud mod udførsel af visse værdipapirer m.m.

  ophæves § 4, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2.

  § 36.

  I lov nr. 164 af 11. maj 1935 om skove foretages følgende ændringer:

  1. § 12, stk. 2, affattes således:
  2. »Stk. 2. På samme måde straffes overtrædelse af § 11.«

  3. I § 15, nr. 1, ændres:

  »efter reglerne i § 12, 2det stykke« til:

  »med bøde«.

  3. § 19 ophæves.

  § 37.

  I lov nr. 139 af 7. maj 1937 om kontrol med tilvirkning af krigsmateriel m.m. foretages følgende ændringer:

  1. I § 11, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »hvorhos ulovligt fremstillede eller forhandlede genstande eller stoffer kan inddrages til fordel for statskassen«.

  2. § 11, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ophæves.

  § 38.

  I lov om tilvirkning og forhandling af margarine m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 229 af 28. juni 1937, foretages følgende ændringer:

  1. I § 16, stk. 3, sidste pkt., udgår:
  2. »fra 100 kr. til 500 kr.«.

  3. I § 18, 2. pkt., udgår:

  »som, når det pågældende dokument er bestemt for udlandet, ikke må være under 100 kr.«.

  3. § 18, 3. pkt., ophæves.

  4. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres:

  »fængsel« til:

  »hæfte eller fængsel indtil 6 måneder«.

  5. I § 21, stk. 2, udgår:

  »ikke under 20 kr., i gentagelsestilfælde ikke under 40 kr.«, og

  2. pkt. ophæves.

  6. § 21, stk. 4, ophæves.

  7. § 22 ændres til § 23, og som ny § 22 indsættes:

  »§ 22. I sager om de i § 16, stk. 3, § 18 og § 21, stk. 2, nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

  Stk. 4. I øvrigt behandles sager om de i loven nævnte overtrædelser som politisager.«

  § 39.

  I lov angående privat arbejdsanvisning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 191 af 4. maj 1938,

  affattes § 1, stk. 6, således:

  »Stk. 6. Overtrædelse af stk. 1 og 2 straffes med bøde eller hæfte.«

  § 40.

  I byggelov for staden København nr. 148 af 29. marts 1939

  ophæves § 71.

  § 41.

  I lov nr. 131 af 26. marts 1941 om foranstaltninger til udryddelse af oksebremselarven foretages følgende ændringer:

  1. I § 8 udgår:

  »ikke under 100 kr.« og

  »fra 20 kr. til 100 kr.«.

  2. § 8, 3. og 4. pkt., ophæves.

  § 42.

  I lov om fremme af visse arbejder med rensning af vandløb m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 13. oktober 1945, foretages følgende ændringer:

  1. I § 11, stk. 1, udgår:

  »forfølges som politisager og«.

  2. § 11, stk. 2, ophæves.

  § 43.

  I lov nr. 362 af 4. juli 1946 om mælkehjælp foretages følgende ændringer:

  I § 5, 1. pkt., udgår:

  »ikke under 20 kr., i gentagelsestilfælde ikke under 40 kr.«, og

  2. pkt. ophæves.

  § 44.

  I lov nr. 131 af 23. marts 1948 om international omnibuskørsel m.v.

  ophæves § 4, 2.-4. pkt.

  § 45.

  I lov nr. 214 af 11. april 1949 om vandløb ophæves § 104, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2.

  § 46.

  I lov nr. 188 af 12. april 1949 om telekommunikation m.m. ved radio foretages følgende ændring:

  I § 7, stk. 1, udgår:

  »der tilfalder statskassen, ligesom ulovligt anbragte eller benyttede anlæg og apparater kan konfiskeres«.

  § 47.

  I lov nr. 423 af 12. april 1949 om indenrigs kødkontrol

  ophæves § 13, stk. 1, 2. og 3. pkt., stk. 2, 2. og sidste pkt., stk. 3 og 4.

  § 48.

  I lov nr. 65 af 28. februar 1950 om mål og vægt

  ophæves § 11, stk. 2.

  § 49.

  I lov nr. 69 af 28. februar 1950 om handelsrejsendes udstilling af deres prøvekollektioner

  ophæves § 5, 2. pkt.

  § 50.

  I lov nr. 135 af 29. marts 1950 om en sukkerordning

  ophæves § 11, 2. og 3. pkt.

  § 51.

  I lov nr. 145 af 31. marts 1950 om totalisatorspil

  ophæves § 8, stk. 3, sidste pkt., og § 11, stk. 1, sidste pkt.

  § 52.

  I lov nr. 174 af 28. april 1950 om levnedsmidler m.m.

  ophæves § 23, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, sidste pkt., stk. 3 og 4.

  § 53.

  I lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger foretages følgende ændringer:

  I § 24, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »fra 75 kr.«, og

  2. pkt. ophæves.

  § 54.

  I lov nr. 259 af 27. maj 1950 om hegn ophæves § 51, stk. 3 og 4.

  § 55.

  I lov nr. 232 af 25. maj 1951 om international godskørsel med motorkøretøjer

  ophæves § 4, 2.-4. pkt.

  § 56.

  I lov nr. 67 af 7. marts 1952 om kontrol med udførsel af danske grønsager foretages følgende ændringer:

  1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »ikke under 50 kr., i gentagelsestilfælde ikke under 100 kr.«

  2. § 4, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og 4, ophæves.

  3. I § 4, stk. 5, udgår:

  »med nævnelse af navn at offentliggøre stedfundne overtrædelser af de i medfør af denne lov fastsatte bestemmelser og forsøg herpå samt til «.

  4. § 5 ændres til § 6, og som ny § 5 indsættes:

  »§ 5. I sager om de i § 4 nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 57.

  I lov nr. 68 af 7. marts 1952 om kontrol med udførsel af dansk frugt foretages følgende ændringer:

  1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »ikke under 50 kr., i gentagelsestilfælde ikke under 100 kr.«

  2. § 4, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og 4, ophæves.

  3. I § 4, stk. 5, udgår:

  »med nævnelse af navn at offentliggøre stedfundne overtrædelser af de i medfør af denne lov fastsatte bestemmelser og forsøg herpå samt til «.

  4. § 5 ændres til § 6, og som ny § 5 indsættes:

  »§ 5. I sager om de i § 4 nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 58.

  I lov nr. 120 af 31. marts 1952 om et skibsfartsnævn

  ophæves § 7, stk. 2, og § 8, sidste pkt.

  § 59.

  I lov nr. 67 af 31. marts 1953 om karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme

  ophæves § 43, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2.

  § 60.

  I lov nr. 90 af 31. marts 1953 om udøvelse af jordemodergerning

  affattes § 20 således:

  »§ 20. Overtrædelser af § 19, stk. 1, påtales af statsadvokaten.«

  § 61.

  I lov om landvinding, jfr. lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. april 1953,

  ophæves § 12, stk. 2.

  § 62.

  I lov om regulering af bymæssige bebyggelser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 129 af 13. april 1954, foretages følgende ændringer:

  I § 17 udgår:

  »fra 40 kr.«, og

  stk. 2 ophæves.

  § 63.

  I lov nr. 185 af 11. juni 1954 om kontrol med omsætningen af spiritus og vin foretages følgende ændringer:

  1. I § 10, stk. 1, 1. pkt., udgår:
  2. »hvorhos varerne kan konfiskeres eller konfiskationsværdien kræves erlagt«.

  3. I § 10, stk. 2, udgår:

  »hvorhos varerne konfiskeres eller konfiskationsværdien tilsvares«.

  3. § 10, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

  4. § 11 ophæves.

  § 64.

  I lov nr. 210 af 11. juni 1954 om værnepligt foretages følgende ændring:

  § 42, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

  »Stk. 2. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end en bøde på 300 kr., kan udskrivningschefen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 3. Med hensyn til den i stk. 2 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 4. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 65.

  I lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse foretages følgende ændringer:

  1. I § 71 indsættes som stk. 3:

  »Stk. 3. Henvendelser til anklagemyndigheden vedrørende tiltale foretages af direktøren for arbejdstilsynet.«

  2. § 73 og § 74 ophæves.

  § 66.

  I lov nr. 364 af 22. december 1954 om måling af skibe

  ophæves § 14, stk. 2, 2. pkt.

  § 67.

  I lov nr. 102 af 31. marts 1955 om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger foretages følgende ændringer:

  1. § 16 affattes således:

  »§ 16. Har en virksomhed indvundet udbytte ved handlinger, der er i strid med en af monopoltilsynet truffet afgørelse, kan tilsynet bestemme, at det for meget indvundne udbytte skal fradrages i fremtidige avancer.«

  2. I § 22, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

  »Det samme gælder med hensyn til tilsidesættelse af en afgørelse, der med tilslutning af vedkommende enkeltvirksomhed eller sammenslutning er truffet efter § 11. «

  3. § 22, stk. 3, ophæves.

  § 68.

  I lov nr. 162 af 24. maj 1955 om tillæg til lov nr. 129 af 12. april 1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter m.m. foretages følgende ændring:

  I § 6, stk. 2, udgår:

  »tillige med de beløb, der indgår ved konfiskation af smør i henhold til de nævnte love«.

  § 69.

  I lov nr. 169 af 24. maj 1955 om euforiserende stoffer

  ophæves § 3, stk. 2, og stk. 3, sidste pkt.

  § 70.

  I lov om udøvelse af lægegerning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 236 af 9. august 1955, foretages følgende ændringer:

  1. § 17, stk. 2, ophæves.

  2. I § 18 indsættes som stk. 2:

  »Stk. 2. Overtrædelser af stk. 1 påtales af statsadvokaten.«

  3. § 28 ophæves.

  § 71.

  I lov nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker

  affattes § 11 således:

  »§ 11. Overtrædelser af § 10, stk. 1, påtales af statsadvokaten.«

  § 72.

  I lov om banker, jfr. lovbekendtgørelse nr. 169 af 15. juni 1956,

  ophæves § 21, stk. 1, 2.-3. pkt., og stk. 2-4, og

  i stedet indsættes:

  »Stk. 2. På samme måde straffes, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven, stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer eller andre til en bank knyttede personer, der i forhold vedrørende banken giver urigtige eller vildledende oplysninger til bankinspektøren eller andre offentlige myndigheder, til nogen selskabsmyndighed, til offentligheden eller til bankens indskydere, eller som gør sig skyldige i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for banken eller dens indskydere.

  Stk. 3. Undladelse af at efterkomme et af bankinspektøren i henhold til loven givet pålæg straffes med bøde.

  Stk. 4. Ved insolvente bankers likvidation finder de for konkurstilfælde fastsatte straffebestemmelser tilsvarende anvendelse.«

  § 73.

  I lov om tipning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 171 af 18. juni 1956, foretages følgende ændringer:

  1. I § 10, stk. 3, udgår:

  »hvorhos den i behold værende indskudssum og gevinster hidrørende fra ulovlig deltagelse i tipning inddrages til fordel for statskassen«.

  2. § 11, sidste pkt., og § 12 ophæves.

  § 74.

  I lov nr. 93 af 29. marts 1957 om skibsregistrering

  ophæves § 57, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, 2. og 3. pkt.

  § 75.

  I lov nr. 184 af 6. juli 1957 om omsætningsafgift af motorkøretøjer m.v.

  ophæves § 26, stk. 4, 2. pkt.

  § 76.

  I lov om bekæmpelse af skadeligt dyre- og fuglevildt, jfr. lovbekendtgørelse nr. 48 af 28. februar 1958,

  ophæves § 24, stk. 2.

  § 77.

  I lov nr. 65 af 26. marts 1958 om sundhedskontrol med planteskoleplanter foretages følgende ændringer:

  1. § 8, stk. 3-5, ophæves.

  2. § 9 ændres til § 10, og som ny § 9 indsættes:

  »§ 9. I sager om de i § 8 nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 78.

  I lov nr. 214 af 16. juni 1958 om tilvirkning og forhandling m.m. af ost foretages følgende ændringer:

  1. § 6, stk. 3, ophæves.

  2. § 7 ændres til § 8, og som ny § 7 indsættes:

  »§ 7. I sager om de i § 6 nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 79.

  I lov nr. 215 af 16. juni 1958 om udførsel af kød m.m. foretages følgende ændringer:

  1. § 5, stk. 3, 2. og 3. pkt., stk. 4 og stk. 5, ophæves.

  2. § 6 ændres til § 7, og som ny § 6 indsættes:

  »§ 6. Skønnes en overtrædelse af bestemmelser om tilvirkning, udskæring og vejning af bacon samt andre vilkår for en efter § 1 meddelt autorisation til slagtning til udførsel ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

  Stk. 4. Bøder for de i stk. 1 omtalte overtrædelser tilfalder en fond under landbrugsministeriet, hvis midler anvendes til dækning af de udgifter, der er forbundet med kontrollen med tilvirkning af bacon. «

  § 80.

  I lov nr. 217 af 16. juni 1958 om slagtning, forhandling, udførsel og indførsel af fjerkræ m.v.

  ophæves § 9, stk. 3.

  § 81.

  I lov om afgift af benzin, jfr. lovbekendtgørelse nr. 229 af 27. juni 1958,

  ophæves § 6, stk. 4, 2. pkt.

  § 82.

  I lov om landbrugsejendomme, jfr. lovbekendtgørelse nr. 259 af 8. august 1958, foretages følgende ændringer:

  1. I § 30, stk. 1, 1. pkt., udgår:
  2. »på mindst 200 kr., dog mindst 500 kr., hvis § 2, 1. eller 2. stk., § 9, § 10, § 11, § 13, 1. stk., 1. punktum, § 14, 1. stk., 2. punktum, § 15, 3. stk., eller § 24, 1. stk., overtrædes«.

  3. I § 30, stk. 2, udgår:
  4. »på mindst 100 kr. pr. 14 dage regnet fra en af retten bestemt frist«.

  5. I § 30, stk. 3, 2. pkt., udgår:

  »i overensstemmelse med reglen i 2. stk.«.

  § 83.

  I lov om afgift af parfumer, toiletmidler m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 25 af 28. januar 1959,

  ophæves § 9, stk. 4, 2. pkt., og § 15, stk. 2 og 3.

  § 84.

  I lov om jagten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 109 af 25. marts 1959,

  ophæves § 36, stk. 7, og § 39, stk. 4.

  § 85.

  I lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. maj 1959,

  ophæves § 17, stk. 4, 2. pkt.

  § 86.

  I lov nr. 147 af 13. maj 1959 om forsikringsvirksomhed

  ophæves § 156, stk. 6.

  § 87.

  I lov om tilsyn med pensionskasser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 163 af 26. maj 1959,

  ophæves § 26, stk. 2, 2. pkt., og § 27.

  § 88.

  I lov nr. 175 af 5. juni 1959 om tillæg til lov om smitsomme sygdomme hos husdyrene

  ophæves § 15, stk. 5 og stk. 6.

  § 89.

  I statsbanelov nr. 210 af 11. juni 1959 foretages følgende ændringer:

  1. I § 6, stk. 3, ændres:

  »kan under en offentlig politisag foruden at dømmes til at betale det jernbanen tilkommende beløb ikendes en statskassen tilfaldende bøde af mindst 10 og højst 100 kr.« til:

  »straffes med bøde«.

  2. § 68, stk. 2, affattes således:

  »Stk. 2. Ministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter sager om de i stk. 1 nævnte overtrædelser, såfremt den pågældende erkender sig skyldig, kan afgøres ved, at han betaler en af vedkommende jernbanemand angivet bøde, der ikke kan overstige 40 kr. Ministeren fastsætter nærmere bestemmelser om størrelsen af de bøder, der efter reglerne i dette stykke kan pålægges for forskellige grupper af overtrædelser. Ved bødens betaling skal der gives den pågældende en kvittering, der indeholder en beskrivelse af overtrædelsen.«

  § 90.

  I lov nr. 215 af 11. juni 1959 om radiospredning

  ophæves § 13, stk. 2.

  § 91.

  I lov om afgift af konsum-is, jfr. lovbekendtgørelse nr. 2 af 8. januar 1960,

  ophæves § 3, stk. 3, 2. pkt.

  § 92.

  I lov om sparekasser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960,

  affattes § 25 således:

  »§ 25. Overtrædelser af denne lov eller de i henhold til loven fastsatte forskrifter straffes, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning, med bøde eller hæfte.

  Stk. 2. På samme måde straffes, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning, medlemmer af tilsynsrådet, direktører, revisorer eller andre til en sparekasse knyttede personer, der i forhold vedrørende sparekassen giver urigtige eller vildledende oplysninger til sparekasseinspektøren eller andre offentlige myndigheder, til nogen selskabsmyndighed, til offentligheden eller til sparekassens indskydere, eller som gør sig skyldige i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for sparekassen eller dens indskydere.

  Stk. 3. Undladelse af at efterkomme et af sparekasseinspektøren i henhold til loven givet pålæg straffes med bøde.

  Stk. 4. Ved insolvente sparekassers likvidation finder de for konkurstilfælde fastsatte straffebestemmelser tilsvarende anvendelse.

  Stk. 5. Hvis en sparekasses tilsynsråd, direktion eller revisorer undlader i rette tid at efterkomme de pligter, der påhviler dem efter loven eller de i henhold til denne fastsatte forskrifter, sparekassens vedtægter eller en generalforsamlings beslutning, kan handelsministeren pålægge de forsømmelige under en daglig eller ugentlig bøde at opfylde deres pligt.

  Stk. 6. Personer, der er knyttet til en sparekasse, er erstatningspligtige efter lovgivningens almindelige regler for tab, som de ved pligtstridige handlinger eller forsømmelser påfører eller medvirker til at påføre sparekassen.«

  § 93.

  I lov om omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 62 af 29. februar 1960,

  ophæves § 12, stk. 4, 2. pkt., og § 25, stk. 1, sidste pkt., og stk. 4, 2. pkt.

  § 94.

  I lov om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m. statshusmandsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 224 af 25. maj 1960, foretages følgende ændringer:

  1. I § 8, stk. 9, 1. pkt., udgår:
  2. »ikke under 200 kr., i tilfælde af uagtsomhed ikke under 50 kr.«.

  3. § 8, stk. 9, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
  4. »På samme måde straffes overtrædelse af betingelser, der er fastsat af statens jordlovsudvalg i henhold til stk. 4, eller af de betingelser, der efter stk. 5 gælder for afhændelse til andre end staten.«

  5. I § 25, stk. 2, 1. pkt., udgår:
  6. »ikke under 100 kr.« og »på ikke under 50 kr. pr. 14 dage«, og

   2. pkt. ophæves.

  7. I § 25, stk. 3, udgår:

  »efter reglerne i stk. 2«.

  § 95.

  I lov nr. 111 af 26. april 1961 om regulering af fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

  affattes § 2, stk. 3, således:

  »Stk. 3. Med hensyn til konfiskation gælder borgerlig straffelovs regler herom. Fangst eller værdien heraf kan dog konfiskeres, selv om det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at den i det hele hidrører fra det ulovlige forhold.«

  § 96.

  I lov nr. 118 af 3. maj 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr samt om midler til regulering af plantevækst

  ophæves § 20, stk. 6.

  § 97.

  I lov nr. 119 af 3. maj 1961 om gifte og sundhedsfarlige stoffer

  ophæves § 17, stk. 5, og stk. 6, sidste pkt.

  § 98.

  I færdselsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961, foretages følgende ændringer:

  1. I § 18, stk. 5, sidste pkt., udgår:
  2. »jfr. lov nr. 286 af 18. juni 1951«, og

   i stedet indsættes:

   »Om indbringelse af dette spørgsmål for retten gælder borgerlig straffelovs § 78, stk. 3.«

  3. I § 70, stk. 4, 1. pkt. ændres:

  »den ret, der i sidste instans har truffet bestemmelse om rettens frakendelse« til:

  »domstolene«.

  § 99.

  I lov nr. 82 af 9. marts 1962 om salg af indenlandsk frugt og indenlandske gartneriprodukter ved frivillig offentlig auktion

  ophæves § 2, stk. 3.

  § 100.

  I lov om sikring af færdselen ved vejkrydsninger samt krydsninger mellem veje og jernbaner m.v., Jfr. lovbekendtgørelse nr. 88 af 12. marts 1962, foretages følgende ændring:

  I § 9 udgår:

  »indtil 1.000 kr., som tilfalder kommunens kasse«.

  § 101.

  I lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962, foretages følgende ændringer:

  I § 25 udgår:

  »fra 40 kr.«, og

  stk. 2 ophæves.

  § 102.

  I lov nr. 211 af 16. juni 1962 om almindelig omsætningsafgift foretages følgende ændringer:

  1. § 41, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

  2. § 42 affattes således:

  »§ 42. Borgerlig straffelovs § 79 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til frakendelse af bevilling til at anvende varer afgiftsfrit.«

  § 103.

  I lov om apoteksvæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, foretages følgende ændringer:

  § 85, stk. 1, 3. pkt., og stk. 4, ophæves, og efter § 85 indsættes:

  »§ 85a. Skønnes en overtrædelse af § 85, stk. 1, ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan indenrigsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 104.

  I lov om forhandling, udførsel og indførsel af æg og ægprodukter m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 139 af 19. april 1963, foretages følgende ændringer:

  1. I § 6, stk. 1, udgår:
  2. »konfiskere«, og

   i stedet indsættes:

   »afhænde til industriel eller lignende anvendelse eller om fornødent destruere. Beløb, der indkommer ved afhændelse, kan tilbageholdes som sikkerhed for betaling af bøde, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, som det måtte blive pålagt den pågældende at udrede i anledning af overtrædelsen.«

  3. I § 11, stk. 1, udgår:
  4. »tillige med provenuet ved salget af konfiskerede æg, jfr. § 6, stk. 1«.

  5. § 13, stk. 3, ophæves, og

  i stk. 4 udgår:

  »med nævnelse af navn af offentliggøre overtrædelser, der er begået af autoriserede personer og virksomheder, af de i denne lov og i medfør af samme fastsatte bestemmelser samt til«.

  4. § 14 og § 15 ændres til § 15 og § 16, og som ny § 14 indsættes:

  »§ 14. I sager om de i § 13 nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

  Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

  Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

  § 105.

  I lov nr. 151 af 24. april 1963 om udførsel af kartofler

  ophæves § 6, stk. 5.

  § 106.

  I lov om udstykning og sammenlægning m.m. af faste ejendomme, jfr. lovbekendtgørelse nr. 252 af 7. juni 1963, foretages følgende ændringer:

  I § 44, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »på mindst 200 kr.«, og

  i stk. 2 udgår:

  »på mindst 100 kr. pr. 14 dage regnet fra en af retten bestemt frist«.

  § 107.

  I lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger, jfr. lovbekendtgørelse nr. 374 af 14. november 1963,

  ophæves § 25, stk. 1, sidste pkt., og stk. 4, 2. pkt.

  § 108.

  I lov om forskellige forbrugsafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 14 af 14. januar 1964,

  ophæves § 22, stk. 1, sidste pkt., og stk. 4, 2. pkt.

  § 109.

  I beværterloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 24. af 21. januar 1964,

  affattes § 34 således:

  »§ 34. Den, der uden behørig næringsadkomst forhandler, fordeler eller beværter med stærke drikke, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde, eller når den ulovlige virksomhed drives som næringsvej, eller når den pågældende er vært i en beværtning eller i gæstgiveri uden ret til udskænkning af stærke drikke, er straffen bøde eller hæfte. Under skærpende omstændigheder, herunder når virksomheden drives på en sådan måde, at utugt, hasardspil eller andre strafbare handlinger derved fremmes, kan straffen stige til fængsel i indtil 6 måneder.

  Stk. 2. I øvrigt straffes overtrædelse af loven eller af forskrifter eller påbud, der er udstedt i henhold til loven, med bøde. Under skærpende omstændigheder kan straffen stige til hæfte.

  Stk. 3. Den, der lader sig beværte med, køber eller på anden måde forskaffer sig spise-, drikke- eller tobaksvarer, vidende om, at disses afsætning finder sted i strid med loven, straffes med bøde.

  Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådan.

  Stk. 5. Sagerne behandles som politisager.«

  § 110.

  I lov om tobaksafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 99 af 31. marts 1964,

  ophæves § 17, stk. 3, 2. pkt., § 27, stk. 1, sidste punkt., og stk. 4, 2. pkt.

  § 111.

  I lov om lodsvæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 244 af 29. juli 1964, foretages følgende ændringer:

  1. I § 14 udgår:
  2. »og desuden skal han have de uberettiget benyttede genstande forbrudt til vedkommende lodseri«.

   2. § 59, 2. pkt., ophæves.

  § 112.

  I lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. august 1964, foretages følgende ændring:

  I § 81 udgår:

  »fra 50 kr.« og »fra 15 kr.«.

  § 113.

  I lov om afgift af spiritus, vin og øl, jfr. lovbekendtgørelse nr. 288 af 10. september 1964,

  ophæves § 58, § 59 og § 60, stk. 3, 2. pkt.

  § 114.

  I lov nr. 372 af 23. december 1964 om valutaforhold m.v.

  ophæves § 15, stk. 8.

  § 115.

  I toldloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 7. januar 1965, foretages følgende ændringer:

  1. § 190, stk. 4, ophæves, og efter § 190 indsættes:

  »§ 190a. Befordringsmidler, der har været anvendt ved indsmugling eller forsøg på indsmugling af særlig højt beskattede varer eller til befordring af sådanne varer på toldområdet, kan tilbageholdes af toldvæsenet eller af politiet på toldvæsenets vegne, indtil de told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger, der er forskyldt af ejeren eller af fører, mandskab eller andre i tjeneste på befordringsmidlet, er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i befordringsmidlet.

  Stk. 2. Med hensyn til de nævnte myndigheders iværksættelse af tilbageholdelsen finder de i §§ 745 og 746 i lov om rettens pleje fastsatte regler om beslaglæggelse af ting, der findes at burde konfiskeres, tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelse kan kun ske, såfremt det er påkrævet for at for at sikre betaling af de nævnte beløb. Var den, der havde rådighed over befordringsmidlet under dettes benyttelse ved indsmugling m.v., uberettiget i besiddelse af det, kan tilbageholdelse ikke ske.«

 • § 192 affattes således:
 • »§ 192. Varer, der forefindes under indsmugling eller forsøg herpå eller i forbindelse med undersøgelse efter § 11, stk. 2, tages i bevaring af toldvæsenet eller af politiet på toldvæsenets vegne. I øvrigt kan indsmuglede varer eller andre varer, med hensyn til hvilke told eller afgift er unddraget eller søgt unddraget det offentlige, tages i bevaring eller beslaglægges af de nævnte myndigheder under iagttagelse af de i §§ 745 og 746 i lov om rettens pleje fastsatte regler om beslaglæggelse af ting, der findes at burde konfiskeres.

  Stk. 2. Når skyldige told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, udleveres varer, der er taget i bevaring eller beslaglagt, under iagttagelse af de gældende almindelige indførselsforskrifter til den, hos hvem de er taget i bevaring eller beslaglagt, eller til anden, der godtgør at være berettiget til varerne. Er varerne ikke afhentet inden 1 år efter udløbet af den måned, i hvilken sagen er endeligt afgjort, bortsælges de så vidt muligt af toldvæsenet ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Af det ved auktionen indkomne beløb dækkes først det offentliges omkostninger ved opbevaring og salg og derefter skyldige told-, afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger. Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, såfremt han melder sig inden forløbet af 3 år efter auktionen og behørigt godtgør sin ejendomsret til de bortsolgte varer.

  Stk. 3. Med hensyn til sikring og inddrivelse af bødekrav og sagsomkostninger finder stk. 2 kun anvendelse med de begrænsninger, som er fastsat i borgerlig straffelovs § 76 vedrørende konfiskation efter samme lovs § 75, dyk. 2.«

  3. § 199, stk. 2, 3.pkt., ophæves.

  § 116.

  I lov om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 16 af 20. januar 1965, foretages følgende ændringer:

  1. I § 10, stk. 1, 1. pkt., udgår:

  »hvorhos genstandene eller stofferne kan inddrages til fordel for statskassen«.

  2. § 10, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ophæves.

  § 117.

  I lov om leje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 126 af 5. april 1965, foretages følgende ændringer:

  1. I § 101, stk. 11, 2. pkt., udgår:
  2. »første gang fra 20 kr. og i gentagelsestilfælde fra 50 kr.«.

  3. I § 118, 1. pkt., ændres:
  4. »eller det for meget erlagte inddrages til fordel for statskassen, jfr. § 120, stk. 2« til:

   »eller lejeren har tilskyndet udlejeren til overtrædelsen«.

  5. I § 119, stk. 3, udgår:
  6. »jfr. dog § 121, stk. 1, 2. punktum«, og i stedet indsættes:

   »medmindre lejeren har tilskyndet udlejeren til overtrædelsen«.

  7. I § 120, stk. 1, 1. pkt., § 121, stk. 1, 1. pkt., § 148, stk. 1, 1. pkt., og § 157, stk. 1 og 3, 1. pkt., udgår:

  »ikke under 50 kr.«.

  5. § 120, stk. 2 og 3, ophæves.

  6. I § 121, stk. 1, 2. pkt., udgår:

  »og der erlagte beløb vil ved dommen være at inddrage til fordel for statskassen«.

  7. § 121, stk. 2, ophæves.

  § 118.

  Loven træder i kraft samtidig med lov af 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.).

  Givet på Amalienborg, den 4. juni 1965

  Under Vor Kongelige Hånd og Segl

  FREDERIK R.

  /K. Axel Nielsen