Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love

(Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »studentereksamen, uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus eller enkeltfag, uddannelsen til højere forberedelseseksamen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag« til: »almen studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen, uddannelsen til hf-eksamen, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag)«.

2. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »gymnasieskoler og private studenterkurser og hf-kurser« til: »institutioner for gymnasial uddannelse«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Institutionen skal i sit samlede virke under et og i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner medvirke til at sikre et nationalt sammenhængende og effektivt uddannelsessystem, herunder opfyldelse af nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

4. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen« til: »private institutioner for gymnasial uddannelse«.

5. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »privat gymnasieskole, et privat hf-kursus eller et privat studenterkursus« til: »privat institution for gymnasial uddannelse«.

6. I § 4, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 8, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, to steder i § 14, stk. 1, 1. pkt., og i 2. pkt., og § 46, stk. 1, ændres »studentereksamen« til: »almen studentereksamen«.

7. I § 8, stk. 1, ændres »gymnasiekapaciteten og kursuskapaciteten til det 2-årige hf og hf-enkeltfag« til: »kapacitet til de almengymnasiale uddannelser«, »kapitel 2 i gymnasieloven og i §§ 6 og 7 i hf-loven« ændres til: »kapitel 2 i lov om de gymnasiale uddannelser«, og »en uddannelse til studentereksamen eller en uddannelse til højere forberedelseseksamen« ændres til: »en almengymnasial uddannelse«.

8. I § 8, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, to steder i § 14, stk. 1, 1. pkt., og i 2. pkt., ændres »højere forberedelseseksamen« til: »hf-eksamen«.

9. I § 9, stk. 1, ændres »studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen« til: »almen studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen og uddannelsen til hf-eksamen«.

10. To steder i § 9, stk. 2, og i § 25, stk. 1, ændres »studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen« til: »almen studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen eller uddannelsen til hf-eksamen«.

11. I § 10, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »private gymnasieskoler, private studenterkurser og private hf-kurser« til: »private institutioner for gymnasial uddannelse«.

12. I § 11 ændres »studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen« til: »almen studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen, uddannelsen til hf-eksamen, hf-enkeltfag og uddannelsen til international baccalaureate«.

13. I § 12, stk. 1, og § 46, stk. 2, 1. pkt., udgår »og kursister«.

14. I § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres »gymnasieskoler og hf-kurser« til: »institutioner for gymnasial uddannelse«.

15. I § 12, stk. 5, ændres »gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)« til: »institutioner for gymnasiale uddannelser«.

16. I § 13, stk. 2, nr. 3, ændres »højere handelseksamen« til: »merkantil studentereksamen«.

17. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »højere teknisk eksamen« til: »teknisk studentereksamen«.

18. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »gymnasieloven og hf-loven« til: »lov om de gymnasiale uddannelser«.

19. I § 14, stk. 2, ændres »elev- og kursistfordeling« til: »elevfordeling«.

20. I § 16, stk. 3, 4. pkt., ændres »studentereksamen og institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen« til: »almen studentereksamen, institutioner for uddannelsen til 2-årig uddannelse til almen studentereksamen og institutioner for uddannelsen til hf-eksamen«.

21. I § 25, stk. 2, ændres »studentereksamen og til højere forberedelseseksamen« til: »almen studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen og uddannelsen til hf-eksamen«.

22. I § 25, stk. 3, ændres »højere forberedelseseksamen tilrettelagt som et 2-årigt forløb, uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus samt studieforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen (hf) og til studentereksamen (stx)« til: »hf-eksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen samt hf-enkeltfag«.

23. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »studentereksamen« til: »almen studentereksamen og uddannelsen til hf-eksamen«.

24. I § 30, stk. 4, ændres », uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag« til: »og hf-enkeltfag«.

25. I § 30, stk. 11, ændres »stk. 1-3 og, 5-8 og 10« til: »stk. 1-3, 5-8 og 10«.

26. I § 30 b, stk. 2, udgår »eller kursister«.

27. I § 33 b, stk. 1, ændres »stx- og hf-forløb for elever og kursister« til: »forløb på uddannelsen til almen studentereksamen eller uddannelsen til hf-eksamen for elever«.

28. I § 34 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 11 a, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse« til: »§ 27, stk. 1, i avu-loven«.

29. I § 44, stk. 1, ændres »gymnasieloven, hf-loven,« til: »lov om de gymnasiale uddannelser og«, og »og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)« udgår.

30. § 45, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren kan til elever i de gymnasiale uddannelser med bopæl i Danmark, der har gennemført første år af uddannelsen til uddannelsen til almen studentereksamen, uddannelsen til merkantil studentereksamen eller uddannelsen til teknisk studentereksamen, give tilskud til dækning af betaling for undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark. Tilskuddet udgør pr. år et beløb fastsat på de årlige finanslove, dog højst den faktiske betaling for undervisningen.«

31. I § 46, stk. 1, ændres »herunder 2-årigt studenterkursus, og den 2-årige uddannelse til højere forberedelseseksamen« til: »den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen og uddannelsen til hf-eksamen«.

32. I § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1, i gymnasieloven og § 13 i hf-loven« til: »§ 67, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser«.

33. I § 46, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 16 i gymnasieloven og § 12 i hf-loven« til: »§ 60 i lov om de gymnasiale uddannelser«.

34. I § 47, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen« til: »Hf-enkeltfagskursister«, og efter »prøve« indsættes: »bortset fra ved gymnasial supplering og enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen som led i supplerende overbygningsforløb på uddannelsen til højere forberedelseseksamen, jf. dog § 47 a«.

35. I § 47 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Til hf-enkeltfagskursister, der er optaget til skoleundervisning i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, tilbagebetales deltagerbetalingen, jf. stk. 1, for hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget til hovedforløbet med eux, og som er færdiggjort efter den 1. juli 2014, med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

36. I § 47, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af 1. pkt. for kursister, der er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.«

37. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 a. For kursister på gymnasiale suppleringskurser (gsk) og supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen, jf. § 65, stk. 2 og 3, i lov om de gymnasiale uddannelser, er undervisningen vederlagsfri, såfremt undervisningen er påbegyndt senest den 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Undervisningen med tilhørende prøver skal være afsluttet, senest 1 år efter at undervisningen er påbegyndt.

Stk. 2. For kursister på gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (gif), jf. § 65, stk. 4, i lov om de gymnasiale uddannelser, er undervisningen vederlagsfri.

Stk. 3. For kursister på gsk, for hvem undervisningen ikke er vederlagsfri, jf. stk. 1, fastsætter undervisningsministeren regler om deltagerbetalingen, herunder om deltagerbetalingens størrelse, og om oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmelding.«

38. I § 48, stk. 1, 3. pkt., ændres »lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)« til: »avu-loven«.

39. I § 48, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af 1. pkt. for kursister, der er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.«

40. I § 49 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen eller studentereksamen« til: »hf-enkeltfag«.

41. I § 52, stk. 1, 2. pkt., ændres »gymnasieloven, hf-loven eller lov om almen voksenuddannelse« til: »lov om de gymnasiale uddannelser, avu-loven eller lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne«, og »pålæg efter § 36, stk. 2, i gymnasieloven og § 32, stk. 2, i hf-loven« ændres til: »påbud efter § 70, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser«.

42. I § 54, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »institutionerne«: », herunder ved institutionsbesøg,«.

43. Efter § 57 indsættes i kapitel 7:

»§ 57 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

44. I § 58, stk. 3, ændres »§ 24 i gymnasieloven« til: »§ 43 i lov om de gymnasiale uddannelser«.

45. § 59, stk. 2-5, ophæves.

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., udgår »erhvervsrettet grunduddannelse og«.

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Institutioner godkendt efter denne lov eller andre institutioner, der gennemfører grundforløb i henhold til lov om erhvervsuddannelser, kan godkendes af undervisningsministeren til at udbyde uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde pålægge en institution at etablere uddannelsen til merkantil studentereksamen eller uddannelsen til teknisk studentereksamen eller at optage et bestemt antal elever.

Stk. 3. Institutionen skal i sit samlede virke under et og i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner medvirke til at sikre et nationalt sammenhængende og effektivt uddannelsessystem, herunder opfyldelse af nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

4. I § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 34 a, stk. 5, nr. 1, ændres »til studentereksamen« til: »til almen studentereksamen«.

5. I § 4, stk. 1, 1. og 4. pkt., ændres »højere forberedelseseksamen« til: »hf-eksamen og hf-enkeltfag«.

6. I § 4, stk. 1, 4. pkt., ændres »stx, hf eller avu« til: »almen studentereksamen, hf-eksamen, hf-enkeltfag eller almen voksenuddannelse«.

7. Efter § 15 b indsættes:

»§ 15 c. Undervisningsministeren kan yde tilskud til institutioner, der udbyder særligt tilrettelagte forløb på uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen for elever med nedsat psykisk funktionsevne. Tilskuddet fastsættes på grundlag af takster på de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilskud, herunder om aktivitetsindberetninger og opgørelse af aktivitet.«

8. I § 18 a, stk. 1, ændres », lov om uddannelsen til studentereksamen, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen« til: »eller lov om de gymnasiale uddannelser«.

9. Efter § 18 b indsættes:

»§ 18 c. Staten yder tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter ved uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen fraregnet indtægter ved uddannelserne. Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antallet af årselever ved uddannelserne og et gennemsnitligt tilskud pr. årselev fastlagt i de årlige finanslove. Der kan på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning.

Stk. 2. Staten yder et særligt tilskud for færdiggørelse af uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen. Taksten fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever på uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen. Taksten fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Staten kan yde særlige tilskud i forbindelse med uddannelsesforsøg for elever i enkeltfagsundervisning samt for skoler med lille elevtilgang, hvis det ud fra regionale hensyn er vigtigt at bevare uddannelsen det pågældende sted.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler efter stk. 1-4, herunder om betingelser for og beregning af det særlige tilskud efter stk. 2, om betingelser for og beregning af andelen af frafaldstruede elever efter stk. 3 og om særlige tilskud i forbindelse med uddannelsesforsøg og skoler med lille elevtilgang efter stk. 4.«

10. I § 19, stk. 1, indsættes efter »§ 15, stk. 10«: », eller § 18 c«.

11. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »institutionerne«: », herunder ved institutionsbesøg,«.

12. I § 33 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen« til: »institutioner for gymnasiale uddannelser«.

13. I § 34 a, stk. 4, ændres »§ 7 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og § 18 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen« til: »§ 14 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v«.

14. I § 34 a, stk. 5, nr. 2, ændres »højere forberedelseseksamen« til: »hf-eksamen«.

15. I § 34 a, stk. 5, nr. 3, ændres »højere handelseksamen« til: »merkantil studentereksamen«.

16. I § 34 a, stk. 5, nr. 4, ændres »højere teknisk eksamen« til: »teknisk studentereksamen«.

17. I § 34 b indsættes efter »nævnte uddannelser«: »og for uddannelsen til international baccalaureate«.

18. I § 37 a, stk. 1, ændres »uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)« til: »gymnasiale uddannelser«.

19. I § 37 c, stk. 1, ændres »højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx)« til: »uddannelsen til merkantil studentereksamen eller uddannelsen til teknisk studentereksamen«.

20. Efter § 38 a indsættes i kapitel 7:

»§ 38 b. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 3

I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 29. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser«.

2. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »i henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) eller lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)« til: »i uddannelsen til den almene studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen, uddannelsen til hf-eksamen og gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) i henhold til lov om de gymnasiale uddannelser«.

3. I § 1, stk. 2, ændres »gymnasieloven henholdsvis hf-loven« til: »lov om de gymnasiale uddannelser«.

4. I § 2, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 45, stk. 2, i gymnasieloven og § 40, stk. 2, i hf-loven« til: »§ 69, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser«.

5. I § 8, stk. 4, og § 17 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag« til: »hf-enkeltfag«.

6. I § 14 a, 1. pkt., indsættes efter »erhverv«: »samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«

7. I § 17, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 5« til: »§ 4, stk. 3 og 4«.

8. I § 17, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., ændres »uddannelsen til hf tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til stx tilrettelagt som enkeltfag« til: »hf-enkeltfag«.

9. I § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »gymnasieloven og hf-loven« til: »lov om de gymnasiale uddannelser«, og »pålæg efter § 36, stk. 2, i gymnasieloven og § 32, stk. 2, i hf-loven« ændres til: »påbud efter § 70, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser«.

10. I § 26, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »skolerne og kurserne«: », herunder ved besøg på skolerne og kurserne,«.

11. I § 26 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan ved institutionernes anvendelse af forskellige administrative systemer fastsætte krav hertil.«

12. Efter § 30 a indsættes i kapitel 7:

»§ 30 b. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 4

I lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1276 af 11. november 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »studentereksamen (stx), uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf), uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) og uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx)« til: »almen studentereksamen, uddannelsen til hf-eksamen, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag), uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen«.

2. Efter § 18 indsættes i kapitel 6:

»§ 18 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 5

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 15. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres », husholdningsskoler og håndarbejdsskoler« til: »og frie fagskoler«.

2. I § 12 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og bilag 1, nr. 7, udgår »erhvervsrettet grunduddannelse og«.

3. Efter § 13 indsættes i kapitel 3:

»§ 13 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

4. Bilag 1, nr. 10, affattes således:

»10) Lov om de gymnasiale uddannelser.«

5. Bilag 1, nr. 11, ophæves.

Nr. 12 og 13 bliver herefter nr. 11 og 12.

6. Bilag 1, nr. 13, der bliver nr. 12, ophæves.

Nr. 14-27 bliver herefter nr. 12-25.

7. I bilag 1, nr. 17, der bliver nr. 15, indsættes efter »erhverv«: »samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v«.

8. I bilag 1, nr. 19, der bliver nr. 17, indsættes efter »voksenuddannelse«: »og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)«.

9. Bilag 1, nr. 26, der bliver nr. 24, affattes således:

»24) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).«

§ 6

I lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) lov om de gymnasiale uddannelser,«.

2. § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves.

Nr. 4-10 bliver herefter nr. 2-8.

3. I § 2, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 6, ændres »hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen« til: »uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen«.

4. I § 3, stk. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 7« til: »§ 2, stk. 1, nr. 5«.

5. I § 9, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 9« til: »§ 2, stk. 1, nr. 7«.

§ 7

I lov nr. 632 af 12. maj 2015 om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, nr. 1-4, affattes således:

»1) Uddannelsen til almen studentereksamen.

2) Uddannelsen til hf-eksamen.

3) Uddannelsen til merkantil studentereksamen.

4) Uddannelsen til teknisk studentereksamen.«

§ 8

I lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel og i § 1 ændres »studiekompetencegivende eksamen« til: »erhvervsfaglig studentereksamen«.

2. I overskriften til kapitel 1 ændres »Studiekompetencegivende eksamen« til: »Erhvervsfaglig studentereksamen«.

3. I § 2 indsættes efter »gymnasial eksamen«: »(erhvervsfaglig studentereksamen)«.

4. I § 3, stk. 2, ændres »svare til uddannelsestiden for uddannelse til højere forberedelseseksamen« til: »i omfang svare til ca. 1.625 timer«.

5. § 3 a, 2. pkt., affattes således:

»I sådanne forløb får eleverne et bevis for eux 1. del, når de krævede prøver, jf. § 5, er aflagt ved afslutningen af det studiekompetencegivende forløb og der i den forbindelse er opnået et vægtet gennemsnit på mindst 2,0.«

6. I § 5, stk. 1, indsættes efter »omfatte«: »mindst«.

7. I § 5, stk. 2, indsættes efter »udsteder«: »digitalt«.

8. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 29-31 om lærerkvalifikationer, § 33 om skolens pædagogiske opgaver og ansvar samt §§ 34-36 og § 37, stk. 1, om tilsyn, kvalitetssystem og klage i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)« til: »§§ 55-57 om lærerkvalifikationer, § 58 om institutionens leders pædagogiske opgaver og ansvar og §§ 70-72 om tilsyn, kvalitetssystem og klage i lov om de gymnasiale uddannelser«.

9. I § 7, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 29-31 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)« til: »§§ 55-57 i lov om de gymnasiale uddannelser«.

10. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »bevis for opnået studiekompetence, jf. § 3 a, og eux-bevis« til: »digitalt bevis for eux 1. del, jf. § 3 a, og digitalt eux-bevis«.

11. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Gymnasial supplering«.

12. I § 8 ændres »bevis for opnået generel studiekompetence« til: »bevis for eux 1. del«, og »lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)« ændres til: »lov om de gymnasiale uddannelser«.

13. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Personer, som har opnået et bevis for eux 1. del, jf. § 3 a, og som forlader eux-forløbet uden at have fuldført dette, kan gennem et supplerende overbygningsforløb efter § 65, stk. 3, i lov om de gymnasiale uddannelser opnå en overbygning, der sammen med beviset giver generel studiekompetence.

Stk. 2. En person omfattet af stk. 1 kan endvidere uden nærmere aftale med en institution om et supplerende overbygningsforløb opnå en overbygning ved at gennemføre hf-enkeltfag i tilstrækkeligt omfang. For at et enkeltfag kan medgå til opnåelse af en overbygning, skal faget bestås. Indgår der flere karakterer i faget, er kravet i 2. pkt. opfyldt, hvis gennemsnittet er på mindst 2,0.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af en overbygning for personer med bevis for eux 1. del.

Kapitel 4 a

Afskæring af klageadgang

§ 8 b. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 9

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) har bestået folkeskolens afgangseksamen og ved denne eller ved 10.-klasseprøver har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve og«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »uddannelsesparat«: »og har indsendt sin studievalgsportfolio«.

3. I § 5, stk. 2, og § 5 a, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Den centralt stillede prøve udelades dog, hvis ansøgeren ved afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. Den centralt stillede prøve udelades endvidere for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1, men som gennem anden undervisning i dansk og matematik på et niveau, som mindst svarer til undervisningen frem mod folkeskolens 9.-klasseprøver, kan dokumentere tilsvarende faglige kvalifikationer, forudsat at en afsluttende prøve ikke har været en mulighed.«

4. I § 5 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, ændres »en erhvervsuddannelse« til: »erhvervsuddannelsen«.

5. I § 12, stk. 1, 4. pkt., ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

6. Overskriften til kapitel 4 a affattes således:

»Kapitel 4 a

Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)«.

7. I § 33 a, stk. 1, 2 og 4, ændres »studiekompetencegivende eksamen« til: »erhvervsfaglig studentereksamen«.

8. I § 33 b udgår »eller et bevis for opnået generel studiekompetence, jf. § 3 a i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.«, og »lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)« ændres til: »lov om de gymnasiale uddannelser«.

9. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »8 medlemmer« til: »9 medlemmer«.

10. § 34, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

11. I § 66, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »loven om arbejdsskadeforsikring« til: »lov om arbejdsskadesikring«.

12. Efter § 69 a indsættes i kapitel 8:

»§ 69 b. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 10

I lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 4. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)«.

2. I § 15, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Efter beståede prøver eller eksamen udfærdiges et digitalt bevis. Undervisningsministeren fastsætter regler om de digitale beviser.«

3. Efter § 25 indsættes i kapitel 11:

»§ 25 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

4. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres », efter hf-loven, gymnasieloven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)« til: »og efter lov om de gymnasiale uddannelser«.

§ 11

I lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, som ændret ved § 7 i lov nr. 555 af 2. juni 2014, lov nr. 1380 af 16. december 2014, § 12 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og § 5 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, ændres »uddannelsen til studentereksamen« til: »uddannelsen til almen studentereksamen«.

§ 12

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 1. juli 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 c, stk. 8, indsættes efter »m.v.«: »og kan herunder fastsætte regler om, at planen skal omfatte en studievalgsportfolio, som vedlægges tilmeldingen til ungdomsuddannelsen og sendes til den uddannelsesinstitution, som eleven optages på.«

2. § 2 g, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Der vurderes til gruppen af de 3-årige gymnasiale uddannelser, til den 2-årige hf-uddannelse eller til gruppen af erhvervsuddannelser, medmindre eleven har ønske om flere kategorier, hvortil der vurderes.«

3. I § 2 g, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »i gennemsnit af«: »alle de afsluttende«.

4. I § 2 g, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»I både 8., 9. og 10. klasse er karakterkravet dog 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse, og for elever, der søger den 2-årige hf-uddannelse, 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.«

5. Efter kapitel 4 b indsættes:

»Kapitel 4 c

Afskæring af klageadgang

§ 15 f. Har undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

Kapitel 4 d

Digital identifikationsløsning

§ 15 g. Styrelsen for It og Læring kan som databehandler stille en digital identifikationsløsning til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere. Statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner, der indlæser personoplysninger i den digitale identifikationsløsning, er dataansvarlig for behandlingen af de indlæste personoplysninger. I den digitale identifikationsløsning kan brugeres og medarbejderes personnummer behandles med henblik på en entydig identifikation.

Stk. 2. Styrelsen for It og Læring handler efter instruks fra kommunerne eller de selvejende institutioner. Styrelsen for It og Læring skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Stk. 3. Styrelsen for It og Læring skal efter anmodning fra kommunerne eller de selvejende institutioner give kommunerne eller de selvejende institutioner tilstrækkelige oplysninger til, at kommunerne eller de selvejende institutioner kan påse, at de i stk. 2 nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.«

§ 13

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 5 og 9, ændres »§ 14, stk. 1-3« til: »§ 14, stk. 1, 2 og 5«.

2. I § 13, stk. 9, 1. pkt., indsættes efter »udfærdiger et«: »digitalt«.

3. I § 14, stk. 1, indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«, og »9.-klasseprøver, der kan gennemføres« ændres til: »9.-klasseprøver. Der gennemføres 9.-klasseprøver«.

4. I § 14, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »i faget dansk«: »(en mundtlig samt en skriftlig bestående af et antal delprøver)«, og efter »af fagene matematik« indsættes: »(en skriftlig bestående af et antal delprøver)«.

5. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven have opnået mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i de 9.-klasseprøver, som er nævnt i stk. 2. Ved beregning af gennemsnittet indgår en karakter for skriftlig dansk, en karakter for skriftlig matematik og en karakter for hver af de øvrige obligatoriske prøver. Karakteren i skriftlig dansk og i skriftlig matematik beregnes som gennemsnittet af delprøverne.

Stk. 4. Efter bestået afgangseksamen udfærdiges et eksamensbevis.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

6. To steder i § 14, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »folkeskolens 9.-klasseprøver« til: »de prøver, som er nævnt i stk. 1-5«, og »bevisernes« ændres til: »eksamens- og prøvebevisernes«.

7. § 14 affattes således:

»§ 14. Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens 9.-klasseprøver, der kan gennemføres i følgende fag:

1) Dansk.

2) Engelsk.

3) Kristendomskundskab.

4) Historie.

5) Samfundsfag.

6) Matematik.

7) Geografi.

8) Biologi.

9) Fysik/kemi.

10) Idræt.

11) Tysk eller fransk, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, litra e.

Stk. 2. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik og engelsk samt en fælles prøve, hvori fagene fysik/kemi, biologi og geografi indgår. Herudover skal den enkelte elev aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning blandt de i stk. 1, nr. 2-11, nævnte fag, efter undervisningsministerens bestemmelse henholdsvis inden for fagblokken humanistiske fag og inden for fagblokken naturfag, jf. opdelingen i § 5, stk. 2. Faget idræt udtrækkes som en del af den naturfaglige blok. Hvis der sker udtræk af et fag, hvor eleven ikke har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår, aflægger eleven i stedet prøve i yderligere et af de i stk. 1 nævnte fag inden for den humanistiske fagblok, bortset fra dansk.

Stk. 3. For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven have opnået mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i de 9.-klasseprøver, som er nævnt i stk. 2. Ved beregning af gennemsnittet indgår en karakter for skriftlig dansk, en karakter for skriftlig matematik og en karakter for hver af de øvrige obligatoriske prøver. Karakteren i skriftlig dansk og i skriftlig matematik beregnes som gennemsnittet af delprøverne.

Stk. 4. Efter bestået afgangseksamen udfærdiges et digitalt eksamensbevis. Forældrene og eleven kan efter anmodning modtage en bekræftet udskrift af det digitale eksamensbevis.

Stk. 5. Ud over de nævnte prøver i stk. 1 og 2 kan eleven ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin indstille sig til folkeskolens 9.-klasseprøver i valgfagene tysk, fransk, håndværk og design samt madkundskab, hvis eleven har afsluttet undervisningen i det pågældende skoleår. Prøverne i håndværk og design samt madkundskab kan gennemføres ved afslutningen af 8. klassetrin, hvis skolens leder vurderer, at eleverne har fulgt undervisningen i et sådant omfang, at prøvekravene kan opfyldes. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre praktisk betonede fag, der er omfattet af § 9, gøres til frivillige prøvefag. Afgørelse om indstilling til frivillige prøver træffes af eleven efter samråd med forældrene, jf. § 54, og vedkommende lærer.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om de prøver, som er nævnt i stk. 1-5, herunder om tidspunktet for prøvernes afholdelse, om kravene i de enkelte fag ved prøverne, om udtrækningen af fag og prøver, om antallet af prøver i fagene, om prøvernes gennemførelse, om, hvilke prøver der udarbejdes centralt stillede opgaver til, om bedømmelse og karaktergivning, om klager i forbindelse med prøver, om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, om eksamens- og prøvebevisernes udformning, om sygeprøver, om aflæggelse af prøver på særlige vilkår for elever med særlige behov og om fritagelse for at aflægge de prøver, som er nævnt i stk. 1-5 for visse elever. Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om censorer.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal imødekomme anmodninger om at kunne aflægge folkeskolens 9.-klasseprøver og foranstalte afholdelse af prøverne for personer, der ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, og som ellers ikke har mulighed for at indstille sig til prøve. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.«

8. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »de obligatoriske temaer« til: »kompetenceområder«.

9. I § 16 b, stk. 2, ændres »§ 3, stk. 5« til: »§ 3, stk. 7«.

10. I § 19 f, stk. 4, ændres »§ 14, stk. 5« til: »§ 14, stk. 7«.

11. Efter § 51 c indsættes i kapitel 9:

»§ 51 d. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

12. I § 54, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 14, stk. 3« til: »§ 14, stk. 5«.

13. § 57 a, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

§ 14

I lov nr. 609 af 6. maj 2015 om kommunale internationale grundskoler foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«.

2. To steder i § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«.

3. I § 8, stk. 3, ændres »1-4« til: »1-6«.

4. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 15

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »afgangsprøver« til: »afgangseksamen og 9.-klasseprøver«.

2. I § 3 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Afgangsprøverne« til: »Folkeskolens afgangseksamen og 9.-klasseprøver«.

3. I § 3 a, stk. 2, ændres »afgangsprøver« til: »folkeskolens afgangseksamen og 9.-klasseprøver«.

4. I § 3 a, stk. 3, ændres »afgangsprøver« til: »afgangseksamen og 9.-klasseprøver«.

5. I § 3 b indsættes efter »erhverv«: »samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«

6. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 16

I lov nr. 614 af 8. juni 2016 om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1 og 2, indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »1-4« til: »1-6«.

3. § 20 affattes således:

»§ 20. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 17

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1563 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, nr. 5, ændres »privat gymnasieskole« til: »privat institution for gymnasial uddannelse«.

2. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »fri kostskole, privat gymnasieskole og privat hf-kursus, kombineret institution« til: »efterskole, fri fagskole, privat institution for gymnasial uddannelse og folkehøjskole (kombineret institution)«.

3. I overskriften til kapitel 2 a indsættes før »9.-klasseprøver«: »Folkeskolens afgangseksamen og«.

4. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., tre steder i stk. 2, 1. pkt., og i § 8 c indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«.

5. I § 8 a, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«.

6. I § 8 a, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »regler om«: »afgangseksamen og«.

7. I § 10 a ændres »§ 12, stk. 1« til: »§ 12«.

8. I § 21, stk. 2, 2. pkt., ændres »standser deres betalinger« til: »taget under rekonstruktionsbehandling«.

9. I § 24, stk. 4, 1. pkt., ændres »efter § 11, stk. 1, nr. 3 og 4,« til: », som de fordeler efter § 11, stk. 3 og 4,«.

§ 18

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1076 af 8. juli 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1563 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 a indsættes før »9.-klasseprøver«: »Folkeskolens afgangseksamen og«.

2. I § 5 a, stk. 1, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, og § 5 c indsættes efter »folkeskolens«: »afgangseksamen og«.

3. I § 5 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »regler om«: »afgangseksamen og«.

4. I § 12 b, stk. 1, 2. pkt., ændres », privat gymnasieskole og privat hf-kursus« til: »og privat institution for gymnasial uddannelse«.

5. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)« til: »institutioner for gymnasiale uddannelser«.

6. I § 46, stk. 3, ændres »standser deres betalinger« til: »taget under rekonstruktionsbehandling«.

7. § 52 c ophæves.

§ 19

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 21. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) § 18 c, stk. 4, og § 19, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og«.

2. § 2, stk. 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

§ 20

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 5, 2. pkt., udgår »til enkeltfagsundervisning til hhx og htx efter stk. 1 og«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »stk. 9« til: »stk. 6«.

3. § 8, stk. 6-8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 6.

§ 21

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om de supplerende maritime kompetencer i et særligt 3-årigt forløb, der kombinerer maritim uddannelse med den 2-årige uddannelse til hf-eksamen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 22

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 521 af 26. maj 2014, § 1 i lov nr. 633 af 12. maj 2015 og § 42 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, nr. 3, litra a, ændres »(GSK) eller« til: »(gsk),«.

2. I § 13, stk. 1, nr. 3, litra b, ændres »ingeniøruddannelsen.« til: »ingeniøruddannelsen eller«.

3. I § 13, stk. 1, nr. 3, indsættes som litra c:

»c) supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen.«

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1-29, 31-34, 37, 38, 40, 41 og 44, § 2, nr. 2-10 og 12-19, § 3, nr. 1-9, § 4, nr. 1, § 5, nr. 4-9, §§ 6 og 7, § 8, nr. 8, 9, 11 og 12, § 9, nr. 1, 2 og 6-8, § 10, nr. 1 og 4, § 11, § 12, nr. 1-4, § 13, nr. 1, 3-6, 10 og 12, § 14, nr. 1-3, § 15, nr. 1-4, § 16, nr. 1 og 2, § 17, nr. 1-6, § 18, nr. 1-5, og §§ 19-22 træder i kraft den 1. august 2017, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 8, nr. 7 og 10, § 10, nr. 2, og § 13, nr. 2 og 7, om udstedelse af digitale beviser og om udlevering af bekræftet udskrift af det digitale eksamensbevis for folkeskolens afgangseksamen.

§ 24

Stk. 1. § 8, nr. 1-6 og 13, finder ikke anvendelse for elever, der optages før den 1. august 2017. For sådanne elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 9, nr. 1, 2 og 4, finder ikke anvendelse på optag med henblik på påbegyndelse af erhvervsuddannelse før den 1. august 2019. Ansøgning om optagelse med henblik på påbegyndelse før den 1. august 2019 behandles efter de hidtil gældende regler. Tilsvarende gælder også efter den 1. august 2019 for ansøgere, der har afsluttet undervisningen i folkeskolen i skoleåret 2016-17 eller tidligere.

Stk. 3. § 12, nr. 1-4, finder ikke anvendelse for elever, der går i 9. klasse i skoleåret 2017-18. Disse elever uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtil gældende regler. Elever, der går i 9. klasse i skoleåret 2017-18, kan optages på en ungdomsuddannelse, uden at studievalgportfolio vedlægges, hvis de søger ungdomsuddannelse direkte i forlængelse af 9. klasse. Tilsvarende gælder for ansøgere, der har afsluttet undervisningen i folkeskolen i skoleåret 2016-17 eller tidligere.

§ 25

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager Andersen