Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

(Formandskabets vurdering af produktivitetsudviklingen, sammensætningen af rådene, lovfæstelse af følg eller forklar-princippet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 583 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

2. I § 2, stk. 3, ændres »1 medlem indstilles af HTS Handel, Transport og Service« til: »1 medlem indstilles af CEPOS«, og »Landbrugsraadet« ændres til: »Landbrug & Fødevarer«.

3. I § 2, stk. 4, udgår »1 medlem indstilles af fødevareministeren,«, »Landbrugsraadet« ændres til: »Landbrug & Fødevarer«, efter »de kommunale organisationer,« indsættes: »1 medlem indstilles af Dansk Energi,«, og »1 medlem indstilles efter fælles indstilling af Affald Danmark, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Vand- og Spildevandsforening og RenoSam,« ændres til: »1 medlem indstilles efter fælles indstilling af Dansk Fjernvarme, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Dansk Affaldsforening,«.

4. I § 3 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Formandskabet skal årligt vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser og den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo og vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser givet de reformer og finansieringsinitiativer m.v., som er besluttet af et flertal i Folketinget. Formandskabet skal desuden vurdere, om de vedtagne udgiftslofter overholdes såvel i planlægningsfasen, som når regnskabet foreligger.

Stk. 6. Formandskabet skal endvidere årligt overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og foretage effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag.«

5. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Tages formandskabets vurderinger efter § 3, stk. 5, for så vidt angår budgetlovens korrektionsmekanisme og bestemmelser om exceptionelle omstændigheder, ikke til følge, skal finansministeren offentligt redegøre herfor.«

6. I § 4, stk. 1, indsættes efter »rådene«: »og formandskabet«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll