Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

(Begrænsning af dobbeltuddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved § 7 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »institutioner med videregående uddannelser«: », herunder om regulering af adgang til ny videregående uddannelse for personer, der har gennemført en videregående uddannelse«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind