Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser

(Justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1033 af 30. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte« til: »Forhandlingsfællesskabet«.

2. Efter kapitel 5 b indsættes:

»Kapitel 5 c

Statslig bonus for 2017 for praktikpladser inden for fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

§ 15 e. Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder staten i overensstemmelse med stk. 2-6 og regler fastsat i medfør af stk. 7 en bonus for 2017 pr. praktikårselev med uddannelsesaftale inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser.

Stk. 2. Der kan alene ydes bonus for uddannelsesaftaler inden for de uddannelser, der er omfattet af stk. 4.

Stk. 3. En praktikårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale af et kalenderårs varighed. Uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f, stk. 1, og § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser indgår ikke i beregningen af praktikårselever. Alene kalenderdage i 2017 indgår i beregningen af praktikårselever, der kan udløse bonus.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretager i 2018 en opgørelse af, hvilke fordelsuddannelser der kan udløse bonus for 2017. Det er alene uddannelserne på listen over forventede fordelsuddannelser for 2017, som undervisningsministeren godkender og offentliggør, jf. stk. 6, der indgår i opgørelsen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

1) Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen, og som efter 3 måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må ikke overstige 10 pct. af samtlige uddannelsesaktive elever på fordelsuddannelsen i 2017.

2) Andelen af elever i skolepraktik på fordelsuddannelsen må ikke overstige 15 pct. af omfanget af praktik og skolepraktik for samtlige elever på fordelsuddannelsen i 2017.

Stk. 5. Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af den på finansloven fastsatte pulje, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i 2017. Bonus kan maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev.

Stk. 6. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling offentliggør i 2017 en liste over godkendte forventede fordelsuddannelser for 2017 på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.

Stk. 7. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om bonussens beregning, dens udbetaling, efterregulering, afskæring, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.

§ 15 f. Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder staten i overensstemmelse med stk. 2-4 og regler fastsat i medfør af stk. 5 en bonus for 2017 pr. praktikårselev med uddannelsesaftale inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer ordningen.

Stk. 2. Bonus ydes for merbeskæftigelse målt i antal praktikårselever, som den pågældende arbejdsgiver har haft i perioden fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017, der overstiger gennemsnittet af den pågældende arbejdsgivers samlede antal praktikårselever i 2014-2016. For en arbejdsgiver, der har oprettet sin virksomhed i 2014, 2015 eller 2016, udregnes gennemsnittet som en forholdsmæssig del af det antal praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft i de år, hvor virksomheden har eksisteret. Til en arbejdsgiver, der har oprettet sin virksomhed i 2017, ydes der bonus for det antal praktikårselever, som den pågældende arbejdsgiver har haft i perioden fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017.

Stk. 3. En praktikårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale af et kalenderårs varighed. Uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f, stk. 1, og § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser indgår ikke i beregningen af praktikårselever. Alene kalenderdage i 2017 indgår i beregningen af praktikårselever, der kan udløse bonus.

Stk. 4. Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af den på finansloven fastsatte pulje, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i 2017. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. praktikårselev.

Stk. 5. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om gennemsnittets beregning, bonussens beregning, bonussens udbetaling, efterregulering, afskæring, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.«

3. I § 17 b indsættes efter »kapitel 2,«: »refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger efter kapitel 2 a,«.

4. I § 17 b indsættes som 2. pkt.:

»Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at indgå i opgørelsen af praktikårselever og bonus efter kapitel 5 c, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

5. I § 18, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »administrationsudgifter«: », samt administrationsudgifter efter kapitel 5 c«.

6. § 18, stk. 1, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»I 2017 udgør bidraget 2.382 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget 2.312 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau.«

7. § 18, stk. 2, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»I 2017 udgør bidraget 455 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget 525 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau.«

§ 2

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 66 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »afslutning,«: »jf. dog stk. 5,«.

2. I § 66 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Fristen efter stk. 1, 2. pkt., er dog 3 måneder for elever på uddannelser, der på tidspunktet for grundforløbets afslutning er på listen over godkendte forventede fordelsuddannelser, jf. § 15 e, stk. 6, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Ved beregning af bonusudløsende praktikårselever efter § 15 e som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, indgår alene uddannelsesaftaler påbegyndt den 1. januar 2017 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for uddannelsesaftaler indgået før denne lovs ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager Andersen