Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

(FVU-tilbud for tosprogede m.m.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 19. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder med henblik på deres videre uddannelse og på at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. For alle deltagere gælder det deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling og i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. For tosprogede gælder det derudover deres grundlæggende færdigheder i mundtlig fremstilling og formidling.«

2. I § 3, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »der gennemføres lokalt«: »eller i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, eller stk. 2, 2. pkt.«

3. I § 4, stk. 1, ændres »i de 2 fag« til: »i de tre fag«, og som nr. 3 indsættes:

»3) Mundtlig fremstilling og formidling for tosprogede.«

4. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, opdeles i trin. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1, kan endvidere tilrettelægges for tosprogede.«

5. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved afslutning af hvert trin i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Ved afslutningen af undervisningen efter stk. 1, nr. 3, tilbydes deltagelse i en mundtlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.«

6. I § 4, stk. 5, nr. 3, indsættes før »skriftlige«: »mundtlige og«.

7. § 7, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) frie fagskoler,«.

8. I § 7, stk. 1, nr. 6, ændres »foreninger,« til: »foreninger og«.

9. § 7, stk. 1, nr. 7 og 8, ophæves.

Nr. 9 bliver herefter nr. 7.

10. I overskriften til kapitel 4 indsættes efter »Afholdelse af«: »mundtlige og«.

11. Efter § 19 indsættes i kapitel 10:

»§ 19 a. Har ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiget en styrelse under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager Andersen