Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse

(Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 8. januar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Enhver, som vil kunne opnå en beskyttelse eller en anden fordel af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan anmode kommunalbestyrelsen om at igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et kystbeskyttelsesprojekt. Kommunalbestyrelsen kan også selv iværksætte denne proces uden forudgående konkret anmodning.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 1 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

3. I § 1 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »ansøgeren« til: »den eller de anmodende parter«.

4. I § 1 a indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan efter kommunalbestyrelsens anmodning bistå som sagkyndig under sagens videre behandling.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om krav til anmodningen efter stk. 2, herunder om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes, og om, at anmodningen skal indgives digitalt, f.eks. om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, skemaer og NemID.«

5. I § 2, stk. 1, ændres »Kystdirektoratet« til: »miljø- og fødevareministeren«, og »en udtalelse fra de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til § 3, stk. 5« til: »eventuelt en udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller en anden fordel ved et kystbeskyttelsesanlæg«.

6. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En anmodning til miljø- og fødevareministeren om en udtalelse om projektet, jf. stk. 1, skal indeholde en redegørelse for, hvilke kystbeskyttelsesforanstaltninger der planlægges iværksat, og projektets foreslåede linjeføring.«

7. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af miljø- og fødevareministerens udtalelse, jf. § 2, afgørelse om, hvorvidt sagen skal fremmes.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om ikke at fremme sagen, underrettes de anmodende parter, jf. § 1 a, stk. 2, skriftligt herom.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om at fremme sagen, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen.«

8. § 3 affattes således:

»§ 3. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om at fremme sagen, jf. § 2 a, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen vælge at afholde et eller flere møder med de ejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse eller en anden fordel ved kystbeskyttelsesprojektet.«

9. § 4 affattes således:

»§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sende det konkrete kystbeskyttelsesprojekt i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, jf. § 9 a, og interessenter, jf. § 18 a. Kommunalbestyrelsen skal samtidig offentliggøre projektet. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 2 Fristen for at indsende bemærkninger ved høringen efter stk. 1 skal være mindst 4 uger fra den dag, hvor høringen er offentliggjort. Ved fastsættelse af fristen skal kommunalbestyrelsen tage højde for sagens kompleksitet samt nært forestående ferier eller højtider, hvorved høringsfristen skal forlænges ud over de mindst 4 uger.

Stk. 3. Det projekt, som kommunalbestyrelsen sender i høring, skal indeholde en redegørelse for, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, hvordan kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres, og hvorledes udgifterne skal afholdes og fordeles, herunder udgifterne til:

1) Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn.

2) Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.

3) Ekspropriation, jf. § 6.

4) Finansiering, jf. § 9.«

10. § 5 affattes således:

»§ 5. Når fristen efter § 4, stk. 2, er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om det konkrete kystbeskyttelsesprojekt. jf. § 1 a, stk. 1.

Stk. 2. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om det konkrete projekt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen foretage mindre ændringer i det projekt, der har været sendt i høring. Berører ændringen på væsentlig måde andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan afgørelse ikke træffes, før de pågældende er blevet hørt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringerne er så væsentlige, at der foreligger et nyt projekt, skal det offentliggøres og sendes i en ny høring, jf. § 4.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at der ikke skal gennemføres et konkret projekt, skal afgørelsen sendes til de parter og andre, som har haft projektet i høring efter § 4. Afgørelsen skal tillige offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at det konkrete projekt skal gennemføres, skal afgørelsen sendes til de parter og andre, som har haft projektet i høring efter § 4, og afgørelsen skal tillige offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 5. Efter udløbet af klageperioden, jf. § 18 a, stk. 3, jf. § 5, stk. 4, ansøger kommunalbestyrelsen om tilladelse til udførelse af det konkrete vedtagne projekt hos miljø- og fødevareministeren, jf. § 16, stk. 1.«

11. I § 6, stk. 1, ændres »beslutning« til: »afgørelse«.

12. I § 6, stk. 2, og § 7, stk. 1, ændres »beslutte« til: »træffe afgørelse om«.

13. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »Beslutning« til: »Afgørelse«.

14. I § 8, stk. 1, ændres »vedtægten« til: »medlemspligt af laget«.

15. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter § 5 pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Bidrager en kommune med et beløb, ud over hvad der måtte være pålagt kommunen i henhold til stk. 1, kan miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunen pålægge en anden kommune, der er berørt af beskyttelsesforanstaltningen, at bidrage med indtil samme beløb. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse på både anlægsudgifter, driftsudgifter og andre udgifter.«

16. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Klage og søgsmål«.

17. I § 18, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 2« til: »§ 2 a, stk. 2«.

18. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afgørelser efter § 2 a, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

19. Efter § 18 a indsættes:

»§ 18 b. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.«

20. I § 20 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelse m.v. som omhandlet i stk. 1 og for overtrædelser af bestemmelser i regler udstedt efter loven.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen