Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved havvindmøller etableret uden for udbud er enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, der ejer en fritidsbolig, der ligger højst 4,5 km fra opstillingsstedet, i den periode, hvor udbuddet afholdes, endvidere berettiget til at afgive købstilbud, hvis den pågældende har ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, jf. stk. 5, og fritidsboligen ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.«

2. I § 15, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved havvindmøller etableret uden for udbud er enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, der ejer en fritidsbolig, der ligger i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet, i den periode, hvor udbuddet afholdes, endvidere berettiget til at afgive købstilbud, hvis den pågældende har ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, jf. stk. 5, og fritidsboligen ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.«

3. I § 15, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved udbud af ejerandele i havvindmøller etableret uden for udbud skal annoncering ske i mindst en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder.«

4. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Havvindmøller etableret uden for udbud, som er nettilsluttet efter denne bestemmelses ikrafttræden, og som opstilles op til 8 km fra kysten, er omfattet af den grønne ordning, jf. stk. 1. Der ydes tilskud med et beløb som nævnt i stk. 1, 2. pkt. Udbetaling er betinget af, at den pågældende vindmølle er nettilsluttet.

Stk. 3. Er flere kommuner berettiget til tilskud efter stk. 2, skal tilskudsbeløbet fordeles ligeligt mellem de tilskudsberettigede kommuner.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 18, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»For havvindmøller omfattet af stk. 2 kan ansøgningen om tilskud indgives fra det tidspunkt, hvor elproduktionstilladelse er givet efter § 29, stk. 1.«

6. I § 18, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«, og »stk. 2« ændres til: »stk. 4«.

7. I § 19, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 1« til: »§ 18 stk. 1 og 2«.

8. I § 20, stk. 1, ændres »§ 18, stk. 3,« til: »§ 18, stk. 5, samt afgørelser om fordeling af tilskud truffet efter § 18, stk. 3,«.

9. Før § 23 indsættes:

»§ 22 b. En kommunalbestyrelse kan gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til forundersøgelse efter § 23, stk. 4, jf. § 22, for så vidt angår havvindmøller, der planlægges placeret op til 8 km fra kommunens kyststrækning. Indsigelse skal indgives i forbindelse med høring af relevante myndigheder, inden der træffes afgørelse om forundersøgelsestilladelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fremsætte indsigelsen over for energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 3. Et af Folketinget nedsat udvalg skal orienteres om kommunalbestyrelsens indsigelse, inden energi-, forsynings- og klimaministeren giver tilladelse til forundersøgelser efter 23, stk. 4, jf. § 22.«

10. I § 23, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Gør en kommunalbestyrelse indsigelse efter § 22 b, stk. 1, kan energi-, forsynings- og klimaministeren meddele afslag på ansøgning om forundersøgelsestilladelse, medmindre der foreligger klima- og miljømæssige eller samfundsøkonomiske hensyn, der afgørende taler for udnyttelse af energi i det pågældende område.«

11. § 35, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Der ydes ikke betaling ved nedregulering af Anholt Havvindmøllepark som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 3, af havvindmølleparken Horns Rev 3 som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 4, af havvindmølleparken Vesterhav Syd som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 5, eller af havvindmølleparken Vesterhav Nord som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 6, i timer, hvor markedsprisen fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, ikke er positiv og der ikke ydes pristillæg, jf. § 37, stk. 5.«

12. § 35, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Der ydes ikke betaling ved nedregulering af Anholt Havvindmøllepark som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 3, af havvindmølleparken Horns Rev 3 som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 4, af havvindmølleparken Vesterhav Syd som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 5, af havvindmølleparken Vesterhav Nord som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 6, eller af havvindmølleparken Kriegers Flak som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 7, i timer, hvor markedsprisen fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, ikke er positiv og der ikke ydes pristillæg, jf. § 37, stk. 5.«

13. I § 35 a, stk. 1, ændres »den 1. januar 2014 eller senere« til: »i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018«.

14. I § 37, stk. 2, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Vesterhav Syd udbudt den 20. februar 2015 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 47,5 øre pr. kWh.

6) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Vesterhav Nord udbudt den 20. februar 2015 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 47,5 øre pr. kWh.«

15. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Pristillæg efter stk. 1 ydes således:

1) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Horns Rev 2 udbudt den 7. juli 2004 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 51,8 øre pr. kWh.

2) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Rødsand 2 udbudt den 7. februar 2008 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 62,9 øre pr. kWh.

3) Til elektricitet produceret på Anholt Havvindmøllepark udbudt den 30. april 2009 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 105,1 øre pr. kWh.

4) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Horns Rev 3 udbudt den 6. december 2013 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 77 øre pr. kWh.

5) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Vesterhav Syd udbudt den 20. februar 2015 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 47,5 øre pr. kWh.

6) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Vesterhav Nord udbudt den 20. februar 2015 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 47,5 øre pr. kWh.

7) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Kriegers Flak udbudt den 6. maj 2015 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 37,2 øre pr. kWh.«

16. I § 37, stk. 4, 1. pkt., ændres »og 20 TWh« til: »20 TWh«, og efter »stk. 2, nr. 3 og 4« indsættes: », 8,5 TWh for havvindmølleparken, der er nævnt i stk. 2, nr. 5, og 9 TWh for havvindmølleparken, der er nævnt i stk. 2, nr. 6«.

17. § 37, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Pristillæg efter stk. 2 og 3 ydes for en elproduktion, som er fremstillet i overensstemmelse med vilkårene i udbuddet, og som udgør 10 TWh for de havvindmølleparker, der er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, 20 TWh for de havvindmølleparker, der er nævnt i stk. 2, nr. 3 og 4, 8,5 TWh for havvindmølleparken, der er nævnt i stk. 2, nr. 5, 9 TWh for havvindmølleparken, der er nævnt i stk. 2, nr. 6, og 30 TWh for havvindmølleparken, der er nævnt i stk. 2, nr. 7.«

18. I § 37, stk. 5, ændres »nr. 3 og 4« til: »nr. 3-6«.

19. § 37, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Der ydes ikke pristillæg for elproduktion fra de havvindmølleparker, der er nævnt i stk. 2, nr. 3-7, i timer, hvor den markedspris, der er fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, ikke er positiv.«

20. I § 41, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

21. I § 43 a, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

22. I § 44, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt efter stk. 5 maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

23. I § 47, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

»For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

24. I § 47, stk. 10, indsættes efter 2. pkt.:

»For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

25. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Midlertidig suspension af visse støtteordninger

§ 56 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte regler om, at der ikke kan træffes afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte efter overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, medmindre overgangsordningen er gjort forenelig med EU᾽s statsstøtteregler, herunder at Europa-Kommissionen har godkendt overgangsordnignen, i det omfang dette måtte være nødvendigt, eller indtil der træffes beslutning om at lukke overgangsordningen for tilgang af nye anlæg.«

§ 2

I lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr. 900 af 4. juli 2013 og § 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 9, ændres »den 1. januar 2014 eller senere« til: »i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes 3 søgnedage efter dets vedtagelse.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af § 56 a i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved § 1, nr. 25, jf. § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 med senere ændringer, kan træde i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på afgørelser, der træffes efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, og som er meddelt før lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 4-8, 11, 12 og 14-19. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 6. § 22 b og § 23, stk. 4, 3. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 9 og 10, finder ikke anvendelse for ansøgninger om forundersøgelsestilladelse modtaget før den 1. januar 2017. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan gøre indsigelse mod, at der gives etableringstilladelse efter § 25 i lov om fremme af vedvarende energi på baggrund af en forundersøgelsesrapport, der er stillet til rådighed efter § 24, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, hvis ansøgningen om forundersøgelsestilladelse er modtaget før den 1. januar 2017 og ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af forundersøgelsesrapporten er modtaget efter den 1. januar 2017. § 22 b, stk. 2 og 3, og § 23, stk. 4, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 10, finder tilsvarende anvendelse for indsigelse efter denne bestemmelse. Indsigelse skal indgives i forbindelse med høring af relevante myndigheder, inden der træffes afgørelse om etableringstilladelse.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt