Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler

(Harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende niveau m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »616« til: »350«, »795« ændres til: »350«, og »1.475« ændres til: »1.250«.

2. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »2010-niveau« til: »2017-niveau«, og »2011« ændres til: »2018«.

3. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »sikring mod følger af arbejdsskade« til: »arbejdsskadesikring«.

4. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »udgifter til uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik« til: »visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse for deltagere, der ved lovens ikrafttræden modtager skoleydelse under et produktionsskoleforløb. For sådanne deltagere finder de hidtil gældende bestemmelser i § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt., anvendelse, indtil de ophører med det påbegyndte produktionsskoleforløb.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager Andersen