Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i Forsvaret, redningsberedskabet og under militærnægterordningen

I medfør af § 4, stk. 1, 2 og 4, i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006, § 61, stk. 1, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, og § 7, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006, fastsættes:

§ 1. Den personeladministrerende myndighed kan hjemsende en værnepligtig, der møder senere end 2 dage efter det fastsatte mødetidspunkt.

Stk. 2. Ved den personeladministrerende myndighed forstås den myndighed, der foretager den daglige administration og uddannelse af den værnepligtige.

§ 2. En værnepligtig, der er hjemsendt i henhold til § 1, indkaldes igen senest 1 år efter hjemsendelsestidspunktet med mindst 4 ugers varsel.

§ 3. Den personeladministrerende myndighed kan hjemsende en værnepligtig, der under tjenesten:

1) ulovligt har været fraværende i tilsammen mere end 10 tjenestedage,

2) har været varetægtsfængslet i mere end 10 tjenestedage eller

3) skal afsone frihedsstraf i mere end 10 tjenestedage.

Stk. 2. Hjemsendelse i henhold til stk. 1 kan kun ske én gang.

§ 4. En værnepligtig, der er hjemsendt i henhold til § 3, indkaldes igen senest 1 år efter hjemsendelsestidspunktet med mindst 4 ugers varsel. Har den værnepligtige før hjemsendelsen aftjent værnepligt i mindst 30 dage efter fradrag for ulovligt fravær, fraregnes den aftjente værnepligt i den resterende tjenestetid. Værnepligtens længde kan dog ikke overstige i alt 12 måneder.

Stk. 2. En værnepligtig under militærnægterordningen, der er hjemsendt i henhold til § 3, og som tidligere er hjemsendt efter ulovligt fravær i forbindelse med værnepligtstjeneste i Forsvaret eller redningsberedskabet, kan ikke indkaldes igen.

§ 5. Forsvarsministeriets Personalestyrelse foretager den overordnede forvaltning af den værnepligtige og kan fritage en værnepligtig for fornyet indkaldelse.

§ 6. En værnepligtig, der af en session er erklæret uegnet eller for tiden uegnet til værnepligtstjeneste, hjemsendes af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stk. 2. En værnepligtig, der er erklæret uegnet eller for tiden uegnet i henhold til stk. 1, og som ved en senere, ansøgt sessionsbehandling erklæres egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste, indkaldes ikke uansøgt til ny tjeneste.

Stk. 3. En værnepligtig i Forsvaret eller redningsberedskabet, der er hjemsendt i henhold til stk. 1, placeres ikke i Værnsfælles Forsvarskommandos totalforsvarsregister eller Beredskabsstyrelsens personelreserve.

Stk. 4. En værnepligtig ved redningsberedskabet, der er erklæret uegnet eller for tiden uegnet i henhold til stk. 1, og som ved en senere, ansøgt sessionsbehandling erklæres egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste, overføres til Beredskabsstyrelsens personelreserve.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 328 af 30. marts 2016 om hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i det militære forsvar, redningsberedskabet og under militærnægterordningen.

Forsvarsministeriet, den 11. januar 2017

Claus Hjort Frederiksen

/ Pernille Jans