Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv.

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 7, stk. 1, § 13, stk. 1, 2 og 5, § 14, stk. 2, § 17, § 19, § 25, stk. 1, § 33 og § 36, stk. 2, i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, fastsættes:

Forsvarets Dag

§ 1. Forsvarets Dag består af en informationsdel og en sessionsdel. På Forsvarets Dag informeres om indkaldelse til værnepligt, forskellige tjenesteforhold samt uddannelse, ansættelse og frivillig indsats. Sessionen bedømmer og udskriver de værnepligtige til værnepligtstjeneste.

§ 2. Forsvarsministeriets Personalestyrelse afholder Forsvarets Dag.

Stk. 2. Forsvarets Dag gennemføres i rekrutteringscentre, der er placeret på følgende:

1) Høvelte Kaserne.

2) Antvorskov Kaserne.

3) Ryes Kaserne.

4) Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

5) Flyvestation Aalborg.

6) Almegårds Kaserne.

Stk. 3. Forsvarsministeriets Personalestyrelse fastsætter på baggrund af de værnepligtiges bopæl, ved hvilket rekrutteringscenter de værnepligtige skal møde. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan give de værnepligtige tilladelse til at møde ved et andet rekrutteringscenter, end det de på grund af deres bopæl indkaldes til.

§ 3. Forsvarets Dag skal informere de værnepligtige om mulighederne for at aftjene værnepligt ved

1) Forsvaret,

2) redningsberedskabet,

3) civilt arbejde (militærnægter) eller

4) udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande.

Stk. 2. Forsvarets Dag skal informere de værnepligtige om mulighederne for at indgå aftale om værnepligtstjeneste. Forsvarets Dag skal oplyse de værnepligtige om, at indgåelse af en aftale om værnepligtstjeneste indebærer, at der gives afkald på muligheden for at blive fritaget for normal værnepligtstjeneste på grundlag af lodnummerets størrelse, samt at aftalen ikke kan opsiges af de værnepligtige, udover den fortrydelsesfrist som er anført på aftalen.

Stk. 3. Såfremt en værnepligtig ønsker at gøre værnepligtstjeneste ved civilt arbejde eller ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande, skal Forsvarets Dag orientere den pågældende om reglerne for overførelse til sådan tjeneste samt om fristen for indgivelse af ansøgning.

Stk. 4. Forsvarets Dag skal endvidere informere de værnepligtige om uddannelses- og ansættelsesmuligheder i Forsvaret og redningsberedskabet samt om muligheden for at være frivillig i redningsberedskabet og hjemmeværnet.

§ 4. Deltagere i Forsvarets Dag har ret til fribefordring fra hjemsted her i landet til mødestedet og omvendt.

Stk. 2. Forsvarsministeriets Personalestyrelse fastsætter regler om den i stk. 1 nævnte fribefordring.

De værnepligtiges møde til Forsvarets Dag

§ 5. Værnepligtige, der har bopæl eller ophold her i landet, og som fylder 18 år i perioden 1. januar - 30. juni, skal møde til Forsvarets Dag i sessionshalvåret 1. oktober - 31. marts.

Stk. 2. Værnepligtige, der har bopæl eller ophold her i landet, og som fylder 18 år i perioden 1. juli - 31.december, skal møde til Forsvarets Dag i sessionshalvåret 1. april - 30. september.

Stk. 3. Til Forsvarets Dag skal endvidere møde værnepligtige, der har bopæl eller ophold her i landet, og som

1) er ældre end de i stk. 1 og 2 omhandlede værnepligtige og ikke tidligere er mødt til Forsvarets Dag,

2) er forbigået til det pågældende halvår,

3) har fået udsat mødepligten til Forsvarets Dag, jf. § 6, og for hvem udsættelsesperioden er udløbet, eller

4) er udskrevet til værnepligtstjeneste og mindst et halvt år før det pågældende halvårs begyndelse er bedømt for tiden uegnede.

Stk. 4. Forsvarsministeriets Personalestyrelse indkalder de i stk. 1-3 nævnte værnepligtige til møde til Forsvarets Dag med angivelse af mødetid og -sted. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan pålægge andre værnepligtige at møde til Forsvarets Dag.

§ 6. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan efter ansøgning udsætte mødepligten til Forsvarets Dag til udgangen af det år, i hvilket den værnepligtige fylder 25 år, jf. værnepligtslovens § 13, stk. 4.

§ 7. Værnepligtige, som har indgået aftale om tjeneste som frivillige i Forsvaret, skal uanset bestemmelserne i § 5 ikke møde til Forsvarets Dag.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for det i lov om hjemmeværnet § 6, nr. 2, nævnte frivillige personel.

§ 8. Værnepligtige kan fra og med det år, hvori de fylder 18 år, møde til Forsvarets Dag, når de har rimelig interesse i afklaring af deres værnepligtsforhold.

Stk. 2. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan afvise en ansøgning om sessionsbehandling, der skønnes ubegrundet.

Stk. 3. En værnepligtig, der er bedømt for tiden uegnet, kan ikke møde for sessionen før det tidspunkt, der er fastsat for ny sessionsbehandling, medmindre han anfører omstændigheder, der giver grundlag for en ny egnethedsbedømmelse.

§ 9. Forsvarsministeriets Personalestyrelse træffer afgørelse i de sager, der er nævnt i værnepligtslovens § 1, stk. 3, og § 6.

Sessionsbehandlingen

§ 10. Sessionen består af en sessionsleder og en sessionslæge.

Stk. 2. Sessionen er kun beslutningsdygtig, hvis både sessionslederen og sessionslægen er til stede.

§ 11. Sessionen skal

1) træffe afgørelse om de værnepligtiges egnethed, herunder om de skal forbigås til et senere halvår,

2) vurdere om den værnepligtige har dokumenteret et særligt behov for at blive indkaldt til et bestemt ønsket tjenestested, jf. § 17,

3) modtage oplysning fra den værnepligtige om dennes ønske om indkaldelse til et bestemt tjenestested og et bestemt geografisk område, jf. § 17,

4) angive, hvornår en værnepligtig tidligst kan indkaldes, jf. § 18,

5) forestå lodtrækningen og

6) behandle sager om udelukkelse fra værnepligt, jf. værnepligtslovens § 4.

§ 12. De værnepligtige skal medvirke ved følgende prøver og undersøgelser mv.:

1) Udfyldelse af helbredsspørgeskema.

2) Udfyldelse af psykisk helbredsspørgeskema.

3) Skriftlig prøve.

4) Høreprøve.

5) Farvesansprøve.

6) Synsprøve.

7) Måling af højde og vægt.

8) Lægeundersøgelse.

Stk. 2. De værnepligtige skal endvidere give oplysninger om uddannelsesforhold mv., jf. værnepligtslovens § 14, stk. 1.

Stk. 3. Ved lægeundersøgelsen skal den værnepligtige være afklædt, medmindre lægen finder, at dette ikke er nødvendigt for at vurdere den pågældendes egnethed til værnepligtstjeneste.

Stk. 4. Nægter en værnepligtig at medvirke ved sessionsbehandlingen, afgør sessionen, om han skal indkaldes til en senere session, om sagen skal overgives til politiet til strafforfølgelse, eller om hans egnethed skal fastsættes skønsmæssigt.

Stk. 5. Løser en værnepligtig uforholdsvis få opgaver i den skriftlige prøve i forhold til vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund mv., kan sessionen fastsætte en skønsmæssig bedømmelse af den værnepligtige, alternativt indkalde den værnepligtige til en ny session.

§ 13. På grundlag af sessionslægens bedømmelse af de oplysninger, der er indhentet om den værnepligtiges helbredsforhold forud for Forsvarets Dag, kan sessionen bestemme, at værnepligten for den pågældende er bortfaldet, uden at han møder til Forsvarets Dag, herunder sessionen. Forinden sessionen træffer afgørelse, underrettes den værnepligtige om, hvilken afgørelse sessionen agter at træffe, og den værnepligtige skal gives lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

§ 14. Sessionsafgørelsen udskydes, hvis de foreliggende oplysninger ikke er tilstrækkelige til, at den værnepligtiges egnethed kan bedømmes. Tilsvarende kan afgørelsen udskydes for en værnepligtig med helbredsmangler, der må antages at kunne bedres.

Stk. 2. Værnepligtige, der har fået udskudt sessionsafgørelsen, kan kræve at blive endeligt sessionsbehandlet inden udgangen af året efter det år, hvor de er mødt på session første gang. På denne session kan afgørelsen dog udskydes til første halvår i det følgende år, hvis de nødvendige oplysninger endnu ikke foreligger, jf. værnepligtslovens § 15, stk. 2 og 3.

§ 15. En værnepligtig, der én gang har deltaget i Forsvarets Dag, skal kun deltage i sessionsbehandlingen, såfremt han indkaldes til en ny session på Forsvarets Dag.

§ 16. Sessionen fastsætter en egnethedsvedtegning for de værnepligtige, som kan være enten egnede (E), begrænset egnede (B) eller uegnede (U) til værnepligtstjeneste.

Stk. 2. Sessionen kan bedømme en udskrevet værnepligtig for tiden uegnet, såfremt han har en midlertidig svaghed eller sygdom.

Stk. 3. Svagheder eller sygdomme, der skønnes at være overstået inden mødet til værnepligtstjeneste, forhindrer ikke, at en værnepligtig kan bedømmes som egnet eller begrænset egnet.

§ 17. Værnepligtige, der bedømmes egnede (E), jf. § 16, stk. 1, kan oplyse sessionen om et eventuelt ønske om indkaldelse til et bestemt tjenestested. Dette ønske vil så vidt muligt blive opfyldt, hvis den værnepligtige kan dokumentere et særligt behov for det.

Stk. 2. Hvis betingelserne efter stk. 1, 2. pkt. ikke er opfyldt, anfører sessionen den værnepligtiges eventuelle ønske om indkaldelse til et bestemt tjenestested og et bestemt geografisk område. Den værnepligtige søges indkaldt til det tjenestested, han ønsker. Hvis dette ikke kan opfyldes, indkaldes den værnepligtige så vidt muligt inden for det ønskede geografiske område.

§ 18. Sessionen kan tilkendegive overfor den værnepligtige, hvilken måned han tidligst kan indkaldes, jf. værnepligtslovens § 19. Den værnepligtige kan i disse tilfælde tidligst indkaldes 3 måneder efter sessionshalvårets udløb. Kan den værnepligtige ikke indkaldes inden halvandet år efter sessionshalvårets udløb, fastsættes indkaldelsestidspunktet til første måned herefter.

Stk. 2. Værnepligtiges indkaldelsestidspunkt kan dog ikke fastsættes til senere end udgangen af det år, i hvilket de fylder 26 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af indkaldelsestidspunktet efter stk. 1 og stk. 2 følges reglerne om udsættelse med indkaldelse, jf. værnepligtslovens § 27.

§ 19. Udskrevne værnepligtige skal trække et lodnummer på sessionen. Sessionen trækker et nummer for den, der nægter selv at gøre det.

Stk. 2. På baggrund af lodnummergrænser fastsat af Forsvarsministeriets Personalestyrelse – meddeler sessionen de værnepligtige, om nummeret vil medføre indkaldelse, eller om nummerets betydning først afgøres ved den endelige fordeling.

§ 20. En straffet værnepligtig har ret til at få behandlet en sag om udelukkelse fra værnepligtstjeneste på grund af en straffesag, jf. værnepligtslovens § 4, i forbindelse med den ordinære sessionsbehandling, jf. dog stk. 2. Ansøgning herom skal fremsættes over for Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Såfremt den værnepligtige ikke giver personligt møde, kan der træffes afgørelse i sagen, hvis sessionen kan bedømme den værnepligtige uegnet til værnepligtstjeneste, eller kan udelukke ham fra værnepligtstjeneste på baggrund af særakter/domsudskrifter.

Stk. 2. Såfremt det af tidsmæssige årsager ikke er muligt at forberede den i stk. 1 nævnte sag til afgørelse i forbindelse med den ordinære sessionsbehandling, underretter Forsvarsministeriets Personalestyrelse den værnepligtige herom, og indkaldelsen til Forsvarets Dag stilles i bero. Den i stk. 1 nævnte sag forberedes til afgørelse snarest muligt, og den værnepligtige skal have meddelelse om tidspunktet for sessionsbehandlingen og behandlingen af sagen senest 8 dage før, sessionen skal træffe afgørelse i sagen.

Stk. 3. En straffet værnepligtig, som allerede er sessionsbehandlet, skal have meddelelse om tidspunktet for behandling af en sag i henhold til værnepligtslovens § 4, senest 8 dage før, sessionen skal træffe afgørelse i sagen.

Stk. 4. Forsvarsministeriets Personalestyrelse underretter den værnepligtige om sessionens afgørelse.

§ 21. Sessionen behandler tjenstgørende værnepligtige ved Forsvaret og redningsberedskabet samt værnepligtige, der gør tjeneste ved civilt arbejde eller ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande, såfremt tjenestestedet finder grundlag for at ændre en værnepligtiges egnethedsvedtegning.

Stk. 2. En tjenstgørende værnepligtig, der anser sig for uegnet til værnepligtstjeneste, har ret til at blive lægeundersøgt. Ansøgning herom fremsættes for værnepligtige i Forsvaret eller redningsberedskabet over for det pågældende tjenestested.

Stk. 3. For værnepligtige, der gør tjeneste ved civilt arbejde eller ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande, fremsættes ansøgning over for Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stk. 4. Behandles den værnepligtige herefter på session, kan sessionen træffe afgørelser om fastholdelse eller nedskrivning af den værnepligtiges egnethedsvedtegning.

Stk. 5. Sessionen kan bedømme en værnepligtig uegnet eller for tiden uegnet til værnepligtstjeneste, uden at han møder for sessionen.

§ 22. Sessionen skal skriftligt orientere de værnepligtige om resultatet af sessionsbehandlingen.

Indkaldelse til værnepligtstjeneste

§ 23. Forsvarsministeriets Personalestyrelse indkalder til værnepligtstjeneste i Forsvaret, redningsberedskabet, til civilt arbejde og ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande.

§ 24. Indkaldelsesordren sendes som Digital Post, og hvis det ikke er muligt som anbefalet brev. I situationer, hvor den værnepligtige indgår aftale om værnepligt på Forsvarets Dag, kan indkaldelsesordren udleveres på dagen.

Stk. 2. Imødekommer indkaldelsesordren den værnepligtiges ansøgning om ændret indkaldelse, kan ordren sendes som Digital Post, og hvis det ikke er muligt med almindeligt brev.

Stk. 3. Politiet udleverer indkaldelsesordren til en værnepligtig, hvis det ikke på anden måde har været muligt at udlevere den til ham.

Udsættelse af indkaldelse og genindkaldelse til værnepligtstjeneste

§ 25. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan give udskrevne værnepligtige udsættelse med møde til den første samlede tjeneste i Forsvaret, redningsberedskabet, ved civilt arbejde og ved udførelsen af bistandsarbejde i udviklingslande, jf. værnepligtslovens §§ 27 og 28.

Stk. 2. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan udsætte indkaldelse af en værnepligtig, der ikke er fordelt til Forsvaret eller redningsberedskabet.

§ 26. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan give udsættelse til værnepligtige, som genindkaldes efter hjemsendelse fra den første samlede tjeneste, jf. værnepligtslovens § 30 a.

Tjeneste som frivillig i Forsvaret i stedet for værnepligtstjeneste

§ 27. Frivillig tjeneste i Forsvaret erstatter den første samlede værnepligtstjeneste i Forsvaret, når den frivillige tjeneste har haft samme varighed som den første samlede tjeneste i pågældende værn og tjenestegren.

§ 28. Har en værnepligtig i mindst 30 dage gjort tjeneste som frivillig i Forsvaret, kan værnepligtstjenesten afkortes ved den første samlede tjeneste i Forsvaret, ved civilt arbejde eller ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande med det antal dage, den værnepligtige har gjort tjeneste som frivillig.

§ 29. §§ 27 og 28 gælder ikke for det i lov om hjemmeværnet § 6, nr. 2, nævnte frivillige personel.

Godtgørelse af udgifter til lægeundersøgelse af værnepligtige

§ 30. Forsvarsministeriets Personalestyrelse betaler udgifter til lægeundersøgelser og lægeerklæringer mv., som Forsvarsministeriets Personalestyrelse har anmodet om til brug ved bedømmelse af værnepligtiges egnethed til værnepligtstjeneste.

Stk. 2. Beløbene reguleres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Den Almindelige Danske Lægeforening om attesthonorarer inden for statens område.

§ 31. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan i særlige tilfælde godtgøre dokumenterede udgifter til befordring med offentlige befordringsmidler, som er nødvendiggjort af lægeundersøgelsen.

Registrering af værnepligtige

§ 32. Forsvarsministeriets Personalestyrelse fører et edb-register (VPM-registeret) over den særlige værnepligtskode (VPM-koden), som angiver en værnepligtiges tilhørsforhold til en personeladministrerende myndighed.

Stk. 2. Ved den personeladministrerende myndighed forstås den myndighed, der foretager den daglige administration og uddannelse af den værnepligtige.

Stk. 3. Registret ajourfører VPM-koden og fordeler personoplysninger fra Det Centrale Personregister til de personeladministrerende myndigheder til brug for disses edb-registre, jf. § 33.

Stk. 4. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er registeransvarlig myndighed.

§ 33. De personeladministrerende myndigheder fører følgende edb-registre med personoplysninger om værnepligtige:

1) Sessionsregistret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er registeransvarlig myndighed.

2) Beredskabsstyrelsens personelregister. Beredskabsstyrelsen er registeransvarlig myndighed.

3) Militærnægteradministrationsregistret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er registeransvarlig myndighed.

4) Forsvarsministeriets Personalestyrelses register til brug ved fordeling/antagelse/indkaldelse/overførsel af værnepligtige og frivillige elever. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er registeransvarlig myndighed.

5) Forsvarsministeriets Personalestyrelses personeladministrationssystem (PERSYS). Forsvarsministeriets Personalestyrelse er registeransvarlig myndighed.

Klagebestemmelser mv.

§ 34. En værnepligtig, der klager over sessionens afgørelse om egnethed, indkaldes til en ny session.

Stk. 2. En ny sessionsbehandling, der finder sted som følge af en værnepligtiges klage over sessionens bedømmelse af egnethed, skal gennemføres ved en session, der geografisk og personmæssigt ikke har sammenfald med den session, der oprindeligt har bedømt den værnepligtige.

Stk. 3. En ny sessionsbehandling fritager ikke den værnepligtige for at give møde til værnepligtstjeneste efter en udstedt indkaldelsesordre, medmindre Forsvarsministeriets Personalestyrelse beslutter andet.

Stk. 4. En værnepligtig kan klage til Værnepligtsnævnet over en sessionsafgørelse om egnethed, når sessionens afgørelse har været behandlet på to af hinanden uafhængige sessioner, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 5. Sessionens afgørelse om udelukkelse fra værnepligtstjeneste kan af den værnepligtige og af hvert af sessionens medlemmer indbringes for Værnepligtsnævnet.

Stk. 6. Andre afgørelser truffet af sessionen kan efter værnepligtslovens § 9, stk. 1, 4. pkt., indbringes for forsvarsministeren.

§ 35. Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler de i værnepligtslovens § 36, stk. 2, nævnte sager.

Ikrafttræden mv.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2017.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 327 af 30. marts 2016 om Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv.

Forsvarsministeriet, den 11. januar 2017

Claus Hjort Frederiksen

/ Pernille Jans