Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 93-16 om betaling for dagtilbud - børne- og ungeydelse - modregning

Principafgørelsen fastslår

Forældre skal betale for deres barns ophold i daginstitution.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse om børne- og ungeydelse og udbetaler ydelsen. Det er staten, der afholder udgiften til børne- og ungeydelsen.

Kommunen har ikke hjemmel til at træffe afgørelse om, at borgerens restance for manglende betaling for dagtilbud skal modregnes i udbetaling af børne- og ungeydelse

Det er kommunen, der har kompetencen til at træffe afgørelse efter dagtilbudsloven. Der er ingen bestemmelse i dagtilbudsloven om, at der kan ske modregning for manglende betaling for dagtilbud i børne- og ungeydelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der har kompetencen til at træffe afgørelse efter lov om børne- og ungeydelse. Kommunen kan derfor ikke træffe afgørelse om modregning i børne- og ungeydelsen efter denne lov.

Der er altså hverken i reglerne om betaling for dagtilbud eller om udbetaling af børne- og ungeydelse en særskilt lovhjemmel til, at kommunen kan træffe afgørelse om at modregne borgerens restance for manglende betaling for dagtilbud i udbetalingen af børne- og ungeydelsen.

Det er derfor de almindelige modregningsbetingelser, der skal være opfyldt, for at kommunen kan modregne manglende betaling for dagtilbud i børne- og ungeydelsen.

Det betyder, at begge fordringer skal være afviklingsmodne, at de to fordringer skal være af samme beskaffenhed, og kravet skal bestå mellem de samme parter.

I en konkret sag vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke havde lovhjemmel til at modregne manglende betaling for dagtilbud i udbetalingen af børne- og ungeydelse til borgeren. Da det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse og udbetaler børne- og ungeydelse, mens det er kommunen, der skal modtage betaling for ophold i dagtilbud, er der ikke gensidighed mellem de to krav. De almindelige modregningsbetingelser var derfor ikke opfyldt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om kommunen har hjemmel til at modregne manglende betaling for dagtilbud i børne- og ungeydelsen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om børne- og ungeydelse (lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016).

§ 5, stk. 1, om Udbetaling Danmarks afgørelseskompetence

§ 9 om at det er statskassen, der afholder udgifterne til børne- og ungeydelsen.

§ 11, stk. 2, om at Udbetaling Danmark i hele børne- og ungeydelsen kan fradrage for restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud.

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016).

§ 31 om forældres egenbetaling for barnets ophold i dagtilbud.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

B-3-99: Der kan ske modregning i den samlede børnefamilieydelse for en restance for daginstitutionsbetaling, da børnefamilieydelsen skal ses som en skattelettelse for børnefamilier og ikke som en ydelse, der er rettet til barnet. Det er derfor uden betydning, hvilket barn restancen vedrører. Der er kommet nye regler på området.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om modregning i børne- og ungeydelse for manglende betaling for dagtilbud. A Kommune afgjorde sagen den 18. april 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen kan ikke modregne i din udbetaling af børne- og ungeydelse.

Det betyder, at vi ophæver kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor tilbageføre de penge, som kommunen eventuelt har modregnet hos dig. Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har et retligt grundlag for at modregne i din udbetaling af børne- og ungeydelse, idet de to krav – betaling for dagtilbud og udbetaling af børne- og ungeydelser – ikke består mellem de samme parter (manglende gensidighed).

Hvad er afgørende for resultatet

Afviklingsmodne og udjævnelige krav

Vi lægger vægt på, at du den 1. januar 2016 skal betale 2.388 kroner for dine børns ophold i daginstitution i januar 2016.

Vi lægger ligeledes vægt på, at du den 1. februar 2016 skal betale 2.388 kroner for dine børns ophold i daginstitution i februar 2016, og at du den 20. april 2016 får udbetalt børne- og ungeydelse.

Vi vurderer, at der er tale om afviklingsmodne og udjævnelige krav.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens kontoopgørelse for perioden 1. oktober 2015 til 14. september 2016.

Gensidige krav

Vi lægger vægt på, at det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om og sørger for udbetaling af børne- og ungeydelse til dig.

Vi lægger ligeledes vægt på, at det er din kommune, som opkræver betaling for ophold i daginstitution.

Vi vurderer på den baggrund, at der ikke er tale om gensidige krav.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse.

Om reglerne

Udbetaling Danmark kan efter anmodning fra kommunen modregne for restancer vedrørende blandt andet betaling for dagtilbud efter dagtilbudsloven i børne- og ungeydelsen. Det følger af § 11, stk. 2, i lov om børne- og ungeydelse.

Loven indeholder ikke nærmere betingelser for, i hvilke situationer en sådan modregning kan ske.

Det er derfor de almindelige modregningsbetingelser, der skal være opfyldt, før kommunen har ret til at modregne manglende betaling for dagtilbud i børne- og ungeydelsen.

De almindelige modregningsbetingelser er følgende

1. Afviklingsmodenhed. Begge fordringer skal være afviklingsmodne. Man kan ikke tvinge nogen til at betale før tid og som udgangspunkt heller ikke tvinge nogen til at modtage betaling før tid.

2. Udjævnelighed. De to fordringer skal være af samme beskaffenhed.

3. Gensidighed. Kravet skal bestå mellem de samme parter.

Forældre skal betale for et barns ophold i en daginstitution. Det er forældrenes opholdskommune, der opkræver betaling for daginstitutionen. Det følger af dagtilbudslovens § 31.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og udbetaler børne- og ungeydelser.

Udgiften hertil afholdes af statskassen. Det følger af lov om børne- og ungeydelser §§ 5, stk. 1 og 9.